Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Læseteknologi i uddannelse

Ifølge PISA-undersøgelserne mangler 15 % af de unge i Danmark funktionel læsekompetence. Det betyder, at de har svært ved at forstå, anvende, reflektere over og engagere sig i indholdet i skrevne tekster. Dette er en udfordring i folkeskolen, men også i de unges senere uddannelsesliv. Denne mangel på funktionel læsekompetence hos de unge betyder blandt andet, at de har sværere ved at opnå mål, udvikle viden, og endelig vil de føle det vanskeligt at deltage aktivt i samfundslivet og at matche de krav til læsning og skrivning, som nutidens hverdags- og arbejdsliv stiller.
Der findes derfor forskellige teknologier, der har til formål at hjælpe de lidt udfordrede læsere igennem uddannelsessystemet. Disse læseteknologier har til formål at løfte de unge ved at forbedre deres læringsvilkår og funktionelle læsekompetence. Teknologi anses derfor som en oplagt ressource, både fordi teknologien i forvejen er en stor del af vores hverdag og samfund, men også fordi den teknologiske udvikling har givet os mulighed for at producere flere og mere avancerede hjælpemidler.

I understående annoteringer kan der findes både nye og gamle bøger, interessante rapporter og websites, der alle undersøger læseteknologi i uddannelse. De omtalte materialer kan måske inspirere til brug af læseteknologier på uddannelsesinstitutionerne eller blot være en hjælp til den unges udfordringer i dagligdagen.

 • Film & Podcast

  Siden er under opdatering.

 • Litteratur

  Arendal, E. (2012): Læse- og skriveteknologi – status og perspektiver. Viden om læsning nr. 11, 2012
  Erik Arendal s artikel, Læse- og skriveteknologi – status og perspektiver, giver imidlertid et overblik over udviklingen i anvendelse af læseteknologien til i dag og samtidig gøres status over vor langt udviklingen er nået, teknologisk og didaktisk. Artiklen forholder sig også til de udfordringer vi stadig står over for.
  Download artiklen i Viden om Læsning nr. 11

  Föher, U.; Magnusson, E. (2003): Läsa och skriva fast man inte kan. Studenterlitteratur
  Bogen giver et overblik over den forskning, der er gennemført, og de resultater, der er nået inden for international forskning om læse- og skriveteknologi.

  Hansen, G. F.; Strøm, S. H.; Schütter, L. T. (2015): HF & VUC - målgrupper, pædagogik og udvikling. Systime og Dansklærerforeningens forlag
  Bogen giver lærere på HF og VUC redskaber til at arbejde med bl.a. faglig læsning og skriftlighed, lektier samt ordblindeundervisning. Det sker gennem konkrete eksempler fra praksis. Det er bogens intention at opfordre og udfordre lærerne på HF og VUC til refleksion over egen undervisningspraksis.

  Hasse, C.; Brok, L. S. (red.)(2015): Tekumodellen - teknologiforståelse i professionerne. U Press
  Forskerne bag denne bog mener ikke at teknologi og faglighed kan skilles ad. Bogen kommer med et bud på en anskuelig model til at forstå og håndtere læreprocesser foranlediget af nye teknologier.  Bogen henvender sig til studerende og praktiserende. 

  Mangen, A.; Kristiansen, M. (2013): Tekstlesing på skjerm: Noen implikasjoner av et digitalt grensesnitt for lesing og forståelse. idunn.no – tidsskrifter på nett, Norsk pedagogisk tidsskrift, 2013, nr. 01 
  Er der forskel på at læse på skærm og i bog? Ja, det er der ifølge den norske forsker Anne Mangen, fra Lesecentret på Universitet i Stavanger. Mangen har undersøgt, hvilken betydning det har, at børn læser en tekst på henholdsvis en skærm og i en bog. I denne artikel formidler hun sine resultater.
  Download tidsskriftet her

  Sprogforum (2014): Læremidler uden grænser. Aarhus Universitetsforlag
  I disse år sprænges grænserne for lærermidler. De traditionelle lærebøger og tekster er blevet erstattet af auditivt materiale, først på kassettebånd, nu online med visuelt materiale. Disse medier en del af undervisningen, som bliver inddraget i praksis. Men hvad betyder disse lærermidler uden grænser for udbyttet? Det kan du bl.a. læse om i denne bog og få inspiration til egen praksis.

