Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V

+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Didaktik i læreruddannelsen

Læreruddannelsen er en professionsuddannelse og varer fire år. Uddannelsen kombinerer både faglige og pædagogiske vidensområder. At være lærer beskrives på Uddannelsesguidens hjemmeside, som ”et afvekslende og udfordrende job, hvor du møder mange forskellige mennesker. Du har frihed til selv at tilrettelægge din undervisning, men har samtidig ansvar for elevernes læring og klassens trivsel, kontakten til forældrene og samarbejdet med dine kolleger” (UG 2015).

Da et af centrets indsatsområder er lærerstudiet, er der her forsøgt at give de studerende eller i forvejen uddannede lærere, nogle redskaber til praksis.

 • Litteratur

  Bjerg, H.; Vaaben, N. (red.) (2015): At lede efter læring. Ledelse og organiseringer i den reformerede skole. Samfunds litteratur
  At lede efter læring, beskriver hvordan eleverne må bevæge sig, fordybe sig og trives mere. Ifølge bogens forfattere, sker dette ved at de professionelle ude på skolerne skal undervise, inkludere og samarbejde mere, ligesom ledere og politikere skal lede mere og styre mindre, men med et bedre outcome.

  Bom, A. K. (2016): Diskursanalytisk metode. Samfundslitteratur
  Bogen præsenterer diskursanalyse som en metode til kritisk refleksion af, hvordan mennesker agerer i, under, med og imod magtsystemer. Metoden er desuden et fint redskab ved kvalitative analyser i forbindelser med projekter.

  Bundsgaard, J.; Larsen, E. J.; m.fl.(2013): Didaktik – Lærerfaglighed, skole og læring. U Pres.
  Vores undervisningssystem ændres stadig i stigende grad. Nye læreruddannelser, kulturmøder i skolen, undervisning for elever med særlige behov og brug af teknologi som middel til at organisere skolen arbejdsprocesser. Overnævnte er nogle af de nøglebegreber denne bog prøver at klargøre. Bogen henvender sig til lærerstuderende, pædagogstuderende og studerende på andre uddannelsesniveauer. Her kan der læses om didaktikkens fundament - forskrifter, principper og metoder, eller om skolens organisation - hvilke mål, rammer og relationer er intentionen, og bliv klogere på evalueringes mål og midler. 

  Brodersen, P.; Laursen, P. F.; Agergaard K.; Nielsen, N. G.; Gissel, S. T. (2015): Effektiv undervisning. Didaktiske nærbilleder fra klasserummet.
  Bogen er en praksisanvendelig og overskuelig bog, som tager fat i de centrale begreber i didaktikken. I bogen er der bl.a. fokus på lærer-elev-samarbejdet, som er det helt essentielle og afgørende, når det kommer til effektiviteten i undervisningen. I bogen tages der udgangspunkt i 10 store cases, som giver læseren mulighed for at se, hvordan teori kan kobles med praksis. I bogen findes modeller, der kan bidrage til at forbedre praksis.
  Bogen henvender sig primært til lærerstuderende, men også færdiguddannede kan anvende den som inspiration til deres undervisningsplanlægning.

  Broström, S. (red.): Pædagoger og lærere i skolen. Sammen om elevernes trivsel og læring. Dafolo.
  Bogen tager fat på en af de helt store muligheder, som folkeskolereformen har ført med sig, nemlig samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Bogens forfattere mener, at et udviklet samarbejde mellem disse to faggrupper. Lam bidrage til ny kvalitetsudvikling i skolen. Bogen er et værktøj og inspirationskilde til at lette samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

  Egelund, Niels (2016): Sådan bliver vores børn dygtigere. Aarhus Universitetsforlag
  I bogen præsenterer Niels Egelund de væsentligste resultater fra Center for Strategisk Uddannelsesforskning, så vi alle kan finde forskningsbaseret viden om, hvordan vores børn bliver dygtigere.

