Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Sprogtilegnelse

Børns sprogtilegnelse er i disse år genstand for stigende interesse – f.eks. politisk, forskningsmæssigt og uddannelsesmæssigt. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at den foreliggende viden om, hvordan børn tilegner sig et sprog, er temmelig begrænset. Indsigt i, hvornår barnet udvikler forskellige sproglige færdigheder, er ligeledes mangelfuld. Måske netop derfor florerer der mange forestillinger om danske børns sprog – ikke mindst myter om, at danske børns sprog er ringe og forsinket i sammenligning med andre lande og i sammenligning med før i tiden. Om disse forestillinger og myter er sande eller ej, kan der i dag ikke svares entydigt på, netop fordi evidensbaseret viden om børns sprog er så spinkel. Derfor bør fagpersoner, der beskæftiger sig med børns sproglige udvikling eller andre, der interesserer sig for børns sprog, forholde sig kritisk til de informationer, som gives om børns sprog.
Nedenfor nævnes en række tekster om børns sprog, som særligt kan anbefales fagpersoner – f.eks. sundhedsplejersker, pædagoger og lærere samt undervisere på f.eks. professionshøjskoler – som ønsker at tilegne sig viden om børns sproglige udvikling. Det samme gælder studerende på videregående uddannelser, der inkluderer viden om børns sprogtilegnelse.

 • Litteratur

  Bjar, L. & Liberg, C. (2004). Børn udvikler deres sprog. Gyldendal
  Bogen sammenfatter forskning inden for børns sprogudvikling. Der gives et indblik i børns sprogudvikling fra fødslen til 10-årsalderen om normal sprogudvikling, sprogforstyrrelse og læse-skrive-vanskeligheder samt andensprogsindlæring. Der gives desuden eksempler på praksis.

  Bleses, D. m.fl. (2007): Tidlig kommunikativ udvikling. Center for Børnesprog / Syddansk Universitetsforlag
  Bogen er en brugervejledning og manual til undersøgelse af danske normalthørende og hørehæmmedes børns tidligste sprogtilegnelse i alderen 8-36 måneder. Desuden rummer bogen resultaterne fra en omfattende normeringsundersøgelse om tidlig sprogtilegnelse, som danner grundlag for den sprogvurdering, der tilbydes alle 3-årige børn. Dataindsamlingen hører til blandt verdens største på dette felt.

  Bleses, D. & Højen, A. (red.) (2011): Når børn lærer sprog. Dansk sprogtilegnelsesforskning i et internationalt perspektiv. Center for Børnesprog / Syddansk Universitetsforlag
  Bogen beskriver dybtgående, den udfordring småbørn stilles overfor, når de tilegner sig sproget dansk – også når børnene er tosprogede. Her sættes fx fokus på, hvilken systematik der er i ordforrådets udvikling, og hvordan kan man vurdere børns sprog for at følge den sproglige udvikling. Bogen henvender sig fx til audiologopæder, pædagoger, psykologer og interesserede forældre.

  Bogh, C. (2015): Sprog og literacy i dagtilbuddene – en praksisguide. Gyldendal
  I bogens første del gives der ideer til 5 konkrete forløb til sprogarbejdet. Aktiviteterne kommer rundt om samtlige sprogpædagogiske mål og understøt­ter dermed det enkelte barns sprogtilegnelse og sprogudvikling. Aktiviteterne retter sig primært mod de 3-6-årige, men vil med justeringer kunne bruges med de ældste vuggestuebørn og de yngste skolebørn. Bogens anden del beskriver det teoretiske fundament og argumentationen for sprogarbejdet. Her kan du finde faglige begrundelser for forløbene og inspiration til processen med at udforme og implementere en strategi for en samlet sprogpædagogik som en naturlig del af det daglige pædagogiske arbejde.

  Boye, C. & Rasmussen, K. (2011): Små børns sprog og læsning – fra nul til syv år. Akademisk Forlag
  Bogen beskriver, hvordan voksne omkring barnet kan støtte barnets forudsætninger for at tilegne sig alsidige kommunikative færdigheder.

  Bylander, H.I & Krogh, T.K. (2014): Dit barns sprog. Dansk Psykologisk Forlag
  De seneste års forskning viser, at der er tæt sammenhæng mellem børns meget tidlige sproglige udvikling og deres ordforråd samt tilegnelse af læsning og skrivning i skolen. Barnet skal støttes i dets sproglige udvikling, og denne bog er en praktisk guide til at støtte dit barn i denne proces ud fra principperne i den nyeste forskning fra ind- og udland om sprogstimulering i hjemmet. Bogen henvender sig til forældre med børn fra 0-6 år og alle voksne med interesse i børns sproglige udvikling.  

