Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Literacy på ungdomsuddannelser

Literacy forstået som evnen til at forstå, bruge og interagere med tekster er nødvendig for deltagelse i videre uddannelse. I Danmark har vi et meget differentieret udbud af uddannelse efter grundskolen. De forskellige ungdomsuddannelser er ret specialiserede og retter sig hver for sig mod forskellige videregående uddannelser og jobmuligheder. Fælles for dem er dog, at de alle forudsætter nogle grundlæggende literacykompetencer.
Langt de fleste unge har disse kompetencer, når de går ud af grundskolen, men der er også en gruppe, som enten skal have særlig støtte på den ungdomsuddannelse, de går ind på, eller som deltager i opkvalificerende forløb eller alternativ ungdomsuddannelse, inden de går videre.

Det er kendetegnende for literacy på ungdomsuddannelserne, at teksttyper, genrer og anvendelser varierer meget fra fag til fag og skoleformerne imellem. Literacy på ungdomsuddannelserne spænder meget vidt, lige fra produktionsskoler, erhvervsuddannelser til de traditionelle gymnasiale retninger, og arbejdet med literacy bør så vidt muligt ligge i de fag og sammenhænge, hvor den unge skal bruge det.

Læs også om projekter om literacy i ungdomsuddannelserne her

 • Film & Podcasts

  Nationalt Videncenter for Læsning (2018): Nikolaj Elf om skriverudviklinger i gymnasiet. Nationalt Videncenter for Læsning
  I denne podcast fortæller Nikolaj Elf fra SDU om forskningsprojektet 'Skriftlighed og faglighed', hvor gymnasieelever udvikler deres skriftlighed og identitet som skrivere i løbet af gymnasietiden. Projektet har fulgt elevers skrivning i alle fag fra folkeskolens 9. klasse til afslutningen af deres gymnasiale uddannelse. Hør podcasten her.

  Nationalt Videncenter for Læsning. Ellen Krogh om skriverudviklinger i gymnasiet. Nationalt Videncenter for Læsning
  Ellen Krogh fra SDU fortæller i denne podcast om forskningsprojektet 'Skriftlighed og faglighed' , hvor gymnasieelever udvikler deres skriftlighed og identitet som skrivere i løbet af gymnasietiden? Projektet har fulgt elevers skrivning i alle fag fra folkeskolens 9. klasse til afslutningen af deres gymnasiale uddannelse. Hør podcasten her.

  Nationalt Videncenter for Læsning (2016): Lektier og læsning på VUC. Nationalt Videncenter for Læsning
  Peter Heller Lützen fra Nationalt Videncenter for Læsning fortæller her om lektier og læsning på VUC. Se filmen her.

  Nationalt Videncenter for Læsning (2017): Podcast med professor Ellen Krogh og lektor Nikolaj Elf. Nationalt Videncenter for Læsning
  Nationalt Videncenter for Læsning har inviteret professor Ellen Krogh og lektor Nikolaj Elf fra Syddansk Universitet, Odense, til at fortælle nærmere om forskningsprojektet ’Faglighed og skriftlighed’; et forskningsprojekt, der har undersøgt, hvordan elevers skrive- og skriverudvikling ændrer sig over tid.
  Lyt til podcasten om skriverudviklinger og de store formater med Ellen Krogh
  Lyt til podcasten om skriverudviklinger og teknologi med Nikolaj Elf

 • Litteratur

  EVA (2016): VOX - viden til handling på EUD. Danmarks Evalueringsinstitut
  I januar udkommer EVA’s magasin VOX – viden til handling på EUD. I magasinet kan du finde inspiration til god undervisning og give erhvervsuddannelserne stemme. Der findes også artikler om et omtalt emne efter erhvervsuddannelsesreformen, nemlig undervisningsdifferentiering. Læs mere her.

  Larsen, J. (2015): Nye vinkler på erhvervspædagogik - udvikling i teori og praksis. Systime, Aarhus  
  Denne bog giver basis for bredere diskussioner af erhvervspædagogik og dennes udvikling. Bogen kobler teoretiske tilgange med konkrete elementer fra udviklingsprojekter. Bogen forsøger desuden at give fremstillinger, der kan bruges i Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik. 

  Mørch, M. (2015): Fag og læsning – på de gymnasiale uddannelser STX. Systime - Dansklærerforeningens Forlag
  Bogen kommer med ideer til redskaber, der gør det hurtigere og nemmere at tilegne sig det faglige stof, så eleverne får større udbytte af undervisningen. Få inspiration til strategier, der kan aktivere din forhåndsviden, og dan dig et overblik over tekstforståelsen.

  Mørch, M. (2015): Fag og læsning – på de gymnasiale uddannelser HHX. Systime - Dansklærerforeningens Forlag
  Bogen kommer med ideer til redskaber, der gør det hurtigere og nemmere at tilegne sig det faglige stof, så eleverne får et større udbytte af undervisningen på et handelsgymnasium. Fag og læsning – på de gymnasiale uddannelser HHX er en håndbog, der med fordel kan bruges under hele gymnasieforløbet på HHX.

  Mørch, M. (2015): Fag og læsning – på de gymnasiale uddannelser HTX. Systime - Dansklærerforeningens Forlag
  Bogen er øvelsesbaseret og lægger op til at arbejde bevidst og tydeligt med den daglige undervisning i fagene. Der sættes fokus på, hvad der kendetegner det enkelte fag, og der introduceres øvelser med nye fagudtryk og måder at kategorisere viden på.

  Mørch, M. (2015): Fag og læsning – på de gymnasiale uddannelser HF. Systime - Dansklærerforeningens Forlag
  Bogen kommer med ideer til redskaber, der gør det hurtigere og nemmere at tilegne sig det faglige stof og dermed sikre et større udbytte af undervisningen på HF-uddannelsen. Bogen fungerer som et redskab, og den kan fungere direkte i det praktiske arbejde. Bogens forfattere kommer med bud på strategier, der kan hjælpe til at danne overblik over tekstforståelse.

  Skaftun, A., Solheim, O. J. & Uppstad, P. H (2015): Leseboka - Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Dam Akademisk
  Bogen giver en introduktion til læsning, læseforståelse og literacy i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Bogen har en generel introduktion samt kapitler om alle de vigtigste fag i de store ungdomsuddannelser.

  Tanggard, L. & Juelsbo, T. (2015): Lær! Effektiv talentudvikling og innovation. Gyldendal
  Bogen handler om, hvordan virksomheder, organisation og medarbejdere bliver bedre til at arbejde med talentudvikling, læring og kreativitet. At være kreativ og innovativ, kræver at man er nysgerrig, vil lukke op for nye tanker og er klar til at eksperimentere og lege. Det betyder, at der skal skabes læringsmiljøer med plads til erfaringsudveksling, så deltagerne kan lære af hinanden og inspirere hinanden. 

 • Rapport

  Allerup, P., Torre, A. & Hetmar, V. (2012): LEKS-Longitudinal - en undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet
  Dette forskningsprojekt fulgte københavnske unge med lav PISA-score i videre uddannelse. Studiet viser, at lav PISA-score ikke er en hindring for at gå videre i ungdomsuddannelse. Unge med dårlige læseforudsætninger far forøget risiko for ikke at uddanne sig videre, men den er ikke meget højere end andre unges. Der er tale om en risiko og ikke en forhindring. Download rapporten her.

  Behr, I. M. & Lützen P. H. (2016): Afslutningsrapport - lektier og læsning på VUC. Nationalt Videncenter for Læsning og VUC Videncenter
  Dette er den afsluttende rapport om et projekt, der havde til formål at styrke læsningen på hf på VUC. Der blev arbejdet på tre VUC’er i kultur- og samfundsfagene, naturfagene og dansk. Projektet viste bl.a., at man kunne opnå større faglig fordybelse i læsningen, når der ikke var lektier. Download rapporten her.

  Buch, B. & Lützen, P. H. (2016): Idekatalog - metoder til bedre læsning på HF. Nationalt Videncenter for Læsning
  Sammen med VUC Videnscenter har centret udgivet et nyt idékatalog. Idekataloget giver både konkrete værktøjer og praksiseksempler til lektieintegreret undervisning. Download kataloget 
  her.

  EVA - Danmarks Evalueringsinstitut
  Find EVAs udgivelser på ungdomsuddannelses-området her. 

  Illum, L., Lützen, P. H. & Spangenberg, J. (2017): Læsning og læsevejledning på EUD. Nationalt Videncenter for Læsning
  Rapporten består af et litteraturstudie, der kortlægger, hvilken dansk viden der findes om læsningens betydning for gennemførelse af erhvervsuddannelser. Anden del undersøger læsevejledernes betingelser og muligheder på erhvervsskolerne med henblik på at styrke den faglige læsning i fagene. Evalueringen er knyttet til projektet ’Læseløft Syd’, der havde til formål at opkvalificere undervisere på erhvervsskolerne i faglig læsning og sproglig opmærksomhed. Læs rapporten her.

  Nationalt Videncenter for Læsning, VUC-videncenter, Københavns VUC, VUC Hvidovre-Amager og Nordvestsjællands HF og VUC (2016): Lektier og læsning på VUC
  Formålet er at udvikle VUC-lærernes didaktiske kompetencer gennem et aktionslæringsforløb med fokus på lektieintegreret undervisning. Målet med dette er fastholdelse af og bedre læring for hf-kursister på VUC. Læs mere her.

  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (2015): Mønsterbryderindsatser på de videregående uddannelser.
  SFI har udvalgt 12 eksempler, som forsøger at inspirere til at afprøve indsatser, der potentielt kan bidrage til at fremme den sociale mobilitet på de danske videregående uddannelser.
  Læs mere her.

 • Websites

  EUD Læsevejlederforeningen
  Følg initiativer i EUDs Læsevejlederforening, og find mere om området her. Se f.eks. mere om nationale konferencer på området.

  EVA - Danmarks Evalueringsinstitut
  Læs f.eks. om aktuelle indsatser og projekter, og find EVAs undersøgelser på området. 

  Landsforeningen af Læsepædagoger
  Find her viden om foreningens udgivelser og aktiviteter, f.eks. den årlige læsevejlederdag og Munkebjerg-konference. Download også artikler fra tidligere årganges tidskrifter. 

  Literacy.dk
  Literacy.dk drives af Nationalt Videncenter for Læsning og Samfundslitteratur, som her formidler viden om literacy. Sitet opdateres løbende. Der sættes fokus på forskellige faglige emner ud fra et forsknings-, praktiker- og undervisningsperspektiv. 

  Læsevejlederforeningen - for læsevejledere i de gymnasiale uddannelser
  Her finder du nyt om kurser, materialer og foreningens blog. Foreningens årskursus lanceres her - det afholdes gerne hvert år i november. 

  VUC - videncenter
  Læs om VUC-videncenter, abonnér på videncenterets tidskrift og følg med i arrangemennter på denne hjemmeside. 

  Tekstnetværket 
  Socialstyrelsen står bag dette faglige netværk vedrørende læse-skrivevanskeligheder og kompenserende teknologier. Det koster et mindre beløb at være medlem. Det er et aktivt debatforum, og der afholdes temadage. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Literacy på ungdomsuddannelser