Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Multimodalitet

Der findes mange ressourcer til at udtrykke mening: verbalsprog, billeder, lyd, gestus, grafiske fremstillinger, tabeller, noder osv. De kan desuden findes i mange forskellige medier som fx trykte tekster og digitale medier.
Tekster er typisk sammensatte af flere modaliteter, og det stiller særlige krav til læsningen af dem. Ikke alene skal hver enkelt modalitet læses og forstås på sin måde: Billeder siger noget andet end ord, men tilsammen udgør de et betydningspotentiale, som er større end hver enkelt modalitet for sig. Det stiller særlige krav til fortolkningen af multimodale tekster.

 • Film og Podcast

  Jeppe Bundsgaard taler om digitale spor
  Hver gang vi er online, sætter vi digitale spor, der bl.a. kan udnyttes kommercielt. Det ved vi godt – men vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved det. I denne podcast fortæller professor Jeppe Bundsgaard fra DPU, Aarhus

  MODE, Institute of education University of London,
  Fire små film, hvori Gunther Kress forklarer begrebet multimodalitet. Filmene omhandler:

  1.“What is a mode”? on ‘mode’, ‘resource’, ‘affordance’ and ‘sign’. 
  2.“What is multimodality?” o ‘functional specialisation’, ‘functional load’, ‘coherence’ and ‘layout’. 
  3.“How do people choose between modes?” on ‘interest’, ‘choice’, ‘aptness’, ‘transformation’ and ‘transduction.
  4.“Why adopt a multimodal approach?” on the potentialities and constraints of a multimodal approach.

   

   

   

  Multimodalitet i indskolingen
  Podcast med lektor i dansk, cand.mag. Mikkeline Blatt Hoffmeyer og lektor, cand.pæd. i billedpædagogik Karen Merete Brandt, som fortæller om et udviklingsprojekt om at arbejde med multimodalitet i indskolingen med særligt fokus på det tværfaglige samarbejde mellem dansk og billedkunst. 

 • Litteratur

  Aamotsbakken, B. & Knudsen, S. V. (2012): At tænke teori – om læseteorier og læsning. Klim
  Bogen er en indføring i læseteorier og literacy. Tilgangen inddrager genre, medie og kontekst.

  Aamotsbakken, B. & Knudsen, S. V. (2015): Tekster på tværs. Forlaget Klim, Aarhus
  Tekster på tværs diskuterer forståelsen af tekst som begreb fra forskellige teoretiske perspektiver. Forfatterne ser på tekster i skriftlig og mundtlig kommunikation og i forskellige sociale og kulturelle kontekster. Bogen indeholder eksempler på tekster i forskellige modaliteter og i forskellige kontekster i de nordiske lande. Læs om forskellige former for tekster, der favner forskelligt; det udvidede tekstbegreb, intertekstualitet eller tekstens magt.

  Andersen, T. H. & Boeriis, M. (red.) (2012): Nordisk Socialsemiotik. Pædagogiske, multimodale og sprogvidenskabelige landvindinger. Syddansk Universitetsforlag 
  I flere af antologiens artikler analyseres multimodalitet ud fra et socialsemiotisk perspektiv: Multimodale tekster i arbejdslivet, på forskellige medieplatforme, artefakters betydningspotentialer, f.eks. Ikea-borde, vægmaleri som pædagogisk tekst, multimodal stilistik i romaner og analyse af komplekse visuel kommunikation.

  Abilgaard, M. R. m.fl. (2012): Læsning og skrivning i alle fag. Vi læser for livet. Dafolo
  Multimodal analyse introduceres i en indledende artikel af Eva Maagerø ud fra eksempler i undervisningsmaterialer. I artiklerne om læsning i de enkelte fag inddrages også multimodalitet.

  Bali, M. (2016): Digital skills and digital literacy. Literacy today, International literacy association
  The article is about how teaching digital literacy does not mean teaching digital skills in a vacuum, but doing so in a context that is authentic and makes sense to student.

  Balling, G. (2018): Analog og digital læsning – hvad er forskellen? Forskerklummen, Nationalt Videncenter for Læsning
  I denne forskerklumme diskuterer Gitte Balling, hvad det betyder, om vi læser på papir eller skærm, og hvorfor det er vigtigt at forholde sig til det. Læs artiklen her.