  Frederiksen, L. L. (2016): Veje til professionel udvikling – i læreruddannelse og lærerarbejde. Klim
  I ‘Veje til professionel udvikling – i læreruddannelse og lærerarbejde’ præsenteres forskellige veje til udvikling af praksis gennem et samarbejde mellem forskning, skole og uddannelse

  Harrits, G. S. m.fl. (red.)(2014): Professioner under pres – Status, viden, styring. VIA Systime.
  Bogen behandler spørgsmålet om nutidens professioner, og om deres mulige statustab. Bogen indeholder refleksioner og analyser af status som fænomen, og analysere samspillet mellem intensiveret politisk og administrativ styring. Læs om hvad der grundlæggende konstituerer en status, og hvorvidt der kan gøres krav på, og hvordan den kan styres af den professionelle praksis. Hertil kan der læses mere om de professionelles status og tillid samt hvordan det er muligt at matche karriere, ledelse og professionel dedikation. Til slut kan du udvide din horisont i forholdet mellem viden og styring, der er formidlet i form af en analyse af teknologiske forandringer i relationen mellem stat og profession

  Imsen, Gunn (2015): Elevens verden – indføring i pædagogisk psykologi. Hans Reitzels forlag, lærerbiblioteket.
  Bogen er en indføring i pædagogisk psykologi for lærerstuderende og andre, som uddanner sig til arbejde inden for det skolepædagogiske område.

  Jensen, A. H., Laursen, P. F. (2016): Alsidig udvikling - hvad, hvorfor og hvordan? Dafolo. 
  Bogen sætter fokus på elevens alsidige udvikling i skolen. Der åbnes op for diskussionen om hvad elevens alsidige udvikling dækker over, og hvordan denne kan håndteres i en skolekontekst. 

  Kirketerp, A., Hyldig, K. S. (2016): Innovation i folkeskolen - foretagsomhed som kompetence. Dansk psykologisk forlag. 
  Her gives en indføring i, hvordan elever lærer at omfatte kreative tanker til innovative handlinger, som skaber værdi for eleverne selv og andre. 

  Kjertmann, K. (2014): Gammel og ny skriftelighed.
  Denne artikel, er en kommentar til Peter Heller Lützens artikel om Literacy i KvaN og Viden om Læsning, hvor der sættes fokus på en ifølge Kjertmann, en mangel på sammenligning med andre traditionelle læsepædagogiske tilgange end lydmetoden i Peter Heller Lützens præsentationen af New Literacy-begrebet.
  Hent artiklen her

  Kristensen, R., Szulevicz (2016): Understøttende undervisning og læringsmiljøer. Dafolo.
  Bogen bygger på en teori- og forskningsinformeret tilgang, der har til formål at diskutere, kvalificere og inspirere arbejdet med at udvikle de understøttende undervisningsfelter i skolen. Herudover bygger den på en professionsrettet tilgang, der forsøger at koble teori med praksisnære perspektiver.

  KVAN 98, 34. årgang – Tidskrift for læreruddannelse og skole (2014): professionel læreridentitet. KVAN.
  Den enkelte lærers professionalitet er kendetegnet ved lærerens evne til at kunne leve op til det ansvar, som denne autonomi fordrer. Der skal findes et professionelt råderum, hvor faglige krav og forventninger til læreren bliver imødekommet. Læs om hvordan man kan forstå sig selv som lærer, samtidig med at faget er i centrum. Du kan bl.a. læse om hvordan man kan skabe en ny læreridentitet i den nye helhedsskole, hvordan læreren først bliver lærer i mødet med praksis og hvordan den nye læreruddannelse lægger op til en ny faglighed. 

