Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Læseforståelse

Målet med læsning er at kunne forstå det, man læser. At forstå det, man læser, er en sammensat kognitiv og lingvistisk proces, som indebærer, at læseren aktivt tolker det skrevne budskab ud fra den viden, læseren møder teksten med. Læseforståelse drejer sig altså om, at den læsende er aktivt søgende efter mening i forhold til teksten, og at læseren i mødet med teksten inddrager sin egen verden og forståelse af denne.

Læseforståelsesstrategier

For at forstå teksten kan læseren blandt andet bruge forskellige former for læseforståelsesstrategier. En læseforståelsesstrategi er en bevidst målstyret handling, der kan udføres før, under eller efter læsningen af en tekst med henblik på forskellige elementer i læseforståelsen. Det at bruge læseforståelsesstrategier kan fx betyde, at læseren prøver at forudsige indholdet i en tekst eller stiller spørgsmål til teksten (og selv forsøger at besvare dem), danner visuelle forestillingsbilleder af det læste, opsummerer teksten med egne ord, udarbejder en grafisk model af tekstens opbygning eller drager slutninger med udgangspunkt i de forkundskaber, som læseren har om emnet.

 • Film & Podcasts

  Nationalt Videncenter for Læsning (2015): Strukturerede tekstsamtaler - foredrag v. Lis Pøhler. Nationalt Videncenter for Læsning
  Lis Pøhler, som har været projektleder for ”Udvikling af læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler”, fortæller om projektet og dets resultater. Se foredraget her.

 • Litteratur

  Arnbak, E. (2003): Faglig læsning – fra læseproces til læreproces. Gyldendal 
  I disse udgivelser findes en grundlæggende teoretisk og faglig gennemgang af komponenterne i relation til faglig læsning i fagene. Her findes mange konkrete undervisningsidéer.

  Brudholm, M. (2002): Læseforståelse – hvorfor og hvordan? Læringsarenaer. Alinea
  I disse udgivelser findes en grundlæggende teoretisk og faglig gennemgang af komponenterne i relation til begrebet læseforståelse. Her findes desuden mange eksempler på hensigtsmæssige læseforståelsesstrategier i relation til skønlitterær og faglig læsning i folkeskolens indskoling og på mellemtrinnet.

  Brudholm, M. & Sørensen, P. (2016): Læseforståelsens fantastiske fire. Akademisk Forlag
  Denne bog handler om læseforståelse, og især om, hvordan man helt konkret kan undervise i læseforståelse fra børnehaveklasse til ungdomsuddannelse. Bogen bygger på en multipel strategi, Reciprocal Teaching, som er konkretiseret vha. bogmærket De fantastiske fire. Dette er et didaktisk redskab, som hjælper eleverne med at huske, forstå og anvende fire forskellige læseforståelsesstrategier: Forudsig, spørg, opklar og opsummer.

  Bremholm, J. (2014): Læsning som ressource. Ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet 
  I ph.d.-afhandlingen vises, hvordan lærere med en læseguide kan optimere elevernes læringsudbytte. Med læseguides lærer eleverne at læse fagtekster fokuseret. Læseguiden har særlig god effekt i forhold til elever i komplicerede læringssituationer. Læseguiden er udarbejdet i naturfag, men kan bruges i andre fag. Læs afhandlingen her

  Bråten, I. (red.) (2007): Leseforståelse. Lesing i kunnskabssamfunnet – teori og praksis. Cappelen
  Bogen er en artikelsamling, som giver en bred indføring i læseforståelse. Artiklerne er udarbejdet på baggrund af forskningsresultater om samme. Nogle af artiklerne har konkrete anvisninger på, hvordan man kan undervise i læseforståelse.

  Daugaard, H. T. (2015): Hvordan hænger det sammen?  om specifikke vanskeligheder med sprogforståelse i læsning og inferensfærdigheders betydning for læseforståelse. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet
  Afhandlingen handler om elever med specifikke vanskeligheder i sprogforståelse i læsning (dårlige forståere) og om deres evne til at drage slutninger, mens de læser. Læs afhandlingen her.

  Fredheim, G. (2006): At læse for at lære. En praksisbog i læringsstrategier. Gyldendal  
  Her er fokus på, hvordan læreren kan undervise i læsestrategier i relation til læsning i fagene. Der gives også bud på, hvordan forældre kan indgå og bakke op.

  Frey, N. & Fisher, D. (2013): Rigorous Reading. Corwin Literacy 
  Bogen giver instrukser i, hvordan børn, unge og voksne lærer at læse tekster. Forfatteren forklarer, hvad det betyder at læse teksten "tæt", og hvad det betyder for forståelsen at kunne læse en tekst.

  Gellert, A. S. (2008): Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse. Viden om Læsning, nr. 4
  I denne artikel redegøres der for fire forskellige hypoteser om ordforråd og læseforståelse og for det empiriske belæg for hver af hypoteserne. Til sidst reflekteres der over undervisning ordkendskab. Læs artiklen her.   

  Herholdt, L. (2012): Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre faghvorfor, hvad og hvordan. Nationalt Videncenter for Læsning
  Der gives her et bud på, hvordan man kan undervise for at fremme læseforståelse og skrivekompetence i fagene gennem en eksplicit undervisning. Diskussioner, bud og principper i artiklen har baggrund i erfaringer fra et casestudie i Helsingør, 2008-2011. Læs artiklen her.