  Björkvall, A. (2009): Den visuella texten. Multimodal analys i praktiken. Hallgren & Fallgren 
  Bogen præsenterer en model til mulitmodal tekstanalyse ud fra et semiotisk perspektiv på basis af Gunther Kress og Theo van Leeuwen: Reading images – the grammar of visual design (se nedenfor). Bogen er bl.a. henvendt til læreruddannelsen.

  Breivik, J. M. (2015): Læring i en digital tid. Fagbokforlaget
  Bokens forfattere giver denne bok som en førstehjelp til å forstå og forholde seg til det, at foreldre opplever at barna deres forsvinner inn i et digitalt univers de selv opplever som fremmed. Forfatteren forsøker å gi deg svar på spørsmål som: Hvordan utnytte digital teknologi for læring, og samtidig håndtere de utfordringene den medfører? Hvordan manøvrere i et samfunn hvor all verdens informasjon kun er et tastetrykk unna?
  Boken retter seg først og fremst mot studenter som tar lærerutdanning, lærerne selv og dem som jobber med utdanning. I tillegg vil alle som har barn i skolen eller under utdanning, ha god nytte av den.

  Carey J. (2008): Multimodality and Literacy in School Classrooms. Review of Research in Education, 32(1)
  Artiklen er en oversigt over nøgledefinitioner af ”new literacies studies”, ”multiliteracies” og multimodality”, og dens ambition er at vise, hvordan disse tilgange til ”new literacies” kan kobles med skole- og klasserumspraksisser. Der argumenteres for, at de nuværende betingelser for kommunikation og digitale teknologier skaber en bevægelse af billeder og idéer på tværs af geografiske og sociale rum på måder, som påvirker elevens læring og interaktion

  Carlsen, D. & Hansen, J. J. (2015): Digital læsedidaktik. Akademisk forlag
  Bogen fortæller om, hvorfor det er så vigtigt at lære eleverne at læse digitale tekster med et kritisk blik, hvordan lærere kan undervise elever i at læse digitale tekster, og hvordan brugen af digitale læremidler kan støtte læseforståelsen af digitale tekster. Bogens forfattere forsøger herefter at diskutere, hvilke tekster og hvilket indhold eleverne skal arbejde med. Bogens primære målgruppe er undervisere for de lidt ældre elever, da der præsenteres en læsedidaktik til grundskolens mellemtrin og overbygning.

  Charles, M. & Boyle, B. (2014): Using Multiliteracies and Multimodalities to Support Young Children's LearningSAGE
  Bogens overordnede emne er at undersøge de processer, der har at gøre med unge læsere og skriveres udvikling ved hjælp af utraditionelle metoder, herunder stilladsering af literacy-undervisningen gennem en kreativ og understøttende tilgang. I bogen undersøges undervisningstilgange involverende multiliteracies (skønlitteratur, poesi m.m.) og multimodaliteter (læsning, skrivning, tale m.m.). Målet er at bidrage til at understøtte læseren i at forstå, hvordan denne kan stilladsere elevens komplekse behov.

  Christensen, A. (2013): Du husker mindre og læser dårligere på en skærm (dato: 16.12.2015). Videnskab.dk
  Artiklen sætter fokus på graden af læseforståelse ved digital læsning på fx iPad. 

  Christensen, V. (2015): Nettekster fanger og fænger - multimodale tekster, feedback og tekstkompetence i danskundervisningen i udskolingen. Aalborg Universitet
  Undersøgelsens og afhandlingens tre kernebegreber er tekster, feedback og tekstkompetence, og interessen samler sig om at undersøge, hvorvidt en multimodal produktionsdidaktik kan bygge på en kendt skrivedidaktik.
  Download afhandlingen her

  Daugaard, L. M. (2008): Tosprogede elevers møde med multimodale fagtekster i natur/teknikUndervisningsministeriet 
  Moderne naturfaglige tekster er oftest multimodale. Denne artikel peger på læsestrategier, når man skal orientere sig i komplekse blandingstekster og læse på tværs af fremstillingsformer – man skal med andre ord være i stand til at vælge en “læsesti”. Download artiklen her.

  Dohn, N. B. & Hansen, J. J. (2016): Didaktik, design og digitalisering. Samfundslitteratur
  Didaktik, design og digitalisering handler om digitalt didaktisk design med brug af web- og mobilteknologi. Den sætter fokus på de muligheder og problemstillinger, som digitaliseringen bringer med sig i forhold til læring og kommunikation.