  Bylander, H.I. & Krogh, T.K. (2013): Sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv – hos børn, unge og voksne med og uden sproglige vanskeligheder. Dafolo
  Bogen er sammen med relevante filmklip på den tilhørende hjemmeside et praksisnært, forskningsforankret og interaktivt studiemateriale til praktikere og studerende. Her defineres ’hvad er sprog’, og hvad der ligger bag ’sprogtilegnelse i et interaktionistisk perspektiv’. Her sættes fokus på ’sprogvurdering i et inkluderende perspektiv’ og ’planlægning, målsætning og evaluering af sprog og leg’, ligesom der gives bud på, hvordan forældre kan inddrages. Tilhørende hjemmeside.

  Dammeyer, J. & Bøttcher, L. (2015): Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk perspektiv. Samfundslitteratur
  Bogen giver en generel indføring i sproglig og kommunikativ udvikling og en kort og konkret indføring i både erhvervede og medfødte kommunikationshandicap. Ud fra en dialektisk handicapforståelse af kommunikationsvanskeligheder gives forslag til pædagogiske interventioner, som ikke vil 'fikse mangler', men hvor interventionerne er rettet mod at igangsætte og udvikle de samspil af sociale, kognitive og psykiske processer, der indgår i de sociale sammenhænge, hvori individet deltager.

  de López, K. J. (2013): De interpersonelle betingelser for den kommunikative udvikling og omvendt. Kognition og pædagogik nr. 90 – Sprog og relationer
  Denne artikel tager afsæt i en udviklingspsykologisk forståelse af barnets vej ind i det kommunikative univers. Menneskets synes at være født med særlige egenskaber, der muliggør sproglig udvikling, og kobler dette til nødvendigheden af, at disse egenskaber for alvor udfoldes, når det lille barn får mulighed for at være en aktiv aktør i et socialt og kulturelt fællesskab.

  Elfström, I. m.fl. (2012): Børn og naturvidenskab. Akademisk Forlag
  Bogen beskriver, hvordan pædagoger kan bruge mindre børns opdagelser og spørgsmål som udgangspunkt for at opleve, lege og lære om naturvidenskabelige fænomener. En måde til at stimulere og udvikle barnets begreber og ordforråd.

  Fibiger, J. & Jørgensen, M. (2014): Tæt på sprog - Håndbog i dansk sprog og sprogdidaktik. Hans Reitzels Forlag
  Denne bog fokuserer både på den formelle grammatik ift. regler og sprogrigtighed, samtidig med at den funktionelle del af sproget er rettet mod konkret brug. Denne bog forsøger at forene disse to tænkemåder. 

  Gjelstrup, M., Larsen, M. N. & Reusch, C. (2018): Elevernes ordforråd – en teamopgave. Læsepædagogen, nummer, 3, 66. årgang, juni 2018
  Artiklen handler om arbejdet med elevers sproglige udvikling i alle fag med fokus på samarbejde på tværs af årgangsteamet. I artiklen præsenteres eksempler på minilessons, der blev brugt som metode i projektet ”Sprog giver faglig læring” til at støtte elevernes udvikling af specifikt ordforråd, som de har brug for i undervisningen.
   
  Gjems, L. (2010): At samtale sig til viden. Sociokulturelle teorier om børns læring om og gennem sprog og samtale. Dafolo
  Ud fra teorier om sprog og læring fokuserer forfatteren på, hvordan nære samtaler mellem barn og professionelle voksne har betydning for barnets sproglige og kognitive læring og udvikling.

  Gjems, L. (2018): Barns tilegnelse av tidlig litterasitet i barnehagen i forbindelse med samtaler, lek og lesing. Viden om Literacy nr. 23
  Artiklen indleder med en præsentation af tidlig literacy, fortsætter med at præsentere børns tidlige læring af ord i samspil og samtale med voksne og videre til at præsentere højtlæsning som en central aktivitet i børnehaven til at fremme sprogtilegnelse og tidlig literacy. Forfatteren præsenterer også leg som en vigtig arena for børns udvikling af symbolske repræsentationer, og til sidst peger Gjems på centrale udfordringer i arbejdet med børnehavebørns sprogtilegnelse og tidlig literacy.

