Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Læseteknologi i skolen

Læseteknologi er programmer på computere, tablets og smartphones, som kan støtte børn, når de læser og skriver. Betegnelsen læseteknologi bruges ofte om både læse- og skrivestøttende programmer, som ofte forkortes LST. Læseteknologi kan støtte elever i skolen, som er i vanskeligheder med læsning og skrivning. De kan derved få adgang til indholdet af de samme tekster som deres kammerater. Læseteknologi øger deres muligheder for læring, kommunikation og oplevelser. Deres muligheder for ligeværdig deltagelse i samfundslivet styrkes.

Nogle programmer kan læse hele tekster eller enkelte svære ord op. Læseformen betegnes pc-læsning eller e-læsning. Andre programmer kan hjælpe med at stave svære ord, eller brugeren kan gennem en mikrofon indtale en tekst, som computeren herefter skriver.

Læseteknologien er tidligere og traditionelt omtalt i handicapterminologi eller som it-hjælpemidler og relateret til begrebet it-rygsækken. I dag opfattes læseteknologi i højere grad som værktøjer, der kan anvendes af alle børn, unge og voksne - ikke kun af mennesker i læsevanskeligheder, men også af mennesker i en almindelig læseudvikling.

 • Film & Podcast

  Camilla Find fortæller om tidlig læseindsats
  Podcast om en indsats for at styrke elevernes læsetræning allerede i 0. klasse på Valby Skole. De elever, der scorede lavt i de lydlige kompetencer i skolens første sprogvurdering, blev tilbudt ekstra læsetræning. Det særlige ved læsetræningen var, at den indbefattede et læringsspil – i form af en læseapp – og at forældrene skulle træne med deres børn derhjemme. 

  Jeppe Bundsgaard taler om digitale spor
  Hver gang vi er online, sætter vi digitale spor, der bl.a. kan udnyttes kommercielt. Det ved vi godt – men vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved det. I denne podcast fortæller professor Jeppe Bundsgaard fra DPU, Aarhus Universitet, om, hvordan vi skal forholde os kommunikationskritisk til de digitale spor.

  EMU Danmarks læringsportal
  På mange skoler tildeler man kompenerende it, når man har konstateret, at en elev er ordblind, det er ofte fra 3.-4. klasse.
  På EMU er det muligt at se to oplæg, hvor det første handler om læse- og skriveteknologi i undervisningen. Der er særligt fokus på didaktik og strategiudvikling, og oplægget indeholder flere konkrete eksempler fra praksis. Eksemplerne fra undervisningen bliver kommenteret af Frederik som går i 9. klasse. Frederik præsenterer konkrete øvelser, hvor han arbejder med fx oplæsningsfunktion, ordforslag, OneNote, læsehastighed, notatteknik og ”før-, under- og efter-fasen”.
  Oplægsholdere:
  Mikael Stensgaard Nielsen, Konsulent, Kompetencecenter for Læsning i Aarhus
  Frederik Papo, elev i 9 klasse. Viby skole, Aarhus

  Det andet oplæg af Helle Bundgaard Svendsen, ph.d. ved Læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum, stammer fra et webinar, som blev afholdt af Ordblindenetværket 23. maj 2017. Oplægget handler om teknologibaserede læse- og skrivestrategier i undervisningen. Der er særligt fokus på mulighederne i at arbejde med ”Den iterative didaktiske model” i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister.

 • Litteratur

  Christensen, A. (2013): Du husker mindre og læser dårligere på en skærm (dato: 16.12.2015). 
  Artiklen sætter fokus på graden af læseforståelse ved digital læsning på f.eks. ipad. 
  Download artiklen her

  Dam, A.; Madsbjerg S. (2015): Kan man både læse og skrive uden at kunne det? I Læsepædagogen, 63 (3), Landsforeningen for Læsepædagoger
  Artiklen gennemgår to programmer, IntoWords og Dragon Dictation, til iPad. De har begge et kompenserende potentiale i forhold til ordblinde. I artiklen afprøver to ordblinde og brugere af programmerne.

  DCH (2009): Konvention om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd
  FN's handicapkonvention skal sikre, at personer med handicap fuldt ud kan nyde samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre. Danmark har været omfattet af handicapkonventionen siden august 2009. Konventionen indeholder nogle generelle principper, fx om fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet samt om respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed.

  Elbro, C. (2008) Læsekrykker og læseundervisning. Dansk Audiologopædi nr. 4/2008.
  Artiklen er peger på, at det er vigtigt at skelne mellem en kompensation for mangelfulde færdigheder og en reel bedring af disse færdigheder, når man forholder sig til effekten af pc-læsning.

  Föher, U.; Magnusson, E. (2003): Läsa och skriva fast man inte kan. Studenterlitteratur
  Bogen giver et overblik over den forskning, der er gennemført, og de resultater, der er nået inden for international forskning om læse- og skriveteknologi.

  Gilje, Ø. (2017): Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen. Fagbokforlaget
  Målet med denne bog er at give en introduktion til læremidler og digitale værktøj i skolen med henblik på, at skoleledere, lærere og lærerstuderende kan træffe bevidste valg. Bogen har tre temaer: 1) valg af forskellige læremidler og digital teknologi i det nye læremiddellandskab, 2) planlægning og gennemførelse af undervisning og 3) de særlige udfordringer og muligheder, som digitale læremidler og værktøj skaber.

  Gissel, S.T. (2015): Digitale læremidler til læse- og skriveundervisning: Hvad skal vi med dem? Læsepædagogen, 63(3), Landsforeningen for Læsepædagoger
  Artiklen giver et bud på, hvad digitale, didaktiske læremidler kan bruges til i forhold til læse- og skriveundervisningen. Men forfatteren mener, at læreren stadig er det centrale omdrejningspunkt for elevernes læring og se muligheder i de digitale læremidler for at de kan virke differentierende, inkluderende og fremmende i forholdt til læring.

  Hasse, C.; Brok, L. S. (red.) (2015): Tekumodellen - teknologiforståelse i professionerne.   
  U Press 
  Forskerne bag denne bog mener ikke, at teknologi og faglighed kan skilles ad. Bogen kommer med et bud på en anskuelig model til at forstå og håndtere læreprocesser foranlediget af nye teknologier.  Bogen henvender sig til studerende og praktiserende. 

  Jensen, M. V.; Eiersted, M.; Andersen, R. M. B. (2015): Digitale børnefællesskaber – leg og læring med digitale medier i vuggestue og børnehave. Dafolo
  Denne bogs fokus er, at det skal være sjovt, inspirerende og lærerigt for både børn og voksne at inddrage digitale medier i hverdagen. Med dette udgangspunkt tilbyder Digitale børnefællesskaber – leg og læring med digitale medier i vuggestue og børnehave 30 konkrete aktiviteter, der tager udgangspunkt i anvendelsen af digitale medier som eksempelvis iPad, digitalt mikroskop, projektor og talende vægtavle.
  Download refleksionsark og se videoer på bogens hjemmeside

  Jeu, D. J.; Forzani, E.; Kennedy, C. (2015): Our Way to Success With Online Research and Comprehension. Inquire-Integrate-Create-Motivate, The reading teacher, Volume 68, number 6. International literacy association.
  In an important recent study, it was reviewed that using the students in the top and bottom 10 % of family income, the reading achievement gap based on income inequality is both large and growing larger. In this aticle you can read about what this gap means, and its affection on the society.

  Lund, H. R. (red.) (2012): Læse og skriveteknologi. Viden om Læsning nr. 11, marts 2012. Nationalt Videncenter for Læsning
  I dette temanummer sætter forskere og praktikere fokus på muligheder og barrierer ved brug af forskellige læse-skriveteknologier.
  Download tidskriftet her

  Mangen, A.; Kristiansen, M. (2013): Tekstlesing på skjerm: Noen implikasjoner av et digitalt grensesnitt for lesing og forståelse. idunn.no – tidsskrifter på nett, Norsk pedagogisk tidsskrift, 2013, nr. 01.
  Er der forskel på at læse på skærm og i bog? Ja, det er der ifølge den norske forsker Anne Mangen, fra Lesecentret på Universitet i Stavanger. Mangen har undersøgt, hvilken betydning det har, at børn læser en tekst på henholdsvis en skærm og i en bog. I denne artikel formidler hun sine resultater.
  Download tidskrifterne her

  Mangen, A. (2008): Hypertext fiction reading:haptics and immersion. Journal of Research in Reading, Volume 31, Issue 4, 2008, pp. 404–419 
  Artiklen sætter fokus på digitallæsning og hvordan denne form for læsning involverer både krop og hjerne. 
  Download artiklen her

  Sprogforum (2014): Læremidler uden grænser. Aarhus Universitetsforlag 
  I disse år sprænges grænserne for lærermidler. De traditionelle lærebøger og tekster er blevet erstattet af auditivt materiale, først på kassettebånd, nu online med visuelt materiale. Disse medier en del af undervisningen, som bliver inddraget i praksis. 

  Sørensen, B.H., Levisen, K. & Skovbjerg, H.M. (red.) (2017): Digital produktion. Deltagelse og læring. Dafolo
  Kapitel 8 i denne bog beskriver tre eksemplariske elevcases, hvor eleverne bevæger sig fra ikke-deltagelse til deltagelse i undervisningen, og hvordan de agerer som didaktiske designere af digitale produktioner til andre elever. Der diskuteres også, hvordan de digitale ressourcer bryder med den traditionelle kompensatoriske tilgang til teknologi med hensyn til it-støttet inklusion og peger i retning af en transdisciplinær inklusionsforståelse.

  Viden om Læsning, nr. 3. Læsning og iIT Nationalt Videncenter for Læsning
  I dette nummer sættes der fokus på reformering af læsebegrebet og de nye læseformer. Der bringes to artikler fra kommuner, der i adskillige år har arbejdet med it-støttet undervisning. Fra videncenterets egen projektverden er der nyt fra projekterne IT og læsning og Literacy i grundskolen. Og endelig tages læseren med ud i dansklandskabet med Alineas nye satsning, og der er også anmeldelser af fire nye bøger.

  Viden om Læsning, nr. 11. Læse- og skriveteknologi. Nationalt Videncenter for Læsning
  Temanummeret handler om læse- og skriveteknologi, og skribenternes artikler forsøger at give indblik, udblik og overblik. Det være sig såvel i debatten som i området som sådan i form af en præsentation af aktuelle projekter, forskning og praksis på området. Endelig bringes der anmeldelser af konkrete værktøjer og af en ny publikation om området.

  Viden om Literacy, nr. 16. Med strøm på... Nationalt Videncenter for Læsning
  Med temaet ”Med strøm på…” handler dette nummer af Viden om Literacy om, hvad der sker med undervisning, læring, læsning og skrivning, når vi inddrager digitale medier. Hvordan ændrer undervisningen sig i skoler, gymnasier og på læreruddannelser? Hvilke forskelle er der på at læse en traditionel tekst og en multimodal tekst? Hvilke forskelle er der på elevernes måder at skrive på, når de skriver skoletekster, og når de skriver fritidstekster på de sociale medier? Hvad kan man i en skriftkultur med strøm på, som man ikke kan uden strøm?

  Wølner, T. A; Gjertsen, S. (2015): Interaktive tavler. Endret undervisningspraksis - Dialogpedagogikk på ungdomstrinn og i videregående opplæring. Fagbokforlaget
  Denne bog handler om undervisning med interaktive tavler, didaktik, læringsledelse og dialogbaseret undervisning. Pædagogikken, der præsenteres i bogen, kan anvendes på flere niveauer i skolen, og undervisningseksemplerne er fra mellemtrinnet, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Undervisningseksemplerne er enkle og kan sagtens tilpasses til de mindre klasser i grundskolen. 