  Engebretsen, M. (red.) (2010): Skrift/bilde/lyd. Analyse av sammensatte tekster. Høyskoleforlaget 
  Denne bogs artikler behandler mange forskellige multimodale tekstgenrer: turistbrochurer, spillefilm og visualiseret skønlitteratur. Den henvender sig til studerende i læreruddannelse, efter-/videreuddannelse og forskere.

  Engebretsen, M. (red.) (2015): Det tredje språket. Portal Forlag
  Kommunikasjon på tvers av kulturgrenser omfatter ofte andre uttrykksmidler – andre modaliteter – enn bare ord. Kroppsspråk, bilder, musikk og berøring er blant uttrykksmidlene som benyttes når ordene alene ikke strekker til. Hvordan fungerer egentlig slike sammensatte kommunikasjonsformer i situasjoner preget av kulturmøter?
  Dette er vesentlige spørsmål i dagens flerkulturelle samfunn, der dialog og samhandling over kulturgrenser er avgjørende for en positiv samfunns utvikling. I denne boka tilbys svar fra en bredt sammensatt gruppe av skandinaviske forskere med bakgrunn fra ulike humanistiske disipliner.
  Bokan kan leses av forskere, studenter og andre som er interessert i temaer knyttet til kulturmøter og interkulturell kommunikasjon, uavhengig av hvor de har sin faglige tilhørighet.

  Engen, L. & Helgevold, L. (2012): Fagbok i bruk – å lese en fagtekst. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger 
  Denne artikel retter opmærksomheden mod læseren og peger på centrale principper for læseundervisning af multimodale tekster. Download artikler her.

  Gissel, T. S. (2016): Mediedidaktik - i teori og praksis. Hans Reitzels Forlag
  Denne bog er en grundbog, der kombinerer teori og praksis på baggrund af forskningsbaseret viden. Der er fokus på at lære eleverne, hvordan der produceres og analyseres tekster, som er knyttet til forskellige medier, teknologier, modaliteter og genrer.

  Godsk, H. & Poulsen, L. P. (2010): World of Warcraft på skemaet  WOW. Viden om Læsning, nr. 7, 2010 
  Artiklen giver et bud på undervisning i multimodal læsning. Dette er eksemplificeret med et undervisningsforløb gennem computerspillet World of Warcraft.
  Find artiklen i Viden om Læsning nr. 7

  Hannemyr, G., Liestøl, G., Lüders, M. & Rasmussen, T. (2015): Digitale medier – Teknologi, Anvendelser, Samfunn. Universitetsforlaget
  Internet og digitale medier er blevet en selvfølge i hverdagen. Denne bog kommer med et bud på, hvordan de digitale medier kan bruges som en ressource, og den forklarer, hvor teknologien kommer fra. Bogen giver desuden indsigt i nutidens debatter omkring emnet, og hvilke udfordringer der opstår på området ift. ophavsret m.m. 

  Hansen, T. I. (2010): Læremiddelanalyse – multimodalitet som analysekategori
  . Viden om Læsning, nr. 7, 2010 
  Artiklen præsenterer et skema for repræsentationsformer og et for multimodalitet. Disse skemaer er udviklet til brug for læremiddelanalyse og planlægning af multimodal undervisning. 
  Find artiklen i Viden om Læsning nr. 7

  Jacobsen, L. B. m.f. (2014): Fiktionalitet. Samfundslitteratur, Frederiksberg 
  Denne bog introducerer begrebet fiktionalitet og viser, hvordan politiske taler, dokumentarfilm eller Facebook-opdateringer kan benytte sig af fiktionaliserede former for kommunikation. Fiktionalitet optræder både i traditionelle fiktioner, men også udenfor som et middel til at opnå et mål i virkeligheden. Læs om de forskellige former for fiktion og bliv klogere på fiktionalitet som retorisk strategi, fiktionaltet i sociale medier eller læs om nye perspektiver på generisk fiktion.