  Hagtvet, B.E. (2004): Sprogstimulering. Tale og skrift i førskolealderen. Alinea
  Bogen er delt op i en teoretisk og praktisk orienteret del med mange praksisnære eksempler til illustrering af mange teorier om sproget og sprogtilegnelse. Kan anvendes som grundbog for pædagoger og også lærere med interesse for feltet. Barnets tilegnelse af skriftsproglige kompetencer belyses stærkt – men også mange andre sproglige færdigheder belyses teoretisk og praktisk.

  Harms, T., Clifford, R. M. & Cryer, D. (2016): ITERS-R. Småbørnsmiljøvurderingsskala. Infant/Toddler Environment Rating Scale®, Revised Edition. Hogrefe
  Denne bog er en revision af den oprindelige ITERS fra 1990 og er til brug af vurdering af vuggestue- og dagplejeområdet med børn op til 30 måneder. ITERS er et observationsmateriale organiseret i syv skalaer: plads og indretning, rutiner for personlig pleje, sprog og literacy, aktiviteter, interaktion, organisationskultur samt forældre og personale. Disse består af 39 punkter, som er præsenteret som en 7-trins-skala fra 1 (utilstrækkelig) til 7 (fremragende).

  Harms, T., Clifford, R. M. & Cryer, D. (2017): FCCERS-R. Børnemiljøvurderingsskala til dagpleje og familiepleje. Family Child Care Environment Rating Scale®, Revised. Hogrefe
  Denne bog er en revision af den oprindelige FDCRS fra 1989. FCCERS-R er et observationsmateriale til vurdering af børnemiljøet i private hjem hos dagplejere og familieplejere inklusive pleje- og aflastningsfamilier med børn op til 12 år. Materialet gennemgår 38 punkter, der er organiseret i syv underskalaer: plads og indretning, ansattes rutiner for personlig pleje, sprog og literacy, læringsaktiviteter, interaktion, organisationskultur samt forældre og ansatte.

  Harms, T., Jacobs, E. V. & White, D. R. (2017): SACERS. Børnemiljøvurderingsskala til Skolefritidsordninger. School-Age Care Environment Rating Scale®, Updated Edition. Hogrefe
  Denne bog er en tilpasning af ECERS fra 1980. SACERS er et observationsmateriale til vurdering af børnemiljøet i SFO’er, på fritidshjem og i andre fritidsordninger. Materialet består af 41 punkter, som er grupperet under seks underskalaer: plads og indretning, sundhed og sikkerhed, aktiviteter, interaktioner, organisationsstruktur og personaleudvikling. Der er desuden et sæt af seks supplerende punkter til skolefritidsordninger med børn med særlige behov.

  Hart, S. (2013): Sprog før sproget. Kognition og pædagogik nr. 90 – Sprog og relationer
  Artiklen beskriver, ud fra et neuropsykologisk blik, børns sproglige udvikling i de tilknytningsprocesser, der udspiller sig i det tidlige samspil mellem det lille barn og dets forældre. Der gives også en redegørelse for, hvordan forskellige dele af hjernen gradvis modnes og udvikles for at facilitere sproget og dets meningsgivende potentiale og indlevelse i et komplekst kulturelt univers.

  Høigård, A. (2013): Barns språkutvikling. 3. udgave. Universitetsforlaget
  Bogen giver en grundig indføring i, hvordan børn tilegner sig de mange delaspekter ved sprog og sprogbrug gennem dialog, fortælling og leg. Bogen viser stadierne i den tidlige læsning og skrivning og giver råd om, hvordan den voksne kan støtte og stimulere dem både i børnehaven og skolen. Borgen er opdateret på nyere forskning.

  Karmiloff-Smith, A. & Karmiloff, K. (2002): Barnets veje til sprog. Socialpædagogisk Bibliotek
  Målgruppen er studerende, pædagoger og lærere samt andre med interesse for de forskellige aspekter af den sproglige udvikling. Bygger på ny forskning om barnets sprogtilegnelse – også inden fødslen.

  Kjøge, G. & Flarup, B. (illustrationer) (2018): Hit med sproget. Special-pædagogisk forlag
  Hit med sproget er en foldebog til forældre og deres babyer i 0-1-års alderen. Den ene side af bogen indeholder billeder af Hit med lydens vokaldyr, hvor børnene kan snakke om dyrene med deres forældre. Den anden side af bogen giver en række råd og vejledninger til, hvad barnet kan, når det er 0-3 måneder, 3-6 måneder, 6-9 måneder og 9-12 måneder.

