Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Sprogvurdering

Børns sproglige udvikling er i fokus i dag. For at understøtte det pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling skal alle 3-årige tilbydes en sprogvurdering, som følges op efter barnets individuelle behov. Sprogvurderinger er et tilbud til alle forældre til treårige børn; – det er derfor de enkelte forældre, der beslutter om deres barn skal sprogvurderes. Fra 1. august 2009 er det desuden obligatorisk at sprogvurdere børn i starten af børnehaveklassen. Men hvordan gribes dette an i hverdagen?

 • Litteratur

  Bylander, H.I.; Krogh, T.K. (2013): Sprogtilegnelse i et inkluderende perspektivhos børn, unge og voksne med og uden sproglige vanskeligheder. Dafolo
  Bogen er sammen med relevante filmklip på den tilhørende hjemmeside et praksisnært, forskningsforankret og interaktivt studiemateriale til praktikere og studerende. Her defineres ’hvad er sprog’, og hvad der ligger bag ’sprogtilegnelse i et interaktionistisk perspektiv’. Her sættes fokus på ’sprogvurdering i et inkluderende perspektiv’ og ’planlægning, målsætning og evaluering af sprog og leg’, ligesom der gives bud på, hvordan forældre kan inddrages. 

  Evalueringsinstituttet (2008): Ord med  på vejen. Inspiration til arbejdet med vurderinger af børns sprog i tiden omkring skolestart.
  I denne folder kan skolerne finde inspiration til, hvilke temaer det er særlig vigtigt at holde sig for øje, når vurderingerne planlægges og gennemføres.

  Frost, J. (2012): Spontanskrivning i et forebyggende perspektiv. I: Madsbjerg, S.; Friis, K. (red.) (2012): Skrivelyst i børnehaven. Dansk Psykologisk Forlag
  Her gives bl.a. et overblik over barnets skriveudvikling og mestringsmål i børnehave og 0.-2.klasse

  Frost, J. (2012): Skrivepædagogik fra børnehave til skole. I: Madsbjerg, S.; Friis, K. (red.) (2012): Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv. Dansk Psykologisk Forlag Bogstavkundskab må kobles med fonembevidsthed for at føre til læsning, og får børnene anledning til at skrive eksperimenterende før og i forbindelse med skolestart, styrkes deres funktionelle bogstavkundskab. Artiklen giver derfor forslag til, hvordan børnehaven og skolen i forlængelse af hinanden og i samarbejde kan styrke børnenes sproglige grundlag for at lære at læse og skrive.

  Månsson, H.; Basse, L., Bylander, H.I. (2010) Håndbog for sprogvejledere – teori og praksis. Dansk psykologisk Forlag
  Ud fra forsknings- og praksisbaseret viden belyses forskellige aspekter ved sprogvejlederfunktionen. Artiklerne er inddelt i 3 kategoerier: “Vejledning og pædagogisk planlægning i forhold til børns sprogudvikling”, “Børns sprogtilegnelse” og “Dokumentation og evaluering af børns sprog og pædagogisk praksis”. Bogen er både en håndbog og en grundbog, som formidler aktuel viden om børns sprogtilegnelse og sprogvurderinger

  Servicestyrelsen: Forskningskortlægning: Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse. I forbindelse med Sprogpakken er der udarbejdet en forskningskortlægningen foretaget af Center for Børnesprog. Denne beskriver teorier om sprogtilegnelse, indifikation af børn med særlige behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser i dagtilbud og en kortlægning af pædagogisk efteruddannelse i relation til disse områder. Download redegørelsen her.

  Sprogvejlederen (2010). Dafolo
  Nogle af forskerne bag observationsmaterialet TRAS sætter i syv kapitler fokus på sprogudvikling, sprogvanskeligheder, kortlægning af sproglige vanskeligheder, tilrettelæggelse af god sprogudvikling, specialpædagogiske tiltag til børn med sproglige vanskeligheder, tosprogede børn, digitale undervisnings- og hjælpemidler samt unges sprog og læsning. Bogen er bearbejdet til danske forhold af Else Maarssø

  Skolestart nr. 4, 2009: Temanummer om sprogvurdering af børnehaveklassebørn Temanummeret indeholder følgende artikler:

  • Bogstavprøver ved skolestart v. Holger Juul
  • Skolestart – børnenes møde med skolens instruktionssprog v. Birte Jensen og Tove Krogh
  • Sprogvurdering i børnehaveklassen v. Ester Lunddal
  • DLB – Dansk lys- og bogstavkendskab i børnehaveklassen v. Karin Trøjborg Kyster
  • Hvad kan der gøres i praksis – når der skal sprogvurderes i børnhavklasserne i august 2009 v. Inge Benn Thomsen
  • Læseevaluering ved skolestart – viden om ord, bogstav og lyd v. Dorte Klint Petersen
  • Ordtilegnelse i børnehaveklassen v. Brit Madsen Gro-Nielsen
  • Fantastisk oplevelse og udfordring af indisk skolekultur v. Tove EngemannSkolestart nr. 4, 2009 er børnehaveklasseforeningens blad. Det kan bestilles ved henvendelse til Hanne Toxværd, hannetoxvaerd@gmail.com


  Undervisningsministeriet: Inspiration til obligatorisk sprogvurdering i børnekaveklassen, 2009
  Undervisningsministeriet har udgivet et materiale, der giver inspiration til tilrettelæggelse og opfølgning på sprogvurderingen i børnehaveklassen Læs mere her

  Velfærdsministeriet: Sprogvurderingsmaterialer, 2009 Med den nye dagtilbudslov fra 1. august 2007 er tilbuddet om sprogscreening blevet obligatorisk for alle kommuner. Velfærdministeriet har udarbejdet et materiale samt en pjece.

 • Rapporter

  ECERS-3(2015): Børne vurderings skala.  Harms, T.; Clifford, R.M.; Cryer, D. (2015). Børnemiljøvurderingsskala. Det amerikanske forskningsbaserede børnemiljøvurderingsmateriale ECERS-3 er blevet oversat til dansk. Materialet er udviklet til vurdering af børnemiljø i dagtilbud. Det angiver konkrete skalaer til vurdering af felterne Plads og rutiner, rutiner for personlig pleje, sprog og literacy, læringsaktiviteter, interaktion og organisationsstruktur. Under sprog og literacy angives en række specifikke kriterier for godt miljø, der kan være til inspiration i kommuners og institutioners arbejde med udvikling af sprogstimulerende miljøer, da områder som opmuntring til at bruge sproget, hjælp til udvidelse af ordforråd, brug af bøger, og arbejde med at gøre børn fortrolige med skrift værdisættes med kvantitative termer. 

  Evalueringsinstituttet: Mange kommuner er godt i gang med sprogvurderinger af 3-årige. Bakspejlet, 2009 I november 2008 tog EVA temperaturen på kommunernes arbejde med sprogvurderinger af treårige.Vi bad alle landets kommuner besvare en række spørgsmål om sprogvurderingerne

  Evalueringsinstituttet: Ord med  på vejen – vurderinger af børns sprog i tiden omkring skolestart. 2008 Undersøgelsen bygger på fem udvalgte kommuners erfaringer med at gennemføre sprogvurderinger i skolestarten og de udfordringer og problematikker, der er forbundet med at sikre sammenhæng mellem det tidlige sprogarbejde, der finder sted i dagtilbuddene, og sprogarbejdet i  indskolingen. Kommunernes og skolernes brug af vurderingsmaterialer og organisering af dette arbejde et centralt temai undersøgelsen.

  Evalueringsinstituttet: Måling af sproglig udvikling. 2008 Kortlægning over, hvor langt kommunerne er kommet med at implementere de lovbestemte sprogvurderinger af 3-årige. Fokus er bl.a. hvilket vurderingsmateriale, der er anvendt, hvordan der følges op på vurderingen, og hvem der varetager opgaven.

  Undervisningsministeriet: Sproglige færdigheder hos børnehaveklassebørn, 2008 Undersøgelse af danske børnehaveklasseelevers sproglige færdigheder gennemført af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet. Resultaterne kan læses i tre delrapporter.

