Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Læsevanskeligheder

Læseudvikling må altid tage afsæt i de kompetencer, som barnet eller den voksne allerede besidder, og den pædagogiske indsats må målrettes personens nærmeste udviklingszone. Derved bliver evaluering et centralt element i såvel almenundervisningen som specialundervisningen.

Læseteknologi er redskaber til læring og kan ligeledes anvendes både i almenundervisningen og i specialundervisningen. Der har været tendens til mest at bruge læseteknologi som et kompenserende hjælpemiddel i stedet for som et lettilgængeligt og helt normalt arbejdsredskab på linje med papir, blyant og bøger.

Netop ved at inddrage og prioritere læseteknologi i almenundervisningen kan der forhåbentlig fjernes nogle barrierer for nogle børn og voksnes skriftsprogstilegnelse – blandt andet ved at underviserne har stort kendskab til disse arbejdsredskaber. Men læseteknologi er samtidig stadig et kompenserende hjælpemiddel for skriftsproglige vanskeligheder.

 • Film & Podcasts

  Nationalt Videncenter for Læsning (2017): Nina Berg Göttsche om litteraturundervisning og læsevanskeligheder. Nationalt Videncenter for Læsning
  I denne podcast fortæller Nina Berg Gøttsche, Aarhus Universitet, om sit ph.d.-projekt, hvor hun har talt og læst med læsesvage elever i 8. og 9. klasse for at undersøge, hvad det er de gør og kan, når de læser skønlitteratur. Hvad er deres ressourcer og strategivalg? Hør podcasten her.

 • Litteratur

  Arnbak, E. (2002): Utilstrækkelige læsefærdigheder blandt voksne. Ph.d.-afhandling. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag
  Afhandlingen kommer bredt omkring voksnes læsevanskeligheder: årsagerne til læsevanskeligheder, udvikling af kompensatoriske strategier og metoder til afhjælpning af svære læsevanskeligheder.

  Arnbak, E. & Petersen, D. K. (2010): Differentiering i læseundervisningen – hvorfor og hvordan? I:
  Egelund, N. (red.) (2010): Undervisningsdifferentiering – status og fremblik. Dafolo
  Artiklen beskriver komponenter i tekstforståelse, og hvordan læreren ud fra denne viden kan målrette og kvalificere sin læseundervisning efter den enkelte elevs særlige behov.

  Baltzer, K. (2009): Læringsmiljøer for børn i omfattende læsevanskeligheder. I: Egelund, N. & Tetler, S. (red.) (2009): Effekter af specialundervisningen. Pædagogiske vilkår i komplicerede læringssituationer og elevernes faglige, sociale og personlige resultater (s. 251-258). Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag
  For fire drenge fører deres læringsprocesser i børnehaveklassen og i de efterfølgende skoleår frem til, at de befinder sig i omfattende læsevanskeligheder, selv om de løbende har modtaget specialpædagogisk støtte af forskellig slags. I artiklen beskrives og diskuteres den pædagogiske indsats for de tre elever, som inkluderes i deres klasse, og for den ene elev, som overflyttes til en speciel læseklasse.

  Daugaard, H. T. (2015): Hvordan hænger det sammen? – om specifikke vanskeligheder med sprogforståelse i læsning og inferensfærdigheders betydning for læseforståelse. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet
  Afhandling handler om elever med specifikke vanskeligheder med sprogforståelse i læsning (dårlige forståere) og om evnen til at drage slutninger, mens man læser (inferensfærdigheder).
  I afhandlingen defineres dårlige forståere som elever med dårlig tekstforståelse, der ikke skyldes problemer med at afkode de enkelte ord i teksten. Læs mere her.

  Elbro, C. (1995): Linier i forskningen i læsevanskeligheder. Specialpædagogik, nr. 6, s. 430-442
  Artiklen giver et overblik over forskningstraditioner til forståelse af læsevanskeligheder og kommer med nogle overvejelser om, hvordan forskningen kan anvendes i praksis.

  Elbro, C. (2007): Læsevanskeligheder. Gyldendal
  Her findes et samlet forskningsbaseret overblik over læse- og skrivevanskeligheder, hvad de skyldes, og hvad man kan gøre ved dem. Bogen handler om ordblindhed, vanskeligheder med sprogforståelse i læsning og sammensatte sproglige vanskeligheder i læsning.

  Emtoft, L. & Esmann, S. (2012): Læsning der lykkes inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen. Dafolo
  Bogen handler om, hvordan lærere i folkeskolen kan inkludere alle elever i deres undervisning – også elever med autisme og ADHD. Alle elever må selvfølgelig lære at læse og skrive.

