Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Læse- og skriveteknologi i skolen

Vi anvender mange forskellige læse- og skriveteknologier (LST), når vi kommunikerer på for eksempel smartphones og computere, og LST er derfor ikke forbeholdt ordblinde elever. Det er således oplagt at indtænke LST i den inkluderende undervisning af alle elever. De grundlæggende LST-funktioner vil dog stadig i særlig grad støtte elever med og i skriftsprogsvanskeligheder, fx ordblinde elever.

Læse- og skriveteknologi er programmer og funktioner til computer, tablets og smartphones, der kan støtte læsning, stavning og skrivning. De grundlæggende funktioner er oplæsningsfunktionen, ordforslagsfunktionen, tale-til-tekst-funktionen og OCR-funktionen. Oplæsningsfunktionen giver mulighed for at få en digitaliseret tekst oplæst. Ordforslagsfunktionen giver stavestøtte under skrivning ved at foreslå ord, som man derefter kan anvende i sin egen tekst. Med tale-til-tekst-funktionen kan man indtale en tekst i stedet for at skrive den. OCR-funktionen anvendes til at konvertere ikke-læsbare tekstdokumenter til læsbare tekstdokumenter. Med læsbar menes, at oplæsningsfunktionen kan anvendes i dokumentet.

 • Film & Podcasts

  Kompetencecenter for Læsning (2014): En lille video med Laura - tidligere elev på KCL. Kompetencecenter for Læsning, Aarhus
  Laura N. Blushøj er ordblind, og hun har deltaget i et undervisningsforløb på Kompetececenteret dor Læsning, Aarhus. Hun fortæller, hvad det har givet hende af muligheder at være med i et forløb på Kompetencecenter for Læsning. Se filmen her.

  Kompetencecenter for Læsning (2015): Når viljen er stor. Kompetencenter for Læsning, Aarhus
  Elever i læse- og skrivevanskeligheder møder en skoleverden, der ofte stiller krav, som de ikke kan honorere. I denne film møder du Sille, som er ordblind. Hun får hjælp af en lærer og pædagog til at komme tilbage på læringssporet og genfinde lysten til at lære. Se filmen her.

  Kompetencecenter for Læsning (2017): En ordblind mentor. Kompetencecenter for Læsning, Aarhus
  I denne film møder du Malene og Ida, som går i henholdsvis 8. og 2. klasse. De mødes for at udveksle erfaringer om det at være ordblind. Se filmen her

  Kompetencecenter for Læsning (2018): Flere små sejre. Kompetencecenter for Læsning, Aarhus
  Frederik Papo er ordblind, men med træning og ekspertise i en række pc-programmer kan han sagtens følge med i skolen. Se filmen her.

  Nielsen, M. S. & Papo, F. (2017/2018): Læse- og skriveteknologi og didaktik. EMU – Danmarks læringsportal.
  I dette oplæg sætter konsulent Mikael S. Nielsen, Kompetencecenter for Læsning, Aarhus, fokus på brugen af læse- og skriveteknologi i undervisningen. Der er særligt fokus på didaktik og strategiudvikling, og oplægget indeholder flere konkrete eksempler fra praksis. Eksemplerne fra undervisningen bliver kommenteret af Frederik Papo, som på det tidspunkt går i 9. klasse, Viby Skole, Aarhus. Frederik præsenterer konkrete øvelser, hvor han arbejder med fx oplæsningsfunktion, ordforslag, OneNote, læsehastighed, notatteknik og ”før-, under- og efter-fasen”. Se filmen her.

  Nota (u.å.): Introduktionsmidler til hjælpemidler. Nota
  På dette site finder du flere små film, som fortæller, hvorfor hjælpeprogrammer er vigtige for ordblinde elever, og som viser, hvordan forskellige typer hjælpeprogrammer kan anvendes. Se filmene her.

  Svendsen, H. B. (2017): Teknologibaseret læsning og skrivning. EMU – Danmarks læringsportal. 
  Her fortæller Helle Bundgaard Svendsen om teknologibaserede læse- og skrivestrategier i undervisningen. Der er særligt fokus på mulighederne i at arbejde med den iterative didaktiske model i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister. Dette oplæg stammer fra et webinar, som blev afholdt af Ordblindenetværket d. 23. maj. 2017. Se filmen her.