 • Rapporter

  EVA (2016): Inspiration til it-didaktisk og innovativ undervisning. Erfaringer fra skoler, der har deltaget i demonstrationsskoleforsøgene.  
  En af hovedkonklusionerne i et stort forsøgsprogram udført af forskere, konsulenter, ledere, pædagoger og lærere fra i alt 28 skoler lyder, at hvis it anvendes rigtigt, kan det bidrage til at støtte børns lærerprocesser. Igennem 2 år har de arbejdet med erfaringer om at styrke brugen af it i undervisningen, og dette inspirationskatalog formidler forsøgene og giver eksempler på, hvad en skole kan gøre for at styrke den it-didaktiske undervisningspraksis. 

  Engmose, S. F. (2016): Børnestavning med og uden (computer) feedback. Hvordan kan man bedst fremme den tidlige staveudvikling? Ph.d. stipendiat, KU/UCSJ
  Gennem et effektstudie belyses projeket i hvor høj grad forskellige feedbacktyper påvirker 0. og 1. klasse elevers udbytte af børnestavning.
  Projektet vil biddrage med ny viden om hvad, der virker i skolens tidlige staveundervisning, og på den måde udvide lærerens fagdidaktiske viden om undervisningstilrettelæggelse.
  Download projektbeskrivelsen her

  Holstebro kommune (2015): Vejledning - om skolens støtte til elever i læse/-skrivevanskeligheder
  Holstebro Kommune viser her, hvordan skolen kan støtte elever i læse-/skrivevanskeligheder gennem en inkluderende læseundervisning. Elever i læse-/skrivevanskeligheder må opleve at have optimale muligheder for aktiv deltagelse i skolens liv og læring. 
  Download vejledningen her

  Petersen, D.K. & Arnbak, E. (u.å.): Brug af it i den første læse- og staveundervisning. DPU, Aarhus Universitet
  It-støtte gør læsning og skrivning sjovere for eleverne i den første danskundervisning og øger læse- og skrivemotivationen, viser en ny rapport fra Dorthe Klint Petersen og Elisabeth Arnbak. Til gengæld kan rapporten ikke konkludere, om it-støtten har nogen faglig effekt. Download rapporten her.

  Saabye, B.; Engmose, S. F. (2012): Lyt, læs og lær
  I projektet blev læseteknologiens didaktiske muligheder og begrænsninger på skolens tre trin (indskoling, mellemtrin og udskoling) iagttaget, analyseret og udviklet.
  Download den afsluttende rapport her

  Saabye, B.; Engmose, S. F.(2015): OS+. Opdagende skrivning med auditiv feedback
  Programmet OS+ baserer sig på metoden Opdagende Skrivning. Programmet er et plug-in til Googles platform, der kan supplere lærernes stilladsering ved at give eleverne auditiv feedback under skriveprocessen.
  Download projektrapporten her
  Læs mere under projektet

  Svendsen, H. B. (2014-): Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen, Ph.d. VIA UC og Aarhus Universitet
  I ph.d. projektet undersøges flg. problemformulering: ”Hvad karakteriserer et didaktisk design til danskfaget, når det udvikles til 4. kl. med fokus på at udvikle hensigtsmæssige teknologibaserede læse- og skrivestrategier hos elever med afkodningsvanskeligheder, således at disse elever i højere grad inkluderes i den almindelige undervisning”.
  Download projektbeskrivelsen her

 • Websites

  Det Centrale Handicapråd
  Hvad gør vi ved udfordringerne på handicapområdet? Læs fx om rådets anbefalinger og søg mere viden her

  HTO - hjælp til ordblindhed
  Socialstyrelsen står bag denne hjemmeside, hvor der gives rådgivning til ordblinde og deres familier samt til fagpersoner. Her kan bl.a. ses demo-videoer om læse-skrive-teknologier.

  Ordblindenetværket
  Socialstyrelsen står bag dette faglige netværk vedrørende læse-skrivevanskeligheder og kompenserende teknologier. Det koster et mindre beløb at være medlem. Det er et aktivt debatforum, og der afholdes temadage. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læseteknologi i skolen