Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Systemisk funktionel lingvistik

Formålet med den funktionelle sprogteori er at beskrive, hvordan sproget skaber betydning i de sociale processer, mennesker indgår i. Sprog betragtes som tegn for betydning og betydningsdannelse som en social proces, som noget der foregår mellem mennesker i et samfund. På den måde er teorien både en sociologisk og en semiotisk teori. De redskaber, som denne sprogmodel bruger, kan indfange betydningsdannelse, dvs. hvordan sprogsystemet arbejder i sprogbrug.

Den systemiske funktionelle sprogteori kan derfor også gribe og begribe betydningsdannelse i skolen og dens begrebsapparat kan give eleverne sproglige redskaber til at lære med. Sprogteorien er udviklet i et tæt samarbejde mellem lingvister og uddannelsessociologer, fx Basil Bernstein, pædagogiske forskere og lærere i skolen.  Dens første tilblivelse skyldes lingvisten M.A.K. Halliday tilbage i 1960’erne i UK. I dag findes der et stærkt forsknings- og udviklingsmiljø for SFL og SFL-baseret pædagogik i Australien, men indgår i øvrigt i megen international forskning og udvikling, herunder i Norden.

 • Litteratur

  Andersen, T. H. og Smedegaard, F. (2005): Hvad er meningen? Syddansk universitetsforlag
  En lærebog i systemisk funktionel lingvistik for universitetsstuderende. Bogen er både en introduktion til SFL og – ikke mindst – en beskrivelse af dansk sprog med SFL: Den egner sig godt som opslagsbog, fx i forbindelse med læsning af Ruth Mulvad: Sprog i skole, se nedenfor

  Berge, K. L., Coppick, P., Maagerø, E. (red) (1998): Å Skape mening med språk. En samling artikler av M.A.K. Halliday, R. Hasan, J. R. Martin. Cappelen
  En række centrale tekster oversat til norsk samt introduktioner ved Kjell Lars Berge og Eva Maagerø. Her er mange af de centrale og klassiske tekster i SFL oversat til norsk, fx J. R. Martins artikel: Livet som substantiv

  Butt, D., Fahey, R., Feez, S, Spinks, S., Yallop, C. (2000): Using Functional Grammar. An Explorer’s Guide. Second Edition. Macquarie University
  En introduktion henvendt til sproglærere (både modersmål, andet- og fremmedsprog). En velskrevet og meget anvendelig introduktion til sprogmodellen se i lyset af praksis.

  Christie, F. (2012): Language Education Throughout the School Years: A Functional Perspective. Wiley-Blackwell
  Ud fra et systemisk funktionært lingvistisk (SFL) perspektiv beskriver Christie skriftsprogsudviklingen blandt 6 – 18 årige elever ud fra elevteksteksempler. Hun giver eksempler på, hvordan elevernes sprogudvikling kan stimuleres og stilladseres gennem undervisning på tværs af fagene. Dette krydres med korte teoretiske diskurser i overbliksform. Bogen er således både teoretisk funderet og rettet mod pædagogisk praksis i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Bogen forventes anmeldt i Viden om Læsning nr. 13, foråret 2013

  Christie, F.; Derewianka, B. (2008): School Discourse – Learning to write across the years of schooling. London Continuum 
  Denne bog sætter også fokus på skriftsprogsudviklingen blandt 6 – 18 årige ud fra et SFL-perspektiv, men her er der specielt fokus på elevers tekster i engelsk, historie og naturfag. I hvert kapitel analyseres udvalgte elevtekster omhyggeligt, så læseren får et indblik i, hvad der karakteriserer en ’god’ elevtekst på forskellige alderstrin. Bogen fastslår også, at hvert fags genrer, og dermed de genrer eleverne producerer, er afhængige af den uddannelsesmæssige kontekst. Bogen kan dermed inspirere til udvikling af dansk pædagogisk praksis ud fra australske erfaringer. Bogen er anmeldt iViden om Læsning nr. 12, september 2012. Læs anmeldelsen her

  Eggins, S. (2004): An Introduction to Systemic Functional Linguistics. 2nd edition. Continuum
  En introduktion til sprogteorien som har tekst og genre som omdrejningspunkt. Introduktionen er en af de meget anvendte. Den har især fokus på, hvad det vil sige, at sprogteorien er semiotisk

  Frimann, S. (2004): Kommunikation – tekst i kontekst – tekstanalyse med systemisk funktionel lingvistik. Aalborg Universitetsforlag
  Sprogteorien introduceres i tekstanalyser og sættes i relation til andre sprogteorier – og gør det ud fra en dansk tradition inden for arbejde med sprog og tekster.

  Gibbons, P. (2016): Stärk språket – stärk lärandet. Hallgren & Fallgren.
  Bogen forsøger at give læseren en solid teoribasis, ud fra aktuel forskning på området. De nye mål i skolen, stiller krav til eleverne om, at de besidder både gode læse- og skrivekundskaber.

  Gibbons, P. (2016): Styrk sproget, styrk læringen. Sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede klasserum. Samfundslitteratur
  Styrk sproget, styrk læringen er en håndbog til lærere og studerende på læreruddannelsen, der ønsker at kvalificere deres arbejde med sproglig udvikling i fagene og med elever med dansk som andetsprog. Bogen handler om, hvordan lærere kan støtte andetsprogselever i klassens daglige læringskontekster, hvor elever inddrages i udfordrende opgaver med mulighed for udvikling af deres danske skolesprog i fagundervisningen.