 • Litteratur

  Abbott, C. (2007): E-inclusion: Learning difficulties and digital technologies. (No. 15). Future Lab Series. Kings College, London
  Udgivelsen er et review over, hvordan digital teknologi kan styrke elever i skriftsprogsvanskeligheder og deres læring. Her er således fokus på, hvordan man kan skabe inklusion ved at anvende læse- og skriveteknologi, e-inclusion. Læs udgivelsen her.

  Andersen, H. D., Pilgaard, L. & Linde, K. B. (2019): Vi skal have alle med! Læsepædagogen, nr. 2, 2019, s. 8-13
  I Thisted Kommune har de et anderledes ordblindetilbud, da stort set alle kommunens ordblinde elever bliver diagnosticeret og optaget på Kompetencecenter for Læsning. Kommunens ordblinde elever får årligt et kursus på deres egen skole, og eleverne bliver fulgt af konsulenter, der blandt andet underviser eleverne, rådgiver forældre, sparrer med læsevejledere og giver lærerne vejledning og kurser.

  Arendal E., Kongskov L. & Svendsen H. B. (2016): Læse- og skriveteknologi og dens anvendelse, del 4, s. 265-321. I: Leth & Hjorth: Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder - grundbog i lektiologisk pædagogik, Hans Reitzels Forlag
  I del 4 defineres læse- og skriveteknologi. Her præsenteres teknologibaserede læse- og skrivestrategier og teknologibaserede studiestrategier. Der gives et kort rids over forsknings- og udviklingsperspektiver.

  Dam, A. & Madsbjerg S. (2015): Kan man både læse og skrive uden at kunne det? Læsepædagogen, 63 (3)
  Artiklen gennemgår to programmer, IntoWords og Dragon Dictation, til iPad. Disse programmer har et kompenserende potentiale for ordblinde. I artiklen afprøver to ordblinde brugere programmerne.

  Det Centrale Handicapråd (2009): Konvention om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd
  FN's handicapkonvention skal sikre, at personer med handicap fuldt ud kan nyde samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre. Konventionen indeholder nogle generelle principper, fx om fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet samt om respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed.

  Digitaliseringsstyrelsen (2013): Kompenserende apps til mennesker med handicap. En oversigt over apps med særlig anvendelsespotentiale for mennesker med handicap. Digitaliseringsstyrelsen
  En oversigt over apps med særligt anvendelsespotentiale for mennesker med handicap. Det er alt fra læse/skrive apps, apps til ordblinde, og til kognitive problemer som fx ADHD. Læs her.

  Elbro, C. (2008) Læsekrykker og læseundervisning. Dansk Audiologopædi nr. 4, 2008
  Artiklen peger på, at det er vigtigt at skelne mellem kompensation for mangelfulde færdigheder og reel bedring af disse færdigheder, når man forholder sig til effekten af pc-læsning.

  Föhrer, U. & Magnusson, E. (2003): Läsa och skriva fast man inte kan. Studenterlitteratur
  Bogen giver et overblik over den forskning, der er gennemført, og de resultater, der er nået inden for international forskning om læse- og skriveteknologi.

  Igland, M., Skaftun A & Husebø, D. (red.) (2019): Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget
  Forskere fra et norsk projekt om indføringen af digital teknologi i skolen, har fulgt fem skoleklasser fra starten af 8. klasse til de gik ud af 10. klasse i 2017 og undersøgt, hvad der sker med literacy-praksissen, når digital teknologi integreres i skolen. Læs bogen her.

  Jacobson, C., Björn, M. & Svensson, I. (2012): Dysleksi og kompenserende/alternative hjælpemidler. I: Samuelsson (red.): Dysleksi og andre vanskeligheder, s. 283-308
  Kapitel 17 præsenterer et overblik over svensk og international forskning i læse- og skriveteknologi.

  Jensen, B. S. (2018): Skrivning med lydstøtte. Læsepædagogen nr. 4, 2018, s. 16-19
  I denne artikel har forfatteren samlet sine indtryk fra en nordisk konference, der handlede om skrivning og lydstøtte. Samtidig reflekterer han over sammenhængen mellem den norske STL+ og den danske lytteskrivning.

  Kongskov, L., Svendsen, H. B. og Refvik, L. (2018): Lese- og skriveteknologi, Språkløyper, Lesesenteret Universitetet i Stavanger
  Denne kursuspakke formidler viden om, hvordan man kan inddrage læse- og skriveteknologi i den almindelige undervisning. Der er film, artikler og øvelser frit tilgængeligt for alle. Materialet er både på norsk og dansk. Læs her.

