Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V

+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Didaktik i dagtilbud og pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsens er en professionsuddannelse, der tager 3 ½ år. Uddannelsen til pædagog kvalificerer til at arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen har en veksling mellem teoretisk undervisning og praktisk udførelse i praktikperioderne. Pædagoguddannelsens vision er at uddanne pædagoger, som med udgangspunkt i den nyeste pædagogiske viden og forskning forholder sig professionelt og engageret til de udfordringer, pædagogen møder i sit arbejde med børn, unge og voksne. På pædagoguddannelsen lægges der vægt på trivsel, og derfor prioriteres studiemiljøet højt.

Da et af centrets indsatsområder er pædagoguddannelsen, er der her forsøgt at give de studerende eller i forvejen uddannede pædagoger nogle redskaber til praksis.

 • Litteratur

  Aage, L. (2015): Pædagogens undersøgelsesmetoder. Hans Reitzels forlag, København.
  I pædagogen verden findes der mange forskellige metoder; studiemetoder, pædagogdaglige metoder og undersøgelsesmetoder. Denne bog forsøger at indføre læseren i konkrete undersøgelsesmetoder, som pædagogen kan benytte i sin praksis. Der tales her om metoder til indsamling af data, empiri eller informationer om eller i det pædagogiske arbejde. Udviklingen af disse metoder hænger bl.a. sammen med moderniseringen af den offentlige sektor, som stiller krav til dokumentation og kvalitetssikring.Læs om observationen som den pædagogiske arbejdsmetode og undersøgelsesmetode eller om det pædagogiske udviklingsarbejde.

  Bie, Kristin (2016): Refleksjonshåndbok. For barnehagelærere. Universitetsforlaget.
  Det å lære seg å bruke refleksjon som læringsredskap i studietiden vil kunne gi deg en kompetanse du får mye bruk for som utøvende barnehagelærer. Målet med boka om refleksjon i barnehagelærerutdanningen er å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste profesjonsutøvere som hele tiden er opptatt av praksisendring til det beste for barna.

  Broström; Hansen; Jensen; Svinth (2016): Barnet i centrum. Pædagogik og relationer i vuggestue og dagpleje. Akademisk forlag
  Bogen handler om de 0-3 årige børn i vuggestue og dagpleje. Bogen er lavet på baggrund af projektet ”Barnet i centrum”, der har til formål at pege på, hvordan pædagoger og dagplejere fremover kan yde den bedst mulige omsorg.

  Fisker, H., Jensen, H. G., Jørgensen, L. T. (2016): Pædagogen i skolen – en værktøjskasse i trivsel og læring. Akademisk.
  Bogen fortæller om rammerne for skolepædagogens arbejde og om, hvordan pædagogens faglighed og kompetencer kan indgå i det tværfaglige samarbejde på skolen.

  Broström, S. (red.): Pædagoger og lærere i skolen. Sammen om elevernes trivsel og læring. Dafolo.
  Bogen tager fat på en af de helt store muligheder, som folkeskolereformen har ført med sig, nemlig samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Bogens forfattere mener, at et udviklet samarbejde mellem disse to faggrupper. Lam bidrage til ny kvalitetsudvikling i skolen. Bogen er et værktøj og inspirationskilde til at lette samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

  Egelund, Niels (2016): Sådan bliver vores børn dygtigere. Aarhus Universitetsforlag
  I bogen præsenterer Niels Egelund de væsentligste resultater fra Center for Strategisk Uddannelsesforskning, så vi alle kan finde forskningsbaseret viden om, hvordan vores børn bliver dygtigere.

  Hastrup, L & Knudsen, L. E. D. (2015): Teori- og praksisdidaktik. Forlaget UP. 
  Denne bogs centrale fokus er arbejdet med teori-praksisforholdet i professionsbacheloruddannelserne. På baggrund af projektet Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne viser forfatterne, hvordan man kan koble teori og praksis på nye måder, og hvor nye spørgsmål opstår. Læs om professionsuddannelser og professioner i forandring og bliv klogere på, hvor de forskellige metoder mødes.

  Husted, Jørgen (2015): Etik og værdier i pædagogers arbejde.
  Hans Reitzels forlag, København.
  Etik og værdier i det pædagogiske arbejde er en grundbog, der diskuterer pædagogens etiske værdier og principperne for pædagogprofessionens ansvarsområder. En etisk forsvarlig praksis er afgørende for et godt pædagogisk arbejde. Etiske dilemmaer gennemgås, og forfatteren præsenterer en beslutningsmodel, der kan hjælpe pædagogen i det daglige arbejde. Bogen henvender sig primært til pædagogstuderende og pædagoger i efter- og videreuddannelsen samt færdiguddannede pædagoger. Bliv klogere på formålet med professionsetik, værdighed, rettigheder og retfærdighed eller læs om cases om den pædagog-etiske beslutningsmodel i praksis.

