Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Opgaveskrivning

Som studerende skal der skrives mange opgaver – små som store – og på sigt bacheloropgaver, specialer og masterprojekter. Men hvordan ser den gode opgave ud? Hvordan struktureres den? Hvordan bevares skrivelysten under hele processen?

Du finder her omtale af litteratur, som kan guide dig gennem opgaveprocessen fra start til slut: Hvordan et emnefelt kan afgrænses og præciseres, og hvordan en problemformulering og problemstillinger kan formuleres. Hvordan litteratur- og informationssøgning bliver effektivt. Hvordan opgaven kan struktureres. Hvordan kildehenvisninger kan inddrages i opgaven og opstilles på referencelisten. Kort og godt finder du her omtale af bøger, som kan give dig svar på mange spørgsmål undervejs i din opgaveskrivning. Læs hele bøger, eller brug dem som opslagsbøger undervejs i processen.
Desuden findes omtaler af bøger og websites, som kan sætte flow i din skriveproces eller give dig inspiration til at praksisforankre din opgave. Det kan fx være gennem aktionslæring eller i samarbejde med andre via fx MatchPol.

God fornøjelse med din opgaveskrivning og god skrivelyst.

 • Litteratur

  Andersen, G. B. & Boding, J. (2010): Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen. Dafolo
  Bogen tager udgangspunkt i den empiriske dimension af bacheloropgaven og viser, hvordan denne kan kædes sammen med teori og analyse. Ved at undersøge og analysere egen og andres praksis udvikler den studerende sin professionalitet. Bogen leder den lærerstuderende gennem overvejelserne før opgaveskrivningen, de centrale elementer og afsnit i bacheloropgaven og afslutter med en gennemgang af de formaliakrav, der er til skriftlige opgaver.

  Bayer, M., Plauborg, H. & Andersen, J. V. (2008): Aktionslæring – læring i og af praksis. Hans Reitzels Forlag
  Bogen er en brugsbog for praktikere og andre, som ønsker at skabe læring i og videnbasering af pædagogisk praksis. Den giver en beskrivelse af, hvordan aktionslæringsforløb kan afvikles, og en præsentation af læreres erfaringer med iværksættelse af aktionslæringsforløb, så læseren får et nuanceret indblik i, hvad aktionslæring kan og ikke kan. Brug fx bogen ved indsamling og diskussion af empiri i forbindelse med bacheloropgaven eller et pædagogisk udviklingsprojekt.

  Brekke, M. & Tiller, T. (red.) (2013): Læreren som forsker. Innføring i forskningsarbeid i skolen. Universitetsforlaget
  Bogen giver et bedre grundlag for at kunne forske i skolehverdagen. Den præsenterer forskellige metoder og redskaber, som kan styrke ’praktikerforskningen’. Den kan således inspirere til forskning i egen praksis og til indsamling af empiri i forbindelse med fx praktik.

  Brinkmann, S. (2013): Det kvalitative interview. Hans Reitzels Forlag
  Det kvalitative interview er efterhånden en af de mest benyttede metoder inden for humaniorafaget, men det har mange afskygninger. Denne bog hjælper til at afgrænse og skabe fokus ud fra det formål, som undersøgelsen har. Formålet med bogen er at hjælpe læserne med at skrive, fremstille, forstå og kritisere kvalitativ interviewforskning i de former, det praktiseres i dag. Bliv klogere på forskningsdesign og få inspiration til din næste interviewguide.

  Brinkmann, S. & Tangaard, L. (red.) (2010): Kvalitative metoder – en grundbog. Hans Reitzels Forlag
  Kvalitative metoder belyser, hvordan mennesker oplever og beretter om verden, hvordan de agerer, og hvordan menneskelige fænomener fremtræder og udvikler sig i komplekse sammenhænge. De forskellige metoder er henholdsvis beregnet til at undersøge, beskrive, forstå, fortolke og analysere fænomener.

  Collin, F. (2017): Videnskabsteori for humanistiske fag. Hans Reitzels Forlag
  Denne bog fokuserer på videnskabsteoretiske problemer, som er centrale for humaniora, og den indeholder en redegørelse for de humanistiske discipliners historie samt en gennemgang af de vigtigste humanvidenskabelige skoler og positioner med fokus på deres betydning for praktisk videnskabeligt arbejde.