  Nielsen, M. S. (2018): Læse- og skriveteknologi og de svære overgange. Læsepædagogen nr. 4, 2018, s. 20-24
  I denne artikel hører man fra tre unge ordblinde, som har lykkes at klare overgangen fra grundskolen til en ungdomsuddannelse ved at have læse- og skriveteknologi til rådighed.

  Nielsen, M. S. (2019): Jeg er jo ordblind i alle fag. Ordblindebladet nr. 1, 2019
  I denne artikel sættes der fokus på, at ordblinde elever må have et indgående kendskab til LST, og hvordan disse kan anvendes i skolens – og ungdomsuddannelsernes – fag. De må have viden om, hvornår og hvordan LST kan indgå i de forskellige undervisningssituationer, og de må se LST som en naturlig del af deres skolegang/uddannelsesforløb. Dette eksemplificeres i artiklen ud fra tre ordblinde elevers erfaringer, ligesom artiklen giver forslag til mulige tiltag.

  Pilgaard, L.  (2019): Digitale læsestrategier er nødvendige for bedre læsning på skærm for ordblinde elever. Læsepædagogen, nr. 3, 2019, s. 22-26
  Lotte Pilgaard kommer i denne artikel med sit bud på, hvilke digitale læsestrategier ordblinde elever skal lære, for at de kan forbedre deres digitale læsefærdigheder, så de kan læse med tilsvarende, eller måske bedre, udbytte på skærm.

  Svendsen, H. B. (2016). Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen, Ph.d.-afhandling, DPU, Aarhus Universitet
  Afhandlingen handler om at anvende læse- og skriveteknologi (LST) i en skolekontekst. Afhandlingens udgangspunkt er den danske praksis med at udlevere læse- og skriveteknologi til elever med dysleksi. Målsætningen er at udvikle didaktikken i den almene danskundervisning med fokus på dyslektiske elevers teknologibaserede læsning og skrivning i et inkluderende perspektiv. Læs afhandlingen her.

  Svendsen, H. B. (2016): Når der går teknologi i skrivningen: Om ordblindes stavning og skrivning. I: M. Vedsgaard Christensen (red.): Genrepædagogik og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen. Aarhus: VIA Systime, s. 139-156
  I kapitlet præsenteres en række eksempler på, hvordan unge ordblinde anvender teknologi integreret i deres stavning og skrivning. Der gives bud på, hvordan denne viden kan have betydning for skriveundervisningen i grundskolen.

  Svendsen, H. B. (2017): Et didaktisk spændingsfelt - undervisning af unge med og i skriftsprogsvanskeligheder, der anvender læse-og skriveteknologi. Learning Tech nr. 2 
  I artiklen præsenteres en undersøgelse af, hvad praksiseksperter italesætter som særligt væsentligt for læse- og skriveundervisningen af unge med og i skriftsprogsvanskeligheder, når der anvendes læse- og skriveteknologi.

  Svendsen, H. B. (2017): Inkluderende praksis med LST. Gyldendal
  "Inkluderende praksis med LST’" er et undervisningsmaterialet om at anvende læse- og skriveteknologi i den almindelige undervisning. Her er fx film og fagtekster. Materialet er frit tilgængeligt. Læs her.

  Svendsen, H. B. (2017). Et inkluderende didaktisk design. Afprøvning af et didaktisk design målrettet elever med og i skriftsprogsvanskeligheder, der anvender læse- og skriveteknologi. Studier i læreruddannelse og -profession, 2(1), 90-116
  I denne artikel præsenteres en undersøgelse af et didaktisk design til 4. klasse. Designet er afprøvet i forhold til inklusion af elever med og i skriftsprogsvanskeligheder, når de anvender læse- og skriveteknologi.

  Svendsen, H. B. (2018): Når teknologien gør en forskel. I: K. Friis & D. Østergren-Olsen (red.): Literacy og læringsmål på mellemtrinnet. Frederikshavn: Dafolo.
  I kapitlet præsenteres begreberne læse- og skriveteknologi (LST) og teknologibaserede læse- og skrivestrategier (LST-strategier). Desuden beskrives en undersøgelse af et undervisningsforløb, der har til formål at indtænke ordblinde elevers anvendelse af læse- og skriveteknologi i undervisningen. Til sidst peges på, hvordan der kan arbejdes med læse- og skriveteknologi i undervisningen.

