Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden om

Skole-hjem-samarbejde om literacy ud fra et lærerperspektiv

Børn og unge lærer ikke kun at læse og skrive, når de er i skole. De lærer det også derhjemme.

De lærer sprog, når de taler med forældre og søskende. De udforsker skriftsproget, når de indgår i lege. De lærer at forstå og begå sig i medier, når de går på opdagelse i familiens bogreol, computer og mobiltelefon. De oplever læsning og skrivning i brug, når de ser deres forældre tjekke mails, bruge opskrifter, slappe af med bøger, blade og aviser. Nogle laver lektier derhjemme og får hjælp af forældrene, og nogle, især de yngste, læser derhjemme med forældrene, som har hørt – og fulgt – læsevejlederens opfordring om 20 minutters daglig læsning.

Med et sådant potentiale lige udenfor skolegården er det ikke underligt, at der er kommet mere og mere fokus på hjemmet og forældrene som en ressource for børns læring.
Spørgsmålet er, om skolen ikke hurtigt nok skal indtænke hjemmet som læringsarena? Eller om det er noget, skolen skal afholde sig fra?
Et andet spørgsmål er, hvad det er, man helt konkret skal gøre som forældre? Skal man tale, læse og skrive, som man plejer, eller skal man "lege lærer" derhjemme?

Svaret står nok ikke ligefor. Nedenfor har vi samlet en oversigt over relevant litteratur, rapporter og websites, som måske kan hjælpe med til at finde svarene - eller nuancere spørgsmålene.

 • Litteratur

  Bunting, M. & Moshuus, G. H. (red.) (2017): Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk
  Bogen præsenterer ny forskning om, hvordan lærere bedre kan forstå og møde ungdommen med dens udfordrende historier om, hvordan det er at vokse op i et flerkulturelt samfund. I bogen belyses blandt andet samfundsændringer og ungdommens livssituation, og den viser, hvordan disse faktorer spiller ind i en helhedsforståelse af ungdommen og dens kultur.

  Dansk Clearinghouse for uddannelsesforkning (2013): Skoleparathed – systematisk forskningskortlægning. IUP, Aarhus Universitet
  I Danmark blev børnehaveklassen gjort obligatorisk i 2009, og samtidigt trådte også reglen om, at børn skal begynde i skole i det kalenderår, de fylder seks år, i kraft. Rapporten er derfor en systematisk forskningskortlægning af, hvilke virkninger indsatser i dagtilbud har på børns skoleparathed målt ved skoleparathedsvurderinger. Rapporten henvender sig især til pædagoger, undervisere på pædagoguddannelsen og børnehaveklasselærere. Download her.

  DR & Tosprogs-Taskforce (2010) Tema: Skole-hjem-samarbejde. E-magasin. Skolestyrelsen
  Skolestyrelsen og Danmarks Radio sætter fokus på det gode skole-hjem-samarbejde i et e-magasin udgivet i forbindelse med kampagnen To sprog – én udfordring. Her understreges betydningen af, at lærernes og forældrenes forventninger afstemmes. Der gives tre værktøjer til, hvordan lærerne kan kvalificere samarbejdet med tosprogede forældre ved at anvende skole-hjem-værktøjskasserne “Forældremødet”, “Teamsamarbejde” og “Skole-hjem-samtalen”.

  Erstad, O. & Smette, I. (red.) (2017): Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk
  Ungdomsskole og ungdomsliv udspringer af et tværfagligt forskningsprojekt og præsenterer ny viden om forholdet mellem dels skole og familie og dels mellem aktiviteter i klassen og fritid i dagens Norge. Bogens påstand er, at for at forstå samspillet mellem læring på de forskellige arenaer er det vigtigt at undersøge ikke blot, hvordan læringspraksisserne på arenaerne virker sammen, men også, hvordan forskellige læringspraksisser værdsættes på disse arenaer.

  Hansen, A. V. (2010) Lektier og forældrestøtte. Unge Pædagoger
  Bogen beskriver forskellige lektieformer, som barnet møder i skolen, og den forklarer, hvorfor lærere anvender lektier som en del af undervisningen. Desuden gives en række konkrete forslag til, hvordan forældre kan støtte sit barn i lektielæsningen på en god måde. God forældrestøtte handler om at få skabt en kvalitativ dialog om temaer og emner, som dit barn arbejder med i skolen.

  Læsepædagogen (2010): TEMA: Kommunikation mellem forældre og børn. Læsepædagogen nr. 2, 2010
  Fire artikler sætter fokus på kommunikationen mellem børn og forældre. Dorthe Bleses ser forældrene som barnets første lærere, og Carina Fast diskuterer, om og hvordan barnets erfaringer med kommunikation inddrages i skolestarten. Susanne Gaarsmand fremhæver, at forældre er rollemodeller, som udvikler barnets sociale kompetencer – og det skal ske fra babystadiet, hvilket Susanne Vishop Paulsen fremhæver. 

  Pøhler, L. (2010) Forældrelektiebogen – sådan støtter du dit barns lektielæsning. Dafolo
  Denne pjece sætter fokus på og giver gode råd til, hvordan forældre kan støtte deres barns deltagelse i skolen og hjælpe med blandt andet læse- og skriveudviklingen. Det er netop forældrenes lektie. Forældrenes lektier består fx i at støtte barnets daglige skolegang, følge med i lektielæsningen og sørge for, at barnet får sin nattesøvn, sund mad og daglig motion. Barnet har brug for kærlighed og opmærksomhed – og masser af ord.

  Smidt, S. L. & Krogh. S. (2015): Forældresamarbejde der virker. Dansk Psykologisk Forlag
  Et godt forældresamarbejde er vigtigt, både for børn, forældre og det pædagogiske personale, men hvordan griber man det bedst an og får det prioriteret i en travl hverdag? Denne bog beskriver med udgangspunkt i en undersøgelse af forældreerfaringer, hvordan man kan organisere det gode samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale. Bogen har fokus på samarbejdet i hverdagen.

  Tordrup, R. Y. (2017): Markante forældre. En bog til lærere og pædagoger om at håndtere forældre med store krav og stærke følelser. Dansk Psykologisk Forlag
  Bogens omdrejningspunkt er de markante forældre, og hvordan børnene bliver påvirket af forældrenes adfærd. Forfatterens definition af markante forældre er forældre, som markerer sig på måder, der kan gøre de professionelle usikre. Bogen er tænkt som en hjælp til pædagoger, lærere og skoleledere med henblik på at forstå de markante forældre ud fra en udviklingspsykologisk teori for at styrke samarbejde med denne type af forældre.

  Truesdell, H. (2015): Teaching Tip: Family Literacy and Global Literature: Parents as Partners in the Common Core. Inquire-Integrate-Create-Motivate, The reading teacher, Volume 68, number 6. Marts 2015. International Literacy Association
  Children who have books in the home and parents who read books show higher levels of literacy skills than children who may not reside in such literate-rich environments. Read more about how the environment affect the development of the child in the article.

  Viden om Literacy, nr. 17, 2015: Skole i hjem - Hjem i skole. Nationalt Videncenter for Læsning
  Temaet for dette tidsskrift er "Skole i hjem - Hjem i skole". En titel, der mere specifikt dækker over børns læsning, skrivning og læring i spændingsfeltet mellem hjem og skole. Tidsskriftet består af artikler forfattet af forskere og fagfolk samt mindre tekster af fagfolk, der også er forældre. Hent tidsskriftet her.

 • Rapporter

  Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning: Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6-årige (førskolen). DPU, Aarhus Universitet
  Det er den sjette forskningskortlægning, som Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning udarbejder for Danmarks Evalueringsinstitut, EVA. Formålet er at kvalitetsvurdere og kortlægge skandinavisk førskoleforskning fra 2011. I forskningskortlægningen afrapporteres resultaterne af førskoleforskningen fra 2011, og som noget nyt relateres disse til resultater fra de tidligere års kortlægninger fra 2006 til 2010. Download rapporten her.

  EVA (2016): Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner. Danmarks Evalueringsinstitut
  Denne rapport beskriver, hvordan hverdagens forældresamarbejde bliver organiseret af vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner, herunder hvilket indhold der er i forældrearbejdet, og hvilke muligheder og udfordringer forældre og pædagogisk personale oplever i samarbejdet. Download rapporten her.

 • Websites

  TjekTasken.nu
  Tjek Tasken henvender sig til de forældre og elever, hvis skole abonnerer på "Elev Aftalen" – et fritidsabonnement, der giver eleverne mulighed for hjemmebrug af en række digitale materialer, som skolen i forvejen bruger i undervisningen. Programpakken er lavet af Mikro Værkstedet.

  Pjecer

  Organisationer og kommuner udgiver mange pjecer om, hvordan man som forældre kan støtte op om sit barns sprogudvikling og læse/skriveudvikling. Der er god inspiration at hente.

  Skole og Samfund, Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening har sammen udgivet serien “Velkommen til samarbejde – Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?” Læs mere i fx:

  - Gaarsmand, S. & Christensen, H. (2006): Hvad skal børnene lære – i skolen og som hjemmearbejde?

  - Christensen, H. (2006): Forældre som aktive medspillere i skolen.

  - Christensen, H. (2006): Det skal dit barn lære i dans.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skole-hjem-samarbejde om literacy ud fra et lærerperspektiv