  Jensen, J. L. & Tække, J. (2018): Sociale medier. Samfundslitteratur
  Sociale medier handler om vores forhold til og brug af sociale medier. Bogen diskutere, hvad sociale medier er, og hvordan de kommer til udtryk inden for en række samfundsområder i dagens Danmark. Som formidlende lærebog kan den bruges som udgangspunkt for faglige projekter på gymnasiale uddannelser og bachelor- og professionsbacheloruddannelser inden for samfund, sundhed og pædagogik.

  Johansen, L. B. & Karlsen, S. S. (red.) (2018): Restart: Å være digital i skole og utdanning. Universitetsforlaget
  Hvordan kan man bruge digitale læremidler i undervisningen i alle fag og på alle trin? Dette forsøger denne bog at besvare gennem teoretiske perspektiver og empiriske bidrag samt ved at beskrive forskellige sider ved brug af digitale værktøj i praksis. Bogen er inspireret af begrebet digital didaktik, som bygger på Vygotskijs sociokulturelle læringsteori om den nærmeste udviklingszone, hvilket betyder, at læringen vil ske dybere og med større udbytte, når elever og lærere samarbejder, og når man lærer med og ikke af teknologien.

  Knudsen, S. V., Skjelbred, D. & Aamortsbakken, B. (red.) (2009): Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen. Novus Forlag 
  Bogen forholder sig til læsning som grundlæggende færdighed i alle fag og læsning af multimodale tekster i skolen. Gennem praktiske eksempler sættes fx fokus på klasserummet og lærebogsanalyser.

  Kress, G. (2009): Writing in a world of provisionality. I: Vatn, G. Å., Folkvord, I. & Smidt, J. (red.) (2009): Skriving i kunnskapssamfunnet. Tapir Akademisk Forlag 
  Artiklen præsenterer skrivning som en kulturel ressource, og skrivning må derfor forstås i en social kontekst og i et multimodalt perspektiv.

  Kress, G. & Leeuwen, T. (2006): Reading Images. The Grammar of Visual Design. Second Edition. Routledge 
  Denne bog er en klassiker inden for socialsemiotisk analyse af multimodale tekster.

  Kvåle, G., Maagerø, E. & Veum, A. (red.) (2015): Kontekst, språk och multimodalitet: nyere sosialsemiotiske perspektiver. Fagbokforlaget
  Præsentation af ny forskning om verbal og multimodal kommunikation, herunder lyd, musik, levende billeder, logoer, grafik og verbalsprog

  Leeuwen, T. (2005): Introducing Social Semiotics. Routledge 
  Bogen introducerer til, hvordan forskellige semiotiske ressourcer i det moderne samfund skaber betydning, fx sprog, gestik, billeder, musik, men også mad, tøj og andre af dagliglivets objekter.

  Løvland, A. (2010): Multimodalitet og multimodale tekster. Viden om Læsning, nr. 7, 2010 
  Multimodale tekster er vor tids kommunikationsform. Forskellige medier som aviser, tv og bøger har længe udnyttet det meningspotentiale, som ligger i at kombinere verbalsprog, lyd og billeder på forskellig vis. Denne artikel drøfter, hvordan multimodalitet kan forstås, og den peger på nogle analyseredskaber fra socialsemiotisk multimodalitetsteori. 
  Find artiklen i Viden om Læsning nr. 7

  Maagerø, E. & Tønnesen, E. S. (red.) (2009): At læse i alle fag. KLIM 
  Bogen sætter fokus på de udfordringer, som danske og minoritetssproglige elever mødes med i læsning af fagtekster i skolen, herunder multimodale tekster. Blandt temaerne rejses blandt andet genreproblematikken, tekstens røde tråd og læsestrategier.

  Maagerup, E. & Tønnessen, E. S. (2017): Multimodal tekstkompetence. Klim
  Omdrejningspunktet for denne bog er multimodale tekster, og hvilke kompetencer der kræves i arbejdet med disse. I bogen præsenteres såvel teoretiske indfaldsvinkler til multimodalitet som praksiseksempler. Forfatternes forståelse af multimodalitet bygger på socialsemiotikken, som antager, at sprog og andre former for mening formes efter den funktion, det har i forhold til menneskers interaktion med hinanden.