  Lauvås, P.; Handal, G. (2015): Vejledning og praksisteori.
  2. udgave. KLIM
  Vejledning og praksisteori er en grundbog om vejledning og kommunikation for lærere og studerende på professionshøjskolerne. Forfatterne beskriver hele vejledningsfeltet, dets begreber, forudsætninger, metoder og samtaleformer. For vejledning kan give feedback og fremdrift, udfordre forståelser og grænser, støtte ved krise og motivationstab, sætte på ting i gang (igen), give mod til at lære og synliggøre det emotionelle i det kognitive. Bogens forfattere vil vise, hvordan vejledning kan udvikle den enkeltes praksisteori, så den udgør et stadig mere righoldigt og reflekteret grundlag for handling.

  Moeslund, P. (2016): Processer og forandringer - proceskonsulenten på arbejde i organisationen. Hans Reitzels forlag. 
  Bogen forklarer, hvordan proceskonsulenten styrer og leder forandringsopgaver samt forandringsprocesser i den senmoderne organisation. 

  Munthe, E.; Helgevold, N.; Bjuland, R. (2016): Lesson study. I utdanning og praksis. Cappelen Damm Akademisk. 
  Lærerutdanninger skal kvalifisere for forskningsbasert yrkesutøvelse og gjøre studenter i stand til å bidra effektivt i barnehage- og skoleutvikling. Lesson study forklarer hvordan profesjonell læring er en nøkkelfaktor for slik utvikling.

  Nielsen, B., Nielsen, N. G., Mølgaard, N. (red.)(2014). Professionsbachelor – Uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis. Forlaget UCC.
  Bogen henvender sig primært til de studerende der uddanner sig til professionsbachelor. Den beskriver hvordan man udvikler egne kompetencer og den praksis man er, eller bliver en del af. Bogen indleder med at beskrive uddannelsens formelle rammer, hvorefter der forsøges beskrevet nogle centrale kernekompetencer den studerende skal tilegne sig for at fungere i praksis. Bogen gennemgår hvordan teorien bag undersøgelser ser ud, hvad evidens, social teknologi og professionalisering vi sige, og hvordan det mundtlige spiller sammen med disse aspekter.

  Nielsen, O. D. (2014): Forandrings pædagogik. Dansk Psykologisk Forlag. 
  Forandringer er en del af hverdagen for undervisere, og dette giver nogle muligheder samtidig med udfordringer da underviseren skal tilpasse sin praksis. Denne bog giver ideer til hvordan du håndterer disse forandringer, og bruge dem positivt i udviklingen af bedst mulige praksis. Læs om hvordan de positive forandringer bl.a. skabes af lærer-elevrelationer, gode lektievaner og en øget lærertroværdighed trods forandringer og reformer. Disse positive forandringer påvirkes af lærerens arbejdsmetode, troværdighed og lærertydeligt. Du kan desuden læse om fem positive forandringshistorier.

  Nielsen, O. D.; Sieben, M. (2016): 20 skridt til bedre samarbejde. Dansk psykologisk forlag.
  Bogen giver, med afsæt i den nyeste teori og forskning på området, konkrete idéer og værktøjer til, hvordan man bedst muligt kan styrke og udvikle samarbejdet på en uddannelsesinstitution

  Oettingen, A. v. (2016): Almen dannelse. Dannelsesstandarder og fag. Hans Reitzels forlag.
  Bogen Almen dannelse handler om måder at forstå sig selv og verden på. Bogen sætter fokus på, hvor vigtig skolens opgave er i dannelsesprocessen, men pointerer samtidig, at dannelse også foregår uden for skolen.

  Penne, Sylvi & Hertzberg, Frøydis (2015): Muntlige tekster i klassedidaktikrommet. Universitsforlaget, Oslo
  Mundtligheden er en af de grundlæggende færdigheder som gennemsyrer alle fag i grundskolen. Der stilles krav til elevernes færdigheder, men hvad er mundtlige færdigheder egentligt? Denne bog er en grundbog i didaktik og giver lærer på ungdomsuddannelser inspiration til deres undervisningspraksis. Bogen præsenterer ny forskning i mundtlighed og viser hvordan der arbejdes med mundtlighed i det norske klasserum. Der forklares om sammenhængen mellem mundtlighed og skriftlighed, hvordan fokus på at lytte, kan øge læringen og hvordan man kan lære at lytte på denne måde. 