 • Sprogvurderingsmaterialer

  Mange skoler og kommuner arbejder med at finde deres måde at lave sprogvurdering i børnehaveklassen på, efter at det fra den 1. august 2009 er blevet obligatorisk at sprogvurdere alle børn i starten af 0. klasse jf. Bekendtgørelse nr. 260 af 31. marts 2009 om undervisning i børnehaveklassen:
  §3. I starten af børnehaveklassen foretages som led i undervisning en sproglig vurdering af børnene, således at undervisningen fra starten kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige kompetencer og forudsætninger og princippet om undervisningsdifferentiering.
  Stk. 2 Resultater af sprogvurderingen indgår i elevplanen for børnehaveklassen.
  Det er op til den enkelte skole/kommune at vælge, hvilket pædagogisk materiale der skal anvendes, og der er efterhånden flere muligheder. Et materiale kan bruges i sin helhed eller i kombination med andre. Få inspiration til, hvilke materialer I vil bruge på nedenstående liste.

  Borstrøm, I.; Petersen, D.K. (2004): Læseevaluering på begyndertrinnet. Alinea Læseevaluering er målrettet 0. og 1. klasse, og det består af en række delprøver vedr. bogstavkendskab, fonologisk opmærksomhed (vokaler, konsonanter, forlyd og rimdel), ordkendskab, læsning og stavning af rigtige ord (ordlæs og orddiktat) samt læsning og stavning af nye ord/nonsensord (Idas ord; Dinodiktat). Læseevalueringen indeholder også to evalueringsmaterialer målrettet 2.klasse: Sætningslæs og sætningsdiktat. Materialet består af en række elevhæfter med forskelligt fokus, en individuel afdækning og en vejledning. Vejledningen beskriver materialerne til screeningen og den individuelle afdækning, giver forslag til undervisningsaktiviteter og eksempler på evaluering af klasse- og elevresultater. Her findes også skemaer til at registrere og kategorisere resultaterne.

  Heinze, I.-L. (2012): Sprogvurdering. Dansk Psykologisk Forlag. 2. reviderede udgave Sprogvurderingen indeholder lytteforståelse, ordkendskab, bogstavkendskab og fonemopmærksomhed. Sprogvurderingen består af flg. dele:
  •Vejledning til Sprogvurdering, 0.klasse og bogstavkendskab 0.-1.klasse. Vejledningen giver instruktion til de enkelte opgaver (hvad der skal siges i forbindelse med løsningen af opgaverne) og indeholder facitliste. Desuden indeholder bogen en rettevejledning som giver et overblik over klassens kompetencer i form af et registreringsark, brug af digital scoring og en normrelateret kategorisering.
  •Sprogvurdering. 0.klasse – elevhæfte Fokus på: eget navn, opmærksomhed, sprogforståelse, rimord, forlydsanalyse, bogstavkendskab – vokaler (versaler), bogstavkundskab – konsonanter (versaler), bogstavskrivning – vokaler, bogstavskrivning – konsonanter, sammensatte ord, ordkendskab
  •Sprogvurdering. Bogstavkendskab 0.-1.klasse – elevhæfte Fokus på: Bogstavkendskab – vokaler (versaler og minuskler), bogstavkundskab – konsonanter (versaler og minuskler), bogstavskrivning – vokaler, bogstavskrivning – konsonanter
  •Registreringsark – klasseoversigt
  •Digitalt scoringsprogram

  Frost, J. og Nielsen, J. C. (1996/2003): IL-Basis. Individuel- og gruppeprøve til vurdering af læseforudsætninger og læseforståelse i indskolingen. Hogrefe Psykologisk Forlag Materialet er udarbejdet med henblik på såvel gruppe (børnehaveklasse) som en individuel afdækning (læseniveau svarende til 1. – 2. klasse). Prøverne lægger op til en beskrivelse og vurdering af elevernes læseforudsætninger og læseudvikling og består af:
  •IL-basis-gruppeprøve, der tages i børnehaveklassen med henblik på afdækning af læseforudsætninger. Gruppeprøven består af 14 delprøver, som kan tages i sammenhæng eller over flere dage.
  •Sprog og bogstav er en individuel prøve målrettet elever med vanskeligheder i bestående af noteringsark, analyse- og samtaleark og en mappe med opgavebrikker. Den hjælper med at afdække områderne: tegne og skrive, forståelse af handlingsforløb, sammensatte ord, ordkendskab og ordforståelse, rimord, forlydsanalyse og reduktion, fonemsyntese og fonemanalyse, bogstavkendskab og bogstavskrivning.
  •IL-basisprøverne Tekst og Ord målrettet 2.klassetrin
  •Vejledning
  •Håndbog