  Duus, G., Husted, M., Kildedal, K., Laursen, E. & Tofteng, D. (red) (2012): Aktionsforskning. En grundbog. Samfundslitteratur
  Bogen introducerer aktionsforskningens historie, metodologiske diskussioner og praksis. Gennem et aktivt og demokratisk samspil mellem alle aktører tilstræber aktionsforskningen at skabe viden om og forandring af verden. Brug fx bogen ved indsamling og diskussion af empiri i forbindelse med bacheloropgaven eller et pædagogisk udviklingsprojekt.

  Everett, E. L. & Furseth, I. (2012): Masteroppgaven. Hvordan begynne – og fullføre. Universitetsforlaget
  Denne bog giver konkrete råd om, hvordan man kommer i godt i gang med masteropgaven/specialet, og hvordan man må tænke og handle undervejs i processen for at få det bedst mulige resultat.

  Jørgensen, P. S., Rienecker, L., Pipa, T. B. m.fl. (2011): Studiehåndbogen – for studiestartere på videregående uddannelser. 2. udgave. Samfundslitteratur
  Studiehåndbogen henvender sig til alle studiestartere på mellemlange og lange videregående uddannelser og til deres lærere, studievejledere og tutorer. Den giver blandt andet råd i forbindelse med informationssøgning, opgaveskrivning, studieteknik, mundtlige oplæg, akademisk argumentation, gruppearbejde og skrive- og læseblokeringer.

  Jørgensen, P. S. (2001): Formalia – serviceafsnit, layout og typografi. Samfundslitteratur
  Bogen giver retningslinjer for, hvordan den studerende skriver serviceafsnit, litteraturhenvisninger og -lister og anvender layout og typografi. Serviceafsnit er fx indholdsfortegnelse, indledning, noter, litteraturfortegnelse og bilag.

  Korsgaard, H. & Licht, M. de Fine (2015): 6 stjerner – fra bogdrøm til bestseller. 
  Forlaget Linje H
  Bogen indeholder gode skriveråd – ikke bare fra de to forfattere, men også fra kendte bestsellerforfattere som blandt andre Christian Jungersen, Julie Hastrup, Morten Hesseldahl og Jan Sonnergaard. Derudover indeholder bogen en A-Å-oversigt over alle debutantens klassiske fejl, skriveøvelser, huskelister, forfatternes egne personlige bogerfaringer, ligesom to af Danmarks største forlag byder indenfor og fortæller, hvad der skal til for, at et manuskript kan blive antaget hos dem.
  Bogen er inddelt i tre dele, der fører dig sikkert fra den spæde bogide igennem skrive- og redigeringsprocessen til udgivelsesfasen, hvor du skal vælge forlag og have din bog i medierne – og går målrettet efter 6 anmelderstjerne.

  Krogh, E., Rasmussen, A. & Søgaard, S. (1994/2003): Skrivebogen. Dansklærerforeningen
  Bogen giver et overblik over skriveprocessens faser, ideer til at samarbejde om skrivning og værktøjer til selve skrivningen inden for forskellige genrer. Hvert kapitel afsluttes med en liste, hvor pointer sammenfattes.

  Kristensen, H. J. & Laursen, P. F. (red.) (2012): Gyldendals metodehåndbog. Metoder til undervisning og pædagogisk ledelse. Gyldendal
  Håndbogen er et opslagsværk, som giver en god indføring i forskellige undervisningsmetoder og organiseringsformer. Der er fx fokus på værkstedsbaseret undervisning, storyline, faglig skrivning og læsning, tekstanalyse, etablering af læringsmiljøer, klasse- og læringsledelse. Hvert kapitel giver forslag til videre læsning.

  Kristiansen, B. (2017): Om at skrive på universitetet. Syddansk Universitetsforlag
  Omdrejningspunktet for denne bog er de vanskeligheder, som studerende typisk oplever med akademisk skriftlighed, og de skriftlige læringsaktiviteter, der kan afhjælpe disse. Hovedpointen i bogen er, at akademiske fags skriftlige udtryk er tæt knyttet til de specifikke fags tænkning og deres argumentations- og arbejdsform, hvorfor den faglige undervisning bør inkludere fagspecifikke skriveaktiviteter som en integreret del af denne.

  Larsen, M. E. & Matthiesen, J. (2018): Skriv opgaver på pædagoguddannelsen. Samfundslitteratur
  Denne bog henvender sig til pædagogstuderende, som ønsker at skrive bedre opgaver på studiet. Forfatterne bag bogen har tre centrale grundantagelser om at skrive og studere: Opgaveskrivning er et håndværk, man kan lære, man bliver bedre af at øve sig, og man lærer ikke alene. Det påpeges desuden, at aktiv deltagelse i studiets aktiviteter er vejen til at blive en god pædagog.

  Larsen, V. & Tireli, Ü. (2015): Baheloropgaven. Akademisk Forlag
  Pædagogstuderende får med denne bog et gedigent opslagsværk, som giver svar på alle de spørgsmål, der typisk trænger sig på, når bacheloropgaven skal påbegyndes. Bogen beskriver alle projektets faser – fra de indledende overvejelser og gruppedannelse over problemformulering, informationssøgning og feltarbejde til analyse, skriveproces og mundtlig prøve.

  Løwendahl, B. R. & Wenstøp, F. (2013): Skrive gode oppgaver. Cappelen Damm Akademisk
  Overskuelig og praktisk bog i at skrive akademiske opgaver. Bogen giver tips vedr. brug af fx Word og Excel og oplister databaser.

  Madsen, B. S. (2012): Statistik for ikke-statistikere. Samfundslitteratur
  Bogens hensigt er at forklare statistik på en letforståelig måde. Den guider til indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af data med mange eksempler. Beregninger foretages på lommeregner eller i et regneark. Måske en hjælp, når bacheloropgaven eller et pædagogisk udviklingsprojekt skal kvalitetssikres. Ekstramateriale findes på forlagets hjemmeside.

  Marsk, K. (2012): Skriftlige opgaver i det pædagogiske arbejdsfelt. Akademisk Forlag
  Bogen giver konkret vejledning i, hvordan de pædagogstuderende løser de skriftlige opgaver i deres uddannelsesforløb som fx bacheloropgaven, diplomopgaven, praktikdokumentet og portfoliodokumentet. Bogen fokuserer på, hvordan man skriver dynamisk med fokus på mennesker og pædagogiske handlinger, og den giver eksempler på, hvordan dette kan gøres.

  Nass, B. & Ravn, S. (2010): Bacheloropgaven – en guide til lærerstuderende. Gyldendal
  Det er en metodebog, som kvalificerer den lærerstuderende til at gennemføre undersøgelser i professionsfeltet og til at bruge pædagogiske teorier og metoder. Bogen henvender sig direkte til den studerende.

  Nilssen, V. (2012): Analyse i kvalitative studier. Den skrivende forskeren. Universitetsforlaget
  Denne bog giver et indblik i, hvordan skrivning og forskellige analyseredskaber kan bidrage til processen med at finde mønstre og sammenhænge i et datamateriale. Bogen peger på, at induktiv analyse både er en struktureret, systematisk og en kreativ, intuitiv proces – hvor forskeren selv er det vigtigste forskningsredskab. Bogen henvender sig primært til mastergradsstuderende, men vil også kunne anvendes i forbindelse med bachelorprojektet og pædagogiske udviklingsprojekter.

  Olsen, P. B. & Pedersen, K. (red.) (2018): Problemorienteret projektarbejde. Samfundslitteratur
  Denne bog er en værktøjsbog, som har til formål at støtte studerende i at tilegne sig projekthåndværket, fra den første projektidé til det sidste punktum i projektrapporten. Bogen præsenterer de tre vigtige elementer i det problemorienterede projektarbejde: Det problemorienterede arbejde med problemformulering, design, metoder og videnskabsteori, projektets proces, herunder vejledningssituationen og gruppeprocesser, samt projektrapportens indhold, normer og opbygning.

