Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Literacy i matematik

Hvert fag har sit sprog og sine arbejdsmetoder. Eleverne skal kunne læse og forstå den særlige måde, som sproget fungerer på i matematik, så de kan finde ind til det matematiske problem. Desuden har matematik mange sprog: det verbale sprog, det matematiske symbolsprog, billeder og grafiske tabeller. Disse forskellige sprog må eleverne ikke alene kunne læse hver for sig, men også kombinere for at få den fulde forståelse.

Fokus på læsning i matematik bidrager således til at åbne faget for eleven, så denne kan udtrykke sig i fagets sprog – både i børnehave, i grundskole, under uddannelse, i arbejdslivet og i andre situationer i hverdagslivet.

 • Film & Podcasts

  Nationalt videncenter for Læsning (2017): Ole Freil om numeracy og matematisk opmærksomhed. Nationalt Videncenter for Læsning
  Lektor, cand.pæd. i matematik Ole Freil fortæller i denne podcast om matematisk kompetence, numeracy og dialogens betydning for arbejdet med matematisk opmærksomhed i skolen. Hør podcasten her.

  Se webinar om faglig læsning i matematik. Forlæser er Kirsten Spahn, konsulent i UCC CFU d. 20. januar 2016. Det kan også findes her.

  Podcast: Ole Freil om numeracy og matematisk opmærksomhed
  Lektor, cand.pæd. i matematik Ole Freil fortæller om matematisk kompetence, numeracy og dialogens betydning for arbejdet med matematisk opmærksomhed i skolen. Podcasten er optaget i forbindelse med Ole Freils artikelbidrag ’At lytte med det matematiske øre’ til tidsskriftet ’Viden om literacy’, nr. 22, der udkom i september 2017. Hør podcasten her.

   

 • Litteratur

  Allerup, P. (2012): Danske 4. klasseelever i TIMSS 2011. En international og national undersøgelse af matematik og natur/teknik kompetence i 4. klasse. Aarhus Institut & IEA
  Bogen indledes med en sammenfatning af undersøgelsen TIMSS 2011 og Alternativ TIMSS 2011. TIMSS 2011 fortæller om danske 4.klasseelevers forhold til matematik og natur/teknik, lærernes arbejdsbetingelser, skolens resurser til undervisning og elevernes etniske, sproglige og socioøkonomiske baggrund. Alternativ TIMSS 2011 er en tillægsundersøgelse blandt nogle af de danske deltagende skoler. Her fortolkes elevernes svar på et didaktisk niveau i stedet for de normative sammenligninger, som kendetegner TIMSS 2011.

  Andersen, M. W. (2008): Matematiske billeder, sprog og læsning. Dafolo
  Bogen giver et indblik i, hvordan der kan arbejdes med elevernes mentale billeddannelse i matematikundervisningen, og hvordan den sproglige dimension kan styrke og guide deres arbejde med problemløsningsopgaver. Der gives eksempler på, hvordan læreren ved hjælp af sproget kan kvalificere elevernes matematikkompetencer. Bogen berører desuden nogle af de sproglige problematikker, som knytter sig til matematikundervisning af elever, der har dansk som andetsprog.

  Andersen, M. W. (2013): Når jeg skriver, hvad jeg tænker, finder jeg ud af, hvad jeg mener. Om skrivelyst i matematik. I: Madsbjerg, S. & Friis, K. (red): Skrivelyst i fagene. Dansk Psykologisk Forlag
  Her fokuseres der på faglig skrivning i matematik som en metode, lærere kan integrere i undervisningen på lige fod med andre metoder. Der gives forskellige bud på, hvordan man kan introducere faglig skrivning, og på hvordan eleverne kan skrive i matematik i forskellige aktiviteter.