  Hygum, E., Olesen, S. G. (2013): Om pædagogik
  – og pædagogisk arbejde. VIASystime.
  Ambitionen med denne bog er, at præsentere pædagogisk teori ud fra et individ-, institutions- og samfundsperspektiv, og at synliggøre og drøfte forskellige perspektiver på pædagogisk arbejde. Læs om hvordan ungdomsoprøret har ændret nutidens ungdomskultur, og hvordan kultur og opdragelse har betydet ændringer i pædagogrollen. Dette indebærer viden om det moderne barn og dets udvikling, tips til observation og iagttagelse og hvordan du kan kvalificere det pædagogiske arbejde.

  Højberg, Birgitte (2015): Læring i praktikken. Tilgange og metoder i pædagogstuderendes praksis.
  Dafolo.
  Praktikken i pædagoguddannelsen fylder godt en tredjedel af den samlede studietid og rummer nogle helt særlige muligheder for læring og udvikling.
  Bogen giver derfor den studerende, praktikvejlederen og underviseren en dybere forståelse af, hvad praktik er, og hvordan læreprocessen kan forstås, understøttes og kvalificeres gennem forskellige forskningsbaserede og caseinspirerede læringstilgange, -metoder og -redskaber. Herudover beskriver bogen praktikkens prøver, arbejdet med praktikplaner, dokumentation af den studerendes læreproces, praktikvejledning, praktikforberedelse, studiedage, praktikbearbejdning samt praktikkens etiske aspekter og dilemmaer.

  Jensen, A. S., Hansen, O. H. (red.) (2016): Pædagogen, Professoren, personligheden. Festskrift til Stig Broström. Dafolo
  I denne bog hyldes Stig Broström, og bogens forfatter beretter om, hvordan de mener han gennem årtier været med til at sætte dagsordenen for småbørnspædagogikken.

  Jensen, M. V., Eiersted, M., Andersen, R. M. B. (2015): Digitale børnefællesskaber – leg og læring med digitale medier i vuggestue og børnehave. Dafolo
  Denne bogs fokus er, at det skal være sjovt, inspirerende og lærerigt for både børn og voksne at inddrage digitale medier i hverdagen. Med dette udgangspunkt tilbyder Digitale børnefællesskaber – leg og læring med digitale medier i vuggestue og børnehave 30 konkrete aktiviteter, der tager udgangspunkt i anvendelsen af digitale medier som eksempelvis iPad, digitalt mikroskop, projektor og talende vægtavle.
  Bogen tilbyder inspiration til, hvordan brugen af digitale medier kan underbygges pædagogisk og styrkes på en eksperimenterende, legende og sjov måde, så børns trivsel og læring kommer i centrum.

  Til bogen hører hjemmesiden www.dafolo.dk/detdigitalebarn. Her kan man blandt andet downloade refleksionsark og se videoer med eksempler fra en pædagogisk praksis med digitale medier.

  Jensen, Noona Elisabeth (2010): Metodebogen – Pædagogstuderende mellem profession og akademisering. Hans Reitzels Forlag, København.
  Metodebogen præsenterer forskellige studiemetoder i pædagoguddannelsen og sætter dem i relation til praksis. Hensigten er at afdække de studerende behov for de krav og udfordringer de møder i deres uddannelse. Desuden omhandler bogen den sociale læring der finder sted i uddannelsen. Læs om hvordan sociallæring finder sted i pædagoguddannelsen, om hvordan faglig læsning skaber viden, eller hvordan man lærer gennem samarbejde.

  Jensen, N. E. (2014): Pædagogikbogen -
  Grundfaglige perspektiver i pædagoguddannelsen. Hans Reitzels Forlag. 
  Denne bog er en grundbog til pædagoguddannelsen. Den tilbyder en sammenhængende forståelse af det pædagogiske felt. Bogen er skrevet med et udgangspunkt i de nye kompetencemål, der stilles til den nye pædagoguddannelse i 2014. Bogen præsenterer forskellige perspektiver og viden, som de studerende møder i uddannelsen, og har fokus på at identificere den pædagogiske faglighed i et velfærdsamfund ift. hvad pædagogisk arbejde er, og hvad en pædagog skal kunne.  Bogen er delt op i 3 dele: Relationer og samspil, Rum og rammer i en institution, Profession og faglighed. Her kan du læse om pædagogens møde med grupper i samfundet, hvordan det er at deltage i en institutionel kultur eller om professioner i velfærdsstaten.

  Kornerup, I., Næsby, T. (red.) (2015): Kvalitet i dagtilbud - grundbog til dagtilbudspædagogik. Dafolo
  Denne bog omtaler specialiseringen i dagtilbudspædagogik på den nye pædagoguddannelse. Der forsøges at anlægge et både etisk og videnskabeligt perspektiv på pædagogisk praksis med et afsæt i dansk og international forskning på området.

  Kornerup, I., Næsby, T. (2014): Pædagogens grundfaglighed – Grundbog til pædagoguddannelsen.
  Dafolo
  Pædagogens grundfaglighed – grundbog til pædagoguddannelsen er et forskningsinformeret, litterært bidrag ind i de kompetencemål, der er opstillet for uddannelsen. Derudover imødekommer bogen kravet om øget selvaktivitet ved også at være en aktiv opfordring til undervisere og studerende om at forfølge nogle af de pointer og vidensområder, kapitlerne berører.
  Bogen er inddelt i dele efter grundfaglighedens kompetenceområder. Hver del består af en række kapitler, der indledningsvist giver en generel beskrivelse af viden inden for et specifikt tema (”hvad ved vi om dette tema?”) samt peger på erfaringer med handlemuligheder, metode og didaktik i forhold til pædagogisk arbejde generelt. Sidste del af hvert kapitel giver eksempler fra praksis, og mange kapitler har anvisninger på, hvordan pædagogen kan bruge den fremstillede viden i praksis.

  Korsgaard, K. (2016): Læs og skriv med små børn – en guide til pædagoger. Dafolo
  Bogen beskriver, hvordan børns tidlige skriftsprog (det at læse og skrive) bør være en lige så selvfølgelig og stor del af dagplejens, vuggestuens og børnehavens domæne som opmærksomheden på børns udvikling af talesproget.

  Krogh, S., Smidt, S. (2015): Aktionslæring i pædagogisk praksis. Dafolo.
  Aktionslæring er en metode, der kan bidrage til at understøtte pædagogisk udvikling rettet mod børnenes hverdagsliv og medarbejdernes faglighed. Samtidig kan aktionslæring være med til at sikre, at den pædagogiske udvikling baseres på viden og målformuleringer og bliver omsat til konkret praksis i hverdagen.
  Denne bog er en praktisk og overskuelig hjælp til institutioner, der arbejder med aktionslæring. I bogen præsenteres den didaktiske aktionslæringsmodel, og modellens ni arbejdspunkter gennemgås. Bogen henvender sig til ledere og medarbejdere i børnehaver og vuggestuer, 0-6-årsinstitutioner, fritidsinstitutioner, klubber, dagplejere og studerende ved grund-, efter- og videreuddannelser på dagtilbudsområdet.

  Lauvås, P.; Handal, G. (2015): Vejledning og praksisteori. 2. udgave. KLIM
  Vejledning og praksisteori er en grundbog om vejledning og kommunikation for lærere og studerende på professionshøjskolerne. Forfatterne beskriver hele vejledningsfeltet, dets begreber, forudsætninger, metoder og samtaleformer. For vejledning kan give feedback og fremdrift, udfordre forståelser og grænser, støtte ved krise og motivationstab, sætte på ting i gang (igen), give mod til at lære og synliggøre det emotionelle i det kognitive. Bogens forfattere vil vise, hvordan vejledning kan udvikle den enkeltes praksisteori, så den udgør et stadig mere righoldigt og reflekteret grundlag for handling.

  Marquardsen, A. M. (2013): Huset – Dialogisk læsning i børnehave og skole. DPF
  Huset er både en utraditionel børnebog og en fagbog for personalet i børnehave, SFO og skole til arbejdet med børns sprogudvikling. Bogen består af en børnebogsdel med en masse illustrationer og af en fagbogsdel, der fungerer som introduktion, dialogisk læsning og aktivitetshåndbog for praktikere. Børnedelen er at finde forrest, og når bogen skifter til anden del, vendes bogen blot 180 grader, og fagdelen vil komme til syne. Gennemgå billederne med børnene gennem leg, og bliv herefter klogere på hvordan den største effekt udledes ved dialogisk læsning.

  Nottingham, J. (2014): Udfordrende læring. Dafolo
  Udfordrende læring er en praktisk håndbog der kommer med forslag til, hvordan du kan gøre dit arbejde med eleverne mere effektivt og sjovt. Bogen består af en teoretisk forskningsmæssig gennemgang af empirisk viden og erfaring af hvad der henholdvis hæmmer og fremmer elvers udbytte. Anden del kommer med eksempler på, hvordan du kan arbejde med udfordrende undervisning i egen praksis. Nottingham forsøger i bogen at komme med forslag, som kan bruges i undervisningsituationer og ved løsning af den vanskelige opgave at lave udfordrende undervisning.

  Skibsted, E., Svendsen, H.B., Østergaard, K., Langager, S. (red.)(2015): Undervisningsdifferentiering. Et princip møder praksis. Akademisk forlag.
  I denne bog forsøger bogens forfattere at indføre begrebet undervisningsdifferentiering i skolens aktuelle kontekst. Dette sker bl.a. på baggrund af et stadigt stigende behov for inklusion af alle elever og dette sker samtidig med, at bogen præsenterer differentiering som en del af en læringskultur.

  Stobart, G. (2016): Ekspert i læring – Et opgør med myterne om medfødte evner. Dafolo.
  Denne bog har til formål at vise, hvordan elever via blandt andet motivation, effektiv feedback, tydelige læringmål, fokus på dybdelæring, positive forventninger og selvregulering kan støttes mest muligt, uanset faglige niveau og sociale kompetencer.

  Szulevicz, T. (2016): FAQ om uro. Hans Reitzels forlag.
  FAQ-serien er en bogserie, hvor forskere med viden om aktuelle pædagogiske emner forsøger, at svare på en række af de oftest stillede spørgmål inden for dette felt.  Kompleksiteten omkring det undersøgte fænomen undersøges, og der stilles ofte nye spørgsmål i forsøget på at diskutere og besvare de stillede spørgsmål.

  Tanggard, L.; Juelsbo, T. (2015): Lær! Effektiv talentudvikling og innovation. København: Gyldendal
  Bogen handler om, hvordan virksomheder, organisation og medarbejdere bliver bedre til at arbejde med talentudvikling, læring og kreativitet. At være kreativ og innovativ, kræver at man er nysgerrig, vil lukke op for nye tanker og klar til at eksperimentere og lege. Det betyder, at der skal skabes læringsmiljøer med plads til erfaringsudveksling, så deltagerne kan lære af hinanden og inspirere hinanden. For det er igennem andre at man lærer samt forbedrer og udvikler ens kompetencer. Bogen er således også relevant ift. praksis på pædagog-og læreruddannelsen og i grundskolen og i det øvrige uddannelsessystem.

  Torunn Eik, L.; Steinnes, G. S.; Ødegård, E. (2016): Barnehagelæreres profesjonslæring - i barnehagens mulighetsrom. Fagbokforlaget
  Bogen belyser udfordringer og muligheder i børnehavepædagogers (norsk: barnehavelæreres) professionelle læring. Forfatterne belyser og drøfter børnehavepædagogernes vidensgrundlag, ledelse og samarbejde og det pædagogiske arbejde med børn. Bogen kigger på, hvordan kollektive læringsprocesser hænger sammen med udøvelse, undersøgelse og udvikling af det pædagogiske arbejde i børnehaven.

  Wilken, Lisanne (2014): Bourdieu for begyndere. Samfundslitteratur.
  Bourdieu for begyndere giver en kort introduktion til Pierre Bourdieus forfatterskab. Bourdieu var en af de mest betydningsfulde sociologer i det 20. århundrede, og hans arbejde og begreber inspirerer fortsat forskere og studerende inden for en lang række forskellige fag.

 • Rapporter

  Plauborg, Helle, Ph.d. (2015): Intra-aktivitet af didaktik, faglighed og socialitet og udvikling af en tænkning om læring og didaktik - analyser af tre eksperimentelle casestudier. DPU
  Sæt det faglige i fokus i din undervisning på en interesse måde og løft dine elever fagligt og socialt samtidigt.
   
  Tre skoler eksperimenterede med undervisningen og havde fokus på at faglighed kan styrke elevers faglighed og trivsel. 
  I sin ph.d.-afhandling ”Intra-aktivitet af didaktik, faglighed og socialitet og udvikling af en tænkning om læring og didaktik - analyser af tre eksperimentelle casestudier” viser Helle Plauborg, at lærere, som formår at sætte fokus undervisningens faglige mål, forbereder deres elevers faglighed og sociale trivsel.
  Helle Plauborg har undersøgt tre skoler, hvor lærerne har arbejdet med et katalog af undervisningsmæssige greb inspireret af forskningsresultater, som antages at kunne forbedre både faglighed og elevers velbefindende.
  Tydelige mål, grundig instruktion og klar feedback
  Resultaterne fra Helle Plauborgs forskning viser, at hvis fagligheden var tydelig og i fokus, blev eleverne løftet fagligt og socialt.
  De bedste resultater kom, når lærere tydeliggjorde målet med undervisningen, var grundige med instruktionen, gav klar feedback og ændrede den sociale struktur i klassen ved f.eks. at ændre gruppesammensætninger.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Didaktik i dagtilbud og pædagoguddannelsen