  Viden om Læsning, nr. 3, 2008: Læsning og IT. Nationalt Videncenter for Læsning
  I dette nummer sættes der fokus på reformering af læsebegrebet og læseformer, som følger med den teknologiske udvikling. Læs tidsskriftet her.

  Viden om Læsning, nr. 11, 2012: Læse- og skriveteknologi. Nationalt Videncenter for Læsning
  I dette temanummer sætter forskere og praktikere fokus på muligheder og barrierer ved brug af forskellige læse-skriveteknologier. Læs tidsskriftet her.

  Young, G., & MacCormack, J. (2014). Assistive Technology for Students with Learning Disabilities: An Evidence-based Summary. ResearchGate
  Artiklen er et review målrettet lærere. Reviewet afdækker forskning i effekten af forskellige læse- og skriveteknologiske funktioner, ligesom den peger på hvilke implikationer det har for undervisningen. Download den her.

 • Rapporter

  Arnbak, E. & Klint Petersen, D (2017): Projekt it og ordblindhed. En undersøgelse af it-støtte til ordblinde elever på mellemtrinnet. DPU, Aarhus Universitet
  Rapporten viser, at ordblinde elever på mellemtrinnet har glæde af at anvende læse- og skriveteknologi (it-hjælpemidler), men at de i vidt omfang ikke bruger dem. Læs rapporten her.

  Christensen, C. P, Andersen, I. G, Bingley, P. & Sonne-Schmidt, C. S. (2014). Effekten af it-støtte på elevers læsefærdighed. Et felteksperiment i Horsens Kommune. SFI
  I denne rapport analyseres effekten af at tilbyde 4.-6.-klasses-elever it-støtte på følgende tre kernekomponenter i deres læsefærdighed: tekstforståelse, afkodning og sprogforståelse. Læs rapporten her.

  EVA (2016): Inspiration til it-didaktisk og innovativ undervisning. Erfaringer fra skoler, der har deltaget i demonstrationsskoleforsøgene. Danmarks Evalueringsinstitut
  En af hovedkonklusionerne i et stort forsøgsprogram udført af forskere, konsulenter, ledere, pædagoger og lærere fra i alt 28 skoler lyder, at hvis it anvendes rigtigt, kan det bidrage til at støtte børns lærerprocesser. Igennem 2 år har de arbejdet med erfaringer om at styrke brugen af it i undervisningen, og dette inspirationskatalog formidler forsøgene og giver eksempler på, hvad en skole kan gøre for at styrke den it-didaktiske undervisningspraksis. Læs udgivelsen her.

  Engmose, S. F. (2016): Børnestavning med og uden (computer) feedback. Hvordan kan man bedst fremme den tidlige staveudvikling? Ph.d.- stipendiat, KU/UCSJ
  Gennem et effektstudie belyses projeket i hvor høj grad forskellige feedbacktyper påvirker 0. og 1. klasse elevers udbytte af børnestavning.
  Projektet vil biddrage med ny viden om, hvad der virker i skolens tidlige staveundervisning, og på den måde udvide lærerens fagdidaktiske viden om undervisningstilrettelæggelse. Læs her.

  Holstebro Kommune (2015): Vejledning - om skolens støtte til elever i læse/-skrivevanskeligheder
  Holstebro Kommune viser her, hvordan skolen kan støtte elever i læse-/skrivevanskeligheder gennem en inkluderende læseundervisning. Elever i læse-/skrivevanskeligheder må opleve at have optimale muligheder for aktiv deltagelse i skolens liv og læring. Læs her.

  Petersen, D. K. & Arnbak, E. (2018): Brug af it i den første læse- og staveundervisning. DPU, Aarhus Universitet
  It-støtte gør læsning og skrivning sjovere for eleverne i den første danskundervisning og øger læse- og skrivemotivationen, viser en ny rapport fra Dorthe Klint Petersen og Elisabeth Arnbak. Til gengæld kan rapporten ikke konkludere, om it-støtten har nogen faglig effekt. Læs rapporten her.

  Saabye, B. & Engmose, S. F. (2012): Lyt, læs og lær. Holbæk Kommune, Skolestyrelsen, Absalonskolen, LæseTek og Nationalt Videncenter for Læsning
  I projektet blev læseteknologiens didaktiske muligheder og begrænsninger på skolens tre trin (indskoling, mellemtrin og udskoling) iagttaget, analyseret og udviklet. Læs her.

  Saabye, B. & Engmose, S. F. (2015): OS+. Opdagende skrivning med auditiv feedback. Nationalt Videncenter for Læsning, Holbæk Kommune og MV-Nordic
  Programmet OS+ baserer sig på metoden Opdagende Skrivning. Programmet er et plug-in til Googles platform, der kan supplere lærernes stilladsering ved at give eleverne auditiv feedback under skriveprocessen. Læs her.

 • Websites

  Det Centrale Handicapråd
  Hvad gør vi ved udfordringerne på handicapområdet? Læs fx om rådets anbefalinger og søg mere viden her. 

  EMU - Danmarks Læringsportal
  Undervisningsministeriet lægger tekster og film om kompenserende it på dette site

  Et liv som ordblind
  Hjemmesiden drives af Jesper Sehested, som selv er ordblind. Den indeholder kontakter til professionelle, ideer til hjælpemidler, samt en blog med praksisfortællinger. 

  HTO - hjælp til ordblindhed
  Socialstyrelsen står bag denne hjemmeside, hvor der gives rådgivning til ordblinde og deres familier samt til fagpersoner. Her kan bl.a. ses demo-videoer om læse-skrive-teknologier. Sitet drives af Socialstyrelsen og STAR.

  Inkluderende praksis med LST
  På dette site formidler Helle Bundgaard Svendsen viden om en inkluderende praksis med LST, hvor der anvendes læse- og skriveteknologi i den almindelige undervisning. Her er fx film og fagtekster. Materialet er frit tilgængeligt.

  Dysleksi og inklusion. FaceBook
  Line Leth deler på dette site sidste nyt om dysleksi og inklusion. Her finder du også instruktionsfilm om at bruge LST.

  MV-Nordic
  MV-Nordic tilbyder værktøjer til mennesker i læse-skrivevanskeligheder og er statens leverandør af ordblindehjælpemidler via SPS-ordningen. På sitet findes instruktionsvideoer til programmerne. 

  Nota
  Nota er et nationalt bibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Man kan få adgang til at låne lydbøger, hvis man ikke kan se bogstaverne, eller hvis man ikke har evne til at læse.

  OrdblindeLab
  OrdblindeLab drives af Allan Madsen, også kaldet Talemadsen. Portalen fortæller om læse- og skriveteknologier gennem videoer og tilbyder bl.a. udtaletræning, så det bliver lettere at anvende talegenkendelse. Ikke alt på portalen er gratis tilgængelig.

  Ordblindenetværket
  Ordblindenetværket drives af Undervisningsministeriet og er et netværk for fagpersoner, der arbejder med læse- og skriveteknologi i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister. Ordblindenetværket stiller et digitalt forum til rådighed, hvor medlemmer kan dele, spørge og gå i dialog med hinanden. Desuden er der information om nyheder fra ministeriet samt arrangementer. Det er gratis at blive medlem.

  Ordblinde/dysleksiforeningen i Danmark
  Foreningen er en landsforening med lokale netværk. Foreningen vejleder og rådgiver om bl.a. rettigheder, regler og hjælpemidler.

  Ordblindeefterskolernes fælles hjemmeside
  Her finder du en samlet oversigt over ordblindeefterskoler i Danmark.

  Ordtavlen
  Ordtavlen findes på Etlivsomordblind.dk. Her har Jesper Sehested samlet viden om hjælpemidler til folk i læse- og stavevanskeligheder. Ordtavlen henvender sig både til personer i læse-skrivevanskeligheder og undervisere. 

  ROAL, Samråd for ordblindhed og andre læsevanskeligheder
  ROAL er et tværsektorielt og nationalt samråd bestående af interessenter, som repræsenterer netværk, foreninger, forvaltningsinstitutioner og enkeltpersoner med interesse for ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Sitet er p.t. ude af funktion, men du kan kontakte Kirsten Friis på kfl@ucc.dk.

  Socialstyrelsen: Ordblindhed
  Her formidles viden om ordblindhed, undervisning, støttemuligheder, projekter m.m. Websitet erstatter det tidligere www.dvo.dk, men opdateres kun lejlighedvis.

  Språkløyper: Et løft for språk, lesing og skriving
  Bag dette webesites står Skrivesenteret i Trondheim og Lesecenteret i Stavanger. Her finder du film, kursusmateriale og faglige input til, hvordan børn og unges literacy kan stimuleres og udvikles. Sites er også relevant som grundlag for drøftelser i det faglige team.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læse- og skriveteknologi i skolen