  Halliday, M.A.K. 3rd edition with C.M.I.M Matthiessen (2004): An Introduction to Functional Grammar. Arnold
  Den grundlæggende sprogteori. Teorien udvikles løbende – derfor denne 3. udgave. Imidlertid kan 2.udgave fra 1994 måske være en enklere første introduktion ind i SFL

  Johansson, B., Ring, A. S. (2015): Lad sproget bære. Akademisk forlag. 
  Lad sproget bære udkommer nu i 2. udgave. Til denne følger en DVD, med over 200 siders konkret arbejdsmateriale, der relateres til Forenklede Fælles Mål - lige til at printe og arbejde med i klassen. Forordet er skrevet af Centrets konsulent Ruth Mulvad.  

  Johansson, B., Ring, A. S. (2015): LÅT språket BÄRA - genrepedagogik i praktikken. Hallgren og Fallgren. 
  Den nya samlade läroplanen Lgr 11 ståller stora krav på god språkkompetens hos såväl lärare som elever. 

  Karlsson, A., Holmberg, P. (2007): Grammatik med betydelse: en introduktion till funktionell grammatik. Hallgren & Fallgren
  En svensk indtroduktion til lærer-/universitetsstuderende som har fokus på selve sprogteorien og demonstrationer af, hvad den kan.

  Martin, J.R., Christian M.I.M. Mathiessen og Clare Painter (1997): Working with Functional Grammar. Arnold.
  Denne bog er en slags arbejdsbog til Hallidays An Introduction to Functional Grammarfra 1994. Den indeholder både øvelser og særdeles nyttige afsnit: Trouble Shooting – her kan man få svar på snart sagt alle tvivlsspørgsmål

  Martin, J.R. og David Rose (2003): Working with Discourse. Meaning beyond the Clause. Continuum.
  Denne bog er en meget praksisnær introduktion til den udvidelse af SFL, som kaldes appraisal: hvordan tekster formidler holdning og bestemte synsvinkler. Analyseeksemplerne er hentet fra Sydafrika – genforsoningsprocessen

  Martin, J. R. and White, P. R. R.  (2007): The Language of Evaluation. Appraisal in English. Palgrave.
  Om sprogets interpersonelle dimensioner: subjektivitet  i tekster – en samlet teoretisk fremstilling af teorien om appraisal

  Mulvad, R. (2009): Sprog i skole. Læseudviklende undervisning i alle fag. Funktionel lingvistik. Alinea
  Bogen introducerer til funktionel lingvistik igennem analyser af tekster fra skolens verden, såvel lærebogstekster som elevtekster og demonstrerer herigennem, hvad SFL kan som analyseredskab. Hen ad vejen diskuteres undervisning i og med SFL, og denne pædagogiske dimension perspektiveres i bogens afsluttende kapitel 8

  Maagerø, E. (2005): Språket som mening. Innføring i funksjonell lingvistikk for studenter og lærere. Universitetsforlaget
  En introduktion på norsk med fokus på anvendelse af funktionel lingvistik i læreruddannelse og skole.  I bogen er der mange gode oversigter over sprogbrug i forskellige kontekster – lige til at anvende i undervisningen i lærer- og efteruddannelse

  Martin, J. (2010):Language, register and genre. I: Coffin, Caroline, Theresa Lillis and Kieran O’Halloran (eds): Applied Linguistics Methods. A Reader. Rotuledge.
  Denne artikel giver en oversigt over teoriens elementer og sammenhængen imellem dem. Den kommer også ind på historien om SFL: hvor kommer teorien fra, hvordan er den udviklet i årenens løb?

  Nielsen, L. (2007): Sproglig tekstanalyse – evaluering – et funktionelt grammatisk perspektiv på værdisætning i tekster. Syddansk Universitetsforlag
  Bogen er en introduktion til teorien appraisal på dansk, og den demonstrerer, hvordan man kan analysere tekster i danskundervisningen med appraisal, især til det gymnasiale niveau

  Rose, D.; Martin, J.R: (2013): Skriva, läsa, lära. Genre, kunskap och pedagogik. Hallgren & Fallgren
  Bogen beskriver Sydneyskolens forskning og arbejde med genrebaseret skriveindlæring, relateret til genrebegrebet i skolernes læreplaner samt læseudviklingsmetodikken Reading to Learn (R2L). I bogen peges på undervisningsstrategier, som muliggør, at alle elever kan udvikle de læse-og skrivekompetencer, som er nødvendige for at kunne lære i alle skolens fag. Teorien er bearbejdet og relateret til svenske skoleforhold.

  Thompson, G. (2004): Introducing Functional Grammar. Second Edition. Arnold.
  En meget velskrevet introduktion til sprogteorien, som kan være god at starte sine mere indgående studier af SFL med.

   

 • Websites

  SFL-kredsen, Syddansk Universitet, Odense
  H
  er kan man finde information om arrangementer, afhandlinger, links mm.

  Systemic functional linguistics, information site
  Denne side er v
  el nok den største hjemmeside om SFL: Litteraturlister, afhandlinger, artikler, kurser og arrangementerne.

  Nordisk forening for SFL
  Nordisk forening for SFL har formålet, at fremme udbredelsen af den systemisk-funktionelle lingvistik og den socialsemiotiske videnskab i Norden. I dette arbejde forsøges det i øvrigt at fremme den systemisk-funktionelle beskrivelse af de nordiske sprog: dansk, norsk og svensk.

 • Film

  Se webinar om genrepædagogik, sprogteori og -syn. Det kan også findes her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Systemisk funktionel lingvistik