  Kjelden, H. (red.) (2016): Det utvidete læringsrommet. Fagbokforlaget
  Artiklerne i denne antologi tager udgangspunkt i begrebet "Det utvidete læringsrommet". Artiklerne giver undervisningseksempler på, hvordan skolens traditionelle læringsrum kan udfordres. 

  Langer, J. A. (2002): Effective Literacy Instruction. Building succesful reading and writing programs. National Council of Teachers of English
  Denne bog introducerer amerikanske literacyprogrammer i grundskolen og gymnasier. Disse programmer støtter effektivt elevernes læring. Bogen giver en guide til praksis.    

  Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2012): Læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler. Akademisk Forlag
  Bogen giver læreren metoder til og konkret vejledning i at støtte og stimulere elever med læsevanskeligheder ved at arbejde med tekstsamtaler.

  Oakhill, J., Cain, K. & Elbro, C. (2015): Læseforståelse – indsigt og undervisning. Hans Reitzels Forlag  
  Bogen giver indsigt i den eksisterende viden om læseforståelse i fagene. Den gennemgår vigtige færdigheder i tekstforståelse og viser, hvordan denne indsigt kan kombineres til en undervisningspraksis, der har stor sandsynlighed for at virke.

  Reichenberg, M. (2011): Veje til læseforståelse - teksten, læseren og samtalen. Klim
  Bogen viser, hvordan læreren kan gøre eleverne til aktive medskabere af de tekster, de læser. Reichenberg beskriver, hvordan en undervisning i læseforståelse kan foregå med udgangspunkt i samtalemetoden Questioning the Author.         

  Roe, A. (2010): Læsedidaktik - efter den første læseundervisning. Klim                       
  Bogen fokuserer på at videreudvikle elevernes læseforståelse, at få eleverne engageret i at læse og at lære dem gode læsestrategier. Den indeholder et afsnit om, hvordan man vurderer elevers læsekompetence via uformelle metoder og læseprøver.   

  Viden om Læsning nr. 2, 2007: LæseforståelseNationalt Videncenter for Læsning
  Dette temanummeret indeholder en række artikler, som sætter fokus på læseforståelse i forskellige sammenhænge. Læs tidsskriftet her.

 • Rapporter

  Herholdt, L. & Høyrup, F. (2011): Undervisning i Læseforståelse. Rapport over et treårigt projekt med casestudier i Helsingør og Ishøj. Nationalt Videncenter for Læsning
  Projektet fokuserer på, hvordan der kan undervises i læseforståelse og på, hvordan læseforståelsesvanskeligheder kan foregribes. Det gælder fx elever med dansk som andetsprog og elever med svage sproglige forudsætninger. Læs her.

  Pøhler, L. (2015): Strukturerede tekstsamtaler. Nationalt Videncenter for Læsning
  Denne rapport formidler resultaterne fra et projekt, hvor 13-17-årige elever i læsevanskeligheder arbejder med strukturerede tekstsamtaler ud fra to metoder. Projektet er afviklet i Danmark, Sverige og Finland. De anvendte metoder beskrives nøje og kan bruges i egen praksis.
  Læs rapporten her
  Se også bilagene her

  Rambøl, Aarhus Universitet, Professionshøjskolen UCC, VIA University College (2014): Læseforståelse og faglige læsekompetencer
  Rapporten peger på, hvordan undervisning kan tilrettelægges, så den støtter elevernes læseforståelse og faglige læsekompetencer. Der er desuden fokus på, hvordan eleverne aktivt kan involveres i undervisningen, og på hvilke læseindsatser der især er virkningsfulde for elever i komplicerede læringssituationer. Læs rapporten her.

  Snow, C. (2002): Reading for understanding: toward a research and development program in reading comprehension. Rand Education
  Rapporten forholder sig kritisk til undervisning i læseforståelse. Den opstiller en model for læseforståelse, som består af den sociokulturelle kontekst, selve teksten, den aktivitet, der foretages med teksten, når læseren udfolder denne model. Læs rapporten her

  Tetler, S., Baltzer, K., Ulvseth, H., Langager, S., Andersen, M. W., Arne-Hansen, S., Østergren-Olsen, D., Quvang, C., Christiansen, C., Jepsen, K. N., Skibsted, E., Svendsen, H. B. & Østergaard, K. (2014): Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov. Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
  I dette forskningsprojekt i samarbejde med Undervisningsministeriet og UCC, VIA og UC Syd sættes fokus på undervisningsdifferentiering og elevernes læseforståelse. Find her eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik i 5. klasse, hvor undervisningsdifferentiering er det bærende princip, og hvor der er en særlig opmærksomhed på elever i komplicerede læringssituationer. Læs rapporten her.

 • Websites

  EMU
  På Undervisningsministeriets læringsportal EMU kan der findes materiale om læseforståelse samt læseforståelsesstrategier, som kan benyttes i undervisningen.

  LIS - Læsning, Innovation, Specialpædagogik
  Denne website drives af Lis Pøhler. Her formidles fx viden om læseforståelse, og om hvordan der kan arbejdes med strukturerede tekstsamtaler. På sitet findes undervisningsopgaver og rapporter om emnet til inspiration for undervisning.

  Reading Rockets site om læseforståelse
  Reading Rockets er en omfattende amerikansk hjemmeside, der formidler en masse viden om læsning og skrivning. Deres side om læseforståelse rummer blandt andet forskningsviden om læseforståelse, praktiske ideer til undervisning, interview med eksperter og videoer med undervisning i læseforståelse.    

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læseforståelse