Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Inkluderende literacypædagogik

Elever i literacyvanskeligheder har brug for - og krav på - specialpædagogisk bistand. Denne bistand kan dog gives på forskellig vis alt afhængigt af den enkelte elevs aktuelle behov, og den kan være mere eller mindre vidtgående.
Her gives en række henvisninger på litteratur om specialpædagogik og inkluderende pædagogik ud fra en antropologisk tilgang. Derfor skrives også 'elever i literacyvanskeligheder' og ikke 'elever med literacyvanskeligheder', da førstnævnte formulering netop signalerer, at vanskeligheden ikke har rod i individet, men ofte er kulturelt og organisatorisk afledt. Det stiller andre – og måske større – krav til skolen at tackle literacyvanskeligheder, når de forstås på denne måde. Samtidig løftes ansvaret og 'åget' fra den enkelte elev, som befinder sig i disse vanskeligheder. Når specialpædagogikken anskues sådan, puster den også til udviklingen af almen pædagogikken – og derved bliver det en opgave for hele skolen på alle niveauer.

 • Litteratur

  Andreasen, R. (2014): Feedback og vurdering af læring. Dafolo
  Først sætter J. Hattie fokus på ’styrken ved feedback’, hvorefter forskellige forskere diskuterer ’synliggørelse af læring og af læringens rammer og betingelser med henblik på af øge elevens læringsudbytte.

  Anveden. P. H. (2017): Den inkluderande förskolan – en handbok. Språk- och kunskaputvecklande pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspråkiga grupperHallgren & Fallgren
  For at daginstitutioner skal kunne give alle børn de bedst mulige forudsætninger for udvikling bidrager bogen med viden om et interkulturelt perspektiv, hvordan man møder nyankomne børn og børn på flugt, samt hvordan børnenes forkundskaber og interesser kan kortlægges. Udover det lægger bogen vægt på forældresamarbejdet, ligesom den giver viden om flersproglighed og andetsprogsudvikling samt teoretiske modeller, som er vigtige for, at daginstitutionerne kan opfylde sine pædagogiske opdrag.

  Asterisk (2013): Er inklusion et problembarn? IUP, Aarhus Universitet
  I tidsskriftet stilles skarpt på inklusion igennem en række artikler. Læs tidsskriftet her.

  Befring, E. (2016): Grunnbok i spesialpedagogikk. Universitetsforlaget
  Bogen er en indføring i specialpædagogikfeltet. Bogen er skrevet til bachelorstuderende i specialpædagogik, pædagogik og studerende på læreruddannelsen. 

  Boel, K., Clasen, S., Jørgensen, B. K. & Westenholz, P. (2013): Inklusion i skolen. Praksisnær guide til fællesskaber. Dansk Psykologisk Forlag
  Inklusionsopgaven løftes bedst, når den enkelte pædagogs og lærers viden og erfaringer deles, synliggøres og bliver kollektiv tilgængelig – for her findes grundlaget for nytænkning. Med afsæt i Aarhus Kommunes kompetenceudviklingsprojektFolkeskolens Fælleskaber anviser denne bog en række nye, praksisnære og gennemprøvede principper for professionsudvikling.

  Boelt, V., Jørgensen, M. & Rasmussen, T. N. (red.) (2011): Specialpædagogik – teori og praksis. KvaN
  Ud fra et inkluderende perspektiv forholder bogen sig til specialpædagogiske temaer og dilemmaer. Artiklerne fordeler sig inden for kategorierne: ’Specialpædagogik i et samfunds- og skoleperspektiv’, ’Specialpædagogik i et relationsperspektiv’ og ’Specialpædagogik i et didaktisk perspektiv’.

  Bohr, J. (2013): Problemløsende inklusion. VIA SYSTIME
  Ud fra et teoretisk perspektiv og ved hjælp af en ’værktøjskasse’ gives praktiske råd til, hvordan børn og unge med særlige udfordringer bedst kan hjælpes i skolen og inden for klassefællesskabet. Fokus er især elever med ADHD og andre kognitive forstyrrelser.

  Boje, T. P. (2017): Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse. Hans Reitzels Forlag
  Bogen analyserer udviklingen og de aktuelle vilkår for civilsamfund og medborgerskab, og hvordan borgerne gennem aktiv og aktivistisk deltagelse sikres reel og demokratisk indflydelse. Bogen bygger på forfatterens forskning og undervisning på RUC samt på samarbejder med kolleger fra frivillighedsmiljøet.

  Booth, T. & Ainscow, M. (2004): Inkluderingshåndbogen. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag
  Det engelske materiale ”Index for Inclusion” er bearbejdet til dansk skolelovgivning af Susan Tetler og Kirsten Baltzer. Her sættes fokus på visionen om den inkluderende skole og der præsentereres, hvordan den enkelte skole kan arbejde mod et inkluderende læringsmiljø ved at udvælge egne problemområder og mål inden for de tre indsatsområder: skolekultur, strategier og praksis. Der findes desuden eksempler på spørgeskemaer til afdækning af den enkelte skoles profil.

