Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Didaktik i dagtilbud og pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen er en professionsuddannelse, der tager 3 ½ år. Uddannelsen til pædagog kvalificerer til at arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen har en veksling mellem teoretisk undervisning og praktisk udførelse i praktikperioderne. Pædagoguddannelsens vision er at uddanne pædagoger, som med udgangspunkt i den nyeste pædagogiske viden og forskning forholder sig professionelt og engageret til de udfordringer, pædagogen møder i sit arbejde med børn, unge og voksne. På pædagoguddannelsen lægges der vægt på trivsel, og derfor prioriteres studiemiljøet højt.

Da et af centerets indsatsområder er pædagoguddannelsen, er der her forsøgt at give de studerende eller i forvejen uddannede pædagoger nogle redskaber til praksis.

 • Film & Podcasts

  Nationalt Videncenter for Læsning (2018): Pædagogens udvikling af børns sprog i samlingen. Nationalt Videncenter for Læsning
  I denne podcast fortæller pædagogen Kristin Nørgaard Sørensen, hvordan hun indtænker og arbejder med sprog, når hun holder samling. Hør podcasten her.

 • Litteratur

  Aage, L. (2015): Pædagogens undersøgelsesmetoder. Hans Reitzels Forlag, København
  I pædagogens verden findes der mange forskellige metoder; studiemetoder, pædagogdaglige metoder og undersøgelsesmetoder. Denne bog forsøger at indføre læseren i konkrete undersøgelsesmetoder, som pædagogen kan benytte i sin praksis. Der tales her om metoder til indsamling af data, empiri eller informationer om eller i det pædagogiske arbejde.

  Alfheim, I., Fodstad, C.D., Munch, C.B.Ø. & Semundseth, M. (2018): Språklæring det siste året i barnehagen. Universitetsforlaget
  Bogen er en videnskabelig antologi om sproglæring i det sidste år af børnehaven, og forfatterne belyser de ældste børnehavebørns sprogmiljø, både i et her-og-nu-perspektiv og med henblik på overgang til skolen. I antologien analyseres og drøftes empiri fra både børns frie leg, hverdagssamtaler og aktiviteter, som er planlagt og ledet af voksne i børnehaven.

  Andersen, K.V. (2018): Den blå elefant skal ud at køre – og andre ideer til et sprogligt fokus i dagtilbud. Nationalt Videncenter for Læsning
  Kataloget samler og formidler gode ideer fra pædagoger til pædagoger til, hvordan man kan understøtte børn i dagtilbud i at blive aktive sprogbrugere. I kataloget kan man læse 25 eksempler på, hvordan pædagoger har arbejdet med sprog i forbindelse med projektet Pædagoger på sprogvisit. Download kataloget her.

  Anveden. P. H. (2017): Den inkluderande förskolan – en handbok. Språk- och kunskaputvecklande pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspråkiga grupper. Hallgren & Fallgren
  Den inkluderande förskolan indeholder teorier og praktiske redskaber, som pædagoger kan anvende i det inkluderende og sprog- og læringsudviklende arbejde med alle børn. For at daginstitutioner skal kunne give alle børn de bedst mulige forudsætninger for udvikling bidrager bogen med viden om et interkulturelt perspektiv, hvordan man møder nyankomne børn og børn på flugt, hvordan børnenes forkundskaber og interesser kan kortlægges samt forældresamarbejdet.

  Avenstrup, K. & Hudecek, S. (2016): Kom ind i legen! Fælles legemanuskripter som pædagogisk metode. Dafolo
  Bogen præsenterer den pædagogiske metode ”fælles legemanuskripter”, hvis formål er at sikre, at alle børn har adgang til legefællesskaber med andre børn. Metoden går ud på, at hele børnegruppen systematisk introduceres til et udvalg af rollelege, som tilgodeser de enkelte børns aktuelle udviklingstrin og interesser, og den voksne guides i at indgå som aktiv deltager i aktiviteterne.

  Bakke, H. H. K. (2018): Natur, miljø og teknologi i barnehagen. Universitetsforlaget
  Denne bog giver en grundig introduktion til fagområdet natur, miljø og teknologi i børnehave, og den viser, hvordan man kan arbejde praktisk med natur- og realfag. Ud over fakta om planter og dyr kommer bogen med mange forslag til aktiviteter og eksperimenter, der gør naturfænomener mere håndgribelige for børnene.

  Bayer, M. (2017): Person. Pædagogik, profession og forskning. Hans Reitzels Forlag
  Bogen søger at opsamle og kritisk diskutere en del af den pædagogiske professionsviden og -forskning, der findes om relationer mellem person og arbejde inden for den pædagogiske sektor. Hensigten er at præsentere en forståelse og kritisk diskussion af de problemstillinger, der opstår, når autoritetsforhold inden for den sociale og pædagogiske sektor relateres til den professionelles person og personlighed som en del af det faglige indhold. 

  Beck, S. (2017): Al den snak om læring – arven fra Piaget og Vygotsky i socio-eksistentiel belysning. Frydenlund
  Bogen forsøger at opløse det skarpe skel, der findes vedrørende læringsbegrebet, der på den ene side ses som noget instrumentelt, som både kan og skal optimeres for at styrke elevernes kompetencer i den globale konkurrence, og på den anden side som noget dannelsesmæssigt, der ikke kan målstyres. Ud fra et kritisk-konstruktivt syn på Lev Vygotskys og Jean Piagets læringsteorier samt aktuelle danske og udenlandske uddannelsestænkere peger Steen Beck på det hidtil oversete perspektiv, nemlig det socio-eksistentielle perspektiv med fokus på forholdet mellem læringens sociale og kulturelle kontekst, det lærende individ samt frihed og styring i undervisningen.

  Befring, E. & Moen, B. (2017): Ungdom, læring og forebygging. Cappelen Damm Akademisk, 2. utgave
  Denne bog er en ny og opdateret udgave af Ungdom, læring og forebygging, som oprindeligt blev udgivet i 2011. Forfatternes primære mål har været at udforme en let tilgængelig lærebog i pædagogik med henblik på at give en helhedsfremstilling af unges udvikling, læring og skoleliv, med muligheder, risikofaktorer og forebyggende behov. Bogen består af syv kapitler og behandler fire grundlæggende temaer 1) børns udvikling med hovedvægt på ungdomsårene, 2) læringsprocessen med fokus på læring og kompetenceudvikling, 3) historiske og aktuelle grundtræk ved skolen og lærerens centrale rolle og 4) risikofaktorer og forebyggende tiltag med vægt på skolens ansvarsområder.

  Bendix, J. & Bang, M. (2018): På små ben. Et partnerskabsprojekt mellem daginstitutioner og kulturinstitutioner. Arken Museum for Moderne Kunst
  Publikationen formidler indsigter fra det toårige projekt På små ben i billedrum mellem Arken og en række samarbejdspartnere, bl.a. fem daginstitutioner i Ishøj og Rødovre. Projektet skulle undersøge, hvordan man kan arbejde sammen i længerevarende partnerskaber. Der har bl.a. været fokus på mødet mellem forskellige institutionskulturer og innovationsmuligheder.

  Bie, K. (2016): Refleksjonshåndbok. For barnehagelærere. Universitetsforlaget
  Det at lære at bruge refleksion som et læringsredskab i studietiden, vil give dig de kompetencer, du får brug for som børnehaveklasselærer. Målet med bogen er at uddanne selvstændige, ansvarsbevidste professionsudøvere, som hele tiden er optaget af praksisændring til det bedste for børnene.

  Broström, S., Hansen, O. H., Jensen, A. S. & Svinth, L. (2016): Barnet i centrum. Pædagogik og relationer i vuggestue og dagpleje. Akademisk Forlag
  Bogen handler om de 0-3 årige børn i vuggestue og dagpleje. Bogen er lavet på baggrund af projektet ”Barnet i centrum”, der har til formål at pege på, hvordan pædagoger og dagplejere fremover kan yde den bedst mulige omsorg.

  Broström, S. (red.) (2015): Pædagoger og lærere i skolen. Sammen om elevernes trivsel og læring.
  Dafolo
  Bogen tager fat på en af de helt store muligheder, som folkeskolereformen har ført med sig, nemlig samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Bogens forfattere mener, at et udviklet samarbejde mellem disse to faggrupper. Lam bidrage til ny kvalitetsudvikling i skolen. Bogen er et værktøj og inspirationskilde til at lette samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

  Broström, S. (2016): Didaktik for skolepædagoger. Pædagoger i skolen. Hans Reitzels Forlag
  Bogen er skrevet med tanke på at fungere som teoretisk bagtæppe for skolepædagogers pædagogiske praksis samt deres samarbejde med lærerne. I bogen skitseres der dels en dynamisk og kontekstuel didaktisk model, dels et læringsbegreb med fokus på motivation, undren, social interaktion, kreativitet og brug af modsætninger, som tilsammen er brugbart for både pædagoger og lærere, når de er adskilte og i samarbejde.

  Bø, I. (2018): Barnet og de andre. Nettverk som pedagogisk og social ressurs, 5. utgave. Universitetsforlaget
  Bogen er en indføring i socialpædagogik. Med inspiration fra den russisk-amerikanske psykolog Urie Bronfenbrenners udviklingsøkologiske tænkning lægger bogen fokus på sociale relationer, udvikling, socialisering og dannelse i et helhedsperspektiv. Ideologisk bygger bogen på FN’s børnerettigheder, og den ønsker, at alle børn skal udvikle en tryg identitet, god selvværdsoplevelse og adfærd, der er til gavn for barnet selv og fællesskabet.

  Børne- og Socialministeriet (2018): Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold. Børne- og Socialministeriet
  Den 1. juli 2018 trådte der nye regler i kraft om den pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet. Den styrkede pædagogiske læreplan har bl.a. fokus på, at børnenes egne perspektiver og leg skal være styrende i det pædagogiske arbejde, og at pædagogik og læring skal indgå i alle typer situationer gennem hele dagen, fx i rutinesituationer, i de planlagte pædagogiske aktiviteter og i den børneinitierede leg. Læs publikationen her.

  Clarke, J. (2017): Fælles tænkning med børn. At udvikle tænkefærdigheder i dagtilbud. Dafolo
  Denne bog handler om, hvordan fagprofessionelle i dagtilbud kan støtte børns udvikling af tænkefærdigheder og arbejde på at skabe gode læringsmiljøer herfor. I bogen præsenteres en række teoretiske tilgange til at arbejde med og undervise i tænkning. Målgruppen er personer, der arbejder med børn fra nul til otteårsalderen, men bogens principper gælder for et bredt spektrum af aldersgrupper og situationer.

  Egelund, N. (2016): Sådan bliver vores børn dygtigere. Aarhus Universitetsforlag
  I bogen præsenterer Niels Egelund de væsentligste resultater fra Center for Strategisk Uddannelsesforskning, så vi alle kan finde forskningsbaseret viden om, hvordan vores børn bliver dygtigere.

  Eik, L. T., Steinnes, G. S.m & Ødegård, E. (2016): Barnehagelæreres profesjonslæring - i barnehagens mulighetsrom. Fagbokforlaget
  Bogen belyser udfordringer og muligheder i børnehavepædagogers (norsk: barnehavelæreres) professionelle læring. Forfatterne belyser og drøfter børnehavepædagogernes vidensgrundlag, ledelse og samarbejde og det pædagogiske arbejde med børn. Bogen kigger på, hvordan kollektive læringsprocesser hænger sammen med udøvelse, undersøgelse og udvikling af det pædagogiske arbejde i børnehaven.

