Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Læse- og skriveteknologi i uddannelse

Ifølge PISA-undersøgelserne mangler 15 % af de unge i Danmark funktionel læsekompetence. Det betyder, at de har svært ved at forstå, anvende, reflektere over og engagere sig i indholdet i skrevne tekster. Dette er en udfordring i folkeskolen, men også i de unges senere uddannelsesliv. Denne mangel på funktionel læsekompetence hos de unge betyder blandt andet, at de har sværere ved at udvikle viden og opfylde deres fremtidsdrømme, samtidig med at de vil føle det vanskeligt at deltage aktivt i samfundslivet og at matche de krav til læsning og skrivning, som nutidens hverdags- og arbejdsliv stiller.

Anvendelsen af læse- og skriveteknologi giver de unge mulighed for at styrke deres funktionelle skriftsprogskompetence. Læse- og skriveteknologi (der ofte forkortes LST) er programmer og funktioner til computer, tablets og smartphones, der kan støtte læsning og skrivning. De grundlæggende funktioner vedrører oplæsning, ordforslag, tale-til-tekst og OCR. Oplæsningsfunktionen giver mulighed for at få digital tekst oplæst. Ordforslagsfunktionen giver stavestøtte under skrivning ved at foreslå ord, som man derefter kan anvende i sin egen tekst. Med tale-til-tekst-funktionen kan man indtale en tekst i stedet for at skrive den. OCR-funktionen anvendes til at konvertere ikke-læsbare tekstdokumenter til læsbare tekstdokumenter. Med læsbar menes, at oplæsningsfunktionen kan anvendes i dokumentet.

Læse- og skriveteknologi dækker dog også over en lang række almene funktioner, som kan støtte læsning og skrivning, fx søgeordsfunktion, stavekontrol og oversætterfunktion.

 • Film & Podcasts

  Lynge, A.: JegErOrdblind.dk
  En sjov og tankevækkende podcastserie om ordblindhed. Hør her.

  Madsen, P. L. (2016): Hjernekassen på P1: Ordblindhed. Danmarks Radio
  I radioprogrammet behandles emnet ordblindhed. Hør her.

  Svendsen, H. B. (2017): Teknologibaseret læsning og skrivning. EMU – Danmarks læringsportal. 
  Her fortæller Helle Bundgaard Svendsen om teknologibaserede læse- og skrivestrategier i undervisningen. Der er særligt fokus på mulighederne i at arbejde med den iterative didaktiske model i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister. Dette oplæg stammer fra et webinar, som blev afholdt af Ordblindenetværket d. 23. maj. 2017. Se filmen her.

 • Litteratur

  Arendal, E. (2012): Læse- og skriveteknologi – status og perspektiver. Viden om Læsning nr. 11, 2012
  Artiklen giver et overblik over udviklingen i anvendelse af læseteknologi, og samtidig gøres der status over, hvor langt udviklingen er nået teknologisk og didaktisk. Artiklen forholder sig derfor til de udfordringer, vi stadig står overfor. Læs artiklen her.

  Arendal E., Kongskov L. & Svendsen H. B. (2016): Læse- og skriveteknologi og dens anvendelse. Del 4, s. 265-321. I: Leth & Hjorth (red.): Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder - grundbog i lektiologisk pædagogik. Hans Reitzels Forlag
  Her defineres læse- og skriveteknologi, og der præsenteres teknologibaserede læse- og skrivestrategier og teknologibaserede studiestrategier. Der gives et kort rids over forsknings- og udviklingsperspektiver.

  Bendixen, C. & Kreiner, S. (red.) (2009): Test i folkeskolen. Hans Reitzels Forlag
  Test i folkeskolen formidler viden om testning og testanvendelse i folkeskolen, og hensigten er at give en introduktion til de omfattende temaer og problematikker, der er knyttet til testudvikling og pædagogisk anvendelse af test i folkeskolen.

  Digitaliseringsstyrelsen (2013): Kompenserende apps til mennesker med handicap. En oversigt over apps med særlig anvendelsespotentiale for mennesker med handicap. Digitaliseringsstyrelsen
  En oversigt over apps med særligt anvendelsespotentiale for mennesker med handicap. Det er alt fra læse/skrive apps, apps til ordblinde, og til kognitive problemer som fx ADHD. Læs her.

  Föhrer, U. & Magnusson, E. (2003): Läsa och skriva fast man inte kan. Studenterlitteratur
  Bogen giver et overblik over den forskning, der er gennemført, og de resultater, der er nået inden for international forskning om læse- og skriveteknologi.