  Andersen, M. W. (2017): Numeracy som matematisk og demokratisk kompetence. Viden om Literacy nr. 22
  I denne artikel giver forfatteren indsigt i, hvad numeracy er, og hvordan numeracy kan danne rammen for et perspektiv på matematik i grundskolen. Der gives eksempler på numeracy anvendt i skolens praksis, og hvordan det kan kobles til Fælles Mål for matematik. Ligeledes diskuteres numeracy i relation til empowerment og dannelse.

  Andersen, M. W. (2019): Faglig skrivning i matematik – hvad, hvorfor og hvordan. Forskerklummen. Nationalt Videncenter for Læsning
  Lektor ved Københavns Professionshøjskole Michael Wahl Andersen fortæller i denne forskerklumme om faglig skrivning, og hvorfor det kan være en god idé at skrive i og om matematik. Læs klummen her.

  Andersen, M. W. & Weng, P. (2013): Håndbog om matematik i grundskolen. Dansk Psykologisk Forlag
  Bogen behandler en lang række aktuelle problemstillinger af betydning for matematikfaget. Den giver dermed matematiklærere og matematikvejledere et alsidigt redskab til at udvikle egen undervisning og til at skabe grundlag for et kvalificeret samarbejde til gavn for udviklingen af matematikfaget og elevernes læring i matematik.

  Andersen, M. W. & Weng, P. (2017): Matematisk literacy i en verden fuld af matematik – tanker om et begreb under udvikling i matematikundervisningen. I: Friis, K. & Østergren-Olsen, D. (red.): Literacy og læringsmål i indskolingen. Dafolo
  I dette kapitel diskuteres matematisk literacy med udgangspunkt i, at matematisk literacy er i spil på utallige måder i hverdags- og samfundslivet. Begrebet matematisk literacy udfoldes i sin kompleksitet, og det diskuteres i forhold til fagformålet for matematik og konkretiseres i et undervisningsforløb i fjerde klasse.

  Baltsen, S. P. (2018): Kreativitet i matematikundervisningen. Bacheloropgave ved Læreruddannelsen, UCC Campus Carlsberg
  Denne bacheloropgave fra Læreruddannelsen ved UCC undersøger, hvordan en 6. klasses faglige og kreative progression kan stimuleres gennem arbejdet med kreativitet i matematikundervisningen vha. åbne opgaver. Download opgaven her.

  Bock, K., Bonderup, H., Christensen, M. V., Eggersen, D. V., Gøttsche, N. B., Holmgaard, A., Rydén, M.-M., Svendsen, H. B. & Tetler, S. (2016): Genrepædagogik – andre nye veje i læse- og skriveundervisningen. Hans Reitzels Forlag
  Bogen samler en række forsknings- og udviklingsarbejder fra og omkring læseforskningsmiljøet på VIA University College og præsenterer dermed ny viden om læse- og skrivepædagogik i tæt relation til undervisningspraksis. Især kapitel 12 om et udviklingsforløb i matematik med et tværfagligt og tværsprogligt møde mellem matematik og dansk kan være relevant at læse.

  Bremholm, J., Bundsgaard, J., Fougt, S. S. & Skyggebjerg, A. K. (red.) (2017): Læremidlernes danskfag. Aarhus Universitetsforlag
  I antologien præsenteres den type af læremidler, der går under betegnelsen didaktiske læremidler, såsom lærebøger og it-baseret undervisningsmateriale. Bogen formidler empirisk og forskningsbaseret viden om, hvilke læremidler dansklærere bruger i undervisningen på tværs af faglige områder og klassetrin i grundskolen. I antologiens anden del præsenterer Morten Misfeldt i et kapitel forskellige opfattelser af, hvad kreativitet og innovation indebærer inden for det matematiske felt.

  Carlsen, M., Wathne, U. & Blomgren, G. (2017): Matematikk for barnehagelærere. 3. utgave. Cappelen Damm Akademisk
  Denne bog handler om matematik i børnehaven. I bogen diskuteres det, hvilken slags matematisk og matematikdidaktisk kompetence børnehavepædagoger skal have for at give børnene matematiske erfaringer og for at se matematikken i børnenes aktiviteter. I bogen gives mange konkrete og praktiske forslag til matematikaktiviteter for børn i børnehaven.

  Christensen, M. S. (2012): Faglig læsning i matematikfaget. PD-opgave. UC Sjælland. Lærerprofession.dk
  Hvorfor og hvordan har faglig læsning fået den position, som det har, på en relativ kort årrække? Hvordan forholder lærebogssystemerne, som vi ved, har en særlig betydning i matematikfaget, sig til faglig læsning? Og på hvilken måde kan matematikvejlederen bidrage med at skabe en positiv udvikling omkring faglig læsning i faget matematik? Denne problemformulering forholder Christensen sig til med afsæt i Eva Maagerøs og Dagrun Skjelbreds bog De mangfoldige Realfagsteksterne. Download opgaven her.

  Davidsen, H. S., Løge, I. K., Ludne, O., Reikerås, E. & Dalvang, T. (2015): MIO. Matematik, Individet, Omgivelserne
  MIO er et observationsmateriale til en tidlig indsats omkring matematisk opmærksomhed over for børn på 2-5 år. Materialet består af et observationsark og en håndbog med anbefalinger til tidlig indsats. Udgiverne forsøger at tydeliggøre, hvor stor betydning matematiske aktiviteter har for børns alsidige udvikling. MIO henvender sig til pædagoger og kan fungere som redskab i det daglige arbejde.  

  Ejersbo, L.R. & Steffensen, B. (2013): Læsning i Matematik for dansk- og matematiklærere. Forlaget Matematik
  I denne bog sættes fokus på de mangfoldige udfordringer, der ligger i at læse de forskellige tekster i matematik ved at inddrage den kognitive viden, der findes på området. Der er afsnit om, hvordan arbejdshukommelsen reagerer, og hvordan læsning af sådanne tekster foregår i hjernen.

  Eriksson, R.-M. (2012): Leg med tal og former – sjove aktiviteter i naturen. Dafolo
  Leg med tal og former er en praksisbog til børnehaven og børnehaveklassen, der beskriver, hvordan man kan skabe basis for matematisk forståelse gennem leg og aktiviteter. Bogen kobler matematik sammen med en række områder/temaer, som er relevante for arbejdet i børnehaven. Det er bogens ønske at inspirere til et matematikarbejde, som giver mening for såvel børn som pædagoger.

  Fauskanger, J., Mosvold, R. & Reikerås, E. (red.) (2009): Å regne i alle fag. Universitetsforlaget, Stavanger, Norge
  Bogen fortæller om, hvordan matematik indgår i og kan integreres i forskellige fag på fagenes præmisser.

  Hansen, C. (2018): Æstetiske læreprocesser med virtual reality i matematik. Bachelorprojekt ved UC Syd, Haderslev
  I dette bachelorprojekt undersøger lærerstuderende Christian Hansen, om man med virtual reality kan skabe rammerne for en æstetisk læreproces i matematik og dermed give eleverne specielle og sanselige oplevelser med faget, som øger deres motivation og lyst til matematik. Læs opgaven her.

  Hedegård, S. S. (2012): Et fagligt sprog i matematik. KVAN nr. 94, 2012
  Denne artikel sætter fokus på to årsager til at nogle elever oplever matematik som et vanskeligt fag: Først analyseres og beskrives fagets særlige sproglige strukturer, og dernæst gives en indføring i den semiotiske forståelse af, at matematiske begreber er indlejret i særlige registre eller repræsentationer.

  Heinze, I. & Kemmer, K. L. (2014): Matematik-vurdering; 0. klasse. Et materiale til vurdering af elevernes matematiske forudsætninger i slutningen af børnehaveklassen. Dansk Psykologisk Forlag
  Vurderingen er baseret på fælles mål for børnehaveklassen (2009) og afdækker barnets tal- og antalsforståelse, addition og subtraktion og enkelte matematiske begreber. Der er adgang til digital scoring og der er udviklet en norm baseret på indberetninger fra en række skoler. Vurderingen er tænkt som en gruppeprøve, som laves i maj i 0.klasse. Der afsættes flere lektioner fordelt på en uge.

  Heinze, I. & Kemmer, K. L. (2016): Matematik-vurdering; 1.-3.klasse. Et materiale til vurdering af elevernes matematiske forudsætninger i slutningen af børnehaveklassen. Dansk Psykologisk Forlag Vurderingen er baseret på forenklede fælles mål for børnehaveklassen, og det fremgår tydeligt, hvordan det vurderes, om og i hvilken grad målene er opfyldt. Vurderingerne dækker tal, regnestrategier, algebra, geometri, måling og statistik. Der er adgang til digital scoring, så der på sigt at beregnes en norm. Pt. findes der ingen fastlagt score. Der er en prøve målrettet hvert enkelt klassetrin, og det anbefales at vurderingen laves i foråret. Der afsættes flere lektioner fordelt på en uge.

  Jensen, P. E. & Jørgensen, I. (2007): Vejledning til MAT-prøver. Pædagogisk analyse af matematik. Hogrefe Psykologisk Forlag
  Prøverne er baseret på de tidligere fælles mål for matematik og ikke de nuværende forenklede fælles mål og dækker 1. – 9. klassetrin. Der er udarbejdet forventede og standardiserede normer for klassetrinnet. Prøverne er tester forskellige specifikke matematiske færdigheder og opgøres, så det tydeligt fremgår, om eleven befinder sig i komplicerede læringssituationer,  og indenfor hvilke færdighedsområder eleven har brug for enten større udfordringer eller mere stilladseret undervisning. Det anbefales at anvende prøverne i april/maj i slutningen af skoleåret og evt. i august/september i det efterfølgende skoleår. Der er ikke digital registrering.

  Kabel, K. (2009): Er matematisk samtale bare samtale? Læsning og elevers matematikfaglige sprog. I: Mona, nr. 4, 2009. Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet
  Med nedslag i henholdsvis børnehave, børnehaveklasse og folkeskolens indskoling fremstiller en række forfattere eksempler på elementer af god praksis i naturfagene. Download artiklen her.

  Kibsgaard, S. (2008): Grundlæggende læring i et stimulerende miljø i børnehaven. Universitetsforlaget Stavanger, Norge
  Ud fra et helhedssyn på barnet diskuterer bogen gennem en række artikler, hvordan matematik og sprog kan udforskes og læres gennem leg, nysgerrighed, undring og oplevelse, så barnet udvikler et grundlag for at forstå og agerer i verden omkring sig.

  Lindenskov, L. (2016): Special Needs in Mathematics Education. CURSIV, no. 18, Danish School of Education, Aarhus University
  Matematiske vanskeligheder eller dyskalkuli udgør et relativt nyt og fremadskridende forskningsfelt, og i dette engelsksprogede nummer af CURSIV er der netop fokus på særlige behov i matematikundervisning for børn, unge og voksne. Artiklerne er tidligere blevet præsenteret ved konferencen NORSMA7 i november 2013 på DPU, Aarhus Universitet. Der er bidrag fra danske, nordiske og internationale forskere.

  Lindhardt, B. (2011): Hvad er faglig læsning i matematik? Matematik, nr. 4, 2011
  Efter den nye reform, forventes det nu, at eleverne skal kunne følge med I undervisningen. Efter de nye lovændringer er læsning nu også blevet en stor del af matematik hvor der læses tekster med matematikfaglige udtryk som der fx står i trinmålene efter 6. klasse i Fælles Mål 2009. Download artiklen her.

  Lindhardt, B., Gregersen, L. & Andersen, M. W. (2012): MIO - Matematikken - Individet - Omgivelserne. Specialpædagogisk Forlag
  MIO er et observationsmateriale til en  tidlig indsats omkring matematisk opmærksomhed over for børn 2-5 år. Det er bygget op på samme måde som TRAS-materialet, men med fokus på børns matematiske virksomhed og sprog, så pædagogen kan se, hvilke pædagogiske praksisser, der er brug for til at støtte børnenes matematiske udvikling. Der er ikke fokus på formelle matematiske færdigheder, men på barnets evne til at anvende og forstå matematiske begreber i hverdagen – og dermed et naturligt perspektiv i børns literacyudvikling. Der findes vejledning og observationsark.

  Lorentzen, L. (2012): Hvad er Matematikk. Universitetsforlaget
  Bogen giver læseren en indføring i matematikkens verden, og hvordan en matematiker tænker. Er det søgen efter struktur, problemløsning eller skønhed, som fascinerer i matematik?

  Lundberg, I. & Sterner, G. (2009): Regne- og læsevanskeligheder. Alinea
  Bogen giver gode og delvis forskningsbaserede bud på forklaringer til en del sammenhænge mellem vanskeligheder i henholdsvis regning og/eller i kombination til skrivning/læsning.

  Maagerø, E. (2009): De langsomme teksterne – om å lese i matematikk. Læsepædagogen, nr. 5, 2009, Landsforeningen af Læsepædagoger
  I artiklen beskrives matematiske tekster som tekster bestående af mange former for mening. Matematiske tekster er derfor tekster, der skal læses langsomt og som kræver stor opmærksomhed fra læseren. Artiklen drøfter efterfølgende hvilke udfordringer dette giver, samt hvordan elever ser på læsning i matematik.

  Maagerø, E. & Skjelbred, D. (2010): De mangfoldige realfagstekstene. Om lesing og skriving i matematikk og naturfag. Fagbokforlaget
  Bogen giver viden om de to fags tekster og viser, hvordan der må arbejdes med læsning og skrivning i matematik og naturfag. Det sker på basis af observationer og interview i skolen og ud fra analyser af fagenes tekster.

  Matematik, nr. 3, maj 2018, 46. årgang. Temanummer: It og medier i matematik. Danmarks matematik-lærerforening
  Tidsskriftets tema er it og medier i matematikundervisningen, og det består af artikler om didaktik og læringsformer, om samfundsforhold og teknologiens forskellige roller i folkeskolen, gymnasiet og elevernes almene dannelse. Fokus er bl.a. på at uddanne elever til at blive kreative og fremme deres glæde og virkelyst med teknologi.

  Mulvad, R. (2009): Sprog i skole. Læseudviklende undervisning i alle fag. Alinea
  Bogen handler om at lære sprog, at lære gennem sprog og at lære om sprog - også i matematik. Med udgangspunkt i elev- og lærebogstekster fra bl.a. matematik diskuteres ud fra en funktionel lingvistik synsvinkel, hvordan læsning, sprog og faglighed kan integreres i en sprogbaseret og genreorienteret undervisning.

  Munro, J. (2004): Matematikundervisning 1 - matematikvanskeligheder. Læserapport 38. Landsforeningen for Læsepædagoger
  I Læserapporten fokuseres på at matematikvanskeligheder kan forebygges, hvis ”undervisningen opmuntrer eleven til at erkende og identificere, hvad eleven véd om det, han eller hun skal til at lære noget om – og derefter stiller spørgsmål til denne viden”.

  Munro, J. (2004): Matematik undervisning 2 - udviklingsdyskalkuli. Matematikvanskeligheder. Læserapport 39. Landsforeningen for Læsepædagoger
  Læserapporten skildrer generelle problemstillinger ved dyskalkuli/talblindhed , som kendes fra nogle af de elever, der har svært ved at forstå talsystemet og de fire regningsarter. Langt fra alle elever med matematikvanskeligheder har dyskalkuli.

  Nationalt Videncenter for Læsning (2018): 30 ideer til et aktivt samarbejde om sprog ved skolestart. Nationalt Videncenter for Læsning
  Formålet med idekataloget er at give lærere og skolepædagoger i indskolingen ideer til at skrue op for børnenes deltagelse i sproglige aktiviteter i skolen. Aktiviteterne inddrager sproglige forløb i såvel matematik som i dansk, men inddrager også andre af skolens vigtige fag og temaer. Download kataloget her.

  Niss, M. & Jankvist, U. T. (red.) (2016): Fra Snublesten til byggesten. Frydenlund
  Bogen formidler erfaringerne fra landets første videreuddannelse til matematikvejleder og fortæller gennem en række cases, hvordan man kan arbejde med elever, der har svært ved faget matematik.

  Niss, M. & Jankvist, U. T (red.): Læringsvanskeligheder i matematik – hvordan kan de forstås og afhjælpes? Frydenlund
  Bogen består af seks kapitler skrevet af gymnasielærere, som har gennemført uddannelsen til matematikvejleder. Hensigten med bogen er at bidrage til at inspirere lærere og vejlederes egen praksis ved at præsentere, hvilke interventioner forfatterne har foretaget ud fra et forskningsmæssigt grundlag. Interventionstiltagene er kendetegnet ved aktiviteter, der omfatter meget specifikke og konkrete aktiviteter med et snævert og afgrænset fokus, til mere generelle tiltag, som kan sættes i værk over for et bredere spektrum af læringsvanskeligheder.

  Pind, P. RoS/Test. Pind & Bjerre
  Materialet RoS/Test kan anvendes i 1.-5. klasse. Der er test til klassescreening, og til individuel udredning af elevens matematik kompetencer, hvor læreren taler med eleven (samtalen tager ca. 15 minutter). RoS (regning, observation og strategi) indeholder materialer til udredning og hjælp af elever, der er i risiko for matematikvanskeligheder. Materialet indeholder test, interventionsmateriale, træningshæfter og gratis materialer til lærerne. Det er test, hvor læreren lærer ved at lytte til børnene.

  Reikerås, E. (2007): Aspects of arithmetical performance related to reading performance: a comparison of children with different levels of achievement in mathematics and reading at different age levels. Ph.d.-afhandling, Stavanger Universitet
  Afhandlingen undersøger betydningen af læsefærdigheder for læring i matematik og er baseret på studier af 941 børn i alderen 8-15 år.

  Reikerås, E. (2007): Lesing og regning. Læsepædagogen nr. 1, 2007. Landsforeningen af Læsepædagoger
  Denne artikel præsenterer væsentlige pointer fra Reikerås ph.d. afhandling.

  Thejsen, T. (2016): Der er forskel på talblindhed og matematikvanskeligheder.Folkeskolen.dk
  Elever med dyskalkuli, talblindhed, kan ikke komme på erhvervsskole eller gymnasium, hvis de i ikke får hjælp i tide, for de nye karakterregler betyder, at man skal have mindst karakteren 02 i matematik for at blive optaget.

  Viden om Literacy, nr. 22. L1T3R4CY - literacy og numeracy i børnehave og indskoling. Nationalt Videncenter for Læsning
  Dette nummer handler om literacy og numeracy i børnehave og indskoling og indeholder artikler skrevet af blandt andet deltagere og projektkonsulenter i projektet Tidlig literacy - tidlig numeracy i Frederiksberg Kommune. Læs tidsskriftet her.

  Væge, K. & Nosrati, M. (2018): Motivasjon i matematikk. Universitetsforlaget
  I denne bog, som henvender sig til lærere, lærerstuderende og andre, der gerne vil lære mere om motivation i matematik, får læseren en introduktion til centrale aspekter ved motivation, som har været fremtrædende i forskning om elevers motivation. Forfatterne diskuterer flere konkrete træk ved klasserumskultur og undervisningspraksis, der påvirker elevers motivation.

 • Rapporter

  Allerup, P., Belling, M. N., Kirkegaard, S. N., Stafseth, V. T. & Torre, A. (2016): Danske 4.-klasseelever i TIMSS 2015 - En international og national undersøgelse af matematik- og natur/teknologikompetence i 4. klasse. Forlag1.dk
  En ny undersøgelse af danske 4. klasseelevers præstationer i fagene matematik og natur/teknologi viser, at danske elever klarer sig godt internationalt set, og at mange af de danske elever, hat stærke kompetencer indenfor matematik. Trods dette, er den negative sociale arv fortsat stærk, og lærerne oplever mere støj og flere forstyrrelser i undervisningen. Denne TIMSS 2015 rapport kan derfor fungere som et godt referencepunkt for evaluering af skolereformens virkning. Download rapporten her.

  Rambøll m.fl. (2014): Forskningsbaseret viden om matematik. Rambøll Management Consulting, Aarhus Universitet, Professionshøjskolen Metropol, UCC Professionshøjskolen og VIA University College
  Matematik er mere end formler, brøker og ligninger og bruges hver eneste dag som en faglighed til at forstå og fortolke verden omkring os. Denne publikation sætter fokus på, hvilke metoder eller indsatser der har effekt på eller betydning for elevers udvikling af mathematical literacy.

  Rambøll & Clearinghouse (2014): Forskningskortlægning MATEMATIK (Mathematical literacy). Undervisningsministeriet
  Denne rapport præsenterer resultaterne af en syste-matisk kortlægning og -syntese af forskning inden for mathematical literacy.

  SFI (2013): Talblindhed - en forskningsoversigt
  Denne rapport giver en oversigt over viden om talblindhed (også kaldet dyskalkuli) i Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien. Mennesker med talblindhed mangler den grundlæggende evne til at forstå tal og mængder, hvilket kan være et stort handicap i hverdagen. Rapporten beskriver den omfattende faglige diskussion, der har været om talblindhed i disse lande. På den baggrund konkluderer forskerne, at det giver god mening at tale om talblindhed som en diagnose på linje med ordblindhed. Forskerne opstiller også en samlet definition på talblindhed. Læs rapporten her.

  Tetler, S., Baltzer, K., Ulvseth, H. et al. (2014): Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov. Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
  I dette forskningsprojekt i samarbejde med Undervisningsministeriet og UCC, VIA og UC Syd sættes fokus på undervisningsdifferentiering og elevernes læseforståelse. Find her eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik i 5. klasse, hvor undervisningsdifferentiering er det bærende princip, og hvor der er en særlig opmærksomhed på elever i komplicerede læringssituationer. Læs her.

 • Websites

  Danmarks matematiklærerforening
  Her kan findes ideer til undervisningsforløb, artikler, boganmeldelser mm. Alt målrettet grundskolen. Foreningen er en faglig landsforening, og medlemmerne er lærere i folkeskolen og lignende skoleformer.

  Literacy.dk
  Literacy.dk drives af Nationalt Videncenter for Læsning og Samfundslitteratur, som her formidler viden om literacy. Sitet opdateres løbende. Der sættes fokus på forskellige faglige emner ud fra et forsknings-, praktiker- og undervisningsperspektiv. 

  Læsecentret i Stavanger
  Læsecenteret, som er en del af Stavanger Universitetet, arbejder med specialpædagogik og ’læsevitenskap’. Flere forskere er optaget af sammenhængen mellem matematik og læsning.

  Matematikvejlederforeningen
  Matematikvejlederforeningen er en forening for kommende og fungerende matematikvejledere ved ungdomsuddannelserne. Foreningen arbejder for at oplyse om de forskellige tiltag inden for området samt at øge overblikket og forståelsen for matematikvanskeligheder.

  Nordic Research Network on Special Needs Education in Mathematics
  Netværket er et nordisk mødested for fagpersoner inden for matematikdidaktik, specialpædagogik og pædagogik, og fokus er forebyggelse af og tiltag for elever med matematikvanskeligheder.

  Pernille Pind
  Pind er Cand. Scient. med speciale i matematikdidaktik og har en bred undervisningserfaring. På hjemmesiden findes nyhedsbreve, anbefales litteratur, udbydes kurser mm.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Literacy i matematik