  Petersen, K. S. & Christoffersen, D. D. (2017): God stil i professionsopgaver. En grundbog. Hans Reitzels Forlag
  Bogen er skrevet for at give studerende en bog, som dels giver et forholdsvist hurtigt og konkret overblik over, hvad der skal med i en opgave, dels præsenterer en række eksempler på, hvordan man kan arbejde struktureret og processuelt med opgaveskrivning. Formålet med bogen er, at den skal kunne bruges af alle, som går på en professionshøjskole uanset uddannelsens retning

  Rask, L., Hansen, M. B., Ravn, I. & Rask, A. K. (2018): Studiegrupper. Samarbejde og facilitering. Hans Reitzels Forlag
  Forfatterne peger på, at studiegrupper skal professionaliseres ved at facilitere samarbejde sådan, at man kan være kreative og produktive sammen. Ligeledes bør ledelse og undervisere skabe gode rammer for det professionelle, faciliterede samarbejde i studiegrupperne, f.eks. ved sammensætning af grupperne og oplæring af de studerende i facilitering. Med andre ord handler det gode samarbejde mindre om enighed og god kemi i gruppen.

  Rienecher, L. & Jørgensen, P. S. (2012): Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 4. udgave. Samfundslitteratur
  Denne håndbog i opgaveskrivning henvender sig til studerende og undervisere på lange og mellemlange videregående uddannelser. Den nye udgave er målrettet bachelor- og overbygningsopgaver. Den giver eksempler på konkret afgrænsning og formulering af en problemformulering/-stilling, vejleder i litteratur- og informationssøgning og -vurdering og guider i, hvordan opgaven kan struktureres.

  Rienecker, L., Jørgensen, P. S. & Skov, S. (2011): Specielt om specialer. En aktivitetsbog. Samfundslitteratur
  Bogen guider i at gøre specialer og andre afsluttende opgaver på videregående uddannelser så gode som muligt, så effektivt og så hurtigt som muligt. Hvert kapitel indeholder skriveaktiviteter, som på sigt bliver en del af specialeplanlægningen eller et kladdeudkast til specialet. Her er hjælp til at finde et emne, problemformulere, udvikle og planlægge en god skriveproces, søge litteratur og kilder, bruge teori og metoder hensigtsmæssigt, strukturere teksten og ikke mindst formulere teksten fagligt og klart.

  Rienecker, L. & Jørgensen, P. S. (2009): Lærerbacheloropgaven. Den studerendes bog. Samfundslitteratur
  Bogen giver retningslinjer og gode råd til hele processen – fra emnevalg til færdig opgave og mundtlig fremstilling. Bogens sigte er at gøre opgaven professionsrettet, bruge ’akademisk arbejdsmåde’ og ’videnskabelig metode’. Bogen giver råd inden for kvalitetskriterier, problemformulering, teori og metode, empiri og praktik, disposition, sprog, brug af vejledning og litteratur, skriveproces og mundtlig fremstilling. Desuden findes kommenterede eksempler fra bedømte lærerbacheloropgaver, så læseren kan se, hvordan der kan skrives godt i praksis.

  Rognsaa, A. (2015): Bacheloropgaven - skriveråd og regler for utformingen. Universitetsforlaget, Oslo
  Denne bog er en håndbog til dig, der skal skrive bacheloropgave. Bogen kommer med konkrete tips, råd og regler for udformningen af opgaven. Den giver vejledning i skriveprocessen, tegnsætning og referenceregler. Mangler du inspiration eller er i tvivl om opgavens form, gives der eksempler på gode opgaver. NB: Bogen er på norsk.

  Schewe, O. (2017): Superstudent. Lær mere effektivt, og få bedre karakterer. Dansk Psykologisk Forlag
  Dette er en overskuelig og letlæst bog med råd og teknikker til elever og studerende, som ønsker at studere mere effektivt og opnå bedre karakterer. Bogen giver gode råd til læse-, notat- og hukommelsesteknik og guider læseren gennem både mundtlige og skriftlige eksamener.

  Skjoldborg, B. (2008): Flowskrivning. Vejen til flydende skriveprocesser. Dansk Psykologisk Forlag
  Bogen guider i at skabe en mere effektiv og glædesfyldt skriveproces, der samtidig fører til bedre tekster. Hovedbudskabet er, at din skriveproces hænger nært sammen med din måde at tænke på dit skrivearbejde og med dine professionelle og private rutiner og liv. Flowskrivning kan måske hjælpe til at rydde skriveblokeringer ad vejen, gerne før de opstår.

  Toft, T. (2012): Informationssøgning til bachelorprojektet for professionsbachelorer. Samfundslitteratur
  Bogen forklarer, hvor og hvordan du finder viden til bachelorprojektet. Den guider i emnesøgning og lån på bibliotek.dk og på dit lokale folkebibliotek. Den giver tips og tricks til effektive søgninger på Google og gennemgår, hvordan der hentes data fra Statistikbanken. Den beskriver, hvordan artikeldatabaser kan anvendes. Og meget mere. Bogen henvender sig primært til studerende ved professionsbachelor-uddannelserne.

  Vejrup-Hansen, P. (2012): Statistik med Excel. Samfundslitteratur
  Bogen giver en kortfattet gennemgang af kvantitative statistiske metoder og grundlæggende vejledning i, hvordan Excel kan bruges som værktøj til statistiske analyser. Måske en hjælp, når bacheloropgaven eller et pædagogisk udviklingsprojekt skal kvalitetssikres.

  Witzke, A. m.fl. (2009): AT-håndbogen. Systime
  Bogen giver et kort, men godt overblik over de forskellige fags metoder. Den er målrettet gymnasier, men den kan hjælpe og inspirere i problemafgrænsnings- og formuleringsfasen.

  Åndahl, E. B. & Jacobsen, S. N.: (2012): Skriv og bliv læst. Frydenlund
  Bogen henvender sig til alle, som skriver professionelle tekster på job og uddannelse. Bogen guider i at skrive klart og tydeligt – og altid at have sin modtager in mente.

 • Eksempler på gode opgaver

  Har du lyst til at få viden og inspiration til en artikel, en bacheloropgave, dit speciale eller andet? Så tag et kig i centerets opgavebank. Her samler vi opgaver og specialer om læsning, skrivning og sprog, som du frit kan downloade og orientere dig i.

  Vi sælger ikke opgaverne i trykt form, og ønsker du yderligere oplysninger om den enkelte opgave, skal du kontakte den enkelte skribent.

  Centeret påtager sig ikke en vurderende funktion i forhold til opgaverne i opgavebanken. Vi tager derfor ikke ansvar for opgavernes indhold.
  Ønsker du at få en opgave i opgavebanken, så send den til info@videnomlaesning.dk sammen med et kort resume af opgavens indhold.

  Albrechtsen, Lone (2013): Den begyndende læseundervisning på specialskole. PD Afgangsprojekt, Professionshøjskolen VIA
  Problemformulering: Hvordan kan læsevejleder i samarbejde med kollegaer i indskolingen og på mellemtrinnet på en specialskole skabe rammer for læseudvikling hos elever med generelle indlæringsvanskeligheder med udgangspunkt i den sproglydsbaseret tilgang til læseundervisning? Læs opgaven her.

  Andersen, Ida Cecilie Marschener (2013): Faglig læsning og skrivning i alle fag. Bacheloropgave i dansk ved læreruddannelsen, Vordingborg Seminarium 
  Problemformulering: Hvordan og på hvilken måde kan en eksplicit undervisning i genrepædagogik i dansk i udskolingen danne forudsætning for elevernes læring i skolens øvrige fag? Læs opgaven her.

  Andersson, Henriette (2011): Læsekompetence i et socialsemiotisk perspektiv. Speciale ved kandidatuddannelsen i didaktik – dansk, Arrhus Universitet
  Problemformulering: Hvordan kan man forstå læsekompetence i et socialsemiotisk perspektiv?
  Hvilke konsekvenser kan en sådan forståelse få for udvælgelseskriterier i forhold til indhold i folkeskolen med særligt henblik på danskfaget? Læs opgaven her.

  Baltsen, S. P. (2018): Kreativitet i matematikundervisningen. Bacheloropgave ved Læreruddannelsen, UCC Campus Carlsberg
  Denne bacheloropgave fra Læreruddannelsen ved UCC undersøger, hvordan en 6. klasses faglige og kreative progression kan stimuleres gennem arbejdet med kreativitet i matematikundervisningen vha. åbne opgaver. Download opgaven her.

  Basse, Birte (2013): Er iBooks for elever i læsevanskeligheder? Artikel ved afslutning af PD Modul Læse- og skriveteknologi
  Artiklen tager udgangspunkt i overvejelser omkring, hvorvidt læsning i iBooks på iPad kan støtte og motivere elever i skriftsprogsvanskeligheder. Læs artiklen her.

  Bech Myhre, Tabita (2015): Læselyst og læringsmålstyret undervisning. Bacheloropgave i dansk
  Problemformulering: Hvordan kan læreren i danskundervisningen på mellemtrinnet fastholde og udvikle elevernes lyst til at læse fiktion i en målstyret og kompetenceorienteret skolevirkelighed? Læs opgaven her.

  Bjerrum Nielsen, Linea (2011): Tidligt skriftsprog og forandring af pædagogisk praksis. Afgangsprojekt ved afslutning af Sprogvejleder med fuld diplomuddannelse
  Problemformulering: Jeg vil undersøge, hvilke barrierer og udfordringer der er i forhold til udviklingen af en skriftsproglig praksis i daginstitutionerne. Hvordan kan der skabes en forandringsproces henimod en pædagogisk praksis, hvor skriftsprog i daginstitutionen bliver en naturlig del af førskolebarnets hverdag? Læs opgaven her.

  Christensen, Helle Forbech (2015): Funktionel integrering af IT i danskundervisningen. Bacheloropgave i dansk ved læreruddannelsen
  Problemformulering: Hvordan integrerer man funktionelt IT i dansk i udskolingen? Læs opgaven her.

  Christensen, Maria Louise (2012): Den udvidede læseoplevelse. Speciale ved Litteraturhistorie, Aarhus Universitet
  Resume: Specialet undersøger, hvordan læsekredse, forfattermøder og paratekster kan påvirke den enkelte læsers læseoplevelse. I specialet indkredses en teoretisk forståelse af, hvad en læseoplevelse er og undersøgelsen klargør, hvad der motiverer og påvirker den enkelte læser i læsningen. Analysegrundlaget består af en række kvalitative interviews med to østjyske læsekredse og kvantitative data i form af 211 fuldstændige besvarelser af et online spørgeskema. Teoretisk spænder specialet over den boghistoriske, litteratursociologiske og receptionsorienterede tilgang, og det søger med afsæt i analysen og den eksisterende teori at koncipere en ny litteraturvidenskabelig tilgang til læseren. Læs specialet her.

  Damsgaard, M. D. (2016): Lad os fortælle en positiv historie om dysleksi. Læreruddannelsen i Aarhus
  Dette bachelorprojekt sætter fokus på skolekontekstens indvirkning på elever i dyslektiske vanskeligheder og deres selvfortælling. Projektet undersøger, hvordan læreren er medvirkende i at skabe en positiv fortælling for den enkelte elev. Der tages udgangspunkt i fire elever i dyslektiske vanskeligheders narrativer og peger lærernes betydningsfulde roller i fortællingen – også i forhold til forældresamarbejdet. 

  Hansen, C. (2018): Æstetiske læreprocesser med virtual reality i matematik. Bachelorprojekt ved UC Syd, Haderslev
  I dette bachelorprojekt undersøger lærerstuderende Christian Hansen, om man med virtual reality kan skabe rammerne for en æstetisk læreproces i matematik og dermed give eleverne specielle og sanselige oplevelser med faget, som øger deres motivation og lyst til matematik. Læs opgaven her.

  Højer, André (2013): Folkeskolens afsluttende prøve i læsning. Bachelorprojekt ved læreruddannelsen, Skive
  Problemformulering: Med udgangspunkt i en konkret brug af læseprøven fra FSA i en 9. klasse i dansk er jeg interesseret i at undersøge, hvilke muligheder og begrænsninger læseprøven har i forhold til elevens fortsatte læseudvikling, og hvordan man som lærer så kan anvende læseprøven i et fremadrettet læsepædagogisk perspektiv. Læs opgaven her.

  Jensen, Jesper (): SFL og skolesvage børn. Bacheloropgave i dansk ved læreruddannelsen
  Problemformulering: Hvorvidt, hvordan og hvorfor kan Systemisk Funktionel Lingvistik (SFL) hjælpe med til at hæve niveauet for skolesvage danske elever? Læs opgaven her.

  Knudsen, Maria Kollind (2014): Skriftpraktik i daginstitutionen – børns tegnbrug i daginstitutionens hverdag. Speciale, SDU
  I specialet undersøger og udvikler Maria Kolind Knudsen tidlig skriftsprogskyndighed i dagtilbud. Specialet retter ikke en kritik imod de gældende praktikker inden for pædagogisk praksis med sprogstimulering, men påpeger relevansen og vigtigheden i at inddrage et bredere og mere nuanceret perspektiv på børns tilegnelse af skriftkyndighed som et supplement til den gældende pædagogiske praksis. Læs specialet her.

  Lund, Henriette (2012): Læsning eller literacy? En analyse af læsesyn i et kritisk literacy-­ og dannelsesperspektiv. Speciale ved kandidatuddannelsen i Didaktik mshp. Dansk, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
  Problemformulering: Med hvilket læsesyn som udgangspunkt sikrer vi, at alle elever lærer tilstrækkeligt til at kunne deltage ligeværdigt og fuldt ud i arbejdslivet, samfundet, demokratiet? Læs specialet her.

  Mortensen, Jane Søgaard (): At læse og stave: to sider af samme mønt? Afsluttende projekt i PD Dansk, University College Nordjylland
  Problemformulering: Hvordan kan en analyse af en konkret undersøgelse af 130 elevers oplæsning af en kort tekst samt læsning af non-ord bidrage til en argumentation for, at der er en sammenhæng mellem elevers typer af læsefejl og deres typer af staveproblemer? Læs opgaven her.

  Nielsen, Lone (2013): iPads i litteraturundervisningen – Litteraturdidaktik med multimodale udtryksmuligheder. Afgangsprojekt, PD i dansk, Professionshøjskolen UCC
  Problemformulering:
  - Hvilke litteraturdidaktiske muligheder indeholder Anita Krumbachs: Røv og gulvsand, når den analyseres med afsæt i den kognitive litteraturtilgang med fokus på topologi, metonymi og metaforer?
  - Hvordan udfoldes disse litteraturdidaktiske muligheder i forhold til en litteraturundervisning, hvor de ekspressive og multimodale udtryksmuligheder, som iPads giver, er medvirkende til at understøtte og kvalificere dette?
  Læs opgaven her.

  Oxgren, Dorthe (): Poesi og æstetik – en genvej til elevers skrivelyst og evne. Bacheloropgave
  Problemformulering: Hvilken betydning har undervisning i skriftlig engelsk for elevers sproglige og kognitive udvikling, og hvordan kan man undervise i skriftlighed på en måde, som øger elevernes evne til at læse og skrive mest muligt? Læs opgaven her.

 • Websider

  EMU: Professionsbachelorprojektet
  Sitet giver generel og formel besked om professionsbachelorprojektet i læreruddannelsen. Her findes studieordninger med beskrivelser af professionsbachelorprojektet for de enkelte læreruddannelsessteder. Se ligeledes fagenes beskrivelser af bachelorprojektet og eksempler på konkrete bacheloropgaver.

  Lærerprofession.dk
  Sitet, som er et samarbejde mellem Folkeskolen og professionshøjskolerne, viser udvalgte bachelorprojekter fra læreruddannelsen og pædagogiske diplomopgaver fra skoleområdet. Projekterne er udvalgt af forskere og repræsentanter fra professionshøjskolerne.

  Professionshøjskolen Metropol: MatchPol.dk
  MatchPol er et tilbud til praksis, studerende og vejledere om sammen at skabe et projekt, der ligger inden for rammerne for professionsbachelorprojektet, og som er praksisrelateret. Her findes trin for trin vejledning i, hvordan du kan oprette eller finde dit matchpolprojekt.

  Scribo – Sådan hjælper du studerende til en bedre opgave. 2015
  Har du problemer med at få struktureret din opgave og få alle dine tanker ned på papir? Hjælpen er på vej. Det nye skriveprogram Scribo hjælper dig med at få alle elementer med i din opgave. Scribo er et opgaveværktøj, som sikrer, at studerende tager stilling til og svarer på en række spørgsmål, som hjælper til at strukturere deres opgave. Svarene kan fx bruges som afsæt til vejledningsmøder eller deles med opgavegruppen.
  Scribo er beregnet til universitets- og bachelorstuderende. Undersøg, om I kan få programmet til din uddannelse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Opgaveskrivning