  Kverndokken, K. (red.) (2016): 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på. Om muntlig kompetanse og mundtligsdidaktik. Fagbokforlaget
  Bogen teoretiserer og udfolder praktisk, hvad mundtlighed og mundlig kompetence og færdighed er. Den består af videnskabelige artikler og 101 gode råde til at fremme mundtlighed på.

  Laursen, H.P. (red.) (2010): Tegn på sprog. Skrift og betydning i flersprogede klasserum. UCC
  Bogen er baseret på erfaringer fra et forsknings- og udviklingsforløb i fem flersprogede børnehaveklasser. Den præsenterer konkrete analyser af børns møde med skriftsprog og peger på skriftsprogspraksisser i skolen, hvor børnenes sproglige erfaringer inddrages.

  Markussen-Brown, J. (2015): Establishing Quality in Preschool Language and Literacy Environments. On the quality of Danish preschools, and pathways to improving it via professional development. Ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet
  Markussen-Brown viser i sin ph.d.-afhandling, at danske pædagoger er gode til socialt og understøttende arbejde, men skal blive bedre til at arbejde med børns sprogudvikling. Der er behov for at udvikle pædagogernes praksis og uddannelse, så de bliver bedre rustet til at understøtte børns sproglige, før-skriftsproglige og kognitive udvikling. Afhandlingen giver et bud på, hvordan dette kan ske i praksis. 

  Månsson, H. (2013): Sprogets biologiske og relationelle forankring. Kognition og pædagogik nr. 90 – Sprog og relationer
  Artiklen omhandler de biologiske og relationelle forankringer, der er i sproget. Et barns sprog har været på vej omtrent lige så længe, som barnet har levet. Det er afgørende for barnets følelsesmæssige og sociale udvikling, at forældrene står til disposition som spejlobjekter.

  Månsson, H., Basse, L. & Bylander, H.I. (2010): Håndbog for sprogvejledere – teori og praksis. Dansk Psykologisk Forlag
  Ud fra forsknings- og praksisbaseret viden belyses forskellige aspekter ved sprogvejlederfunktionen. Artiklerne er inddelt i 3 kategoerier: “Vejledning og pædagogisk planlægning i forhold til børns sprogudvikling”, “Børns sprogtilegnelse” og “Dokumentation og evaluering af børns sprog og pædagogisk praksis”. Bogen er både en håndbog og en grundbog, som formidler aktuel viden om børns sprogtilegnelse og sprogvurderinger.

  Raahauge, J. (2015): Bevar os vel - inspiration til arbejdet med børns sprog og rettigheder. Dansklærerforeningen
  Bogen handler om, hvordan barnets rettigheder og vores sprogbrug kan spille sammen og give samværet mellem mennesker karakter. Forfatteren fortæller i denne bog om egne erfaringer fra undervisning og ved skoleledelse.

  Salameh, E.-K., Bylander, H.I., Krogh, T.K. & Hedman, C. (2017): Børn med flere sprog. Typisk sprogudvikling og sproglige vanskeligheder. Dansk Psykologisk Forlag
  I bogen samles den nyeste viden på området inden for sprogudvikling hos børn med flere sprog, og der gives en samlet fremstilling af den flersproglige normaludvikling samt mulige forsinkelser og forstyrrelser i udviklingen af dansk som andetsprog. Bogen diskuterer forskellige tilgange til andetsprogspædagogik og indeholder casestudier fra både daginstitutioner og skoler. Logopæder, pædagoger, lærere samt sprog- og læsevejledere er bogens målgruppe.

  Salling, L. (2014): Snakke Pakker - sprogudviklende aktiviteter til hele året. Dafolo
  Bogen giver forslag og ideer til sprogstimulerende aktiviteter for de ca. 2 1/2-6-årige børn i vuggestue, børnehave og børnehaveklasse. Formålet er at få gang i snakken og udfordre børnenes sprog samt gennem dialog og varierende aktiviteter at fremme børns ordforråd og interesse for skriftsproget.   

  Sprogvejlederen 2010. Dafolo
  Nogle af forskerne bag observationsmaterialet TRAS sætter i syv kapitler fokus på sprogudvikling, sprogvanskeligheder, kortlægning af sproglige vanskeligheder, tilrettelæggelse af god sprogudvikling, specialpædagogiske tiltag til børn med sproglige vanskeligheder, tosprogede børn, digitale undervisnings- og hjælpemidler samt unges sprog og læsning. Bogen er bearbejdet til danske forhold af Else Maarssø.

