Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Om os

Faglige oplæg

Nationalt Videncenter for Læsning tilbyder faglige oplæg inden for nedenstående emner.
Kontakt leder af Nationalt Videncenter for Læsning Lene Storgaard Brok på lsb@ucc.dk, hvis du ønsker at booke et oplæg.

Læsning og skrivning i dagtilbud
Ordforråd – en væsentlig faktor for udviklingen af literacy-kompetencer
En af de væsentligste forudsætninger for udviklingen af læse- og skrivekompetence er et stort ordforråd. Hvordan kan hjem, daginstitution og skole skabe sproglige miljøer, der bidrager til udviklingen af ordforrådet hos børn?

Læsning og skrivning i grundskolen
Skolereformen - lige nu 2015
Den nye skolereform skal forbedre skolen. Den er et svar på de udfordringer, skolen stod med tidligere. Men hvis skolereformen er svaret, hvad var så spørgsmålet? Og hvordan kan svaret – altså skolereformen – blive til ny forbedret praksis på skolerne?

Innovation og dansk
Oplægget diskuterer og eksemplificerer, hvordan innovationspædagogik kan tænkes sammen med Forenklede Fælles Mål i dansk i indskolingen. Målet er at skabe tænkende, motiverede elever, som lærer danskfaglige kernekompetencer på nye måder.

Børns multimodale tekster
Børn er tekstproducenter i fritiden såvel som i skolen. Hvordan kan lærere og andre professionelle understøtte denne tekstproduktion med konkrete vurderingsstrategier?

Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag
Elever skriver sig til læring i fag og bliver samtidig skrivekompetente, når lærerne arbejder med skriveformål, skriveordrer, modellering og respons og skaber et tydeligt læringsmiljø.

Skrivedidaktik og teknologiforståelse som kulturforandrende processer i undervisningen
Flere og flere kommuner og skoler indkøber nye digitale teknologier som computere, iPads og interaktive whiteboard. Teknologerne skaber nye didaktiske muligheder og lukker samtidig for andre og har derfor betydning for lærernes praksis og på læringsrummet.

Literacy: læse- og skriveaktiviteter som integrerede læreprocesser
Læsning og skrivning spiller en stor rolle i skolens fag. Dog har der været tradition for at organisere de to færdigheder i adskilte forløb. Men læsning og skrivning er gensidigt integrerede læreprocesser, som udvikler literacykompetencer.

Literacy – et nyt begreb på dansk
Literacy er i de seneste ti år kommet ind i dansk uddannelsessprog. Begrebet kommer fra den engelsksprogede verden, men hvad betyder det, og hvilket læringssyn indebærer det i forhold til ældre begreber som ’skrivning’, ’læsning’ og ’sprogtilegnelse’?

Literacy i Ontario
Den canadiske provins Ontario har inspireret til den danske skolereform. Her er literacy et fag fra 0. til 8. klasse, og literacy-kompetencer er indtænkt i alle andre fag. Hvordan gør de det i praksis, og hvilke didaktiske overvejelser ligger til grund for det?

Læsning og skrivning i ungdomsuddannelserne
Respons på elevtekster virker, men om virkningen er positiv eller negativ, afhænger af form, tidspunkt og skribentens muligheder for at bruge responsen. Hvordan kan man tilrettelægge skriveprocesser med optimalt udbytte for eleven?

Lektieintegrering og læsning
Hvad sker der, hvis man ikke giver lektier for, men integrerer al læsning i undervisningen? Der er mange gode erfaringer at trække på, men også mange didaktiske nødder, der skal knækkes.

Omlagt skriftlighed i gymnasiale uddannelser
Gode skribenter er gode til at planlægge deres arbejdsproces. Den traditionelle afleveringskultur modarbejder dette. Med nye krav om omlagt elevtid får vi mulighed for at støtte elevernes proceskompetencer – og gøre dem til bedre skrivere.

Læsning i fritiden
Læselyst er vej til gode læseevner, og mange biblioteker og skoler iværksætter initiativer, der skal give børn lyst til at læse. Men hvad mener børn, der ikke har lyst til at læse – og børn, der har læselyst – om initiativerne? Og hvordan kan vi forbedre initiativerne?

At læse eller ikke at læse
Der findes mange kvantitative læsevaneundersøgelser, men få kvalitative. Tag en tur med ned under de generelle tal til nogle af de voksne, der ikke læser og hør, hvilken betydning læsning har for dem.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Faglige oplæg