Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Digitale læremidler til læsning og skrivning

Digitale læremidler til læsning og skrivning er ikke det samme som læse- og skriveteknologier. Det er apps, spil, programmer og devices, hvis formål er at styrke elevernes læsning og skrivning på forskellig vis, f.eks. gennem træning, produktioner eller digitale fællesskaber. Anvendelse af sådanne digitale lærermidler til læsning og skrivning kræver refleksioner over læremidler, arbejdsformer, teknologivalg og undervisningspraksis. 

 • Film og Podcasts

  Nationalt Videncenter for Læsning (2018): Camilla Find fortæller om tidlig læseindsats. Nationalt Videncenter for Læsning
  Podcast om, hvordan Valby Skole styrker elevernes læsning i 0. klasse. De elever, der scorer lavt i lydlige kompetencer i skolens første sprogvurdering, tilbydes ekstra læseundervisning, der bl.a. indbefatter et læringsspil i form af en læseapp. Hør podcasten her.

  Nationalt Videncenter for Læsning (2017): Jeppe Bundsgaard taler om digitale spor. Nationalt Videncenter for Læsning
  I denne podcast fortæller professor Jeppe Bundsgaard om, hvordan vi skal forholde os kommunikationskritisk til de digitale spor, som vi (ubevidst) sætter, når vi er online. Hør podcasten her.

  Madsen, J. (2012): Informationsfilm: WriteReader - Children as Creators. YouTube
  Janus Madsen giver et hurtigt overblik over app'en WriteReaders baggrund, muligheder og perspektiver i forhold til at lære børn fra 4 år at læse gennem meningsfulde skriveaktiviteter. Se filmen her.

 • Litteratur

  Bremholm, J., Bundsgaard, J., Fougt, S. S. & Skyggebjerg, A. K. (red.) (2017): Læremidlernes danskfag. Aarhus Universitetsforlag
  I antologien præsenteres den type af læremidler, der går under betegnelsen didaktiske læremidler, såsom lærebøger og it-baseret undervisningsmateriale. Bogen formidler empirisk og forskningsbaseret viden om, hvilke læremidler dansklærere bruger i undervisningen på tværs af faglige områder og klassetrin i grundskolen.

  Bølgan, N. B. (2018): Digital praksis i barnehagen. Fagbokforlaget
  Denne bog kommer med en introduktion til digitalt arbejde i børnehaven. Hensigten er at rette opmærksomheden mod det potentiale, digitale værktøjer og medier kan have i børnehavens pædagogiske arbejde.

  Emtoft, L. M. (2017): Jeg har aldrig prøvet at være den første før: En undersøgelse af lærere og elevers praksis med IT og dennes betydning for deltagelse og inklusion. Ph.d.-afhandling. Roskilde Universitet
  Denne afhandling har fokus på inklusion og it-læremidler i folkeskolen, og den undersøger, hvordan lærere og elevers praksis tager sig ud i en folkeskole under forandring. Afhandlingen bidrager med ny viden og indsigt i lærere og elevers praksis og samspil med it-læremidler, og hvilken betydning disse har for de faglige og sociale deltagelsesmuligheder for elever i komplicerede læringssituationer. Download afhandlingen her.

  Hasse, C. & Brok, L. S. (red.) (2015): Tekumodellen - teknologiforståelse i professionerne. U Press
  Forskerne bag denne bog mener ikke, at teknologi og faglighed kan skilles ad. Bogen kommer med et bud på en anskuelig model til at forstå og håndtere læreprocesser foranlediget af nye teknologier.

  Gilje, Ø. (2017): Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen. Fagbokforlaget
  Denne bog introducerer læremidler og digitale værktøj i skolen for, at skoleledere, lærere og lærerstuderende kan træffe bevidste valg om brugen af disse. Bogens fokus er valg af forskellige læremidler og digital teknologi i det nye læremiddellandskab, planlægning og gennemførelse af undervisning samt de særlige udfordringer og muligheder, som digitale læremidler og værktøj skaber.