  Wølner, T. A; Gjertsen, S. (2015): Interaktive tavler. Endret undervisningspraksis - Dialogpedagogikk på ungdomstrinn og i videregående opplæring. Fagbokforlaget
  Denne bog handler om undervisning med interaktive tavler, didaktik, læringsledelse og dialogbaseret undervisning. Pædagogikken der præsenteres i bogen, anvendes på flere niveauer i skolen og undervisningseksemplerne er primært fra mellemtrinnet, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Derfor henvender bogen sig til lærerstuderende, bachelorstuderende og masterstuderende. Undervisningseksemplerne er enkle, og kan sagtens tilpasses til de mindre klasser i grundskolen. Bogen sætter fokus på dialogen i et interaktivt klasserum, hvordan der kan arbejdes med retorik og hvordan ipad'en kan siges, at have erstattet algebra.

 • Rapporter

  EVA (2016): Inspiration til it-didaktisk og innovativ undervisning. Danmarks evalueringsinstitut. 
  I 2013 igangsatte den daværende regering og KL den hidtil største forskningsaktivitet om it-baseret læring, nemlig demonstrationsskoleforsøgene. En af hovedkonklusionerne i projektet blev, at når it anvendes rigtigt, kan det bidrage til at støtte elevernes læreprocesser. Projektet har løbet over en 2-årig periode, hvor forskere, konsulenter, ledere, lærere og pædagoger fra i alt 28 skoler har arbejdet med og gjort erfaringer med at styrke brugen af it i undervisningen. Dette inspirationskatalog formidler resultaterne af forsøgene og giver eksempler på, hvad skoler konkret kan gøre for at styrke den it-didaktiske undervisningspraksis.
  Download rapporten her

 • Websites

  Digitaliseringsstyrelsens guide til: Kompenserende apps til mennesker med handicap
  En oversigt over apps med særligt anvendelsespotentiale for mennesker med handicap. Det er alt fra læse/skrive apps, apps til ordblinde, og til kognitive problemer som fx ADHD.

  Det Centrale Handicapråd
  Læse-skrivevanskeligheder kan betragtes som et handicap. Her formidles viden om handicapkonventioner og sættes fokus på forskellige temaer i de livets faser, fx inklusion i skolen, teknologi og medborgerskab.

  Hjælpemiddelinstituttet, Hjælpemiddelbasen: Specielle outputprogrammer
  Her omtales produkter og programmer fra fx Mikro Værkstedet, ScanDis og Oribi.

  HTO -  hjælp til ordblinde, Hjælpemidler
  Her gives hjælp til programmer og hjælpemidler i skole, under uddannelse eller på job. Dette website henvender sig til ordblinde, men andre i læse-skrivevanskeligheder vil også kunne finde hjælp her.

  Nota
  Nota er et nationalt bibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Man kan få adgang til at låne lydbøger, hvis man ikke kan se bogstaverne, eller hvis man ikke har evne til at læse.

  Ordblinde/dysleksiforeningen i Danmark
  Foreningen er en landsforening med lokale netværk. Foreningen vejleder og rådgiver om bl.a. rettigheder, regler og hjælpemidler.

  Samråd for ordblindhed og andre læsevanskeligheder, ROAL
  ROAL er et tværsektorielt og nationalt samråd bestående af interessenter, som repræsenterer netværk, foreninger, forvaltningsinstitutioner og enkeltpersoner med interesse for ordblindhed og andre læsevanskeligheder.

  Socialstyrelsen, Hjælpemiddelbasen: Læse- og skrivevanskeligheder
  På dette websites gives et godt overblik over hjælpemidler til afhælpning af læse- og skrivevanskeligheder. Hjælpemidlerne er inddelt i forskellige kategorier som fx ‘læsemaskiner’, ‘digitale notatapparater’ og ‘software’, og det er muligt at læse om de enkelte produkter.

  Socialstyrelsen: Ordblindhed
  Her formidles viden om ordblindhed, netværk, undervisning, støttemuligheder, tidlig indsats, projekter og udgivelser. Websitet erstatter det tidligere www.dvo.dk.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læseteknologi i uddannelse