  Postholm, M. B.; Jacobsen, D. I (2014): Læreren med forskerblik. Indføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. Høyskoleforlaget. 
  Boken er en innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. De mest brukte former for informasjonsinnsamling - observasjon, samtale og spørreskjema - fremstilles på en praktisk, men samtidig kritisk måte.

  Säljö, R. (2015): Læring og kulturelle redskaper – om læreprosesser og det kollektive minnet. Cappelen akademisk forlag.
  I denne boka gir Roger Säljö oss et tredje, sosiokulturelt, perspektiv på læring. Han tegner et spennende bilde av det lærende mennesket som i dynamisk samspill med omgivelsene utvikler kunnskaper.

  Skibsted, E. (red.)(2015): Relations arbejde – Praktik bog 3. Akademisk forlag. 
  Denne bog har fokus på lærerens relations arbejde. Undervisning er opbygget af relationer, og det er lærerens ansvar at etablere og udvikle kontakt og kommunikation, der gør samarbejde og læring mulig. Praktikken i læreruddannelsen giver den studerende en unik mulighed for at tilegne sig kompetencer der er nødvendige i undervisningspraksis. Bogen giver de studerende og praktikvejlederen et fælles sprog og afsæt for de refleksioner og træning som praktikken giver muligheder for. Læs om vigtigheden af lærerens relationskompetence, der bestemmer hvilke lærer-elev-relationer det skabes, eller fordyb dig i lærer-lærer-relationerne og det kollegiale samarbejde. 

  Skibsted, E., Svendsen, H.B., Østergaard, K., Langager, S. (red.)(2015): Undervisningsdifferentiering. Et princip møder praksis. Akademisk forlag.
  I denne bog forsøger bogens forfattere at indføre begrebet undervisningsdifferentiering i skolens aktuelle kontekst. Dette sker bl.a. på baggrund af et stadigt stigende behov for inklusion af alle elever og dette sker samtidig med, at bogen præsenterer differentiering som en del af en læringskultur.

  Stobart, G. (2016): Ekspert i læring – Et opgør med myterne om medfødte evner. Dafolo.
  Denne bog har til formål at vise, hvordan elever via blandt andet motivation, effektiv feedback, tydelige læringmål, fokus på dybdelæring, positive forventninger og selvregulering kan støttes mest muligt, uanset faglige niveau og sociale kompetencer.

  Szulevicz, T. (2016): FAQ om uro. Hans Reitzels forlag.
  FAQ-serien er en bogserie, hvor forskere med viden om aktuelle pædagogiske emner forsøger, at svare på en række af de oftest stillede spørgmål inden for dette felt.  Kompleksiteten omkring det undersøgte fænomen undersøges, og der stilles ofte nye spørgsmål i forsøget på at diskutere og besvare de stillede spørgsmål.

  Tanggard, L.; Juelsbo, T. (2015): Lær! Effektiv talentudvikling og innovation. København: Gyldendal
  Bogen handler om, hvordan virksomheder, organisation og medarbejdere bliver bedre til at arbejde med talentudvikling, læring og kreativitet. At være kreativ og innovativ, kræver at man er nysgerrig, vil lukke op for nye tanker og klar til at eksperimentere og lege. Det betyder, at der skal skabes læringsmiljøer med plads til erfaringsudveksling, så deltagerne kan lære af hinanden og inspirere hinanden. For det er igennem andre at man lærer samt forbedrer og udvikler ens kompetencer. Bogen er således også relevant ift. praksis på pædagog-og læreruddannelsen og i grundskolen og i det øvrige uddannelsessystem.

  Tiller, T. (red.): Aksjonsforskning - I skole og utdanning. HøyskoleForlaget. 
  Aksjonsforskning har som siktemål å diskutere aksjonsforskningen på nært hold. Boka er offensiv og konstruktiv och artiklene formidler teoretisk innsikt, forskningsgrep og eksempler på aksjonsforskning.