  Jensen, B.; Krogh, T.: KTI – Kontrolleret Tegne-Iagttagelse. Rød Serie 37. Forlaget Skolepsykologi KTI er et materiale til iagttagelse og vurdering af skolebegynderes forudsætninger for at modtage og bearbejde sproglige budskaber. Afdækningen kan foretages af børnehaveklasselederen alene, i et internt samarbejde på skolen med fx læsevejleder eller i samarbejde med PPR. I bogen beskrives de enkelte øvelser og der gives eksempler på modeller for samarbejde omkring KTI. Desuden indeholder materialet skemaer til notering af iagttagelser og til opgørelse af børnenes tegninger, som der kan skabes et overblik over de enkelte børns og klassens kompetencer. Skema kan downloades her (Dato: 2012.09.27)

  Møller,L.; Juul, H. (2011): Bogstavprøve 1-2. Skriftsproglig udvikling. Hogrefe Psykologisk Forlag Bogstavkendskab indgår i den obligatoriske sprogvurdering i 0.klasse. Prøverne indeholder multiple-choice-opgaver med en række tegninger eller bogstaver og håndskrivning af store og små bogstaver. Bogstavprøve 1 vedrører genkendelse og gengivelse af de store og små bogstavernes navn og form, mens Bogstavprøve 2 afdækker lyd-bogstavforbindelsen og skelnen mellem vokal og konsonant.

  Nielsen, H. (2000): DLB kendskab i børnehaveklassen – et iagttagelsesmateriale til beskrivelse og vurdering af lyd- og bogstavkendskab. Vejledning og elevhæfte DLB-kendskab er en gruppeprøve udviklet i Dansk Videnscenter for Ordblindhed. DLB-kendskab lægger op til en fremadrettet pædagogisk proces med leg med sproglyd, bogstaver, legeskrivning og legelæsning, så børnene i børnehaveklassen tilegner sig et godt fundament for læsning og skrivning. DLB-kendskab bygger på tanken om en koordineret, tidlig indsats. Vejledningen indeholder et skema til opgørelse af forlydsopgaver, bogstavkendskab og skrivning af tekst. Se det her (Dato: 2012.09.27)

  Ringmose, C., Kragh-Müller, G. (2015): KIDS. Kvalitetsudvikling i daginstitutioner. Dansk Psykologisk Forlag.  Hvordan skaber man de bedste rammer for børns læring? Hvad skal man være opmærksom på, hvis man vil vurdere kvaliteten i en daginstitution? KIDS er et redskab til at vurdere den pædagogiske kvalitet i daginstitutioner med henblik på en udvikling, der vil forbedre børns betingelser og muligheder for læring. KIDS er udviklet i samarbejde med danske pædagoger, og er udviklet til anvendelse i en dansk kulturel sammenhæng. Målgruppen er pædagoger og daginstitutionsledere, konsulenter mm. Til KIDS hører der et online scoringsprogram med, der giver adgang til vurderingsskemaerne, og hvor det er muligt at generere rapporter, med visuelt illustreret resultater. Hent det her

  Undervisningsministeriet: Inspiration til obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen, 2009. Undervisningsministeriet har udgivet et materiale, der giver inspiration til tilrettelæggelse og opfølgning på sprogvurderingen i børnehaveklassen. Her findes blandt andet en oversigt over kommunale sprogvurderinger og forslag til materialer, som kan indgå i sprogvurderingen i børnehaveklassen. Download en oversigt over kommunale sprogvurderinger Download forslag til materialer her

  Undervisningsministeriet, Socialministeriet, Finansministeriet og Kommuners Landsforening: Sprogvurderingsmateriale. Sprogvurderingsredskabet giver viden om børns sproglige udvikling på forskellige alderstrin vedr. talesproglige kompetencer, lydlig opmærksomhed, generelle sproglige kompetencer og kommunikative kompetencer. Redskabet fungerer som et samlet materiale til at vurdere børns sprog i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen, og det kan således vise det enkelte barns sproglige udvikling over tid. Materialet er baseret på eksisterende sprogvurderingsmaterialer og er udviklet af forskere fra Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet. Det er et beskyttet materiale, hvor der kræves password og login. Se mere på: Ministeriet for børn og undervisning: Sprogvurdering af børn og Kommunernes Landsforening: Introduktion til sprogvurdering af 3-årig, inden skolestart og i børnehaveklassen

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprogvurdering