Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Læsevejledning generelt

Læsevejlederen har til opgave at rådgive og vejlede kolleger, ledelse, forældre og elever om læsning. For at kunne gøre det må læsevejlederen dels have viden om undervisning i læsning og skrivning, dels om vejledning. På denne side er vejledingsdelen i fokus.

Læsevejlederuddannelsen blev bekendtgørelsesbelagt fra august 2007, og uddannelsen udgør i dag ½ pd-uddannelse ved en af professionshøjskolerne. Rammerne for uddannelsen fremgår af BEK nr. 473 af 10. maj 2007: Bekendtgørelse om uddannelse af læsevejleder i folkeskolen. Bekendtgørelsen kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk

 • Litteratur

  Boysen, L. & Nielsen, B. (2013): Vejledning. Skolens vejledere som ressourcepersoner. Gyldendals Lærerbibliotek
  Bogen giver en generel – og overskuelig – indføring i vejledningsbegrebet for så at give eksempler på vejledningssituationer. Eksemplerne omhandler: faglig vejledning, it i fagene, faglig læsning og skrivning, dansk som andetsprog og inklusion og akt.

  Frost, J. (red.) (2009): Håndbog i læsevejledningteori og praksis. Dansk Psykologisk Forlag
  Første del handler om de generelle forhold vedrørende læsevejlederens rolle og arbejdsopgaver. Anden del favner faglige og metodiske temaer i forhold til det forebyggende arbejde, den tidlige indsats og selve undervisningen – i såvel dansk som matematik. Forfatterne er særligt udvalgte fagpersoner fra Danmark og Norge med lang erfaring inden for hvert af deres områder.

  Jakobsen, K. (2009): Læsevejlederen i funktion. Gyldendal
  Læsevejlederen har som udgangspunkt et bredt funktionsområde, men i praksis er der stor forskel på rammerne for den enkelte læsevejleders arbejde. Formålet med bogen er at vise, hvilke rammer læsevejlederen kan fungere inden for og at give eksempler fra praksis på udfyldning af rammerne. Bogen sætter fokus på sammenhæng mellem læseundervisning og læselæring, læseindsats for alle elever på tværs af fagene og udviklingen af skolens læsepolitik.

  Madsbjerg, S. & Pøhler, L. (2008): Læsevejlederen. Kroghs Forlag (nu Dafolo)
  Læsevejlederens rådgivende og vejledende funktion i forholdet mellem elev, lærer og kolleger beskrives. Fokus er der, hvor teori og praksis mødes. Bogen giver ideer til en professionel udførelse af læsevejlederens mange opgaver, herunder planlægning, gennemførelse og evaluering af læsekonferencen. Ud fra autentiske læseprøveresultater, klasserumsobservationer, års- og evalueringsplaner analyseres læsekonferencer i henholdsvis 1., 3., 5. og 7. klasse med både erfarne og uerfarne lærere. Dermed bringes læseren ganske tæt på de beslutninger, der må træffes i forhold til den enkelte elev.

  Pedersen, H. M. (2008): Læsevejledning i praksis. Dafolo
  Materialet består af en grundbog samt en kopi- og arbejdsmappe og indeholder konkrete metoder og værktøjer til styrkelse af elevens læseforståelse og udvidelse af ordforrådet. Bogen behandler desuden de særlige problematikker, som knytter sig til danskundervisningen af tosprogede børn. I mappen er en særskilt del med det formål at styrke læsevejlederens rolle og overblik. Her findes eksempelvis skabeloner til læsevejlederens arbejdsbeskrivelse og faglige kompendier, ugeskemaer samt eksempler på en række forskellige breve og foldere henvendt til såvel kolleger som forældre. Med til mappen hører en CD-ROM med mappens materiale, så man selv kan udskrive og eventuelt tilpasse materialet egne, lokale forhold.

 • Rapporter

  Arnbak, E. (2015): Kollegacoaching: Forskningsbaseret praksisudvikling i skolens faglige læseundervisning. IUP, Århus Universitet
  I rapporten beskrives erfaringer fra Læsevejlederprojektet i Projekt VIS, et projekt om faglig læsning, der er finansieret af UVM og DLF. Læsevejlederprojektet havde til formål at udvikle og afprøve en model for et tværkollegialt samarbejde om elevernes faglige læseundervisning (kollegacoaching).
  Download rapporten her

  Brønderslev Kommune (2016): Kommunal strategi for læsning. 
  Brønderslev Kommune har i 2016 påbegyndt en kommunal strategi for læsning, der omhandler skriftsproget – dvs. både læsning og skrivning. Den nye strategi erstatter den tidligere ”Kommunale mål og Handleplaner for dansk – læse, skrive, stave, tale” fra 2010, og indholdet retter sig ikke blot mod almenundervisningen, men også mod den indsats, der kan være nødvendig at iværksætte i forhold til elever, der ikke når de opstillede mål samt elever i læse-stavevanskeligheder.
  Download rapporten her

  EVA (2008): Viden der forandrer – Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn. Danmarks Evalueringsinstitut
  Rapporten tager udgangspunkt i en række hypoteser om, hvordan læsevejlederarbejdet virker. Hypotesernes holdbarhed bliver testet på tre udvalgte skoler i Hvidovre Kommune.
  Evalueringen undersøger to forskellige måder, hvorpå en læsevejleder kan tænkes at kvalificere undervisningen – og derigennem elevernes læsefærdigheder: dels når læsevejlederen står til rådighed med vejledning og råd for kolleger, dels som den, der gennemfører obligatoriske klasselæsekonferencer.

  Frost, J., Rainville, K. N., Jones, S. & Baastad, M. (2009): Læsevejlederens forskellige roller. Læserapport nr. 45, Landsforeningen af Læsepædagoger
  Jørgen Frost belyser i sin indledende artikel og i efterskriftet, hvordan der stilles krav til læsevejlederen om at kunne arbejde både på individniveau og i skolesystemet. Læserapporten består desuden af to artikler – en norsk og en amerikansk, begge er oversat til dansk. I den amerikanske artikel skildres det krydspres, som læsevejlederen må arbejde under: forventninger om stor viden om læsning og om fleksibilitet i forhold til lærerne. I den norske artikel beskrives en massiv, mere korterevarende indsats over for en gruppe læsesvage elever. Også her er vejlederens indsats i fokus.

  Illum, L., Lützen, P. H. & Spangenberg, J. (2017): Læsning og læsevejledning på EUD. Nationalt Videncenter for Læsning
  Rapporten består af et litteraturstudie, der kortlægger, hvilken dansk viden der findes om læsningens betydning for gennemførelse af erhvervsuddannelser. Anden del undersøger læsevejledernes betingelser og muligheder på erhvervsskolerne med henblik på at styrke den faglige læsning i fagene. Evalueringen er knyttet til projektet ’Læseløft Syd’, der havde til formål at opkvalificere undervisere på erhvervsskolerne i faglig læsning og sproglig opmærksomhed.

  Nielsen, T. K. (2014): Styrkelse af børns skriftsprog. Et brobygningsprojekt mellem hjem, børnehave og indskoling. PD-afgangsprojekt, VIA UC
  I sit projekt undersøges, hvordan skolens læsevejleder kan være med til at kvalificere børnenes skriftsproglige kompetencer i et sammenhængende forløb fra børnehaven og videre op i indskolingen. Det sker på baggrund af tidlig identifikation af børnenes sproglige færdigheder for at skabe kontinuitet og progression i elevernes fremtidige læse- og skriveudvikling og herved forebygge senere skriftsproglige vanskeligheder. Ud fra undersøgelsen gives forslag til pædagogiske praksisser, som kan gavne børnenes literacy.
  Hent rapporten her

  Læs også:
  Nielsen, T. K. (2016): Styrkelse af børns skriftsprog. Læsepædagogen nr. 3, 2016

  Kledal, N. & Pøhler, L. (2011): Læsevejlederens virkelighed 2011. Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne
  En undersøgelse af dels, hvordan læsevejlederne bruger deres arbejdstid, hvilke projekter der er gang i, og hvilke ideer læsevejlederne ligger inde med. Dels at give en pejling af, hvilken form for sparring læsevejlederne søger.
  Download rapporten her


  Kuhlman, J. & Rydén, M.-M. (2011): Er der en læsevejleder på denne skole? Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne
  En kvalitativ undersøgelse af læsevejlederfunktionen og af læsevejlederuddannelsen med udgangspunkt i en undersøgelse af læsevejledernes praksis på skolerne.
  Download rapporten her


  Pøhler, L. (2011): Regionalt Læsecenter: Vejlednings- og rådgivningscenter for unge og voksne med læse- og skrivevanskeligheder i Region Nordjylland. Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne
  Region Nordjylland igangsatte i 2009 et større udviklingsarbejde, som dels havde til formål at uddanne læsevejledere i gymnasier, dels at styrke arbejdet med unge og voksne i læsevanskeligheder. Dette projekt bidrager til evalueringen af det regionale læsecenter. Rapporten belyser effekten af det gennemførte projekt, som den opleves af læsevejledere og ledelser på uddannelsesinstitutionerne.
  Download rapporten her

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejledning generelt