  Bø, I. (2018): Barnet og de andre. Nettverk som pedagogisk og social ressurs, 5. utgave. Universitetsforlaget
  Bogen er en indføring i socialpædagogik. Med inspiration fra den russisk-amerikanske psykolog Urie Bronfenbrenners udviklingsøkologiske tænkning lægger bogen fokus på sociale relationer, udvikling, socialisering og dannelse i et helhedsperspektiv. Ideologisk bygger bogen på FN’s børnerettigheder, og den ønsker, at alle børn skal udvikle en tryg identitet, god selvværdsoplevelse og adfærd, der er til gavn for barnet selv og fællesskabet.

  Christoffersen, H. & Larsen, K. B. (2015): Den danske grundskole - økonomisk set. Hans Reitzels Forlag
  Der skal forskellige slags ressourcer til for at bedrive undervisningen i grundskolen. Lærer, bøger, teknik; alt sammen noget der koster penge. Økonomi handler om at få størst muligt udbytte af knappe ressourcer. Denne bog præsenterer en lang række analyser der viser, hvilke og hvor mange ressourcer vi bruger til at bedrive den danske folkeskole.

  Dammeyer, J. & Bøttcher, L. (2015): Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk perspektiv. Samfundslitteratur
  Bogen giver en indføring til en dialektisk handicapforståelse af kommunikationsvanskeligheder, både når det gælder medfødte og erhvervede kommunikationsvanskeligheder. Fokus lægges på sprogets betydning som en del af individets kommunikation og dermed på at styrke individets deltagelsesmuligheder. Der gives forslag til pædagogisk interventioner, hvor det handler om at understøtte individets forståelse af indholdet i sociale aktiviteter og individets egen deltagelse i disse aktiviteter – og ikke om at 'fikse mangler'.

  Egelund, N. (2016): Sådan bliver vores børn dygtigere. Aarhus Universitetsforlag
  I bogen præsenterer Niels Egelund de væsentligste resultater fra Center for Strategisk Uddannelsesforskning, så vi alle kan finde forskningsbaseret viden om, hvordan vores børn bliver dygtigere.

  Emtoft, L. M. (2017): Jeg har aldrig prøvet at være den første før: En undersøgelse af lærere og elevers praksis med IT og dennes betydning for deltagelse og inklusion. Ph.d.-afhandling. Roskilde Universitet
  Denne afhandling har fokus på inklusion og it-læremidler i folkeskolen, og den undersøger, hvordan lærere og elevers praksis tager sig ud i en folkeskole under forandring. Afhandlingen bidrager med ny viden og indsigt i lærere og elevers praksis og samspil med it-læremidler, og hvilken betydning disse har for de faglige og sociale deltagelsesmuligheder for elever i komplicerede læringssituationer. Download afhandlingen her.

  FN (2006): FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol
  Konventionen, som er ratificeret i Danmark, peger på, hvordan alle personer trods eventuelle læse-skrive-vanskeligheder kan sikres lige deltagelse i skole, uddannelse og samfund. Download FNs konvention her.

  Glogic, S. & Holm, A. L. (2016): Nyanlända – vägledning till inkluderande undervisning. Att förmedla kunskap, språk, kultur och koder i flerspråkiga klasserHallgren & Fallgren
  Denne bog på svensk henvender sig til skoleledere og lærere og giver indsigt i, hvad der er vigtigt at medtænke ved modtagelsen af nyankomne elever, in casu primært flygtningebørn, herunder interkulturel pædagogik og socialisering samt sprogudviklende undervisning. I bogen tager forfatterne udgangspunkt i to centrale områder, sprog- og kulturkoden, og disses rolle i skole- og uddannelsessystemet, og deres fokus ligger på skolen og dens ansvar og redskaber for at skabe forudsætninger for uddannelse og inkludering for alle elever, uanset sproglig og social baggrund.

  Hamre, B. (2012): Potentialitet og optimering i skolen. Problemforståelser og forskelssætninger af elever – en nutidshistorisk analyse. Ph.d.-afhandling. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
  I sin afhandling sætter Hamre fokus på, at den måde, vi har indrettet skolen på, medfører, at flere elever bliver ’gjort forkerte’, og at der bliver stillet flere diagnoser – trods en målsætning om at inkludere flere elever med særlige behov i skolen. Der er tendens til, at disse udsatte elever i stigende grad udstyres med diagnoser. Det er elever, som fx har problemer med at være nysgerrige, fleksible, forandringsorienterede, positive og sociale – og netop har brug for en inkluderende pædagogisk praksis. Afhandlingen kan downloades her.