  Hansen, G. F., Strøm, S. H. & Schütter, L. T. (2015): HF & VUC - målgrupper, pædagogik og udvikling. Systime og Dansklærerforeningens Forlag
  Bogen giver lærere på HF og VUC redskaber til at arbejde med bl.a. faglig læsning og skriftlighed, lektier samt ordblindeundervisning. Det sker gennem konkrete eksempler fra praksis.

  Igland, M., Skaftun A & Husebø, D. (red.) (2019): Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget
  Forskere fra et norsk projekt om indføringen af digital teknologi i skolen, har fulgt fem skoleklasser fra starten af 8. klasse til de gik ud af 10. klasse i 2017 og undersøgt, hvad der sker med literacy-praksissen, når digital teknologi integreres i skolen. Læs bogen her.

  Jacobson, C., Björn, M. & Svensson, I. (2012): Dysleksi og kompenserende/alternative hjælpemidler. I: Samuelsson (red.): Dysleksi og andre vanskeligheder, s. 283-308
  Kapitel 17 præsenterer et overblik over svensk og international forskning i læse- og skriveteknologi.

  McLoughlin, D. & Leather, C. (2013): The dyslexic adult: Interventions and outcomes: An evidence-based approach, 2. ed. Oxford: John Wiley & Sons
  Forfatterne definerer ordblindhed ud fra et livsperspektiv med fokus på voksne ordblindes udredning. Der redegøres også for vejledning og undervisning af voksne ordblinde i forhold til uddannelse og arbejde.

  Mørch, M. (2015): Fag og læsning – på de gymnasiale uddannelser. Systime
  Udgivelsen er en idébank til læreren med henblik på at optimere elevernes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen, herunder indgår anvendelse af læse- og skriveteknologi.

  Nielsen, M. S. (2018): Læse- og skriveteknologi og de svære overgange. Læsepædagogen nr. 4, 2018, s. 20-24
  I denne artikel hører man fra tre unge ordblinde, som har lykkes at klare overgangen fra grundskolen til en ungdomsuddannelse ved at have læse- og skriveteknologi til rådighed.

  Svendsen, H. B. (2016): Når der går teknologi i skrivningen: Om ordblindes stavning og skrivning. I: M. Vedsgaard Christensen (red.): Genrepædagogik og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen. Aarhus: VIA Systime, s. 139-156)
  I kapitlet præsenteres en række eksempler på, hvordan unge ordblinde anvender teknologi integreret i deres stavning og skrivning, og der gives bud på, hvordan denne viden kan have betydning for skriveundervisningen i grundskolen.

  Svendsen, H. B. (2017): Inkluderende praksis med LST. Gyldendal
  "Inkluderende praksis med LST" er et undervisningsmateriale om anvendelsen af læse- og skriveteknologi i den almindelige undervisning. I materialet findes bl.a. film, hvor unge ordblinde fortæller og viser, hvordan de anvender LST i deres studie. Se mere her

  Svendsen, H. B. (2017): Et didaktisk spændingsfelt – undervisning af unge med og i skriftsprogsvanskeligheder, der anvender læse-og skriveteknologi. Learning Tech, nr. 2, 2017
  I artiklen præsenteres en undersøgelse af, hvad praksiseksperter italesætter som særligt væsentligt for læse- og skriveundervisningen af unge med og i skriftsprogsvanskeligheder, når der anvendes læse- og skriveteknologi.

  Svendsen, H. B. (in press): Læse- og skriveteknologi til unge ordblinde. Viden om Literacy, nr. 24, Nationalt Videncenter for Læsning
  Vi udleverer i vidt omfang læse- og skriveteknologi (ofte kaldet it-rygsæk) til unge ordblinde i skole og uddannelse. Men hvad ved vi egentligt fra forskningen om brugen af læse- og skriveteknologi (LST), og om hvordan det kan indtænkes i undervisningen?  

  Viden om Læsning, nr. 3, 2008: Læsning og IT. Nationalt Videncenter for Læsning
  I dette nummer sættes der fokus på reformering af læsebegrebet og læseformer, som følger med den teknologiske udvikling. Læs tidsskriftet her.

  Viden om Læsning, nr. 11, 2012: Læse- og skriveteknologi. Nationalt Videncenter for Læsning
  I dette temanummer sætter forskere og praktikere fokus på muligheder og barrierer ved brug af forskellige læse-skriveteknologier. Læs tidsskriftet her.

 • Rapporter

  Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)(2019): Evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne. En registeranalyse.Danmarks Evalueringsinstitut
  Formålet med undersøgelsen er at kortlægge, hvad der kendetegner SPS-modtagerne og deres støtteforløb, samt at undersøge, hvordan støttemodtagerne gennemfører en ungdomsuddannelse og starter på en videregående uddannelse og job. Målet er, at SPS skal sikre, at elever med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder har mulighed for at uddanne sig på lige fod med andre unge. Download rapporten her.

  EVA (2016): FVU og de svage læsere i Danmark. Danmarks Evalueringsinstitut
  Rapporten undersøger deltagerprofilen på FVU-læsning trin 1. Der stilles skarpt på, hvor præcist FVU når de personer, der har behov for basal læseundervisning. Læs rapporten her.

  EVA (2017): It som pædagogisk værktøj. Danmarks Evalueringsinstitut
  I denne rapport undersøger EVA, hvilken betydning it-baserede koncepter og værktøjer har for elever på erhvervsskoler. Der er fokus på elevernes motivation og læringsudbytte samt på lærernes tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen. Læs rapporten her.

  EVA (2019): Almene digitale kompetencer i erhvervsuddannelserne. Danmarks Evalueringsinstitut
  Denne analyse sætter fokus på digitale kompetencer på erhvervsuddannelserne. Hvilke almene digitale kompetencer må elever tilegne sig i løbet af deres erhvervsuddannelse, og hvordan kan erhvervsuddannelserne arbejde med at understøtte, at eleverne opnår de fornødne digitale kompetencer. Download udgivelsen her.

 • Websites

  Det Centrale Handicapråd
  Læse-skrivevanskeligheder kan betragtes som et handicap. Her formidles viden om handicapkonventioner og sættes fokus på forskellige temaer i de livets faser, fx inklusion i skolen, teknologi og medborgerskab.

  Et liv som ordblind
  Hjemmesiden drives af Jesper Sehested, som selv er ordblind. Den indeholder kontakter til professionelle, ideer til hjælpemidler, samt en blog med praksisfortællinger. 

  HTO - hjælp til ordblinde, Hjælpemidler
  Her gives hjælp til programmer og hjælpemidler i skole, under uddannelse eller på job. Dette website henvender sig til ordblinde, men andre i læse-skrivevanskeligheder vil også kunne finde hjælp her. Sitet drives af Socialstyrelsen og STAR.

  MV-Nordic
  MV-Nordic tilbyder værktøjer til mennesker i læse-skrivevanskeligheder og er statens leverandør af ordblindehjælpemidler via SPS-ordningen. På sitet findes instruktionsvideoer til programmerne. 

  Netværkslokomotivet
  Netværkslokomotivet arbejder for at styrke ordblinde voksnes kompetencer i arbejdslivet gennem FVU, OBU, AVU, AMU og kompetenceafklaringsforløb. Netværkslokomotivet udgiver et nyhedsbrev.

  Nota
  Nota er et nationalt bibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Man kan få adgang til at låne lydbøger, hvis man ikke kan se bogstaverne, eller hvis man ikke har evne til at læse. Der udgives nyhedsbreve til både undervisere og forældre.

  Ordblinde/dysleksiforeningen i Danmark
  Foreningen er en landsforening med lokale netværk. Foreningen vejleder og rådgiver om bl.a. rettigheder, regler og hjælpemidler. De afholder bl.a. camps for unge ordblinde.

  OrdblindeLab
  OrdblindeLab drives af Allan Madsen, også kaldet Talemadsen. Portalen fortæller om læse- og skriveteknologier gennem videoer og tilbyder bl.a. udtaletræning, så det bliver lettere at anvende talegenkendelse. Ikke alt på portalen er gratis tilgængelig.

  Ordblindenetværket
  Ordblindenetværket drives af Undervisningsministeriet og er et netværk for fagpersoner, der arbejder med læse- og skriveteknologi i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister. Ordblindenetværket stiller et digitalt forum til rådighed, hvor medlemmer kan dele, spørge og gå i dialog med hinanden. Desuden er der information om nyheder fra ministeriet samt arrangementer. Det er gratis at blive medlem.

  Ordtavlen
  Ordtavlen findes på Etlivsomordblind.dk. Her har Jesper Sehested samlet viden om hjælpemidler til folk i læse- og stavevanskeligheder. Ordtavlen henvender sig både til personer i læse-skrivevanskeligheder og undervisere. 

  ROAL, Samråd for ordblindhed og andre læsevanskeligheder
  ROAL er et tværsektorielt og nationalt samråd bestående af interessenter, som repræsenterer netværk, foreninger, forvaltningsinstitutioner og enkeltpersoner med interesse for ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Sitet er p.t. ude af funktion, men du kan kontakte Kirsten Friis på kfl@kp.dk.

  Socialstyrelsen: Ordblindhed
  Her formidles viden om ordblindhed, netværk, undervisning, støttemuligheder, tidlig indsats, projekter og udgivelser. Websitet erstatter det tidligere www.dvo.dk.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læse- og skriveteknologi i uddannelse