  Eriksson, R.-M. (2012): Leg med tal og former – sjove aktiviteter i naturen. Dafolo
  Leg med tal og former er en praksisbog til børnehaven og børnehaveklassen, der beskriver, hvordan man kan skabe basis for matematisk forståelse gennem leg og aktiviteter. Bogen kobler matematik sammen med en række områder/temaer, som er relevante for arbejdet i børnehaven. Det er bogens ønske at inspirere til et matematikarbejde, som giver mening for såvel børn som pædagoger.

  EVA (2018): Børneperspektiver. EVA Tema nr. 11. Danmarks Evalueringsinstitut 
  Temahæftet stiller skarpt på børneperspektivers betydning for det pædagogiske arbejde i dagtilbud. Få overblik og inspiration fra både forskning og praksis og bliv skarpere til at involvere børnenes blik i den pædagogiske praksis. Læs temahæftet her.

  Fisker, H., Jensen, H. G. & Jørgensen, L. T. (2016): Pædagogen i skolen – en værktøjskasse i trivsel og læring. Akademisk Forlag
  Bogen fortæller om rammerne for skolepædagogens arbejde og om, hvordan pædagogens faglighed og kompetencer kan indgå i det tværfaglige samarbejde på skolen.

  Fleischer, A. V. (2018): Jeg vil ikke i skole. Dansk Psykologisk Forlag
  Denne bog handler on skolevægring hos børn og unge. Omkring 5 % af alle børn rammes af skolevægring. Det er et problem, der stiller krav til et tæt samarbejde mellem hjem og skole. Bogen kommer med redskaber og strategier, der kan hjælpe forældre, lærere og pædagoger til at få barnet i skole igen.

  Friis, K. & Østergren-Olsen, D. (2016): Literacy og læringsmål - i dagtilbud og børnehaveklasse. Dafolo 
  Bogen forsøger at koble literacybegrebet med læringsmål, så der kan skabes en god pædagogisk praksis til fordel for alle børn. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres.

  Friis, K. & Østergren-Olsen, D. (2017): Literacy og læringsmål i indskolingen. Dafolo
  Denne bog introducerer og diskuterer literacy-begrebet dels generelt, dels i tilknytning til undervisningen i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Der sættes fokus på elevernes deltagelsesformer og -muligheder og på tilrettelæggelse af engagerende og udfordrende læringsmiljøer, i hvilke eleverne kan være betydningsskabende og aktive i deres læring.

  Gamst, K. M. T. (2017): Profesjonelle barnesamtaler. Å ta barn på alvor. 2. utgave. Universitetsforlaget
  Denne bog om at gennemføre professionelle samtaler med børn handler om, hvordan man kan invitere børn til selv at være kilde til viden om dem selv – viden, som man ikke kan opnå på anden måde. Bogens afsæt er samtalemetoden Den Dialogiske Samtalemetoden (DCM), som er en målrettet samtalemetodik bygget på dialogiske principper med vægt på indlevelsesevne gennem empati, anerkendelse, aktiv lytning og fleksibilitet hos den professionelle fagperson.

  Glaser, V. (2018): Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. 2. utgave. Universitetsforlaget
  Bogen er baseret på flere års litteratur- og forskningsstudier om professionalisering af børnepasning og dennes betydning for forældrerollen og samarbejdet med børnehaven. Forfatteren tager desuden udgangspunkt i teori og empiri, ligesom bogen bygger på uformelle samtaler med forældre, børnehavepersonale og studerende.

  Grumløse, S. P. (2017): Den gode barndom. Hans Reitzels Forlag
  Den gode barndom er skrevet på baggrund af Sine Penthin Grumløses ph.d.-afhandling fra 2014 om dansk familiepolitik. Bogen fremstiller nogle af de centrale bevægelser inden for det børne- og familiepolitiske felt i løbet af 1900-tallet og peger på vigtigheden at have det rette fokus på børn og sætte spørgsmålstegn ved det almindelige hverdagsliv og de vilkår, som kendetegner børns hverdag i dag.

  Harms, T., Clifford, R. M. & Cryer, D. (2016): ITERS-R. Småbørnsmiljøvurderingsskala. Infant/Toddler Environment Rating Scale®, Revised Edition. Hogrefe
  Denne bog er en revision af den oprindelige ITERS fra 1990 og er til brug af vurdering af vuggestue- og dagplejeområdet med børn op til 30 måneder. ITERS er et observationsmateriale organiseret i syv skalaer: plads og indretning, rutiner for personlig pleje, sprog og literacy, aktiviteter, interaktion, organisationskultur samt forældre og personale. Disse består af 39 punkter, som er præsenteret som en 7-trins-skala fra 1 (utilstrækkelig) til 7 (fremragende).

  Harms, T., Clifford, R. M. & Cryer, D. (2017): FCCERS-R. Børnemiljøvurderingsskala til dagpleje og familiepleje. Family Child Care Environment Rating Scale®, Revised. Hogrefe
  Denne bog er en revision af den oprindelige FDCRS fra 1989. FCCERS-R er et observationsmateriale til vurdering af børnemiljøet i private hjem hos dagplejere og familieplejere inklusive pleje- og aflastningsfamilier med børn op til 12 år. Materialet gennemgår 38 punkter, der er organiseret i syv underskalaer: plads og indretning, ansattes rutiner for personlig pleje, sprog og literacy, læringsaktiviteter, interaktion, organisationskultur samt forældre og ansatte.