  Trevarthen, C. (2013): Hvordan menneskekroppens liv og emotionelt samvær fra den tidligste barndom muliggør sproget af. Kognition og pædagogik nr. 90 – Sprog og relationer
  Denne artikel følger sprogets og kommunikationens udvikling med afsæt i et grundlæggende biologisk perspektiv.

  Vejleskov, H. (red.) (2010): Børnesprog. Fra 12. Nordiske Symposium om Børnesprogsforskning. Forlaget UCC
  På baggrund af symposiet sættes fokus på børns tilegnelse af bl.a. modersmålets fonologi og morfologi, nye sprogtest, kommunikation og narrativitet, skriftsprog og tosprogethed.

  Viden om Literacy, nr. 23. At tale for at lære. Nationalt Videncenter for Læsning
  Talesproget er fundamentalt vigtigt for både faglig og personlig udvikling og dannelse, og derfor rummer artiklerne i dette temanummer en række bud på, hvordan mundtligheden kan udvikles på tværs af institutioner, fra skolesammenhænge til garderobesnak og oplæsning. Skribenterne peger blandt andet på talesproget som grundlæggende for udvikling af skriftsproglig literacy.

  Østergaard, W. (2018): At tænke i sprogbrugssituationer for at udvikle børns mundtlige sprog. Viden om Literacy nr. 23
  Denne artikel beskriver, hvordan man med begrebet ’sprogbrugssituationer’ som refleksionsredskab kan stilladsere udviklingen af børns mundtlige sprog. Der gives desuden eksempler på, hvordan pædagoger i et kompetenceløftsforløb arbejdede med at tilrettelægge sprogsbrugssituationer.

 • Rapporter

  EVA (2015): Stil Skarpt på tilsyn. Danmarks Evalueringsinstitut
  Evalueringen bygger på spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. de kommunale dagtilbudsforvaltninger og dagtilbudsledere. Det henvender sig til alle de medarbejdere i dagtilbudsforvaltningerne, der har ansvar for eller arbejder med udførelsen af det pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene. 

  EVA (2015): Forskningskortlæggelse 2013Danmarks Evalueringsinstitut
  EVA har udgivet forskningskortlæggelsen af 2013. Læs om forskningskortlægning, kvalitetsvurdering og analyse af udviklingen i skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2013.

  Palludan, C. (2006): Børnehaven gør en forskel. DPU Feltstudie af hvordan pædagoger og børnehavebørn i deres indbyrdes møde håndterer hverdagslivet i børnehaven.

  Servicestyrelsen: Forskningskortlægning: Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse. Servicestyrelsen
  I forbindelse med Sprogpakken er der udarbejdet en forskningskortlægningen foretaget af Center for Børnesprog. Denne beskriver teorier om sprogtilegnelse, identifikation af børn med særlige behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser i dagtilbud og en kortlægning af pædagogisk efteruddannelse i relation til disse områder.

 • Websites

  Portal om børn og unge med verbal dyspraksi
  Denne portal er udarbejdet af Socialstyrelsen og formidler viden om udsatte børn og unge, udsatte voksne og personer med handicap. På denne vidensportal præsenteres viden om sprogvanskeligheder og på mulige sociale konsekvenser af verbal dyspraksi.

  Center for Børnesprog: e-prints
  På dette website findes forskellige udgivelser og ’working papers’, som kan downloades. Udgivelserne afspejler centrets forskningsindsats.

  Fart på sproget
  Et forskningsprojekt ved Syddansk Universitet, Center for Børnesprog, om sproglig udvikling hos børn i dagtilbud. I forskningsprojektet har man afprøvet en såkaldt legebaseret sprogstimulering på 6.500 børn fra tre til fem år. Pædagogerne læste bøger for børnene, legede med spil og inddrog børnene ved at stille spørgsmål og bede dem løse små opgaver. Formålet var at lære dem grundpillerne i det at læse: At ord bærer betydning, at der er forskel på ord og billeder, at lære et par bogstaver at kende, at lytte til ordenes lyde og blive fortrolige med bøger. For at få de sproglige elementer frem i legene anvendte pædagogerne såvel deres egen viden som et vejledningsmateriale - en ”læringsstige” med idéer til at stimulere både sprogligt stærke og sprogligt svage børn.

   

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprogtilegnelse