Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Flersprogslæsning

Når betegnelsen to- eller flersproget bliver brugt, sætter mange et lighedtegn mellem det og ballade, ressourcesvage familier og manglende integration. Endvidere viser PISA Etnisk, at tosprogede elever er op til to år bagud i forhold til deres etnisk danske klassekammerater.

Over for det paradigme står en forsknings- og undervisningstradition, der fokuserer på sprog og sproglig mangfoldighed som en ressource i sig selv, og som kritiserer overstående for at se to- eller flersprogede børn og unge i et mangelperspektiv. Sprog er en gave, som alle har, uanset baggrund. Den gode undervisning og det gode møde med alle børn og unge skal derfor handle om sprog og sprogudvikling. 

Få viden om og inspiration til den daglige undervisning og til det gode arbejde med sprog i litteraturlisten nedenfor.

 • Film & Podcasts

  Siden er under opdatering.

 • Litteratur

  Bjar, L. & Liberg, C. (2004): Børn udvikler deres sprog. Gyldendal
  Målgruppen er studerende, pædagoger og lærere samt andre med interesse for de forskellige aspekter af den sproglige udvikling, herunder sproglige vanskeligheder. Tosprogethed behandles også i bogen.

  Bleses, D. m.fl. (2007): Tidlig kommunikativ udvikling. Center for Børnesprog / Syddansk Universitetsforlag
  Bogen er en brugervejledning og manual til undersøgelse af danske normalthørende og hørehæmmedes børns tidligste sprogtilegnelse i alderen 8-36 måneder. Desuden rummer bogen resultaterne fra en omfattende normeringsundersøgelse om tidlig sprogtilegnelse, som danner grundlag for den sprogvurdering, der tilbydes alle 3-årige børn. Dataindsamlingen hører til blandt verdens største på dette felt.

  Bleses, D. & Højen, A. (red.) (2011): Når børn lærer sprog. Dansk sprogtilegnelsesforskning i et internationalt perspektiv. Center for Børnesprog / Syddansk Universitetsforlag
  Bogen beskriver dybtgående, den udfordring småbørn stilles overfor, når de tilegner sig sproget dansk – også når børnene er tosprogede. Her sættes fx fokus på hvilken systematik er der i ordforrådets udvikling og hvordan kan man vurdere børns sprog for at følge den sproglige udvikling. Bogen henvender sig fx til audiologopæder, pædagoger, psykologer og interesserede forældre.

  Bogh, C. (2015): Sprog og literacy i dagtilbuddene – en praksisguide. Gyldendal 
  Denne bog handler om dagtilbuddenes sprogarbejde og sprogpædagogik. I bogens første del gives der ideer til 5 konkrete forløb til sprogarbejdet. Aktiviteterne kommer rundt om samtlige sprogpædagogiske mål og understøt­ter dermed det enkelte barns sprogtilegnelse og sprogudvikling. Aktiviteterne retter sig primært mod de 3-6 årige, men vil med justeringer kunne bruges med de ældste vuggestuebørn og de yngste skolebørn.
  Bogens anden del beskriver det teoretiske fundament og argumentationen for sprogarbejdet. Her kan du finde faglige begrundelser for forløbene og inspiration til processen med at udforme og implementere en strategi for en samlet sprogpædagogik som en naturlig del af det daglige pædagogiske arbejde.

  Boye, C. & Rasmussen, K. (2011): Små børns sprog og læsning – fra nul til syv år. Akademisk Forlag
  Bogen beskriver, hvordan voksne omkring barnet kan støtte barnets forudsætninger for at tilegne sig alsidige kommunikative færdigheder.

  Bylander, H. I. & Krogh, T. K. (2014): Dit barns sprog. Dansk Psykologisk Forlag
  De seneste års forskning viser, at der er tæt sammenhæng mellem børns meget tidlige sproglige udvikling og deres ordforråd samt tilegnelse af læsning og skrivning i skolen. Barnet skal støttes i dets sproglige udvikling, og denne bog er en praktisk guide til at støtte dit barn i denne proces, ud fra principperne i den nyeste forskning fra ind- og udland om sprogstimulering i hjemmet. 
  Bogen henvender sig til forældre med børn fra 0-6 år og alle voksne med interesse i børns sproglige udvikling.  

  Bylander, H. I. & Krogh, T. K. (2013): Sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv – hos børn, unge og voksne med og uden sproglige vanskeligheder. Dafolo
  Bogen er sammen med relevante filmklip på den tilhørende hjemmeside et praksisnært, forskningsforankret og interaktivt studiemateriale til praktikere og studerende. Her defineres ’hvad er sprog’, og hvad der ligger bag ’sprogtilegnelse i et interaktionistisk perspektiv’. Her sættes fokus på ’sprogvurdering i et inkluderende perspektiv’ og ’planlægning, målsætning og evaluering af sprog og leg’, ligesom der gives bud på, hvordan forældre kan inddrages.
  Læs mere på den tilhørende hjemmeside.

  Dammeyer, J. & Bøttcher, L. (2015): Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk perspektiv. Samfundslitteratur
  Bogen giver en generel indføring i sproglig og kommunikativ udvikling og en kort og konkret indføring i både erhvervede og medfødte kommunikationshandicap. Ud fra en dialektisk handicapforståelse af kommunikationsvanskeligheder gives forslag til pædagogisk interventioner, som ikke vil 'fikse mangler', men hvor interventionerne er rettet mod at igangsætte og udvikle de samspil af sociale, kognitive og psykiske processer, der indgår i de sociale sammenhænge, hvori individet deltager.

  Elfström, I. m.fl. (2012): Børn og naturvidenskab. Akademisk Forlag
  Bogen beskriver, hvordan pædagoger kan bruge mindre børns opdagelser og spørgsmål som udgangspunkt for at opleve, lege og lære om naturvidenskabelige fænomener. En måde til at stimulere og udvikle barnets begreber og ordforråd.

  EVA (2015): Stil Skarpt på tilsyn. Danmarks Evalueringsinstitut
  Evalueringen bygger på spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. de kommunale dagtilbudsforvaltninger og dagtilbudsledere. Det henvender sig til alle de medarbejdere i dagtilbudsforvaltningerne, der har ansvar for eller arbejder med udførelsen af det pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene. Download rapporten her

  EVA (2015): Forskningskortlæggelse 2013. Danmarks Evalueringsinstitut 
  EVA har udgivet forsknings kortlæggelsen af 2013. Læs om forskningskortlægning, kvalitetsvurdering og analyse af udviklingen i skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2013. Download rapporten her

  Gjems, L. (2010): At samtale sig til viden. Sociokulturelle teorier om børns læring om og gennem sprog og samtale. Dafolo
  Ud fra teorier om sprog og læring fokuserer forfatteren på, hvordan nære samtaler mellem barn og professionelle voksne har betydning for barnets sproglige og kognitive læring og udvikling.

  Golden, A. & Seli, E. (red.) (2015): Skriving på norsk som andrespråk. Cappelen Damm
  Denne bog præsenterer den viden, forfatterne i gennem forskning og erfaring har fået, om at skrive og undervise i skrivning, når andetsproget er norsk fra ungdomsniveau til videregående uddannelse.

  Hagtvet, B. E. (2004): Sprogstimulering. Tale og skrift i førskolealderen. Alinea
  Bogen er delt op i en teoretisk og praktisk orienteret del med mange praksisnære eksempler til illustrering af mange teorier om sproget og sprogtilegnelse. Kan anvendes som grundbog for pædagoger og også lærere med interesse for feltet. Barnets tilegnelse af skriftsproglige kompetencer belyses stærkt – men også mange andre sproglige færdigheder belyses teoretisk og praktisk.

  Harms, T.. Clifford, R. M. & Cryer, D. (2015). ECERS-3. Børnemiljøvurderingsskala. Hogrefe
  Det amerikanske forskningsbaserede børnemiljøvurderingsmateriale ECERS-3 er blevet oversat til dansk. Materialet er udviklet til vurdering af børnemiljø i dagtilbud. Det angiver konkrete skalaer til vurdering af felterne Plads og rutiner, rutiner for personlig pleje, sprog og literacy, læringsaktiviteter, interaktion og organisationsstruktur. Under sprog og literacy angives en række specifikke kriterier for godt miljø, der kan være til inspiration i kommuners og institutioners arbejde med udvikling af sprogstimulerende miljøer, da områder som opmuntring til at bruge sproget, hjælp til udvidelse af ordforråd, brug af bøger, og arbejde med at gøre børn fortrolige med skrift værdisættes med kvantitative termer.

  Høigård, A. (2013): Barns språkutvikling. 3. udgave. Universitetsforlaget
  Bogen giver en grundig indføring i, hvordan børn tilegner sig de mange delaspekter ved sprog og sprogbrug gennem dialog, fortælling og leg. Bogen viser stadierne i den tidlige læsning og skrivning og giver råd om, hvordan den voksne kan støtte og stimulere den både i børnehaven og skolen. Borgen er opdateret på nyere forskning.

  Karmiloff-Smith, A. & Karmiloff, K. (2002): Barnets veje til sprog. Socialpædagogisk bibliotek
  Målgruppen er studerende, pædagoger og lærere samt andre med interesse for de forskellige aspekter af den sproglige udvikling. Bygger på ny forskning om barnets sprogtilegnelse – også inden fødslen.

  Kristensen, I. S. & Wiwe, A. (red.) (2013): Tidlig skrift i æblehaven. VIAUC, Holstebro Kommune & BUPL
  Dette projekt sætter fokus på tidlig skrift som fundament for barnets tilegnelse af konventionel læsning og skrift. Her fokuseres på literacy med reference til Carina Fast’ forskning, samtidig med at bogen giver rig inspiration til dagtilbuddets arbejde.

  Krogh, T. K. & Bylander, H. I. (2013): En bæredygtig tilgang til børn i en flersproget kontekst. Kognition og pædagogik nr. 90 – Sprog og relationer
  Denne artikel handler om sprogudvikling hos børn i en flersproget kontekst. Pointen er, at en bæredygtig pædagogisk tilgang ikke på forhånd kan fastlægges, men hele tiden må afpasses det enkelte barns udvikling og særlige karakteristika.

  Laursen, H. P. (red.) (2010): Tegn på sprog. Skrift og betydning i flersprogede klasserum. UCC
  Bogen er baseret på erfaringer fra et forsknings- og udviklingsforløb i fem flersprogede børnehaveklasser. Den præsenterer konkrete analyser af børns møde med skriftsprog og peger skriftsprogspraksisser i skolen, hvor børnenes sproglige erfaringer inddrages.

  Lunde, M. & Aamodt, S. (red.) (2017): Inkluderende og flerspråklig opplæring. Fagbokforlaget
  Denne bog sætter fokus på skolegang og uddannelse i mangfoldige og flersproglige klasserum. I kapitlerne giver forfatterne bud på, hvad der skal lægges vægt på for at skabe et inkluderende læringsmiljø, sådan at alle elever oplever mestring, læring og fællesskab. Bogens målgruppe er lærerstuderende, lærere, skoleledere og kommunalt ansatte, som beskæftiger sig med den flerkulturelle skole.

  Moen, B. B. (red.) (2014): Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen. Fagbokforlaget
  Denne antologi handler om lærerens arbejde i den flerkulturelle skole og det flerkulturelle klasserum. Fokus er på de ændringer af betingelser for læring og socialisering, som mangfoldigheden af elever afstedkommer. Bogen er forankret i et humanistisk grundsyn med sigte mod den enkelte elevs dannelse gennem individuel frigørelse og aktiv deltagelse i eget liv og i samfundet.

  Moses, L.. Busetti-Frevert, R. & Pritchard, R. (2015): Inquiry as ESL: Supporting Emerging Bilinguals’ Content and Language Development. Reading Teacher, Volume 68, number 6. Marts 2015. International literacy association
  The United states continues to become more diversified, and the educational system is seeing a growing number of students who are fortunate enough to be learning more than one language. Read more about the development of language and its affection on the society in this article.

  Månsson, H., Basse, L. & Bylander, H. I. (2010): Håndbog for sprogvejledere – teori og praksis. Dansk Psykologisk Forlag
  Ud fra forsknings- og praksisbaseret viden belyses forskellige aspekter ved sprogvejlederfunktionen. Artiklerne er inddelt i 3 kategoerier: “Vejledning og pædagogisk planlægning i forhold til børns sprogudvikling”, “Børns sprogtilegnelse” og “Dokumentation og evaluering af børns sprog og pædagogisk praksis”. Bogen er både en håndbog og en grundbog, som formidler aktuel viden om børns sprogtilegnelse og sprogvurderinger

  Nettelbladt, U. m.fl. (2007): Språkutveckling och språkstörning – Del 1. Studentlitteratur
  “Boken behandlar språkutveckling och språkstörning hos enspråkiga barn. Först presenteras aktuella definitioner av språkstörning och ges en historisk översikt av ämnet. Därefter beskrivs fonologisk, grammatisk och lexikal utveckling hos barn med typisk språkutveckling samt ges en översikt av teoribildningen inom respektive område. Problem inom fonologi, grammatik och lexikon hos barn med språkstörning tas upp och olika förklaringsmodeller presenteras. Till sist behandlas bedömning och intervention av barn med språkstörning. Boken innehåller många autentiska exempel från svenska barn. Boken är främst avsedd för logopedstudenter och logopeder. Den kan även läsas av specialpedagoger, psykologer och läkare samt vara av intresse för studenter i språkvetenskapliga ämnen och psykologi.”

  Nettelbladt, U. Eva-Kristina Salameh, E.-K. (2015): Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn del 1. Hogrefe
  Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn - DEL I behandler sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn med ét hovedsprog.

  Palludan, C. (2006): Børnehaven gør en forskel. DPU
  Denne udgivelse omhandler et feltstudie af, hvordan pædagoger og børnehavebørn interagerer i deres indbyrdes møde håndterer hverdagslivet i børnehaven. Bogen forsøger at belyse, hvordan der på trods af pædagogernes vilje til at se og høre alle børn, er der alligevel faktorer, der giver børnene ulige muligheder.

  Raahauge, J. (2015): Bevar os vel - inspiration til arbejdet med børns sprog og rettigheder. Dansklærerforeningen
  Bogen handler om, hvordan barnets rettigheder og vores sprogbrug kan spille sammen og give samværet mellem mennesker karakter. Forfatteren fortæller i denne bog om egne erfaringer fra praksis i sin undervisning, ved foredrag og ved skoleledelse i lyset af Konventionen Om Barnets Rettigheder. 

  Salling, L. (2014): Snakke Pakker - sprogudviklende aktiviteter til hele året. Dafolo
  Bogen giver forslag og ideer til sprogstimulerende aktiviteter for de ca. 2 1/2-6-årige børn i vuggestuen, børnehave og børnehaveklasse. Formålet er at få gang i snakken og udfordre børnenes sprog samt igennem dialog og varierende aktiviteter at fremme børns ordforråd og interesse for skriftsproget.  

  Salole, L. (2018): Identitet og tilhørighet. Om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell oppvekst. Gyldendal Akademisk
  Identitet og tilhørighet undersøger nogle af de grundlæggende sider, der er ved at vokse op med krydskulturelle erfaringer, altså at vokse op med flere kulturer. Her er fokus på migrationsstress, transnationalitet, social ekskludering og diskriminering for krydskulturelle børns udvikling og tilhørsforhold. En central pointe er, at krydskulturelle børn ofte ikke bliver forstået og mødt på egne præmisser.

  Sprogvejlederen (2010). Dafolo
  Nogle af forskerne bag observationsmaterialet TRAS sætter i syv kapitler fokus på sprogudvikling, sprogvanskeligheder, kortlægning af sproglige vanskeligheder, tilrettelæggelse af god sprogudvikling, specialpædagogiske tiltag til børn med sproglige vanskeligheder, tosprogede børn, digitale undervisnings- og hjælpemidler samt unges sprog og læsning. Bogen er bearbejdet til danske forhold af Else Maarssø.

  Viden om Literacy, nr. 18. På flere sprog. Nationalt Videncenter for Læsning
  I dette tidsskrift anlægger 16 skribenter hvert deres perspektiv på to- og flersprogede børn og unges læsning, skrivning og læring. Det handler om PISA Etnisk, sprogbaseret undervisning, kommunale sprogindsatser med henblik på at gøre flere tosprogede børn skoleparate, de styringsdokumenter, der lægger rammerne for, hvordan pædagoger undervises i forhold til tosprogede børn i dagtilbud, den ny skolereform og tosprogethed, og det handler om, hvordan folkeskoleloven formidler et særligt syn på sprogundervisningen i folkeskolen. Læs tidsskriftet her.

 • Rapporter

  Daugaard, L. M (2015): Sproglig praksis i og omkring modersmålsundervisning - en lingvistisk etnografisk undersøgelse, Ph.d.-afhandling DPU, ved Aarhus Universitet
  Modersmålsundervisning i sprog som somali og arabisk er et omstridt pædagogisk arrangement. Modersmålsundervisning blev indført i den danske folkeskole i 1975 og har siden da været genstand for en ophedet debat. Omfanget af dansk forskning, der på den ene eller anden måde belyser modersmålsundervisning, er begrænset, og i det omfang modersmålsundervisning har været genstand for videnskabelig undersøgelse, har opmærksomheden typisk samlet sig om modersmålsundervisningens effekt i relativt snæver statistisk forstand eller om de curriculære rammer for modersmålsundervisning. Denne rapport undersøger bl.a., hvordan modersmålsundervisning fremtræder som en arena for mangeartede og modsatrettede investeringer. Download afhandlingen her

  Servicestyrelsen: Forskningskortlægning: Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse
  I forbindelse med Sprogpakken er der udarbejdet en forskningskortlægningen foretaget af Center for Børnesprog. Denne beskriver teorier om sprogtilegnelse, identifikation af børn med særlige behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser i dagtilbud og en kortlægning af pædagogisk efteruddannelse i relation til disse områder. Download redegørelsen her.

 • Websites

  EMU - Dansk som andetsprog
  På Danmarks undervisningsportal, kan du læse om dansk som andetsprog, finde undervisningsplaner og vejledninger.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Flersprogslæsning