  Gissel, S. T. (2015): Digitale læremidler til læse- og skriveundervisning: Hvad skal vi med dem? Læsepædagogen, 63(3)
  Artiklen giver et bud på, hvad digitale, didaktiske læremidler kan bruges til i forhold til læse- og skriveundervisningen. Læreren er det centrale omdrejningspunkt for elevernes læring og anvender digitale læremidler på en differentierende og inkluderende måde.

  Jensen, M. V., Eiersted, M. & Andersen, R. M. B. (2015): Digitale børnefællesskaber – leg og læring med digitale medier i vuggestue og børnehave. Dafolo
  Denne bogs fokus er, at det skal være sjovt, inspirerende og lærerigt for både børn og voksne at inddrage digitale medier i hverdagen. Bogen tilbyder derfor 30 konkrete aktiviteter, hvor der anvendes digitale medier, fx iPad, digitalt mikroskop, projektor og talende vægtavle.
  Download refleksionsark og se videoer på bogens hjemmeside

  Learning Tech, 06, Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi (2019): Den digitale læringsplatform i Danmark. Potentialer og udfordringer – implementering og brug. Læremiddel.dk
  I dette særnummer af tidsskriftet Learning Tech er der fokus på den digitale læringsplatform i Danmark. Der præsenteres 11 forskningsartikler, som er skrevet af en række forskere i tilknytning til forsknings- og udviklingsprojektet Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler. Læs tidsskriftet her.

  Lekang, T. & Olsen, M. H. (2019): Teknologi og læringsmiljø. Universitetsforlaget
  Digitale færdigheder er en af de grundlæggende færdigheder for læring og udvikling i skolen. Bogen har derfor til formål at præsentere de muligheder og dilemmaer, der er knyttet til teknologien, og hvordan brugen af digitale værktøjer kan styrke læringsmiljøet.

  Sprogforum (2014): Læremidler uden grænser. Aarhus Universitetsforlag 
  I disse år sprænges grænserne for læremidler. De traditionelle lærebøger og tekster erstattes af auditivt materiale. Disse læremidler stiller nye krav til undervisningen. 

  Sørensen, B. H., Levisen, K. & Skovbjerg, H. M. (red.) (2017): Digital produktion. Deltagelse og læring. Dafolo
  Kapitel 8 i denne bog beskriver tre eksemplariske elevcases, hvor eleverne bevæger sig fra ikke-deltagelse til deltagelse i undervisningen. Eleverne agerer som didaktiske designere af digitale produktioner til andre elever. De digitale ressourcer bryder med den traditionelle kompensatoriske tilgang til teknologi med hensyn til it-støttet inklusion og peger mod en transdisciplinær inklusionsforståelse.

  Viden om Literacy, nr. 16, 2014: Med strøm på... Læse- og læreprocesser med inddragelse af digitale medier. Nationalt Videncenter for Læsning
  Tidsskriftet sætter fokus på, hvordan digitale medier udfordrer og udvikler undervisning i læsning og skrivning. Her rejses bl.a. spørgsmålene om, hvilke forskelle der er på at læse en traditionel tekst og en multimodal tekst, og hvilke forskelle der er på, hvordan eleverne skriver skoletekster og fritidstekster på de sociale medier. Læs tidsskriftet her.

  Wellendorph, K. D. (2018): Dannelse og digital kultur. Frydenlund
  Denne bog introducerer til de nyeste problemstillinger inden for digital kultur og digital dannelse. Den kommer med et overblik over fænomenerne digital dannelse, læring og sociale samvær i den digitale verden.

  Wølner, T. A. & Gjertsen, S. (2015): Interaktive tavler. Endret undervisningspraksis - Dialogpedagogikk på ungdomstrinn og i videregående opplæring. Fagbokforlaget
  Denne bog handler om undervisning med interaktive tavler, didaktik, læringsledelse og dialogbaseret undervisning i grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Der gives mange undervisningseksempler herpå. 

 • Rapporter

  EVA (2015): It på ungdomsuddannelserne. Danmarks Evalueringsinstitut
  EVA undersøger i denne rapport, hvordan it bruges i undervisningen på ungdomsuddannelserne og med hvilke formål. Den undersøger også, hvilke barrierer og potentialer der knytter sig til brugen af it i undervisningen. Læs rapporten her.

  EVA (2016): Inspiration til it-didaktisk og innovativ undervisning. Danmarks Evalueringsinstitut
  Når it anvendes rigtigt, kan det bidrage til at støtte unges læreprocesser. Dette inspirationskatalog giver eksempler på, hvad skoler konkret kan gøre for at styrke den it-didaktiske undervisningspraksis. Læs kataloget her.

  EVA (2017): It og digital dannelse i gymnasiet - en erfaringsopsamling. Danmarks Evalueringsinstitut
  Rapporten giver gymnasielærere og -ledere inspiration til at integrere it i undervisningen og forny den pædagogiske praksis. Detter ud fra erfaringer fra otte gymnasier, der anvender it med succes. Læs rapporten her.

  EVA (2017): Kortlægning af gymnasiernes anvendelse af it, digitale data og digitale læringsressourcer. Danmarks Evalueringsinstitut
  EVA har undersøgt gymnasiernes aktuelle brug af it, data og digitale læringsressourcer og -systemer. Læs rapporten her.

  EVA (2018): 5 veje til at understøtte fagligt udbytte af digital teknologi i undervisningen. Danmarks Evalueringsinstitut
  Denne guide formidler fem veje, der kan understøtte gymnasieelevers læring, når de anvender digitale teknologier i undervisningen. Guiden er samtidig et redskab til gymnasierne, når de vil drøfte den strategiske, didaktiske og pædagogiske brug af digitale teknologier. Læs guiden her.

  EVA (2018): Digitalisering i gymnasiet set fra et elevperspektiv. Danmarks Evalueringsinstitut
  Rapporten undersøger, hvordan gymnasieelever anvender digitale teknologier i relation til skolearbejde og undervisning. Desuden sættes fokus på, hvordan og hvornår digitale teknologier understøtter elevernes arbejds- og læreprocesser, og hvornår gør de ikke gør.m Læs rapporten her.

  Gissel, S. T. & Skovmand, K. (2018): Kategorisering af digitale læremidler. En undersøgelse af didaktiske, digitale læremidlers karakteristika. Læremiddel.dk
  Rapporten giver et bud på en kategorisering af digitale læremidler og en kriteriebaseret metodik for at score dem. Læs rapporten her.

 • Websites

  Læremiddel.dk
  Læremiddel.dk giver viden og værktøjer til at arbejde med digitale læremidler i skolen. 

  Nota
  Nota er et bibliotek og videncenter, der beskæftiger sig med bøger og læsning for mennesker med syns- og læsehandicap. De udgiver bl.a. nyhedsbreve målrettet undervisere i grundskolen og forældre.

  Nota: Maneno - læsetræning
  I Maneno kan eleven læse et udvalg af lydbøger og e-bøger fra Notas bibliotek. Maneno tilbyder hjælpefunktioner, der gør læsning nemmere og sjovere. Eleven kan bl.a. skabe sin egen drage, som vokser, jo mere der læses. Det er gratis for Notas medlemmer mellem 8 og 13 år at bruge app'en.

  Vurdigi - vurdering af digitale læremidler
  Hvordan vurderer man kvaliteten af digitale læremidler? Vurdigi er et vurderingsredskab til vurdering af digitale læremidler. 

  www.margitgade.dk
  På Margit Gades hjemmeside ligger en række gratis skriveskabeloner. Skriveskabeloner er en god støtte til elever, der har vanskeligt ved at honorere de skriftlige krav i skolen. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Digitale læremidler til læsning og skrivning