Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Systemisk funktionel lingvistik

Formålet med den funktionelle sprogteori er at beskrive, hvordan sproget skaber betydning i de sociale processer, mennesker indgår i. Sprog betragtes som tegn for betydning og betydningsdannelse som en social proces og som noget, der foregår mellem mennesker i et samfund. På den måde er teorien både en sociologisk og en semiotisk teori. De redskaber, som denne sprogmodel bruger, kan indfange betydningsdannelse, dvs. hvordan sprogsystemet arbejder i sprogbrug.

Den systemiske funktionelle sprogteori kan derfor også gribe og begribe betydningsdannelse i skolen, og dens begrebsapparat kan give eleverne sproglige redskaber til at lære med. Sprogteorien er udviklet i et tæt samarbejde mellem lingvister og uddannelsessociologer, fx Basil Bernstein, og pædagogiske forskere og lærere i skolen.  Dens første tilblivelse skyldes lingvisten M. A. K. Halliday tilbage i 1960’erne i UK. I dag findes der et stærkt forsknings- og udviklingsmiljø for SFL og SFL-baseret pædagogik i Australien, men de indgår i øvrigt i megen international forskning og udvikling, herunder i Norden.

 • Film & Podcasts

  Filmkompagniet (2013): Teaching Learning Cycle - fase 1, 2 og 3. Dansk 1. klasse. Filmkompagniet
  Mette Vedsgaard Christensen, lektor ved VIA UC præsenterer Teaching Learning Cycle, der er en undervisningsmodel, som modellerer elevernes skrivning. Filmen viser en danskundervisning i 7. klasse. Se filmen her.

  Filmkompagniet (2013): Reading To Learn - fase 1, 2 og 3. - Historie 5. klasse. Filmkompagniet
  Filmen demonstrerer, hvordan en lærer, som skal læse en fagtekst med sin 1. klasse, dels viser, hvordan det særlige fagsprog opfører sig, dels viser, hvordan teksterne er opbygget strukturelt. Se filmen her.

  Filmkompagniet (2014): Reading To Learn - fase 1, 2 og 3. - Historie 5. klasse. Filmkompagniet
  Denne film handler om Reading to Learn, som er en undervisningsmodel, der er velegnet til at stilladsere elevers læsning af svære tekster. Filmen viser brugen af Reading to Learn i historie i en 5. klasse. Se filmen her.

  Filmkompagniet (2013): SFL - Systematisk Funktionel Lingvistik. Dansk 2. klasseFilmkompagniet
  Filmen handler om, hvordan grammatik skaber betydning i tekster. Filmen viser brugen af Systemisk funktionel lingvistik i dansk i 2. klasse. Se filmen her.

 • Litteratur

  Andersen, T. H. & Smedegaard, F. (2005): Hvad er meningen? Syddansk Universitetsforlag
  En lærebog i systemisk funktionel lingvistik for universitetsstuderende. Bogen er både en introduktion til SFL og – ikke mindst – en beskrivelse af dansk sprog med SFL. Den egner sig godt som opslagsbog, fx i forbindelse med læsning af Ruth Mulvad: Sprog i skole, se nedenfor.

  Berge, K. L., Coppick, P. & Maagerø, E. (red) (1998): Å Skape mening med språk. En samling artikler av M.A.K. Halliday, R. Hasan, J. R. Martin. Cappelen
  En række centrale tekster oversat til norsk samt introduktioner ved Kjell Lars Berge og Eva Maagerø. Her er mange af de centrale og klassiske tekster i SFL oversat til norsk, fx J. R. Martins artikel: Livet som substantiv.

  Bock, K., Bonderup, H., Christensen, M. V., Eggersen, D. V., Gøttsche, N. B., Holmgaard, A., Rydén, M.-M., Svendsen, H. B. & Tetler, S. (2016): Genrepædagogik – andre nye veje i læse- og skriveundervisningen. Hans Reitzels Forlag
  Bogen samler en række forsknings- og udviklingsarbejder fra og omkring læseforskningsmiljøet på VIA University College og præsenterer dermed ny viden om læse- og skrivepædagogik i tæt relation til undervisningspraksis. Af relevante kapitler kan især nævnes kapitel 1, som er en oversættelse af David Roses introduktion til den pædagogiske teori bag hans metode Reading to Learn, kapitel 2, som er en oversættelse af Beverly Derewiankas introduktion til den didaktiske model sneglehusmodellen, kapitel 3 om sneglehusmodellen, kapitel 10 om danske undervisningseksempler på Reading to Learn og kapitel 11 om at omsætte sneglehusmodellen til et konkret, tværfagligt forløb i en dansk klasse.

  Butt, D., Fahey, R., Feez, S, Spinks, S. & Yallop, C. (2000): Using Functional Grammar. An Explorer’s Guide. Second Edition. Macquarie University
  En introduktion henvendt til sproglærere (både modersmål, andet- og fremmedsprog). En velskrevet og meget anvendelig introduktion til sprogmodellen set i lyset af praksis.

  Christie, F. (2012): Language Education Throughout the School Years: A Functional Perspective. Wiley-Blackwell
  Udfra et systemisk funktionært lingvistisk (SFL) perspektiv beskriver Christie skriftsprogsudviklingen blandt 6-18-årige elever ud fra elevteksteksempler. Hun giver eksempler på, hvordan elevernes sprogudvikling kan stimuleres og stilladseres gennem undervisning på tværs af fagene. Dette krydres med korte teoretiske diskurser i overbliksform. Bogen er således både teoretisk funderet og rettet mod pædagogisk praksis i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Bogen forventes anmeldt i Viden om Læsning nr. 13, foråret 2013.

  Christie, F. & Derewianka, B. (2008): School Discourse – Learning to write across the years of schooling. London Continuum 
  Denne bog sætter fokus på skriftsprogsudviklingen blandt 6-18-årige ud fra et SFL-perspektiv, og fokus er især på elevers tekster i engelsk, historie og naturfag. I hvert kapitel analyseres udvalgte elevtekster omhyggeligt, så læseren får et indblik i, hvad der karakteriserer en ’god’ elevtekst på forskellige alderstrin. Bogen fastslår også, at hvert fags genrer, og dermed de genrer eleverne producerer, er afhængige af den uddannelsesmæssige kontekst. Bogen kan dermed inspirere til udvikling af dansk pædagogisk praksis ud fra australske erfaringer. Bogen er anmeldt i Viden om Læsning nr. 12, september 2012. Læs anmeldelsen her.

  Eggins, S. (2004): An Introduction to Systemic Functional Linguistics. 2nd edition. Continuum
  En introduktion til sprogteorien, som har tekst og genre som omdrejningspunkt. Introduktionen er en af de meget anvendte. Den har især fokus på, hvad det vil sige, at sprogteorien er semiotisk.

  Frimann, S. (2004): Kommunikation – tekst i kontekst – tekstanalyse med systemisk funktionel lingvistik. Aalborg Universitetsforlag
  Sprogteorien introduceres i tekstanalyser og sættes i relation til andre sprogteorier – og gør det ud fra en dansk tradition inden for arbejde med sprog og tekster.

  Gibbons, P. (2016): Stärk språket – stärk lärandet. Hallgren & Fallgren
  Bogen forsøger at give læseren en solid teoribasis ud fra aktuel forskning på området. De nye mål i skolen stiller krav til eleverne om, at de besidder både gode læse- og skrivekundskaber.

  Gibbons, P. (2016): Styrk sproget, styrk læringen. Sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede klasserum. Samfundslitteratur
  Styrk sproget, styrk læringen er en håndbog til lærere og studerende på læreruddannelsen, der ønsker at kvalificere deres arbejde med sproglig udvikling i fagene og med elever med dansk som andetsprog. Bogen handler om, hvordan lærere kan støtte andetsprogselever i klassens daglige læringskontekster, hvor elever inddrages i udfordrende opgaver med mulighed for udvikling af deres danske skolesprog i fagundervisningen.

  Halliday, M. A. K. (2004): An Introduction to Functional Grammar. 3rd edition with C. M. I. M. Matthiessen. Arnold
  Den grundlæggende sprogteori. Teorien udvikles løbende – derfor denne 3. udgave. Imidlertid kan 2. udgaven fra 1994 måske være en enklere første introduktion til SFL.

  Johansson, B. & Ring, A. S. (2015): Lad sproget bære. Akademisk Forlag
  Lad sproget bære udkommer nu i 2. udgave. Til denne følger en DVD med over 200 siders konkret arbejdsmateriale, der relateres til Forenklede Fælles Mål - lige til at printe og arbejde med i klassen. Forordet er skrevet af Ruth Mulvad.  

  Johansson, B. & Ring, A. S. (2015): LÅT språket BÄRA - genrepedagogik i praktikken. Hallgren og Fallgren
  Den nya samlade läroplanen Lgr 11 ståller stora krav på god språkkompetens hos såväl lärare som elever. 

  Karlsson, A. & Holmberg, P. (2007): Grammatik med betydelse: En introduktion till funktionell grammatik. Hallgren & Fallgren
  En svensk indtroduktion til lærer-/universitetsstuderende, som har fokus på selve sprogteorien og demonstrationer af, hvad den kan.

  Martin, J. R., Mathiessen, C. M. I. M. & Painter, C. (1997): Working with Functional Grammar. Arnold
  Denne bog er en slags arbejdsbog til Hallidays An Introduction to Functional Grammar fra 1994. Den indeholder både øvelser og særdeles nyttige afsnit: Trouble Shooting – her kan man få svar på snart sagt alle tvivlsspørgsmål.

  Martin, J. R. & Rose, D. (2003): Working with Discourse. Meaning beyond the Clause. Continuum
  Denne bog er en meget praksisnær introduktion til den udvidelse af SFL, som kaldes appraisal: hvordan tekster formidler holdning og bestemte synsvinkler. Analyseeksemplerne er hentet fra Sydafrika og landets genforsoningsproces.

  Martin, J. R. & White, P. R. R. (2007): The Language of Evaluation. Appraisal in English. Palgrave
  Om sprogets interpersonelle dimensioner: subjektivitet i tekster – en samlet teoretisk fremstilling af teorien om appraisal.

  Mulvad, R. (2009): Sprog i skole. Læseudviklende undervisning i alle fag. Funktionel lingvistik. Alinea
  Bogen introducerer til funktionel lingvistik gennem analyser af tekster fra skolens verden såvel som lærebogstekster og elevtekster, og den demonstrerer herigennem, hvad SFL kan som analyseredskab. Hen ad vejen diskuteres undervisning i og med SFL, og denne pædagogiske dimension perspektiveres i bogens afsluttende kapitel 8.

  Maagerø, E. (2005): Språket som mening. Innføring i funksjonell lingvistikk for studenter og lærere. Universitetsforlaget
  En introduktion på norsk med fokus på anvendelse af funktionel lingvistik i læreruddannelse og skole. I bogen er der mange gode oversigter over sprogbrug i forskellige kontekster – lige til at anvende i undervisningen i lærer- og efteruddannelse.

  Martin, J. (2010): Language, register and genre. I: Coffin, C., Theresa L. & O’Halloran, K. (eds): Applied Linguistics Methods. A Reader. Rotuledge
  Denne artikel giver en oversigt over teoriens elementer og sammenhængen mellem dem. Den kommer også ind på historien om SFL: hvor kommer teorien fra, og hvordan er den udviklet i årenes løb?

  Nielsen, L. (2007): Sproglig tekstanalyse – evaluering – et funktionelt grammatisk perspektiv på værdisætning i tekster. Syddansk Universitetsforlag
  Bogen er en introduktion til teorien appraisal på dansk, og den demonstrerer, hvordan man kan analysere tekster i danskundervisningen med appraisal, især til det gymnasiale niveau.

  Rose, D. & Martin, J. R. (2013): Skriva, läsa, lära. Genre, kunskap och pedagogik. Hallgren & Fallgren
  Bogen beskriver Sydneyskolens forskning og arbejde med genrebaseret skriveindlæring relateret til genrebegrebet i skolernes læreplaner samt læseudviklingsmetodikken Reading to Learn (R2L). I bogen peges på undervisningsstrategier, som muliggør, at alle elever kan udvikle de læse- og skrivekompetencer, som er nødvendige for at kunne lære i alle skolens fag. Teorien er bearbejdet og relateret til svenske skoleforhold.

  Sprogforum årg. 22, nummer 63, december 2016: Genrepædagogik. Aarhus Universitetsforlag
  I dette nummer af Sprogforum er der fokus på genrepædagogik med vægt på den australske tilgang, som in-troduceres af dennes ophavskvinder og -mænd, hvormed der gives en aktuel status på området. Temanummeret præsenterer også eksempler på andre tilgange til skriftlighed, f.eks. den norskinspirerede danske skriveforskning og en tilgang med inspiration fra critical literacy. Download temanummeret her.

  Thompson, G. (2004): Introducing Functional Grammar. Second Edition. Arnold.
  En meget velskrevet introduktion til sprogteorien, som kan være god at starte sine mere indgående studier af SFL med.

 • Websites

  Systemic functional linguistics, information site
  Denne side er v
  el nok den største hjemmeside om SFL: Litteraturlister, afhandlinger, artikler, kurser og arrangementerne.

  Nordisk SFL & socialsemiotik
  Nordisk SFL & socialsemiotik har til formål at fremme udbredelsen af den systemisk-funktionelle lingvistik og den socialsemiotiske videnskab i Norden. I dette arbejde forsøges det i øvrigt at fremme den systemisk-funktionelle beskrivelse af de nordiske sprog: dansk, norsk og svensk. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Systemisk funktionel lingvistik