  Ulriksen, L., Svarstad, L. K. (2015): Åbne sider: Det samme eller helt forskelligt? Lærer- og elevperspektiver på grundskole- og gymnasieengelsk. I: Sprogforum. Tidskriftet for sprog- og kulturpædagogik, nr. 60, maj 2015. 
  Med temaet kritisk sprog- og kulturpædagogik, præsenteres forskellige tilgange til sprog- og kulturundervisning.

  Ulvik, M.; Smith, K. (2016): Å undervise om at å undervise. Lærerutdanneres kompetanse sett fra deres eget og fra lærerstudenters perspektiv. I: Uniped, nr. 1, 2016,
  Artikkelen retter søkelyset mot lærerutdannere, en gruppe som hittil har blitt viet liten oppmerksomhet i forskningslitteraturen. Målet med studien er å få en dypere innsikt i lærerutdanneres arbeid.
  Download artiklen er

  Wilken, Lisanne (2014): Bourdieu for begyndere. Samfundslitteratur.
  Bourdieu for begyndere giver en kort introduktion til Pierre Bourdieus forfatterskab. Bourdieu var en af de mest betydningsfulde sociologer i det 20. århundrede, og hans arbejde og begreber inspirerer fortsat forskere og studerende inden for en lang række forskellige fag.

 • Projekter

  Skolepædagoger, BUPL (2016)
  BUPLs kampagne om børns trivsel, som skolepædagogerne står for, sætter fokus på hvordan barnet har det i skolen. Børn med særlige behov kan have brug for ekstra opmærksomhed fra en pædagog i skoletiden. Formålet er, at pædagogen kan sikre en helhedsorienteret forebyggende indsats, så barnet får en stabil opvækst.
  Læs mere om kampagnen og skolepædagogernes arbejde her

 • Rapporter

  Plauborg, Helle, Ph.d. (2015): Intra-aktivitet af didaktik, faglighed og socialitet og udvikling af en tænkning om læring og didaktik - analyser af tre eksperimentelle casestudier. DPU
  Sæt det faglige i fokus i din undervisning på en interesse måde og løft dine elever fagligt og socialt samtidigt.
   
  Tre skoler eksperimenterede med undervisningen og havde fokus på at faglighed kan styrke elevers faglighed og trivsel. 
  I sin ph.d.-afhandling ”Intra-aktivitet af didaktik, faglighed og socialitet og udvikling af en tænkning om læring og didaktik - analyser af tre eksperimentelle casestudier” viser Helle Plauborg, at lærere, som formår at sætte fokus undervisningens faglige mål, forbereder deres elevers faglighed og sociale trivsel.
  Helle Plauborg har undersøgt tre skoler, hvor lærerne har arbejdet med et katalog af undervisningsmæssige greb inspireret af forskningsresultater, som antages at kunne forbedre både faglighed og elevers velbefindende.
  Tydelige mål, grundig instruktion og klar feedback
  Resultaterne fra Helle Plauborgs forskning viser, at hvis fagligheden var tydelig og i fokus, blev eleverne løftet fagligt og socialt.
  De bedste resultater kom, når lærere tydeliggjorde målet med undervisningen, var grundige med instruktionen, gav klar feedback og ændrede den sociale struktur i klassen ved f.eks. at ændre gruppesammensætninger.

  SFI (2017): Folkeskolereformen: Elevernes faglige deltagelse og interesse.
  Denne rapport undersøger udviklingen i elevernes faglige deltagelse og interesse – som her ses som et udtryk for engagement – efter folkeskolereformens ikrafttræden i 2014. Rapporten afdækker også, hvad der i 2016 kendetegner de skoler, hvor der går elever med høj faglig deltagelse og interesse.
  Læs rapporten her

Del siden på email

Du deler et link til siden: Didaktik i læreruddannelsen