  Friis, K. (2009): Nationale test er også for elever med særlige behov. Viden om Læsning nr. 5, 2009
  Denne artikel giver et overblik over de hjælpemuligheder, som det er muligt at tilbyde elever i læsevanskeligheder ved de nationale test i dansk oglæsning. Desuden peger artiklen på, hvordan testen kan fungere som et evalueringsredskab. Download tidsskriftet Viden om Læsning nr. 5.

  Friis, K. (2009): Inkluderende specialundervisning i læsning. I: Tetler, S. & Langager, S. (red.) (2009): Specialpædagogik i skolen. En grundbog (s. 193-210). Gyldendal
  Ud fra en inkluderende forståelse af læsning,, læseudvikling og læsepædagogik gives forslag til, hvordan specialundervisning i læsning kan udvikles i inkluderende retning, og hvordan denne indsats må foregå gennem hele skoleforløbet og i tæt sammenhæng med klassens undervisning.

  Hagtvet, B. E., Frost, J. & Refsahl, V. (2016): Intensiv læseundervisning på mellemtrinnet. Dansk Psykologisk Forlag
  Bogen er skrevet ud fra en helhedsorienteret tilgang. Teori og praksis går hånd i hånd, elevens læsevanskeligheder ses i sammenhæng med social-emotionelle og kognitive sider af eleven, og tiltagene er teoretisk begrundet, samtidig med at der er mange praktisk funderede og detaljerede eksempler.

  Hagtvet, B. E, Frost, J. & Refsahl, V. (2015): Den intensive leseopplæringen – dialog og mestring når lesingen har låst seg. Cappelen Damm Akademisk
  Elevene har brukt mesteparten av sin skoletid på å lære å lese, men likevel er utbyttet for dårlig i forhold til alderstrinn og elevenes øvrige evneprofil. Denne boka handler derfor om tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske snuoperasjoner når lesingen har låst seg.

  Hansn, E. V. (2015): Læsetrappen. Alle kan lære at læse. Sådan underviser du børn og unge i læsning. Håndbog for undervisere, forældre og studerende. Forlaget Alkalær
  Denne bogs påstand er, at alle, der kan motiveres, og som har et sprog og et velfungerende sanseapparat, kan lære at læse. Påstanden underbygges af konkrete metoder til fonetisk forståelse og af 100 procents undervisningsdifferentiering. Bogen er baseret på forfatterens egne personlige observationer og opdagelser kombineret med alle de teorier og pædagogiske retninger, som har vist sig at virke i praksis.

  Holmgaard, A. (2007): Viljen til læsninglæsevanskeligheder belyst gennem et erfaringsperspektiv. DPU
  Afhandlingen belyser fænomenet læsevanskeligheder ud fra et erfaringsperspektiv. Det empiriske grundlag er en interviewundersøgelse blandt 58 elever foretaget på en specialefterskole for unge med svære læsevanskeligheder. Download afhandlingen her.

  Holmgaard, A. (2009): Tegn på læsevanskeligheder. Viden om Læsning nr. 5, 2009
  Hvordan iagttager og hvordan opdager man læsevanskeligheder? Hvilke tegn er sikre tegn, og hvordan og hvor finder man disse tegn? Artiklen præsenterer nogle centrale tegn på læsevanskeligheder. Download artiklen i Viden om Læsning nr. 5.

  Holmgaard, A. (2010): Er det på tide at skifte adgangskode? – indtryk og refleksioner fra et udviklingsarbejde i Skanderborg Kommune
  Artiklen opsummerer udviklingsprojektet "Inklusion og ligeværdig deltagelse for Skanderborg Kommunes it-støttede elever". Download artiklen her.

  Jensen, K. L. & Elbro, C. (2016): Selvtest.nu – en selvtest af voksnes læsefærdigheder på nettet. Læsepædagogen nr. 1 2016
  Denne artikels forfattere fik i slutningen af 2013 til opgave af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) at udvikle og afprøve en selvtest af voksnes læsefærdigheder på nettet. Opgavernes udvikling og testens sammenhæng mellem test og tekstforståelse uddybes i denne artikel.

  Krenzen, A. E. & Jensen, S. (2018): Fagligt løft til læsesvage elever i udskolingen gennem fælles, fokuseret tekstlæsning. Læsepædagogen nr. 5, 2018, s. 4-10
  Denne artikel fokuserer på de udfordringer, som de svage elever kan møde i matematikundervisningen, og den vil eksemplificere, hvordan læreren gennem sproglig guidning kan støtte elevernes faglige udvikling.

  Lyster, S.-A. H. (2012): Elever med læse- og skrivevanskeligheder. Hvad ved vi? Hvad gør vi? Akademisk Forlag
  I dag har den enkelte lærer et stort ansvar for at forebygge og opdage skrivevanskeligheder på et tidligt tidspunkt. Bogen præsenterer, hvad vi i dag ved om dysleksi og læseforståelsesvanskeligheder, og hvordan lærerne kan kortlægge elevernes udvikling. Bogen er praksisnær og inddrager relevant teori, og den er derfor også egnet til lærerstuderende, lærere, speciallærere og videreuddannelse inden for læse- og skriveudvikling.

  Maul, J. (2000): Tema’er i læse- og stavevanskeligheder hos børn og unge. Specialpædagogisk Forlag
  Denne bog formidler indsigt i og forståelse for væsentlige sammenhænge vedrørende læsevanskeligheder. Den rejser perspektiver på læsevanskeligheder, som sædvanligvis ikke dominerer forskningen. Desuden er bogen det teoretiske grundlag for undersøgelsesmaterialet ”Screening af læsning og forudsætninger for læsning og stavning”.

  Nilholm, C. (2010): Perspektiver på specialpædagogik. KLIM
  Ud fra henholdsvis et kompensatorisk, et kritisk og et dilemmaorienteret perspektiv beskriver Nielholm, hvordan læsevanskeligheder kan forstås. Bogen stiller desuden skarpt på centrale specialpædagogiske problemstillinger.

  Olsen, M. H. (2013): En inkluderende skole? Cappelen Damm Akademisk
  I bogen rejses to perspektiver på inklusion: Det ideologiske og det erfarede perspektiv. Først diskuteres inkluderingsbegrebet, hvorefter der stilles skarpt på Eiriks erfaringer, efter at en alvorlig ulykke har vendt op og ned på hans livsverden.

  Pøhler, L. (2009): Elever med læsevanskeligheder har også en mening. Viden om Læsning nr. 5, 2009
  Artiklen tager et elevperspektiv. Oplever eleven at have vanskeligheder, eller er det bare noget, andre fortæller ham, at han har? Hvordan vurderer eleven sin egen skriftsprogsudvikling, og hvilken hjælp oplever eleven som den bedste? Artiklen peger på, hvordan en skriftsprogssamtale med eleven kan finde sted, og hvilke overvejelser læreren efterfølgende må gøre sig, når undervisningsforløbet skal tilrettelægges. Download artiklen i Viden om Læsning nr. 5.

  Pøhler, L. (2019): Læseguiden – en guide til den særligt tilrettelagte undervisning. Akademisk Forlag
  Læseguiden giver læreren ideer og metoder til at medtænke elevkompetencer i sin tilrettelæggelse af læse- og skriveundervisningen. Med udgangspunkt i ti elever fra forskellige klassetrin bliver resultater fra de nationale test sammenholdt med iagttagelser fra den daglige undervisning.

  Pøhler, L. & Pøhler, T. (2009): Coaching i skriftsprog – til elever i skriftsprogsvanskeligheder. Dafolo
  I bogen stilles skarpt på, hvordan læreren sammen med eleven på relativ kort tid kan afdække elevens kompetencer og aftale nye læringsmål. Læs anmeldelsen i Viden om Læsning nr. 6.

  Skolestyrelsen (2010): De nationale test for elever med læsevanskelighederudfordringer, anbefalinger og inspiration
  Vejledningen kommer med anbefalinger til, hvordan testsituationen kan tilpasses eleverne. Denne vejledning fortæller både om udfordringerne og anbefalingerne og giver inspiration til, hvordan man som lærer kan forberede eleverne på testen, støtte dem undervejs og arbejde fremadrettet med deres testresultater. Der er mulighed for ekstra tid, pauser og anvendelse af hverdagens hjælpemidler.

  Thomsen, I. B. (2000): Børns tale- og skriftsproglige vanskeligheder. Specialpædagogisk Forlag
  Bogen fokuserer på sammenhængen mellem børns talesproglige og den skriftsproglige udvikling og præsenterer en teoretisk ramme, som kan være en hjælp til at kaste lys over sandsynlige sammenhænge i den sproglige udvikling. Bogen er baseret på J. Stackhouses og B. Wells’ forskning.

  Undervisningsministeriet (2000): Undervisning af elever med læsevanskeligheder
  Temahæftet samler og bearbejder en række erfaringer, som er udviklet inden for den specialpædagogiske praksis. Hæftet henvender sig til lærere, og det er tænkt som en støtte for det praktiske arbejde i skolens hverdag og som inspiration til fortsat læsning af faglitteratur. Download temahæftet her.

  Viden om Læsning, nr. 5. Læsevanskeligheder. Nationalt Videncenter for Læsning
  Dette nummer af  Viden om Læsning handler slet og ret om læsevanskeligheder og indledes med fire artikler, der hver især introducerer og diskuterer begrebet. Næste indslag er en artikel og en anmeldelse, der hver især sætter spot på læsevejlederrollen. Tidsskriftet afsluttes med en artikel og to anmeldelser, der beskriver flere aspekter af sprog- og læseudvikling. Læs tidsskriftet her.

 • Rapporter

  Fokus på lese- og skrivevansker. Nordens Välfärdscenter, 2011
  En stor del af børn, unge og voksne befinder sig i læse- og skrivevanskeligheder. Selv om skole- og uddannelsessystemerne, mulighederne for specialpædagogisk hjælp og arbejdslivet er forskellige i de nordiske lande, opleves vanskelighederne meget ens. Desuden er løsninger, som er vellykkede i et land, ofte brugbare i andre eller kan inspirere til nye tiltag. Gennem seks kapitler sættes fokus på Nordens Välfärdscenters anbefalinger, fakta om inklusion og virkeligheden, forskning og uddannelsespolitik. Download rapporten her.

  Pøhler, L. (2015): Strukturerede tekstsamtaler. Nationalt Videncenter for Læsning
  Denne rapport formidler resultaterne fra et projekt, hvor 13-17-årige elever i læsevanskeligheder arbejder med strukturerede tekstsamtaler ud fra to metoder. Projektet er afviklet i Danmark, Sverige og Finland. De anvendte metoder beskrives nøje og kan bruges i egen praksis. Læs rapporten her. Se også bilagene.

 • Websites

  Center for Læseforskning, Københavns Universitet
  På sitet formidles viden om igangværende og afsluttede forskningsprojekter, udgivelser og diverse tests. Her findes blandt andet ”Elbros ordlister” med vejledning og standarder. 

  Child Language and Learning
  Forskningsprojekt ved Institutt for spesialpedagogikk, Oslo Universitet. Forskningen er rettet mod læringsvanskeligheder med særligt fokus på sprog- og læsevanskeligheder.

  EURead
  EURead er et europæisk netværk for nationale foreninger og organisationer, der arbejder for at fremme læsning og nedbringe antallet af mennesker i læse- og skrivevanskeligheder. Deltagerne mødes en gang årligt, hvor der videndeles, erfaringsudveksles og afdækkes potentielle samarbejdsmuligheder. Læs mere på netværkets hjemmeside. 

  Kod-knäckarne 
  KK arbejder med forskning inden for dysleksi, og ny svensk forskning viser, hvordan dysleksi kan være genetisk betinget. Forskningsresultater viser, at barnets læringsmuligheder afhænger af tryghed. For at optimere udbyttet må der være et tæt samarbejde mellem pædagoger og forældre.

  Lesesenteret i Stavanger
  Lesesenteret i Stavanger har særligt fokus på børn med læse-og skrivevanskeligheder. Find her viden om dysleksi, udredning, forebyggelse og tiltag samt om centerets forskningsprojekter, som skal bidrage til at styrke læse- og skriveundervisning og afhjælpe læse- og skrivevanskeligheder i skole og samfund.

  Livsverden.dk
  Informationskilde og forum for interesserede i eksistentiel fænomenologi. Sitet formidler viden om eksistentiel fænomenologi og hermeneutik. Her kan downloades bøger og artikler vedrørende psykologi, specialpædagogik og pædagogik ud fra dette videnskabsteoretiske perspektiv.

  Læsning, innovation og socialpædagogik
  På denne side kan du læse om Lis Pøhlers forskning om læsning, innovation og socialpædagogik. Find inspiration til den daglige praksis, eller hent evalueringsmateriale på siden. 

  NOTA
  Som medlem af NOTA kan du downloade lydbøger fra netbiblioteket E17 eller streame dem direkte fra nettet. Du kan også få sendt gratis lydbøger med posten. Medlemskabet er gratis, men du skal have et dokumenteret læsehandicap. NOTAs brugere bliver typisk indmeldt via en læsevejleder eller læsekonsulent. Desuden kan undervisere af §17-brugere få adgang til NOTAs materialer til brug i undervisningssammenhænge, ligesom pårørende kan blive indmeldt som E17-assistent, når de støtter ordblinde.

  Ordtavlen
  På Ordtavlen har platformens grundlæggere samlet viden om alle de forskellige hjælpemidler til folk med læse- og stavevanskeligheder. Du kan bruge Ordtavlen, hvis du selv har udfordringer som bl.a. ordblindhed eller underviser elever med vanskeligheder. På Ordtavlen kan du hurtigt finde hjælpemidler, som kan afhjælpe bl.a. Diktering, Ordforslag, Oplæsning, Oversættelse, Indscanning og Viden. Derefter kan du selv afprøve de hjælpemidler og finde det, der passer dig bedst.

  ROAL – Samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder 
  ROAL er et tværsektorielt og nationalt samråd bestående af interessenter, som repræsenterer netværk, foreninger, forvaltningsinstitutioner og enkeltpersoner, som arbejder for ligeværdig deltagelse i samfundet for mennesker med ordblindhed og andre læsevanskeligheder samt for kontinuitet og sammenhæng i den specialpædagogiske indsats.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevanskeligheder