Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Læseforståelse

Målet med læsning er at kunne forstå det, man læser. At forstå det, man læser, er en sammensat kognitiv og lingvistisk proces, som indebærer, at læseren aktivt tolker det skrevne budskab ud fra den viden, han møder teksten med. Læseforståelse drejer sig altså om, at den læsende er aktivt søgende efter mening i forhold til teksten, og at han i mødet med teksten inddrager sin egen verden og forståelse af denne.
For at forstå teksten kan læseren bl.a. bruge forskellige former for læseforståelsesstrategier. En læseforståelsesstrategi er en bevidst målstyret handling, der kan udføres før, under eller efter læsningen af en tekst med henblik på forskellige elementer i læseforståelsen. Det at bruge læseforståelsesstrategier kan fx betyde, at læseren prøver at forudsige indholdet i en tekst eller stiller spørgsmål til teksten (og selv forsøger at besvare dem), danner visuelle forestillingsbilleder af det læste, opsummerer teksten med egne ord, udarbejder en grafisk model af tekstens opbygning eller drager slutninger med udgangspunkt i de forkundskaber, han har om emnet.

 • Film & Podcast

  Siden er under opdatering.

 • Litteratur

  Arnbak, E. (2003): Faglig læsning – fra læseproces til læreproces. Gyldendal 
  I disse udgivelser findes en grundlæggende teoretisk og faglig gennemgang af komponenterne i relation til faglig læsning i fagene. Her findes mange konkrete undervisningsidéer.

  Brudholm, M. (2002): Læseforståelse – hvorfor og hvordan? Læringsareaneaer Alinea
  I disse udgivelser findes en grundlæggende teoretisk og faglig gennemgang af komponenterne i relation til begrebet læseforståelse. Her findes desuden mange eksempler på hensigtsmæssige læseforståelsesstrategier i relation til skønlitterær og faglig læsning i folkeskolens indskoling og på mellemtrinnet.

  Bremholm, J. (2014): Læsning som ressource. Ph.d. afhandling, Aarhus universitet. 
  I pH.d. afhandlingen vises hvordan lærere med en læseguide kan optimere elevernes læringsudbytte. Med læseguides lærer elevernes at læse fagtekster fokuseret og tager aktivt del i undervisningen. Læseguiden har særlig god effekt i forhold til elever i komplicerede læringssituationer. Læseguiden er udarbejdet i naturfag, men kan bruges i andre fag.  
  Download rapporten her

  Bråten, I. (red.) (2007): Leseforståelse. Lesing i kunnskabssamfunnet – teori og praksis. Cappelem, Oslo
  Bogen er en artikelsamling, som giver en bred indføring i læseforståelse. Artiklerne er udarbejdet på baggrund af de nyeste forskningsresultater om samme. Nogle af artiklerne har konkrete anvisninger på, hvordan man kan undervise i læseforståelse.

  Daugaard, H. T (2015): Hvordan hænger det sammen?  om specifikke vanskeligheder med sprogforståelse i læsning og inferensfærdigheders betydning for læseforståelse. Ph.d. afhandling, Københavns universitet, Det Humanistiske Fakultet.
  Afhandlingen handler om elever med specifikke vanskeligheder i sprogforståelse i læsning (dårlige forståere) og om deres evne til at drage slutninger, mens de læser(inferensfærdigheder).

  Fredheim, G. (2006): At læse for at lære. En praksisbog i læringsstrategier. Gyldendal  
  Her er fokus på, hvordan læreren kan undervise i læsestrategier i relation til læsning i fagene. Her findes også et kapitel om, hvordan forældre kan indgå og bakke op.

  Frey, N., Fisher, D.(2013): Rigorous Reading. Corwin Literacy.
  Bogen giver instrukser i, hvordan børn, unge, voksne lærer at læse tekster. Forfatteren forklarer hvad det betyder at læse teksten "tæt", og hvad det betyder for forståelsen at kunne læse en tekst. Argumenterne underbygges med nutidige research og forskning.  OBS! Bogen er på engelsk. 

  Hansn, E. V. (2015): Læsetrappen. Alle kan lære at læse. Sådan underviser du børn og unge i læsning. Håndbog for undervisere, forældre og studerendeForlaget Alkalær
  Denne bogs påstand er, at alle, der kan motiveres, og som har et sprog et velfungerende sanseapparat, kan lære at læse. Påstanden underbygges af konkrete metoder til fonetisk forståelse og af 100 procents undervisningsdifferentiering. Bogen er baseret på forfatterens egne personlige observationer og opdagelser kombineret med alle de teorier og pædagogiske retninger, som har vist sig at virke i praksis.

  Herholdt, L. (2012): Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre faghvorfor, hvad og hvordan.
  Der gives her et bud på, hvordan man kan undervise for at fremme læseforståelse og skrivekompetence i fagene, gennem en eksplicit undervisning. Diskussioner, bud og principper i artiklen har baggrund i erfaringer fra et casestudie i Helsingør, 2008-2011.
  Download artiklen

  Kjelden, H. (red.)(): Det utvidete læringsrommet. Fagbokforlaget.
  Artiklene i denne antologien tar alle utgangspunkt i begrepet "Det utvidete læringsrommet", og artiklene skildrer undervisningsopplegg og undervisningsformer som utfordrer tradisjonelle forståelser av skolens eller læringens rom.

  Langer, Judith A. (2002): Effective Literacy Instruction - Building succesful reading and writing programs. National Council of Teachers of English.
  I denne bog fokuserer forfatteren på de større klasser i grundskolen og gymnasiet og deres literacy programmer i USA. Formålet med disse programmer, er at der ses en tendens til at de effektivt støtter elevernes læring, samtidig med at undervisningen lever op til de internationale krav. Bogen henvender sig til underviserer, der gerne vil forbedre eller fornye deres praksis og forbedre literacyoutcome, ud fra forfatterens guide baseret på research.    

  Læseforståelse. Temanummer. Viden om Læsning nr. 2, 2007. Nationalt Videncenter for Læsnings tidsskriftet er elektronisk og kan downloades  gratis. Temanummeret indeholder bl.a. artikler af A. Agger, I. Bråten, K. Kjertmann og L. Herholdt, som skriver om læseforståelse i forskellige sammenhænge. Endvidere ses L. Pøhlers anmeldelse af Bråtens nyeste bog (se ovenfor).Der findes desuden mange gode udgivelser til undervisningsbrug, og det er et felt, som er under kraftig udvikling.
  Se tidsskriftet her

  Oakhill, J.; Cain, K. & Elbro, C. (2015): Læseforståelse – indsigt og undervisning. Hans Reitzels Forlag. 
  God læseforståelse er afgørende – ikke bare for de fleste fag i skolen, men også senere i livet i uddannelse, arbejde og i det hele taget ift. læring. Bogen giver indsigt i den eksisterende viden om læseforståelse. Den gennemgår vigtige færdigheder i tekstforståelse, som ikke kan tages for givet, blot fordi man har knækket skriftens kode. Bogen viser hvordan indsigt i disse færdigheder kan kombineres til en undervisningspraksis, der har stor sandsynlighed for at virke. I bogen gås dybere ned i færdigheder ift. sprogforståelse, sætninger og sammenhænge mellem dem. 

 • Rapporter

  Herholdt, L.; Høyrup, F. (2011): Projektrapport: Undervisning i læseforståelse. Rapport over et treårigt projekt med casestudier i Helsingør og Ishøj. 
  I rapporten undersøges og gives anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes med læseforståelse på mellemtrinnet i grundskolen. Der sættes blandt andet fokus på læsning i et andetsprogsperspektiv.
  Download den afsluttende rapport her
  Læs mere om projektet Undervisning i læseforståelse 

  Rambøl, Aarhus Universitet, Professionshøjskolen UCC, VIA University College (2014: Læseforståelse og faglige læsekompetencer.
  Med afsæt i forskning peger rapporten på, hvordan undervisning kan tilrettelægges så den støtter elevernes læseforståelse og faglige læsekompetencer. Der er desuden fokus på, hvordan eleverne aktivt kan involveres i undervisningen og hvilke læseindsatser der især er virkningsfulde for, elever i komplicerede læringssituationer.

  Tetler, S.; Baltzer, K.; Ulvseth, H. (m.fl.) (2014): Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov. Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
  I dette forskningsprojekt i samarbejde med Undervisningsministeriet og UCC, VIA og UC Syd sættes fokus på undervisningsdifferentiering og elevernes læseforståelse. Find her eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik i 5. klasse, hvor undervisningsdifferentiering er det bærende princip, og hvor der er en særlig opmærksomhed på elever i komplicerede læringssituationer. Download rapporten her.

 • Websites

  EMU
  På Undervisningsministeriets læringsportal EMU kan der findes materiale om læseforståelse samt læseforståelsesstrategier, som kan benyttes i undervisningen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læseforståelse