  Hamre, B. & Larsen, V. (red.) (2016): Inklusion, udsathed og tværprofessionelt samarbejde. Frydendal Academic
  Denne forskningsantologi bidrager med et kritisk og konstruktivt perspektiv på begrebet inklusion og på det tværprofessionelle arbejde med børn og unges inklusion og udsathed. I antologien sættes der fokus på de dilemmaer og udfordringer, der opstår dels omkring børn og unge, der befinder sig på grænsen til at være med i fællesskabet og dels omkring det tværprofessionelle samarbejde. Antologien ønsker ligeledes at udvikle bud på, hvordan de professionelle dilemmaer kan analyseres og håndteres.

  Haslebo, G. & Lund, G. E. (2014): Relationsudvikling i skolen. Dansk Psykologisk Forlag
  Denne bog forsøger at komme med løsninger på, hvordan skolens professionelle, kan lære at dagligdagens konflikter. Mobning, konflikter mellem lærer og elev, vanskeligt forældre samarbejde og besværlige forandringer, kan ifølge forfatterne til denne bog, vendes til gode lærerige oplevelser og samarbejdsrelationer.

  Hattie, J. (2013): Synlig læring – for lærere. Dafolo
  I bogen peges på en række forskningsbaserede faktorer til, hvad der ’virker’ undervisningsmæssigt. Synliggørelsen af læring, fx i form af feedback og tydelige læringsmål, er den væsentligste og grundlæggende faktor.
  Læs også:

  Hattie, J. (2013): Synlig læring. Cappelen Damm Akademisk
  Her præsenteres forskningsgrundlaget.
  John Hattie & Gregry Yates (2014): Synlig læring – hvordan lærer vi. Cappelen Damm Akademisk. Her inddrages et kognitivt perspektiv på interventioner i praksis.

  Hausstätter, R. S. (2009): Specialpædagogiske dilemmaer. Dafolo
  Ud fra en postmoderne kritik af det moderne syn på viden og videnskabelighed diskuterer Häusstätter, hvordan den specialpædagogiske professions plads i velfærdsstaten kan forstås. Det sker gennem forskellige teoretiske perspektiver og eksempler.

  Hedegaard-Sørensen, L. & Grumløse, S. P. (2016): Lærerfaglighed, inklusion og differentiering: pædagogiske lektionsstudier i praksis. Samfundslitteratur
  Bogen formidler et to-årigt forskningsprojekt med fokus på inklusion og differentiering. Skolens udfordring er, at de enkelte elever og især elever i læringsvanskeligheder ikke inkluderes i lærerens perspektiv på sin praksis. Læreren har desuden ikke blik for at indtænke samt børnefællesskaber. Selv om differentiering af undervisningen og inklusion af elever i individuelle vanskeligheder har været på den skolepolitiske dagsorden i flere årtier, så viser forskningsprojektet, at det endnu ikke er lykkekedes at realisere visionerne.

  Hodkinson, A. (2016): Key Issues in Special Educational Needs & InclusionSAGE, 2nd edition
  Alan Hodkinson er Associate Professor ved Liverpool Hope University og giver med denne anden udgave en komplet opdatering med casestudier, refleksioner og aktiviteter inden for det specialpædagogiske felt. Bogen konteksualiserer SEND (eng. special educational needs and disability) i relation til historiske, ideologiske og politiske udviklinger samt bidrager til en kritisk forståelse af den kompleksitet, der er forbundet med inklusion. Dækkende 0-25-års alderen henvender bogen sig til læsere, der arbejder inden for uddannelses-, sundheds- og socialområdet.

  Højholt, C. & Kousholt, D. (red.): Konflikter om børns skoleliv. Dansk Psykologisk Forlag
  Bogen bygger på et forskningsprojekt om børns inklusionsmuligheder i folkeskolen og handler om, hvordan konflikter mellem skolens parter kan forstås i lyset af hinanden, og hvordan de har betydning for deltagelse i skolelivet.

  Inklusion og fællesskab. Temanummer. Liv i Skolen, nr. 4, 2010. VIA University College
  Alle lærere skal kunne levere en inkluderende undervisning, men hvordan i praksis? Tidsskriftet peger i en række korte, men kompetente artikler på, hvordan inklusion kan praktiseres, så ressourcerne udnyttes bedst.

  Klæboe, G. & Sjøhelle, D. K (2013): Veiledet lesing og skriving i begynneropplæringen. Cappellen Damm Akademisk
  Vejledet læsning er en metode, som er velegnet til barnets læseindlæring. Vejledet læsning og skrivning er to metoder, som giver gode resultater i den norske skole. Der arbejdes i små grupper, som sammensættes, så der skabes plads og rum for individuel tilpasning. Bogen giver både en teoretisk baggrund for metoderne, samtidig med at den giver instrukser på hvordan de gennemføres i praksis. 

  Kristensen, R. & Szulevicz (2016): Understøttende undervisning og læringsmiljøer. Dafolo
  Bogen bygger på en teori- og forskningsinformeret tilgang, der har til formål at diskutere, kvalificere og inspirere arbejdet med at udvikle de understøttende undervisningsfelter i skolen. Herudover bygger den på en professionsrettet tilgang, der forsøger at koble teori med praksisnære perspektiver.

  Ladegaard, Y., Rasmussen, P., Andersen, M. F., Netterstrøm, B. (2017): Kort og godt om Stress. 2. udgave. Dansk Psykologisk Forlag
  Bogen henvender sig til personer, der er stresset, og som gerne vil vide, hvad de selv kan gøre, og hvor de kan få hjælp. I bogen findes viden om, hvad stress er, hvorfor man bliver stresset, hvad man kan gøre, når man er stresset med videre. Der er også råd om søvn, kost og motion, og hvordan man lytter til kroppen.

  Larsen, I. H. (2009): Barnet bag diagnosen. Dafolo
  I bogen diskuteres diagnosebegrebet og der tages kritisk stilling til psykiatriens forståelse og forklaring af elevens vanskeligheder. Er diagnoser måske et symptom på, at børn/unge ikke tilbydes de rigtige sociale livsbetingelser? Sådanne tankevækkende og måske provokerende spørgsmål rejses.

  Larsen, V. & Rasmussen, G. L. (red.) (2017): Social- og specialpædagogik i teori og praksis. Frydenlund
  Antologien præsenterer et bredt fagspektrum af det social- og specialpædagogiske arbejde. Bogens formål er dels at lægge op til en diskussion af det pædagogiske arbejde inden for området, dels at lægge op til en faglig og kritisk diskussion af, hvad social- og specialpædagogikkens opgave og funktion på sigt skal være.     

  Linder, A. & Gregersen, J. (2013): Fællesskabets pædagogik – Inklusion med glæde. Dafolo
  Bogen præsenterer 23 værktøjer til at få øje på og fastholde nuancer i spændingsfeltet mellem individ og fællesskab med den hensigt at skabe/sikre deltagelse for alle elever. Værktøjerne retter sig mod flere niveauer i skolens og dagtilbuddets organisation – ikke decideret rettet mod elevers (skrift)sproglige deltagelse, men bestemt også relevant for, når fokus er her, da mange børn/elever desværre udskilles pga. (skrift)sproglige vanskeligheder.

  Lunde, M. & Aamodt, S. (red.) (2017): Inkluderende og flerspråklig opplæring. Fagbokforlaget
  Denne bog sætter fokus på skolegang og uddannelse i mangfoldige og flersproglige klasserum. I kapitlerne giver forfatterne bud på, hvad der skal lægges vægt på for at skabe et inkluderende læringsmiljø, sådan at alle elever oplever mestring, læring og fællesskab. Bogens målgruppe er lærerstuderende, lærere, skoleledere og kommunalt ansatte, som beskæftiger sig med den flerkulturelle skole.

  Løw, O. & Skibsted, E. (2014): Elevers læring og udvikling – også i komplicerede læringssituationer. Akademisk Forlag 
  En af de stadig voksende udfordringer som lærerne møder i deres undervisning, er den store variation i elevers måder at lære på. Med specialundervisningsloven fra 2012 er det nu også almenundervisningens opgave at inkludere elever med komplekse tilgange til læring. Bogen her giver indsigt til lærerstuderende og forfatterne forsøger at bidrage med grundlæggende viden om elevers læring og udvikling mhp. at overføre denne viden til praksis.

  Mitchell, D. (2014): Hvad der virker i inkluderende undervisning – evidensbaserede undervisningsstrategier. Dafolo
  For at klare de udfordringer inkluderende undervisning giver, må man som lærer finde effektive måder at forbedre sin undervisning i klassen på. Bogen er baseret på 27 evidensbaserede undervisningsstrategier, der kan tages i brug i klassen med det samme. Få inspiration til din egen praksis ud fra modeller om læring, forskellige strategier eller inddrag nye strukturer som kooperativ læring.

  Molbæk, M. & Tetler, S. (2015): Inkluderende klasseledelse. Dafolo, Frederikshavn 
  Den voksende elevmangfoldighed i klasserummet udfordrer lærere til refleksion over, hvordan de bedst muligt kan understøtte elevernes lærerprocesser. Denne bog forsøger at sætte fokus på lærerens inkluderende klasseledelse, for at åbne op for en mere inkluderende skole.

  Nielsen, M. M. (red) (2013): Relations- og ressourceorienteret pædagogik – ICDP. Dafolo
  Forskning viser, at børns trivsel, udvikling og læring er forbundet med den kontakt børnene modtager af deres omsorgspersoner (pædagoger, lærere, forældre). Bogens forfattere ønsker at sætte fokus på betydningen af den relations- og ressourceorienterede pædagogik i professionel praksis.

  Nilholm, C. (2010): Perspektiver på specialpædagogik. KLIM
  Bogen præsenterer tre forskningstilgange til specialpædagogisk virksomhed: et kompensatorisk, et kritisk og et dilemmaorienteret perspektiv. Via disse perspektiver stiller Nilholm skarpt på centrale specialpædagogiske problemstillinger, og på hvordan disse kan identificeres i forhold til organisatoriske, institutionelle og samfundsmæssige betingelser og muligheder.

  Nilsen, S. (red.) (2017): Inkludering og mangfold – sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget
  Ud fra et specialpædagogisk perspektiv giver bogen et indblik i de udfordringer, som lærere, skoleledere og politikere står overfor i skolens møde med elever med uens baggrunde og forudsætninger. Problemstillingerne belyses ikke blot på et overordnet og principielt niveau, men det vises også mere konkret, hvad som kræves for de forskellige grupper, og hvad som udfordrer ambitionerne om mangfoldighed og inkludering i skolen.

  Oestrich, I. (2015): Kort og godt om SELVTILLID & SELVVÆRD. Dansk Psykologisk Forlag
  Bogen henvender sig til personer, som ønsker at styrke deres selvværd og øge deres selvtillid. I bogen findes viden om selvtillid og selvværd samt gode råd til at styrke og forbedre disse. Det er muligt at teste ens eget selvværd i bogens forskellige tests. Bogen er også relevant for psykologer, pædagoger, lærere og andre, hvis arbejde involverer mennesker, som har brug for at styrke og forbedre deres selvværd og -tillid.

  Overballe, K. & Mogensen, H. O. (2013): Unge med særlige behov. Dansk Psykologisk Forlag
  Bogen beskriver en række diagnoser og peger på, hvordan disse sårbare unge kan støttes i deres skole- og uddannelsesforløb. Der peges på, hvordan den unge gennem personlig vejledning, mentorordninger og særligt tilrettelagt undervisning kan udvikle mestringsstrategier, som kan styrke den unges selvværd. Bogen henvender sig bl.a. til lærere og læsevejledere.

  Overland, T. & Nordahl, T. (2013): Rett og plikt til opplæring. Om fravær og deltakelse i skolen. Fagbokforlaget
  Denne bog stiller skarpt på frafald og fravær i skolen, og hvad der kan gøres for at øge andelen af unge, som fuldfører grundskolen. Bogen byder på konkrete forslag til tiltag så som forebyggende arbejde, eksplicitte interventioner overfor elever i farezonen for frafald og skræddersyede tiltag målrettet elever med meget fravær. Bogens forholder sig til norske skoleforhold, men om en også væsentlig dansk problematik!

  Petersen, K. R. (2014): Inklusion - en guide til inkluderende praksis i skolen. Hans Reitzels Forlag, København
  Denne bog er en letlæst guide til undervisere i skolen. Forfatteren sætter bl.a. gennem cases fokus på nogle væsentlige aspekter og problematikker i inklusionsarbejdet.

  Petersen, K. B. (2015): Perspektiver på inklusion. CURSIV, nr. 17, DPU, Aarhus Universitet
  Dette nummer af CURSIV indskriver sig i debatten og forskningen om inklusion og inklusionsbegrebet ved at give et bredere perspektiv på såvel inklusion som inklusionsbegrebet end andre publikationer, som er udkommet om emnet i de senere år, og som har været koblet til en forståelse af inklusion som målrettet mod at inkludere specialskoleelever i den almene skole. Artiklerne i nærværende nummer er således udvidet til også at handle om sociologiske og filosofiske samt empiriske undersøgelser og diskuterende afsøgninger af inklusion i Danmark og Norden.  

  Petersen, F. F., Lagermann, L. C. & Nielsen, A. M. (2018): Kort og godt om UNGE & STRESS. Dansk Psykologisk Forlag
  Bogen henvender sig til unge, som oplever stress, og som gerne vil vide, hvad de selv skal gøre, og hvor de kan få hjælp. I bogen findes viden om, hvad stress er, forskellen mellem god og giftig stress med videre. Bogen er skrevet til unge samt deres forældre og lærere, som ønsker viden om, hvordan de kan hjælpe med at reducere den unges stress såvel som at forebygge stress i familien og skolen.

  Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (2003): TEMA - Specialpædagogisk forskning i Norden. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 2, årgang 40
  I temanummeret sættes fokus på, hvordan specialpædagogikken har udviklet sig og de forståelser/paradigmer som ligger bag denne udvikling. Desuden peges på at en flerparadigmatisk forståelse er på vej. Flere numre af Psykologisk Pædagogisk Rådgivning sætter desuden fokus på relevante perspektiver indenfor specialpædagogikken.

  Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift (2013): TEMA - Rundt om diagnoser. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 6, årgang 50
  Et temanummer, som rummer artikler med forskellige perspektiver på diagnoser. Således er der bidrag fra psykiatri til socialforskning. Fokus i temanummeret er børn og forældres forhold, samfundsmæssige perspektiver, betydning af sociale relationer og kontekster, neurologisk perspektiv og pædagogiske og medicinske interventionstiltag.

  Ratner, H. (2013): Inklusion – dilemmaer i organisation, profession og praksis. Akademisk Forlag
  Bogen tager udgangspunkt i forfatterens ph.d. afhandling og sætter fokus på de dilemmaer, der opstår, når inklusion er et vilkår for både skoleledere og lærere. Der stilles nye forventninger til refleksion og forandring og dermed også til elevkonflikter og resursekrævende handleplaner – og desværre peges også på professionel afmagt. Bogens budskab er, at en større bevidsthed om inklusionens dilemmaer, udfordringer og muligheder kan medvirke til at arbejde strategisk og pædagogisk med inklusion.

  Rasmussen, J., Holm, C. & Rasch-Christensen, A. (red.) (2015): Folkeskolen efter reformen. Hans Reitzels Forlag
  Gennemførelsen af skolereformen i 2014 er en af de største forandringer, der er sket på skoleområdet i årtier. Men hvad ligger bag reformen, og hvilke resultater er det politikerne vil opnå? Forfatteren bag denne bog forsøger at belyse hvilket rationale, der ligger bag forandringerne og hvilke konsekvenser reformen vil få på den fremtidige folkeskole. Dyk ned i kapitel 3 om skoleledelse efter folkeskolereformen, kapitel 6 om målstyring; Nye fælles mål.

  Ryhl, C. & Høyland, K. (2018): Inkluderende arkitektur. Fagbokforlaget
  Inkluderende arkitektur er et overordnet begreb, der sammen med begrebet universal udformning skal varetage vigtige aspekter i en faglig diskussion. Bogen er delt på i 3 dele: en teoridel, en eksempeldel og en teori om brugercentrerede arbejdsmetoder.

  Schjetne, E. & Skrefsrud, T.-A. (red.) (2018): Å være lærer i en mangfoldig skole. Kulturelt og religiøst mangfold, profjonsverdier og verdigrunnlag. Gyldendal Akademisk
  Denne antologi handler om mangfoldighed i skole og uddannelse. Dens 17 kapitler drøfter forskellige pædagogiske spørgsmål i tilknytning til kulturel og religiøs mangfoldighed, lærerens professionsrolle og skolens værdigrundlag.

  Sjøvik, P. (red.) (2013): En børnehave for alle – specialpædagogik og inklusion. KLIM
  En række norske fagfolk inden for det specialpædagogiske felt skriver om inklusion i børnehaven. Bogen taler for at skabe og udvikle børnehaver, der er rummelige og inviterende – både fysisk, socialt og kulturelt.
  Specialpædagogisk forskning i Norden.

  Skrøvset, S., Mausethagen, S. & Slettbakk, Å. (2017): Lærerens relasjonsarbeid. Perspektiver, verktøy og caser. Cappelen Damm Akademisk
  Relationskompetence er en central del af lærerens værktøjskasse, og gode relationer mellem elever og lærere er vigtige for elevernes faglige og sociale udvikling. Bogen giver inspiration, motivation og bevidsthed til læreren, som vil udvikle og styrke sin relationskompetence.

  Stobart, G. (2016): Ekspert i læring – et opgør med myterne om medfødte evner. Dafolo 
  Denne bog har til formål at vise, hvordan elever via blandt andet motivation, effektiv feedback, tydelige læringmål, fokus på dybdelæring, positive forventninger og selvregulering kan støttes mest muligt, uanset faglige niveau og sociale kompetencer.

  Tetler, S., Ferguson, D. L., Baltzer, K. & Boye, C. (2011): Inkluderet i skolens læringsfællesskab? En fortløbende problemidentifikations- og løsningsstrategi. Dafolo
  Bogen præsenterer et observationsmateriale, som kan støtte lærere i at identificere nogle af de problemstillinger, der eksisterer omkring enkelte elever eller hele klassen, så teamet omkring den enkelte klasse har et redskab til at reflektere over og kvalificere deres pædagogiske tiltag. Der gennemgås flere case, hvor Thomas er i læsevanskeligheder. Materialet er udviklet og anvendt i forbindelse med forskningsprojektet ”Pædagogiske vilkår … for elever i komplicerede læringssituationer”, DPU.

  Tetler, S. & Langager, S. (red.) (2009): Specialpædagogik i skolen. En grundbog. Gyldendal
  Antologien giver en grundig indføring i det specialpædagogiske område gennem en række artikler, der hver især kommer med forslag til supplerende litteratur og spørgsmål til refleksion. Artiklerne er inddelt i tre dele, så læseren guides gennem ”Specialpædagogiske grundforståelser i et inkluderende perspektiv” videre til ”Specialpædagogik og didaktik i et læringsperspektiv” og til sidst til ”Specialpædagogiske indsatsområder i et organisatorisk perspektiv”. Artiklerne kan også læses enkeltvis.

  Unesco (1994): Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Verdenskonference
  UNESCO FN’s tiår for evnen til at læse og skrive (“literacy”) 2003-2010
  Østergaard, A.M.; Kjær, G. (2013): Inklusionens didaktik. Dafolo
  Forfatterne ønsker med denne bog at gøre inklusions(ud)fordringen til et kvalitativt og indholdsmæssigt projekt – frem for et ideologisk og økonomisk. Ud fra forskning og succesfulde praksiseksempler diskuteres inklusionsbegrebet, hvorefter der peges på nødvendige stilladser til, at inklusion lykkes.

  Videbech, P. (2014): Kort og godt om DEPRESSION. Dansk Psykologisk Forlag
  Bogen henvender sig til personer, der har en depression, og som gerne vil have viden om, hvad de selv kan gøre, og hvor de kan få hjælp. I bogen findes viden om de forskellige former for depression, om symptomer, årsager og behandling samt om samspillet mellem krop og psyke. Bogen giver råd om krop, søvn, livsstil, alkohol, parforhold, arbejde, forebyggelse af tilbagefald med videre.

 • Rapporter

  Egelund, N. & Tetler, S. (red) (2009): Effekter af specialundervisningen. Pædagogiske vilkår i komplicerede læringssituationer og elevernes faglige, sociale og personlige resultater. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag
  Ca. 20 % af folkeskolens samlede resurser anvendes til specialundervisning, så derfor spørger forskere på DPU til effekten af disse særlige tilbud til elever i vanskeligheder – og til hvordan den pædagogiske indsats kan forbedres. Denne rapport beskriver resultaterne fra de to delprojekter ”Effektundersøgelse af indsatsen over for børn og unge med lettere vanskeligheder” og ”Pædagogiske vilkår … for elever i komplicerede læringssituationer” tilknyttet det strategiske program for velfærdsforskning’, som Folketinget iværksatte i 2004.

  EVA (2007): Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Perspektiver på den rummelige folkeskole. Danmarks Evalueringsinstitut
  Rapporten ser på folkeskolens indsats for elever med behov for særlig støtte. Hvilken betydning har specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand har for kvaliteten af skolens samlede undervisning og for de samarbejdsrelationer, der er omkring indsatsen? – Internt på skolen, i skole-hjem-samarbejdet og på kommunalt niveau.

  EVA (2011): Indsatser for inklusion i folkeskolen. Danmarks Evalueringsinstitut
  Rapporten tager temperaturen på, hvordan inklusion forstås – om de professionelle har en fælles forståelsesramme – og hvilke pædagogiske erfaringer, som opleves mest vellykkede. Den baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle skoleledere og en spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte lærere. Læs mere og download rapporten her.

  MBUL (2016): Afrapportering af inklusionseftersynet
  Rapporterne viser resultatet af en afdækning om i hvor høj grad inklusion er implementeret i folkeskolens praksis, og der gives en række - omkring 100 - anbefalinger til, hvorledes inklusionen kan bedres. Download afrapporteringen her.

  MBUL (2016): Surveys om omstillingen til inklusion
  Disse surveys præsenterer resultaterne fra fire undersøgelser vedr. skolelederes, skolebestyrelsers, skolechefers og PPR's indstilling til inklusion. Den fortæller desuden, at halvdelen af skolelederne mener, at elever med særlig behov for hjælp, får den hjælp de behøver. Dog fortæller undersøgelsen også, at indsatsen kunne være bedre. Download rapporten her.

  MBUL & Rambøl (2016): Komparativ analyse af indsatser overfor børn med særlige behov - fokus på Ontario og Findland. MBUL
  Rapporten analyserer inklusionsindsatser i Finland og Ontario med det ønske at bidrage med inspiration til den danske organisering og styring af inklusionsindsatser og imødekomme elever med særlige læringsbehov. Danske inklusionsudfordringer opstilles som udgangspunkt for anbefalingerne. Download rapporten her.

  Nielsen, C. P. & Skov, P. R. (2016): Støtte til elever med særlige behov. En kvantitativ beskrivelse med udgangspunkt i inklusionspanelet. MBUL & SFI
  På baggrund af to dataindsamlinger beskriver notatet hvilken støtte, som elever med særlige behov modtager i forbindelse med deres undervisning i folkeskolens almindelige klasser. Derudover gives et overblik over de organisatoriske og pædagogiske rammer, inden for hvilke skolerne arbejder med at skabe mere inkluderende læringsmiljøer. Formålet med undersøgelsen er at afdække både den specifikke støtte, der er tiltænkt enkeltelever, men også de mere generelle pædagogiske tiltag, der er tiltænkt klassen som helhed med henblik på at styrke almenundervisningen i skoler, hvor inklusion er blevet en del af dagligdagen.

  Nordens Välfärdscenter (2011): Fokus på lese- og skrivevansker
  Igennem en række artikler giver Nordens Välfärdscenter anbefalinger og eksempler til, hvordan alle personer trods eventuelle læse-skrive-vanskeligheder kan sikres lige deltagelse i skole, uddannelse og samfund. Det sker med reference til FN’s internationale handicapkonvention, 2006.
  Download rapporten her.
  Download desuden anmeldelse af rapporten fra Viden om Læsning nr. 11.

  Pedersen, H. S., Kollin, M. S. & Ladekjær, E. Inklusion i folkeskolen. Erfaringer fra 16 folkeskoler i fire kommuner. KORA og MBUL
  Undersøgelsen afdækker erfaringer med inklusion fra praksis i skoler og forvaltninger gennem interview med skolechefer, PPR-chefer, PPR-medarbejdere, skoleledere, lærere, pædagoger og elever fra fire kommuner og 16 skoler (fire skoler i hver kommune). Hensigten er bredt at indsamle erfaringer, som basis for at finde løsninger på inklusionsudfordringer, som er relevante for forskellige skoler. Læs mere og download rapporten her.

  Regeringen (2013): Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020. 
  Regeringen har opstillet ni mål for, hvordan indsatsen for de mest udsatte mennesker indtil 2020. På skoleområdet skal de udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik forbedres år for år, og mindst 50 procent af de udsatte børn og unge skal som 25-årige have en ungdomsuddannelse. Desuden indføres obligatoriske trivselsundersøgelser på alle folkeskoler fra 2014. Download indsatsplanen her.

  Tideman, M. m.fl. (2004): Den stora utmaningen. Om att se olikhet som resurs i skolan. Högskolan i Halmstad & Malmö Högskola
  Rapporten formidler resultater fra et stort svensk forskningsprojekt. Den viser, hvordan skolen kan se elevers forskelligheder som resurser og muligheder frem for som problemer. Rapporten giver et billede af, hvordan forskellige aktører (elever, forældre, lærere, speciallærere, skoleledere og politikere) ser på elever i skolevanskeligheder og hvordan de forstår normalitetsbegrebet. Ved at fokusere på mangfoldigheden og pædagogisk værne om denne kommes nærmere visionen om ’en skole for alle’.

 • Websites

  Dansk netværk for handicapforskning
  Dette netværk er knyttet til Nordic Network on Disabillity Research og netværket henvender sig til forskere, fagfolk og andre der er interesseret i forskning, vidensudvikling og vidensdeling på handicapområdet. Netværket arrangerer desuden  temadage, kurser, konferencer og udsender nyhedsbrev et par gange om året.

  DPU/Aarhus Universitet: Social- og Specialpædagogik i inkluderende perspektiv
  Her orienteres om forskningsprojekter vedrørende udsatte børn, unge og voksnes livsmuligheder, læringsprocesser og aktive samfundsdeltagelse, og det er muligt at downloade udvalgte specialer og masteropgaver, præsentationer og oplæg fra konferencer o.l.

  EMU's læringsportal om inkluderende læringsmiljøer
  Temaet om inkluderende læringsmiljøer i portalen sætter fokus på, hvorfor og hvordan vi arbejder med børnene og fællesskabet, hvordan vi skaber de bedste rammer for inklusion og hvordan vi bringer kompetencerne i spil.
  Se film, find henvisninger til forskning, og lær måske nye værktøjer til praksis at kende.

  Livsverden.dk
  Informationskilde & forum for interesserede i eksistentiel fænomenologi
  Sitet formidler viden om eksistentiel fænomenologi og hermeneutik. Her kan downloades bøger og artikler vedrørende psykologi, specialpædagogik og pædagogik ud fra dette videnskabsteoretiske perspektiv – blandt af John Maul

  NERA
  Den nordiske uddannelsesforskningssammenslutning NERA, arbejder med at promovere uddannelses- og informationsstøtte. Udover det, er organisationens mål at styrke synligheden omkring uddannelse som styrket disciplin i de nordiske lande. Samtidig med dette, forsøger organisationen at promovere en platform for nordiske forskere, så de kan samarbejde internationalt med andre forskere fra andre lande.   

  NVIE - Nationalt videncenter for inklusion og eksklusion
  Videncenteret formidler viden og kompetencer om inklusion og eksklusion af børn, unge og voksne. Her kobles forskning og praksis i et tæt samarbejde med aktører fra kommuner, regioner, professioner, bruger- og interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner. 

  Tekst.hmi.dk
  Et netværk for fagpersoner, der arbejder med teknologiske hjælpemidler, der giver støtte til læsning og skrivning og hjælper med at organisere dagligdagen for bl.a. ordblinde og personer med ADHD. Netværket samler og formidler viden om fx forskning, erfaringer, materialer fra Danmark og internationalt. Her findes bl.a. stor artikelbase, som konstant opdateres.

  VISO
  Viso er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISO rådgiver fagfolk og borgere, bl.a. vedr. sprog- og kommunikationsvanskeligheder. VISO er en gratis rådgivningstjeneste under socialstyrelsen.   

  WHO -World Health Organization: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF-11). 
  Her findes internationalt anerkendt diagnosemanual - bl.a. vedr. ordblindhed og sprogvanskeligheder.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Inkluderende literacypædagogik