  Harms, T., Jacobs, E. V. & White, D. R. (2017): SACERS. Børnemiljøvurderingsskala til Skolefritidsordninger. School-Age Care Environment Rating Scale®, Updated Edition. Hogrefe
  Denne bog er en tilpasning af ECERS fra 1980. SACERS er et observationsmateriale til vurdering af børnemiljøet i SFO’er, på fritidshjem og i andre fritidsordninger. Materialet består af 41 punkter, som er grupperet under seks underskalaer: plads og indretning, sundhed og sikkerhed, aktiviteter, interaktioner, organisationsstruktur og personaleudvikling. Der er desuden et sæt af seks supplerende punkter til skolefritidsordninger med børn med særlige behov.

  Hastrup, L. & Knudsen, L. E. D. (2015): Teori- og praksisdidaktik. Forlaget UP 
  Denne bogs centrale fokus er arbejdet med teori-praksisforholdet i professionsbacheloruddannelserne. På baggrund af projektet Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne viser forfatterne, hvordan man kan koble teori og praksis på nye måder, og hvor nye spørgsmål opstår. Læs om professionsuddannelser og professioner i forandring og bliv klogere på, hvor de forskellige metoder mødes.

  Hauer, K. & Lund, H. R. (2018): Sammen styrker vi fagligheden: Lektionsstudier. Nationalt Videncenter for Læsning
  I materialet sættes fokus på det særlige ved lektionsstudier, Lesson Studies, og på hvordan denne metode kan styrke fagligheden i klasseteamet. Der er desuden en guide til at anvende metoden i praksis. Download publikationen her og skemaer her.

  Husted, J. (2015): Etik og værdier i pædagogers arbejde.
  Hans Reitzels Forlag, København
  Grundbogen diskuterer pædagogens etiske værdier og principperne for pædagogprofessionens ansvarsområder. En etisk forsvarlig praksis er afgørende for et godt pædagogisk arbejde. Etiske dilemmaer gennemgås, og forfatteren præsenterer en beslutningsmodel, der kan hjælpe pædagogen i det daglige arbejde. Bogen henvender sig primært til pædagogstuderende og pædagoger i efter- og videreuddannelsen samt færdiguddannede pædagoger. 

  Hygum, E. & Olesen, S. G. (2013): Om pædagogik
  – og pædagogisk arbejde. VIA Systime
  Ambitionen med denne bog er, at præsentere pædagogisk teori ud fra et individ-, institutions- og samfundsperspektiv, og at synliggøre og drøfte forskellige perspektiver på pædagogisk arbejde. Læs om hvordan ungdomsoprøret har ændret nutidens ungdomskultur, og hvordan kultur og opdragelse har betydet ændringer i pædagogrollen. Dette indebærer viden om det moderne barn og dets udvikling, tips til observation og iagttagelse og hvordan du kan kvalificere det pædagogiske arbejde.

  Højberg, B. (2015): Læring i praktikken. Tilgange og metoder i pædagogstuderendes praksis.
  Dafolo 
  Bogen giver den studerende, praktikvejlederen og underviseren en dybere forståelse af, hvad praktik er, og hvordan læreprocessen kan forstås, understøttes og kvalificeres gennem forskellige forskningsbaserede og caseinspirerede læringstilgange, -metoder og -redskaber. Herudover beskriver bogen praktikkens prøver, arbejdet med praktikplaner, dokumentation af den studerendes læreproces, praktikvejledning, praktikforberedelse, studiedage, praktikbearbejdning samt praktikkens etiske aspekter og dilemmaer.

  Jensen, A. S. & Hansen, O. H. (red.) (2016): Pædagogen, Professoren, personligheden. Festskrift til Stig Broström. Dafolo
  I denne bog hyldes Stig Broström, og bogens forfatter beretter om, hvordan de mener, han gennem årtier har været med til at sætte dagsordenen for småbørnspædagogikken.

  Jensen, M. V., Eiersted, M. & Andersen, R. M. B. (2015): Digitale børnefællesskaber – leg og læring med digitale medier i vuggestue og børnehave. Dafolo
  Denne bogs fokus er, at det skal være sjovt, inspirerende og lærerigt for både børn og voksne at inddrage digitale medier i hverdagen. Med dette udgangspunkt tilbyder Digitale børnefællesskaber – leg og læring med digitale medier i vuggestue og børnehave 30 konkrete aktiviteter, der tager udgangspunkt i anvendelsen af digitale medier som eksempelvis iPad, digitalt mikroskop, projektor og talende vægtavle.
  Bogen tilbyder inspiration til, hvordan brugen af digitale medier kan underbygges pædagogisk og styrkes på en eksperimenterende, legende og sjov måde, så børns trivsel og læring kommer i centrum.

  Jensen, N. E. (2010): Metodebogen Pædagog-studerende mellem profession og akademisering. Hans Reitzels Forlag
  Metodebogen præsenterer forskellige studiemetoder i pædagoguddannelsen og sætter dem i relation til praksis. Hensigten er at afdække de studerende behov for de krav og udfordringer de møder i deres uddannelse. Desuden omhandler bogen den sociale læring der finder sted i uddannelsen. Læs om hvordan sociallæring finder sted i pædagoguddannelsen, om hvordan faglig læsning skaber viden, eller hvordan man lærer gennem samarbejde.

  Jensen, N. E. (2014): Pædagogikbogen - Grundfaglige perspektiver i pædagoguddannelsen.
  Hans Reitzels Forlag 
  Denne bog er en grundbog til pædagoguddannelsen. Den tilbyder en sammenhængende forståelse af det pædagogiske felt. Bogen er skrevet med et udgangspunkt i de nye kompetencemål, der stilles til den nye pædagoguddannelse i 2014. Bogen præsenterer forskellige perspektiver og viden, som de studerende møder i uddannelsen, og har fokus på at identificere den pædagogiske faglighed i et velfærdsamfund ift. hvad pædagogisk arbejde er, og hvad en pædagog skal kunne.  Bogen er delt op i 3 dele: Relationer og samspil, Rum og rammer i en institution, Profession og faglighed. 

  Klitmøller, J. & Sommer, D. (red.) (2015): Læring, dannelse og udvikling. Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole. Hans Reitzels Forlag
  Denne bog undersøger, hvordan bestemte pædagogikker i daginstitutioner får konsekvenser i skolen, når den pædagogiske og skolemæssige praksis i dag styres af økonomisk tænkning i form af kvantificerbare målsætninger og målinger af effekten af pædagogiske indsatser. Med bogen ønsker forfatterne i form af danske og udenlandske pædagogiske forskere at give en række konstruktive bud på, hvilken læring, dannelse og udvikling der bedst kvalificerer børnene til fremtiden.

  Kornerup, I. (2018): Tidlig literacy og den styrkede læreplan i dagtilbud. Forskerklummen, Nationalt Videncenter for Læsning
  I denne forskerklumme refererer Ida Kornerup til den norske forsker Liv Gjems' arbejde med literacy for at diskutere og forstå, hvordan vi bedst kan arbejde med tidlig literacy i dagtilbud. Læs artiklen her.

  Kornerup, I. & Næsby, T. (red.) (2015): Kvalitet i dagtilbud - grundbog til dagtilbudspædagogik. Dafolo
  Denne bog omtaler specialiseringen i dagtilbudspædagogik på den nye pædagoguddannelse. Der forsøges at anlægge et både etisk og videnskabeligt perspektiv på pædagogisk praksis med et afsæt i dansk og international forskning på området.

  Kornerup, I. & Næsby, T. (2014): Pædagogens grundfaglighed – Grundbog til pædagoguddannelsen.
  Dafolo
  Bogen er et forskningsinformeret, litterært bidrag ind i de kompetencemål, der er opstillet for uddannelsen. Derudover imødekommer bogen kravet om øget selvaktivitet ved også at være en aktiv opfordring til undervisere og studerende om at forfølge nogle af de pointer og vidensområder, kapitlerne berører.
  Bogen er inddelt i dele efter grundfaglighedens kompetenceområder. Hver del består af en række kapitler, der indledningsvist giver en generel beskrivelse af viden inden for et specifikt tema (”hvad ved vi om dette tema?”) samt peger på erfaringer med handlemuligheder, metode og didaktik i forhold til pædagogisk arbejde generelt.

  Korsgaard, K. (2016): Læs og skriv med små børn – en guide til pædagoger. Dafolo
  Bogen beskriver, hvordan børns tidlige skriftsprog (det at læse og skrive) bør være en lige så selvfølgelig og stor del af dagplejens, vuggestuens og børnehavens domæne som opmærksomheden på børns udvikling af talesproget.

  Knudsen, M. K. (2018): Grib skriften! I dagtilbuddets børnefællesskaber. Dafolo
  Forfatteren ønsker at give et teoretisk og praktisk fundament til at understøtte og facilitere børns uformelle skriftaktiviteter for på den måde at trække pædagogikken væk fra formel undervisning med fokus på at træne enkelte sproglige færdigheder med børnene. Bogen indeholder værktøjer og konkrete forslag til indretning og facilitering af gode literacy-miljøer, der kan bruges i arbejdet med børns tegnbrug.

  Kragh-Müller, G. & Ringsmose, C. (2018): KIDS fritid. Kvalitetsudvikling i fritidsinstitutioner. Dansk Psykologisk Forlag
  Formålet med bogen er at give pædagoger et praktisk redskab til at undersøge og udvikle kvaliteten af det fritidspædagogiske arbejde med særligt henblik børns trivsel, læring og udvikling i forhold til de muligheder, der er til stede i omgivelserne.

  Krogh, S. & Smidt, S. (2015): Aktionslæring i pædagogisk praksis. Dafolo 
  Aktionslæring er en metode, der kan bidrage til at understøtte pædagogisk udvikling rettet mod børnenes hverdagsliv og medarbejdernes faglighed. Samtidig kan aktionslæring være med til at sikre, at den pædagogiske udvikling baseres på viden og målformuleringer og bliver omsat til konkret praksis i hverdagen.
  Denne bog er en praktisk og overskuelig hjælp til institutioner, der arbejder med aktionslæring. I bogen præsenteres den didaktiske aktionslæringsmodel, og modellens ni arbejdspunkter gennemgås. Bogen henvender sig til ledere og medarbejdere i børnehaver og vuggestuer, 0-6-årsinstitutioner, fritidsinstitutioner, klubber, dagplejere og studerende ved grund-, efter- og videreuddannelser på dagtilbudsområdet.

  Lafton, T. & Otterstad, A. M. (2018): Barnehagepedagogiske linjeskift. Fagbokforlaget
  Denne antologi har fokus på børnehavepædagogik og trækker tråde mellem børn, børnehave, profession, fagområder og teorier inden for børnehavefeltet. I bogen undersøges det, hvordan pædagogikken kan gives vital kraft og styrke for at skabe plads til, at den kan inspirere, udfordre og forstyrre enkeltindivider, grupper og samfund.

  Lauvås, P. & Handal, G. (2015): Vejledning og praksisteori. 2. udgave. Klim
  Vejledning og praksisteori er en grundbog om vejledning og kommunikation for lærere og studerende på professionshøjskolerne. Forfatterne beskriver hele vejledningsfeltet, dets begreber, forudsætninger, metoder og samtaleformer. For vejledning kan give feedback og fremdrift, udfordre forståelser og grænser, støtte ved krise og motivationstab, sætte på ting i gang (igen), give mod til at lære og synliggøre det emotionelle i det kognitive. Bogens forfattere vil vise, hvordan vejledning kan udvikle den enkeltes praksisteori, så den udgør et stadig mere righoldigt og reflekteret grundlag for handling.

  Lund, H. R. & Hauer, K. & (2018): Sammen styrker vi fagligheden: Forbløffende praksisser. Nationalt Videncenter for Læsning
  I materialet sættes fokus på det særlige ved forbløffende praksisser, som er en etnografisk inspireret metode, hvor pædagogen observerer andres praksisser for at udvikle sin egen. Pædagogerne kan således styrke deres faglighed i fællesskab. Der er desuden en guide og observationsark til at anvende metoden i praksis. Download publikationen her og observationsskema her.

  Marquardsen, A. M. (2013): Huset – Dialogisk læsning i børnehave og skole. DPF
  Huset er både en utraditionel børnebog og en fagbog for personalet i børnehave, SFO og skole til arbejdet med børns sprogudvikling. Bogen består af en børnebogsdel med en masse illustrationer og af en fagbogsdel, der fungerer som introduktion, dialogisk læsning og aktivitetshåndbog for praktikere. Børnedelen er at finde forrest, og når bogen skifter til anden del, vendes bogen blot 180 grader, og fagdelen vil komme til syne. Gennemgå billederne med børnene gennem leg, og bliv herefter klogere på hvordan den største effekt udledes ved dialogisk læsning.

  Marquardsen, A. M. (2017): Inklusion i daginstitutionen – om at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Frydenlund
  Bogen forklarer og definerer begreber som inklusion, eksklusion, segregation, integration og normalitet, samtidig med at den kobler teoretisk viden med praktisk pædagogik og pædagogiske aktiviteter. Hvert kapitel indkredser og nuancerer begrebet inklusion gennem læringsteorier, modeller og refleksionsværktøjer. Målet med bogen er at skabe sammenhæng og mening i inklusionens mange lag samt at formidle inspiration til fortsat udvikling af inkluderende fællesskaber. Dorte Karrebæk har bidraget med illustrationer til bogen.

  Marquardsen, A.M. (red.) (2011): Sprogmiljøer i børnehøjde. Tværfaglig inspiration til arbejde med børns sprog. Dansk Psykologisk Forlag
  Bogen handler om udvikling af et stimulerende sprogmiljø for 0-6-årige børn, og den sætter fokus på sproglige oplevelser, hvor leg, nydelse og mening spiller de centrale roller. I bogen sammenkædes fortællinger om sprog i forskellige rum og sammenhænge, som indbyder til refleksion over egen praksis og inspirerer til udvikling og nytænkning i arbejdet med børns sprog og sprogudvikling i vuggestuer, børnehaver samt i dagplejen.

  Mellon, K. (2017) (red.): Læring eller ikke-læring. Dafolo
  Antologien indeholder ti artikler, der hver især beskæftiger sig med læring og i særdeleshed med, hvad der er i spil, når læring hos børn synes at blive hindret af den ene eller anden grund. Fokus er ikke rettet ensidigt mod at optimere, måle eller lede efter læring hos børnene, men derimod mod spørgsmålene om, hvorfor og hvordan det af og til forekommer, at børns læring i visse situationer synes hindret eller som fordrejet, begrænset, hæmmet, udeblevet, upræcist eller utilstrækkelig på anden måde.

  Nottingham, J. (2014): Udfordrende læring. Dafolo
  Udfordrende læring er en praktisk håndbog der kommer med forslag til, hvordan du kan gøre dit arbejde med eleverne mere effektivt og sjovt. Bogen består af en teoretisk forskningsmæssig gennemgang af empirisk viden og erfaring af hvad der henholdvis hæmmer og fremmer elvers udbytte. Anden del kommer med eksempler på, hvordan du kan arbejde med udfordrende undervisning i egen praksis. Nottingham forsøger i bogen at komme med forslag, som kan bruges i undervisningsituationer og ved løsning af den vanskelige opgave at lave udfordrende undervisning.

  Nottingham, J. & Nottingham, J. (2017): Styrk den tidlige læring. Sådan hjælper du mindre børn med at lære, hvordan man lærer. Dafolo
  Styrk den tidlige læring har fokus på at udvikle børns tænkefærdigheder og dynamiske tankegang. Bogen indeholder en blanding af teori og praksis kombineret med forslag og idéer til konkrete aktiviteter, der kan bruges af voksne, der arbejder med børn i alderen 3-7 år. På den tilhørende hjemmeside er det muligt at finde aktivitetskort, modeller og figurer, sådan at de beskrevne aktiviteter er lige til at gå til.

  Pacuka, A. (2018): Pædagogik – på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Frydenlund
  Bogens fokus er på forskellige pædagogiske teorier i relation til de tre begreber samfund, institution og individ. Der er endvidere introduktion til en række pædagogiske tænkere samt sociologiske, psykologiske, pædagogiske, filosofiske og antropologiske teorier om menneskets udvikling, læring, opdragelse og dannelse. Til hvert kapitel er der knyttet en række afsluttende spørgsmål eller gruppeøvelser til analyse og diskussion.

  Palludan, C. (2006): Børnehaven gør en forskel. DPU
  Denne udgivelse omhandler et feltstudie af, hvordan pædagoger og børnehavebørn interagerer i deres indbyrdes møde håndterer hverdagslivet i børnehaven. Bogen forsøger at belyse, hvordan der på trods af pædagogernes vilje til at se og høre alle børn, er der alligevel faktorer, der giver børnene ulige muligheder.

  Reutzel, D. R. (ed.) (2013): Handbook of research-based practice in early education. The Guilford Press
  Denne håndbog har fokus på den nyeste forskning inden for småbørnspædagogikken (engelsk: early childhood education). I bogen findes mange praktiske og brugbare forslag og vejledninger til pædagoger og lærere i deres arbejde for at skabe gode læringsmiljøer og implementere undervisningspraksisser ud fra evidensbaseret viden.

  Ritchie, T. & Tofteng, D. (red.): Didaktik for pædagoger. Billesø & Baltzer
  Denne antologi drøfter didaktikkens rolle i den pædagogiske praksis, og gennem bogens tretten kapitler ønsker bogen at vise, at der er forskellige veje at gå for pædagogen, når det drejer sig om didaktik. Bogen vil dog først og fremmest forsøge at vise, at didaktik er for pædagoger, og at didaktik er en del af en pædagogisk praksis og et håndværk, som kan understøtte det konkrete arbejde i daginstitution og skole.

  Säljö, R. (2016): Læring – en introduktion til perspektiver og metaforer. Cappelen Damm Akademisk
  Bogen indeholder en introduktion til nogle af de perspektiver, som har domineret det videnskabelige syn på læring gennem de sidste 150 år. I bogen forklarer og redegør Säljö for teorierne, herunder på hvilken måde de forestillinger – eller metaforer, vi har om læring, danner udgangspunkt for, hvordan læreplaner bliver formuleret, hvordan nationale prøver bliver organiseret, og hvilke forventninger vi har til børn og unge såvel som til voksne.

  Skibsted, E., Svendsen, H. B., Østergaard, K. & Langager, S. (red.) (2015): Undervisningsdifferentiering. Et princip møder praksis. Akademisk Forlag 
  I denne bog forsøger bogens forfattere at indføre begrebet undervisningsdifferentiering i skolens aktuelle kontekst. Dette sker bl.a. på baggrund af et stadigt stigende behov for inklusion af alle elever og dette sker samtidig med, at bogen præsenterer differentiering som en del af en læringskultur.

  Skoglund, R. I. & Åmot, I. (2019): Anerkjennelsens kompleksitet. Universitetsforlaget
  Anerkendelse er en grundlæggende betingelse for menneskers forhold til sig selv og hinanden. I arbejdet med børn og unge i pædagogiske institutioner er anerkendelse anset som et centralt fænomen. Bogens forfattere ser på, hvordan anerkendelse kan give indsigt i de anerkendende processer, vi har – ikke kun i vores tætte relationer, men også i de institutionelle praksisser samt værdier og normer i samfundet.

  Snow, C. (2018): Hvad er literacy i den tidlige barndom? Literacy.dk, Nationalt Videncenter for Læsning
  Hvad er tidlig literacy egentlig? Den amerikanske forsker Catherine Snow samler og diskuterer forskellige forståelser i sin artikel "Hvad er literacy i den tidlige barndom". Artiklen er oprindelig fra 2008, men findes nu i en dansk oversættelse. Læs artiklen her.

  Stobart, G. (2016): Ekspert i læring – Et opgør med myterne om medfødte evner. Dafolo
  Denne bog har til formål at vise, hvordan elever via blandt andet motivation, effektiv feedback, tydelige læringmål, fokus på dybdelæring, positive forventninger og selvregulering kan støttes mest muligt, uanset faglige niveau og sociale kompetencer.

  Szulevicz, T. (2016): FAQ om uro. Hans Reitzels Forlag
  FAQ-serien er en bogserie, hvor forskere med viden om aktuelle pædagogiske emner forsøger, at svare på en række af de oftest stillede spørgmål inden for dette felt.  Kompleksiteten omkring det undersøgte fænomen undersøges, og der stilles ofte nye spørgsmål i forsøget på at diskutere og besvare de stillede spørgsmål.

  Tanggard, L. & Juelsbo, T. (2015): Lær! Effektiv talentudvikling og innovation. København: Gyldendal
  Bogen handler om, hvordan virksomheder, organisation og medarbejdere bliver bedre til at arbejde med talentudvikling, læring og kreativitet. At være kreativ og innovativ, kræver at man er nysgerrig, vil lukke op for nye tanker og klar til at eksperimentere og lege. Det betyder, at der skal skabes læringsmiljøer med plads til erfaringsudveksling, så deltagerne kan lære af hinanden og inspirere hinanden. For det er igennem andre at man lærer samt forbedrer og udvikler ens kompetencer. Bogen er således også relevant ift. praksis på pædagog-og læreruddannelsen og i grundskolen og i det øvrige uddannelsessystem.

  Tough, P. (2017): Børns vej til succes. Grit, nysgerrighed og karakterens kræfterDafolo
  Professor emeritus Per Schultz-Jørgensen har skrevet forord til denne bog af den canadisk-amerikanske forfatter Paul Tough, som argumenterer for, at faktorer som ”grit” (lidenskabeligt engagement i en enkelt sag og en ubøjelig vilje til at nå sit mål (s. 85)), nysgerrighed, vedholdenhed, optimisme og selvkontrol skal have en langt større vægt i vores samspil med børn og unge. Målgruppen er alle med interesse for, hvordan og hvorfor børn lykkes i livet, f.eks. lærere, pædagoger, pædagogiske ledere og forældre.

  Viden om Læsning, nr. 8. Tidlig skriftsprogstilegnelse. Nationalt Videncenter for Læsning
  Hvor tidligt i et barns liv begynder tilegnelsen af skriftsprog? Hvordan kan voksne i barnets verden støtte barnet i den tidlige skriftsprogstilegnelse – og fra hvornår i barnets liv? Det er centrale spørgsmål i dette temanummer af Viden om Læsning om tidlig skriftsprogstilegnelse. Flere af artiklerne i dette nummer af Viden om Læsning besvarer spørgsmålene ved at sige, at børnene allerede i dagtilbud og i hjemmet omgives af skriftsprog, og at skriftsproget er en så central del af dagens kultur, at det er lige så naturligt, at børn lærer at omgås skrift- som talesprog.

  Viden om Literacy, nr. 20. Litteraturdidaktik og -pædagogik. Nationalt Videncenter for Læsning
  I dette nummer af Viden om Literacy kan du læse om, hvad litteratur skal i skolen og dagtilbuddet. Hertil giver 14 skribenter deres bud, som italesætter, undersøger og diskuterer skønlitteratur i skole og dagtilbud.

  Viden om Literacy, nr. 22. L1T3R4CY - literacy og numeracy i børnehave og indskoling. Nationalt Videncenter for Læsning
  Dette nummer handler om literacy og numeracy i børnehave og indskoling og indeholder artikler skrevet af blandt andet deltagere og projektkonsulenter i projektet Tidlig literacy - tidlig numeracy i Frederiksberg Kommune. Læs tidsskriftet her.

  Viden om Literacy, nr. 23. At tale for at lære. Nationalt Videncenter for Læsning
  Artiklerne i dette temanummer rummer en række bud på, hvordan mundtligheden kan udvikles på tværs af institutioner, fra skolesammenhænge til garderobesnak og oplæsning. Download tidsskriftet her.

  Wellendorph, K. D. (2017): Digital kultur – på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Frydenlund
  Med fokus på børns hverdag med digitale medier og digitale mediers betydning for børn og unges samvær, kommunikation og relationer er bogens formål at skabe et fagligt grundlag for det pædagogiske arbejde med digital legekultur og digitale medier. Bogen veksler mellem teori og praksisnære idéer til, hvordan man som pædagogisk fagperson kan arbejde med digital kultur, dannelse og læring i daginstitutionen.

  Wilken, L. (2014): Bourdieu for begyndere. Samfundslitteratur
  Bourdieu for begyndere giver en kort introduktion til Pierre Bourdieus forfatterskab. Bourdieu var en af de mest betydningsfulde sociologer i det 20. århundrede, og hans arbejde og begreber inspirerer fortsat forskere og studerende inden for en lang række forskellige fag.

 • Rapporter

  EVA (2017): Kvalitet i dagtilbud. Pointer fra forskning
  Forskningsopsamlingen giver i kort form et overblik over centrale pointer om, hvad kvalitet i dagtilbud er. Opsamlingen bidrager til at omsætte forskning til beslutninger om pædagogisk praksis og kan dermed være med til at styrke styring, ledelse og praksis med henblik på udvikling af kvaliteten af dagtilbud nationalt såvel som i det enkelte dagtilbud. For at undersøge og beskrive begrebet kvalitet anvendes en analytisk skelnen mellem tre elementer af kvalitet: strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet, som tilsammen udgør et dækkende kvalitetsbegreb.
  Download rapporten her.

  EVA (2017): Måling af børns sproglige kompetencer og udvikling i dagtilbud. En guide til sprogvurderingsredskaber
  I denne guide har EVA gennemgået og vurderet fem konkrete sprogvurderingsredskaber med udgangspunkt i 10 spørgsmål, hvis vægt afhænger af hensigten og formålet med målingen og den lokale kontekst. Hver gennemgang indledes med en sammenfatning af redskabets kvalitet og anvendelighed. Det giver ikke blot et overblik over sprogvurderingsredskaberne, men kan samtidig være med til at kvalificere udvælgelsen og anvendelsen af redskaberne. De fem sprogvurderingsredskaber, som gennemgås, er Sprogvurdering 3-6, TRAS, PUB Sprog, CDI-sprogvurdering og Sprogets milepæle.
  Download rapporten her.

  KORA (2016): Dokumentation i daginstitutioner giver mening for ansatte
  Denne rapport er udarbejdet af KORA, og viser, hvordan de ellers udskældte dokumentationsformer, nu giver positivt afkast. Rapporten kortlægger, hvordan de forskellige krav til dokumentation og registreringer er meningsfulde for de ansatte, og medhjælper til at løfte den pædagogiske kvalitet. Men rapporten viser også, at det tager tid, og giver den fagprofessionelle i pædagogiske dilemmaer i hverdagen.
  Download rapporten her.

  Plauborg, H. (2015): Intra-aktivitet af didaktik, faglighed og socialitet og udvikling af en tænkning om læring og didaktik - analyser af tre eksperimentelle casestudier. Ph.d.-afhandling. DPU 
  Tre skoler eksperimenterede med undervisningen og havde fokus på at faglighed kan styrke elevers faglighed og trivsel. 
  I sin ph.d.-afhandling ”Intra-aktivitet af didaktik, faglighed og socialitet og udvikling af en tænkning om læring og didaktik - analyser af tre eksperimentelle casestudier” viser Helle Plauborg, at lærere, som formår at sætte fokus undervisningens faglige mål, forbereder deres elevers faglighed og sociale trivsel.

  Torgerson, C., Nielsen, C., Gascoine, L., Filges, T., Moore, I., Nielsen, B. & Jørgensen, F. (2018): A systematic review of the effective continuing professional development training of welfare professionals. VIVE – Viden til Velfærd
  Rapporten undersøger karakteren og effekten af forskellige tilgange til kompetenceudvikling. Fokus er på effekter på børn og unges læring, deres sociale og emotionelle udvikling samt på effekten af kompetenceudviklingsindsatserne på de fagprofessionelles praksis. Dette sker i form af en systematisk oversigt over den internationale forskningslitteratur på området. Konklusionen er, at der på nuværende tidspunkt er utilstrækkelig evidens for, hvorvidt kompetenceudvikling af fagprofessionelle har en effekt på børn og unges læring og sociale udvikling. Læs rapporten her

 • Websites

  Socialpædagogernes landsforening
  Dette website er for pædagoger, primært i det sociale arbejde. Denne forening arbejder for attraktive løn- og ansættelsesvilkår for deres medlemmer, udvikling og formidling af socialpædagogikken og et godt og meningsfyldt liv for udsatte mennesker.

  Socialstyrelsen (2018): Ny og styrket pædagogisk læreplan til dagtilbudsområdet
  Den 1. juli 2018 trådte der nye regler i kraft om den pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet. Den styrkede pædagogiske læreplan har blandt andet øget fokus på leg, børnefællesskaber og forældresamarbejde. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Didaktik i dagtilbud og pædagoguddannelsen