  Maagerø, E. & Skjelbred, D. (2010): De mangfoldige realfagstekstene: Om lesing og skriving i matematikk og naturfag. Fagbokforlaget 
  Bogen giver viden om de to fags tekster og viser, hvordan der må arbejdes med læsning og skrivning i matematik og naturfag. Det sker på basis af observationer og interview i skolen og ud fra analyser af fagenes multimodale tekster

  Mangen, A. (2008): Hypertext fiction reading: haptics and immersion. Journal of Research in Reading, 31(4), 2008, pp. 404–419
  Artiklen sætter fokus på digitallæsning og på, hvordan denne form for læsning involverer både krop og hjerne. 

  Mangen, A. & Kristiansen, M. (2013): Tekstlesing på skjerm: Noen implikasjoner av et digitalt grensesnitt for lesing og forståelseidunn.no – nr. 01, 2013 
  Er der forskel på at læse på skærm og i bog? Ja, det er der ifølge den norske forsker Anne Mangen. Hun har undersøgt, hvilken betydning det har, at børn læser en tekst på henholdsvis en skærm og i en bog. 

   

  Matre, S., Sjøhelle, D. K. & Solheim, R. (red.) (2012): Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Universitetsforlaget 
  Bogen sætter fokus på tekstsamfundet, og på hvordan det enkelte individ konstant må navigere og forholde sig til tekster i forskellige medier og formater. Der er derfor behov for nye begreber og teorier, som gør det muligt at se tekster og tekstproduktion i nye sammenhænge.

  Nielsen, L. & Bille, L. (2018): Hvilke modaliteter egner sig bedst til at udtrykke det, jeg har på hjerte. Læsepædagogen, nummer, 3, 66. årgang, juni 2018
  I artiklen præsenteres erfaringer og anbefalinger fra projektet ”Vejledning i multimodalitet”, der havde fokus på, hvordan man kan udvikle elevers multimodale literacy. Det anbefales, at forløb omkring multimodale tekster starter deres fokus på formålet med teksten, genren og den kommunikative situation, som teksten indgår i.

  Pedersen, H., Holmgaard, A., Lindekilde, S. & Hagelskjær, J. (2010): Skal det skæres ud i pap? Ja tak! Om animationspædagogikkens muligheder for at udvikle læseforståelseskompetencer hos elever på folkeskolens mellemtrin. Viden om Læsning, nr. 7, 2010 
  Artiklen beskriver et nyligt afsluttet casestudie, hvor 12 elever fra Søndre Skole i Viborg har udviklet deres læsekompetencer via fremstilling af animationsfilm. På baggrund af denne case diskuterer artiklen, hvordan der i relation til folkeskolens trinmål og tilegnelsen af læseforståelsesstrategier kan argumenteres for, at børns læseforståelseskompetencer kan fremmes gennem animationspædagogik. 
  Find artiklen i Viden om Læsning nr. 7

  Rasmusson, M. (2015): Reading Paper - Reading Screen. Nordic Studies in Education, 35, s. 3-19
  Artiklen undersøger forskellen på at læse i papirform og læse på en skærm. Gennem en læsetest viste papirformen som lidt bedre end skærmen.

  Reichenberg, M. (2011): Veje til læseforståelse – teksten, læseren og samtalen. KLIM
  Bogen redegør for, hvordan læreren kan gøre eleverne til aktive medskabere af de fagtekster, som de læser. Det gælder såvel inden for grundskolen som i gymnasiet. En umiddelbar ’letlæst’ fagtekst kan faktisk være svær at læse.

  Rowsell, J. (2013): Working with multimodality: rethinking literacy in a digital age. Routledge
  Via casestudier baseret på interviews med 30 forskellige personer giver bogen indblik i otte modes, nemlig ord, billede, lyd, bevægelse, animation, hypertekst, design og modal læring.

  Säljö, R. (2015): Læring og kulturelle redskaper – om læreprosesser og det kollektive minnet. Cappelen Akademisk Forlag
  I denne boka gir Roger Säljö oss et tredje, sosiokulturelt, perspektiv på læring. Han tegner et spennende bilde av det lærende mennesket som i dynamisk samspill med omgivelsene utvikler kunnskaper.

  Serafini, F. (2012): Reading Multimodal Texts in the 21st Century. Research in the Schools, 19(1), s. 26-32
  I artiklen gives en gen-konceptualisering af forestillingen om læseren som “reader-viewer”, som udvider begrebet af læsning til at inkludere multimodale tekster, elementer fra grafisk design og visuelle billeder.

  Serafini, F. (2012): Expanding the four resources model: reading visual and multi-modal texts. 
  Pedagogies: An International Journal, 7(2)
  Artiklens intention er at udvide konceptet af Freebody og Lukes oprindelige ’four resources model’ til fire ressourcer eller praksisser for læsningen/betragtningen af multimodale tekster: Læseren/betragteren som (1) navigator, (2) interpreter, (3) designer og (4) interrogator.

  Smidt, J. m.fl. (2011): Tekst og tegn. Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn. Tapir Akademisk Forlag 
  Bogen giver en dybere forståelse af, hvilke grundlæggende færdigheder børn og unge må besidde i forskellige fag, for samfundets multimodale tekster forudsætter en kompleks tekstkompetence. Desuden præsenterer bogen konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes med læsning, skrivning og multimodalitet. Dette sker på baggrund af en række nordiske forskningsprojekter.

  Stouby, H. D. (2010): Wiki, den er altid god! Afgangselevers faglige læsning på internettet – med fokus på den kildekritiske dimension. Viden om Læsning, nr. 7, 2010
  Artiklen argumenterer for, hvordan elever må undervises i at søge oplysninger på nettet, og hvordan der derfor i undervisningen må sættes fokus på elevens kritisk kommunikative kompetence. 
  Find artiklen i Viden om Læsning nr. 7

  Thorlacius, L. (2018): Visuel kommunikation på digitale medier. Samfundslitteratur
  Denne teoretisk forankrede bog tager afsæt i nye begrebsudviklinger og aktuel forskning og præsenterer de væsentligste visuelle virkemidler, der indgår på de digitale medieplatforme. Desuden gennemgås de mest udbredte genrer og aktuelle stilarter inden for webdesign samt æstetik og smag. I bogen har forfatteren udviklet en visuel kommunikationsmodel, som kan anvendes til analyse og planlægning af visuel kommunikation. Bogen henvender sig til studerende på sprog-, medie- og kommunikationsuddannelser samt folk, som beskæftiger sig professionelt med visuel kommunikation på nettet.

  Tønnesen, E. S. (2012): Sammensatte tekster (Læsevejlederen) – børns tekstpraksis. KLIM
  Bogen handler om multimodalitet som fagbegreb for sammensatte tekster, hvordan sammensatte tekster fungerer i en læringssituation med afsæt i et socialkonstruktivistisk læringssyn, og hvordan man som praktiker eller forsker kan undersøge aktiviteter i klasserummet.

  Viden om Læsning, nr. 7, 2010: Multimodalitet. Nationalt Videncenter for Læsning
  Tidsskriftet indeholder artikler, der fokuserer på forskellige områder af multimodalitet. De handler om, hvordan forskellige formidlingsmåder supplerer eller understøtter hinanden. Det kan være tekst, billeder, film, grafer, bokse og andre medier.

  Viden om Literacy, nr. 21, 2017: Multimodale tekster. Nationalt Videncenter for Læsning
  Tidsskriftet indeholder artikler om multimodale tekster set ud fra et teoretisk og praktisk perspektiv. 

  Walsh, M. (2010): Multimodal literacy: What does it mean for classroom practice? Australian Journal of Language and Literacy, 33, (3), pp. 211–239
  Artiklen er baseret på et forskningsstudie i ni grundskoleklasser i Australien for at udvikle nye måder at inddrage teknologi i literacy-læringen med henblik på at undersøge de strategier for literacy, som eleverne har behov for i læsning og skrivning med multimodale tekster.

  Würtz, M. (2010): Børns multimodale tekstverden som potentiale i undervisningen. Viden om Læsning, nr. 7, 2010 
  Med udgangspunkt i forskningsresultater gives en beskrivelse af, hvad børnene lærer sig i det multimodale tekstlandskab, og konkrete eksempler på, hvordan dette kan anvendes som potentiale i skolens læse- og skriveundervisning. 
  Find artiklen i Viden om Læsning nr. 7

  Würtz, M. (2012): Udtrykslyst i den inkluderende skole. I: Madsbjerg, S. & Friis, K. (red.) (2012): Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv. Dansk Psykologisk Forlag
  Artiklen ser undervisning i og læring gennem multimodale skriftsprog som en vej til at inkludere alle elever i skolens læringsfællesskab(er). Læsning og skrivning må defineres, så definitionen inkluderer multimodal literacy, undervisningsmateriale må inkludere multimodalt læse-og skrivemateriale, og læse- og skriveundervisningen må inkludere de skriftsprogserfaringer, som eleverne har fra fritidens mediebrug.

 • Rapporter

  Brok, L. S., Lund, H. R. & Køhler, A. S. (2017): Kortlægning. Læsning på digitale enheder. Nationalt Videncenter for Læsning
  Nationalt Videncenter for Læsning har kortlagt den nyeste forskningsviden på feltet inden for læsning på digitale enheder med søgninger i ni databaser fulgt op af kritisk sparring fra fire forskere inden for feltet. Kortlægningen er støttet af Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet. Læs rapporten her.

  Christensen, V.: Nettet fanger. Multimodale tekster, feedback og læring i danskfaget i udskolingen. UC Nord
  Projektet undersøger dels elevers meningsskabelse i mono- og multimodale tekster, dels feedbackens betydning for arbejdet med digitalt formidlede multimodale tekster i danskfaget i udskolingen. Projektet har til hensigt at bidrage til udviklingen af danskfagets digitale tekstdidaktik. Læs om projektet her

  EVA (2016): Inspiration til it-didaktisk og innovativ undervisning. Danmarks Evalueringsinstitut
  I 2013 igangsatte den daværende regering og KL den hidtil største forskningsaktivitet om it-baseret læring, nemlig demonstrationsskoleforsøgene. En af hovedkonklusionerne i projektet var, at, når it anvendes rigtigt, kan det bidrage til at støtte elevernes læreprocesser. Projektet har løbet over en 2-årig periode, hvor forskere, konsulenter, ledere, lærere og pædagoger fra i alt 28 skoler har arbejdet med og gjort erfaringer med at styrke brugen af it i undervisningen. Dette inspirationskatalog formidler resultaterne af forsøgene og giver eksempler på, hvad skoler konkret kan gøre for at styrke den it-didaktiske undervisningspraksis. Hent rapporten her

  Grene, H. B. & Stouby, H. D. (2009): Afgangselevers faglige læsning på internettet. Nationalt Videncenter for Læsning & VIA 
  Projektet vil undersøge unges faglige læsning på internettet og folkeskolens undervisning i internetsøgning og kildekritik. 
  Download projektrapporten her

  Kulturstyrelsen (2015): Media Literacy i en dansk kontekst. Kulturministeriet 
  Formålet med projektet, iværksat af Kulturstyrelsen og Medierådet for Børn og Unge, er at foretage et afdækningsstudie, der skal identificere og prioritere centrale elementer, der er særligt relevante at medtage i en [eventuel fremtidig] undersøgelse af media literacy-niveauet i den danske befolkning.
  Hent rapporten her

  Würtz, M. (2008): Kan man skrive sig til multimodal læsning? University College Nordjylland 
  Rapporten sætter fokus på, hvordan der kan undervises i og eksperimenteres med multimodale udtryksformer på de yngste klassetrin for på den måde at etablere et fundament for multimodal literacy. Download rapporten her

  Würtz, M.: Skole 2.0: Multimodal tekstpraksis, læring og inklusion i literacyundervisningen på yngste klassetrin. Aalborg Universitet og UC Nordjylland
  Ph.d.-projekt, der vil bidrage til forståelse og praktisering af skole 2.0. Hvordan kan elevernes multimodale teksterfaringer fra fritiden inkluderes og anerkendes i skolens literacyundervisning på yngste klassetrin med henblik på at kvalificere elevernes kommunikationskompetence og læringsudbytte?

 • Websites

  Center for sprogteknologi: Multimodalitet. Københavns Universitet
  På websitet henvises til litteratur, rapporter o.l.

  EMU.dk
  På EMU’s hjemmeside kan man læse om ‘Narrable’, som er en tjeneste med mulighed for at uploade billeder og derefter "snakke ind over", dvs. optage lyd til billederne. På den måde så at sige taler billederne.

  Skole i praksis 
  Dette website rummer en række film om læsning og skrivning som grundlæggende færdigheder på tværs af fag. Filmene omhandler undervisning på forskellige klassetrin i grundskolen og i videreuddannelse. Filmene henvender sig til studerende, skoleledere og undervisere i såvel grundskolen, læreruddannelsen som efter-/videreuddannelsen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Multimodalitet