Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Løbende evaluering

Evaluering defineres som en systematisk, faglig vurdering af processer og produkter. I pædagogisk praksis tales der om flere former for evalueringer som f. eks. elevplaner, test og prøver, men også målrettede evalueringer af undervisning, lærer, leder og elever.

Der findes overordnet to former for evaluering: den summative og den formative evaluering. Den summative evaluering ”opsummerer” ved afslutningen af et forløb, og f.eks. er en afgangseksamen en summativ evaluering. Den formative evaluering er i højere grad et pædagogisk redskab, der sigter mod at forme processerne undervejs gennem løbende feedback. Formativ evaluering har vist sig effektiv med hensyn til læringsgevinst og udbytte, og på flere skoler har man gode erfaringer med at et specifikt arbejde med formativ evaluering.

 • Litteratur

  Andersen, M., Wahlgren, B. & Wandall, J.: Evaluering. Af læring undervisning og uddannelse. Hans Reitzels Forlag
  I bogen gives en præsentation af evaluering på uddannelsesfeltet. Bogen beskriver principper for forskellige tilgange til evaluering på baggrund af den seneste forsknings- og praksisbaserede viden. Alle, der arbejder med uddannelse, undervisning og læring, samt de, der ønsker at blive klogere på, hvad evaluering er, og hvad evaluering kan bruges til, kan med fordel læse Evaluering.

  Brønd, K. F.; mfl. (2015): Lærings mål og taksonomiske redskaber. Dafolo
  Bogen omhandler målopfyldelse gennem taksonomier til udarbejdelse af gode læringsmål, og medhjælper til at skabe gode resultater. Dette skyldes, at der i de nye forenklede Fælles Mål er lagt vægt på, at eleverne ved, hvad de skal lære og ikke kun hvad de skal lave. Bogens forfattere argumenterer desuden for, at når der er differentierede læringsmål, øges elevernes chancer for at blive udfordret i deres nærmeste udviklingszone, og blive så dygtige som muligt.

  ECERS-3
  Harms, T.; Clifford, R.M.; Cryer, D. (2015). Børnemiljøvurderingsskala. Hogrefe
  Det amerikanske forskningsbaserede børnemiljøvurderingsmateriale ECERS-3 er blevet oversat til dansk. Materialet er udviklet til vurdering af børnemiljø i dagtilbud. Det angiver konkrete skalaer til vurdering af felterne Plads og rutiner, rutiner for personlig pleje, sprog og literacy, læringsaktiviteter, interaktion og organisationsstruktur. Under sprog og literacy angives en række specifikke kriterier for godt miljø, der kan være til inspiration i kommuners og institutioners arbejde med udvikling af sprogstimulerende miljøer, da områder som opmuntring til at bruge sproget, hjælp til udvidelse af ordforråd, brug af bøger, og arbejde med at gøre børn fortrolige med skrift værdisættes med kvantitative termer. 

  Hattie, J. (2013): Synlig læring - for lærere. Dafolo
  På baggrund af en omfattende forskningsoversigt med over 800 meta-analyser af faktorer, der påvirker elevers læring har John Hattie i Synlig Læring - for lærere sat denne viden i relation til lærerens undervisningspraksis med konkrete strategier til praktisk gennemførelse i klasserummet. Bogen giver anvisninger til forberedelse, gennemførelse og vurdering af undervisning og læring og indeholder tjeklister og øvelser ikke blot til den enkelte lærer, men også til brug i teamet og på hele skolen. 

  Hopfenbeck, T. N. (2015): Strategier for læring - om selvregulering, vurdering og god undervisning. KLIM
  Bogens forfattere argumenterer i bogen for, at selvregulering, vurdering og læringsstrategier er noget der er vigtigt at eleverne lærer i skolen, og har betydning for elevernes læringsudbytte. Argumenterne i bogen bygges på forfatterens egen forskning og erfaringer. Bogen forsøger at indføre læseren i den nyeste viden om brug af læringsstrategier og kommer med eksempler, der på tværs af klassetrin, viser hvordan elever lærer. Bogen henvender sig til lærerstuderende, lærere og skoleledere, som arbejder aktivt med vurdering for læring i skolen.

  KL (2015). Minihøring om udskoling, UU-vejledning og overgang til ungdomsuddannelse. kl.dk, 26. august.
  Et netværk mellem KL, skoleledere, UU-vejledere og forvaltningsrepræsentanter fra 26 af landets kommuner skal sætte fokus på nogle af nøgleudfordringerne i samarbejdet mellem udskolingen, UU-vejledningen og ungdomsuddannelserne. Formålet med samarbejdet er at styrke elevernes uddannelsesvalg og skabe sammenhæng på overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne
  Læs artiklen her

  Lübbers, D. (u.å.). Udvikling af uddannelsesparathed. VidensCenter for Vejledning.
  En artikel, hvor Lübbers, UU-vejleder, reflekterer over, hvordan UU-vejledere kan udvikle elevers uddannelsesparathed.
  Læs artiklen her

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (2014). Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i 8. klasse. 17. oktober.
  Nyhed fra UVM om, at fra skoleåret 2014/15 skal alle fra 8. klasse skal have vurderet deres forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, en såkaldt uddannelsesparathedsvurdering (UPV). Det er en fremrykning fra 9. klasse til 8. klasse.
  Læs artiklen her

  Preisler, M. (2016): Løbende evaluering skaber læseheste. UCC viden
  Løbende evaluering har en positiv effekt på undervisningen, og Gerbrandskolen på Amager, har haft stor succes med at implementere ”Læsehestene”. I de 5 år læsehestene har eksisteret, er antallet af usikre læsere faldet til væsentligt under gennemsnittet, og ni ud af ti elever 1 1.3. klasse er hurtige og sikre læsere.
  Læs artiklen her

  Trier, M. B. (2015): Store forskelle i uddannelsesparathed. folkeskolen.dk, 18. juni.
  26 procent af eleverne i 8. klasse er blevet erklæret ikke-uddannelsesparate. Men tallet dækker over store kommunale forskelle. I artiklen findes et interaktivt kort, hvor det er muligt at se tallene for hver kommune. Københavns Kommune har f.eks. erklæret 31 procent ikke-uddannelsesparate i 2014/15.
  Læs artiklen her

  VidensCenter for Vejledning (2010). Tema: Parat til uddannelse. Uddannelses Guiden: Undervisningsministeriet.
  En række artikler fra VidensCenter for Vejledning med temaet uddannelsesparathedsvurdering. Artiklerne handler om de opgaver og udfordringer, der er for vejledere og skoler.
  Læs artiklen her

  Wølner, T. A. (2015): Kriteriebaseret vurdering. KLIM. 
  Kriteriebaseret vurdering viser, hvordan lærere og elever kan samarbejde om elevens læringsmål gennem en effektiv vurderingspraksis med en grad af elevinvolvering. 
  Bogens forfatter argumenterer for, at det er nemmere for eleven at komme videre i sin læring, når eleven kender kriterierne for læring, og samtidig forsøges der i bogen, at skabe forståelse for vurdering som et læringsredskab. 
  Kriteriebaseret vurdering henvender sig til lærere på alle klassetrin og til undervisere, samt studerende på læreruddannelsen.  

   

   

 • Rapporter

  Allerup, P.; Mejding, J. (2007): Danlæs. Undersøgelse og pædagogisk evaluering af danske børns læsning. Analyser og resultater. Blå serie nr. 30, Forlaget Skolepsykologi

  EVA (2017): Feedback som en integreret del af undervisningen – en vidensopsamling.
  Denne vidensopsamling undersøger, hvad der har betydning for, om feedback og evaluering styrker elevernes læring, og hvordan lærerne kan arbejde med feedback som en integreret del af undervisningen Sigtet er, at opsamlingen kan udgøre et vidensgrundlag for lærernes arbejde med at integrere virkningsfuld feedback til eleverne i den daglige undervisning.
  Download rapporten her

  Pless, Mette & Katznelson, Noemi (2011). Ungepakke 2: Midtvejsevaluering af initiativ 2: Uddannelsesparathedsvurdering (UPV). Ministeriet for Børn og Undervisning.
  En rapport, som kigger på uddannelsesparathedsvurderingerne. Det er en første del af den samlede evaluering af initiativerne under Ungepakke 2, hvor UPV indgår som initiativ 2. Der er tal, som viser uddannelsesparatheden kvantitativt samt kvalitativt analyse af de professionelle og de unges vurdering af UVP.
  Download rapporten her

  Procentvisning af udvikling i landsgennemsnittet for 1.-4. klasses læseresultater (OS og SL-prøverne)
  Download procentvisning her

  Søjlediagram over udvikling i landsgennemsnittet for 1.-4. klasses læseresultater (OS og SL-prøverne)
  Download søjlediagrammet her

  Undervisningsministeriet (2014). Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration.
  En folder til lærere, som skal arbejde med uddannelsesparathedsvurderinger. Hvad er UPV, hvordan gør man, og hvad skal man vurdere etc.
  Download folderen her

  Undervisningsministeriet (2010). Klar, parat, uddannelse – inspiration om uddannelsesparathed.
  En publikation, der henvender sig til dem, der skal arbejde med uddannelsesparathedsvurdering til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser: Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), fri- og efterskoler samt ungdomsuddannelser. Der er artikler af Undervisningsministeriet og andre navngivne forfattere.
  Download folderen her

  Undervisningsministeriet (2011). Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen.
  Et notat fra UVM om resultaterne fra UPV (anden del af notatet). I Københavns Kommune er 9,9 procent (af eleverne i 9. klasse) blevet erklæret ikke-uddannelsesparate, som den kommune med det 6. højeste tal i landet.
  Læs mere her

  UU København (Ungdommens Uddannelsesvejledning København) (2014). Ydelsesoversigt 2014-15.
  En beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014 -15. Hvem har ansvaret for hvad i forbindelse med vejledning og vurdering af elever fra 7. klasse i København.
  Download folderen her 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Løbende evaluering