Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Sprog giver faglig læring

"Sprog giver faglig læring. Mini-lessons med fokus på elevernes ordforråd" skal udvikle en stærk læringskultur på skolen med fokus på ordforråd og sprog i fag.

Lærere og pædagoger skal gennem projektet skabe et rum for fælles forberedelse, systematisk anvendelse af data og en styrket videndelingskultur om ordtilegnelse og fagligt ordforråd i alle skolens fag.

Målet er at skabe ny viden om, hvordan en skole ved at fokusere på udvikling af teamsamarbejdet og med fokus på ordforrådsudvikling kan styrke kvaliteten af undervisningen i fag og på tværs af fag.

Projektet gennemføres på Strandgårdskolen i Ishøj.

 • Om projektet

  Elevers succes i alle fag baserer sig på et velfungerende sprog. Formålet med dette projekt er at systematisere arbejdet med fagligt ordforråd i alle skolens fag.  

  De senere års fokus på faglig læsning i skolen har adresseret denne problematik og ført til, at mange lærere i dag gennemgår centrale begreber i fagenes tekster med eleverne. Typisk foregår det ved brug af eksempelvis begrebs- eller betydningskort, som eleverne udfylder. Et begrebs- eller betydningskort beder eleven om en forklaring, et synonym, et eksempel på brug i en sætning og evt. en illustration og/eller en oplistning af, hvad ordet ikke betyder.

  Brug af begrebs- eller betydningskort bidrager imidlertid sjældent til, at eleverne opnår kompetence til selvstændigt at kaste sig over nye ord. Nærværende projekt sætter derfor fokus på ordtilegnelsesstrategier i forhold til faglige begreber.

  En ordtilegnelsesstrategi er bevidsthed om, hvordan man kan angribe, nedbryde og forstå nye ord og/eller begreber. Projektet bygger på to overordnede tilgange til arbejdet: Den ene tilgang opererer med opmærksomhed på ords betydningsbærende bestanddele og sigter derfor mod at udvikle elevernes funktionelle, morfologiske kompetence og den anden på at bruge ord i meningsfulde kommunikative sammenhænge.

 • Projektets metode

  Projektet anvender det internationalt anerkendte koncept lesson studies (lektionsstudier).

  Lesson studies er et kompetenceudviklende koncept, der styrker hele lærerteamets faglighed gennem fokus på bl.a. fælles forberedelse. Det indebærer, at lærere og pædagoger i fællesskab detaljeret forbereder og udvikler en lektion, hvorefter en lærer gennemfører lektionen med sin klasse, mens teammedlemmer observerer.

  Efter afviklingen af lektionen mødes lærere og pædagoger og evaluerer lektionen, hvorefter de videreudvikler den. Herefter afvikles den tilpassede lektion i en anden klasse af en anden lærer, med observation, efterfølgende evaluering og ny tilpasning.

  Lektionen videreudvikles og afprøves på denne systematiske måde, indtil de deltagende lærere og pædagoger er tilfredse med den, og den kan indgå i teamets faste fagligt-didaktiske repertoire. 

  Skabelon til fælles planlægning af lektion (Word fil).
  Brugt på Strandgårdskolen til teamets planlægning af mini-lessons /sproglige kvarterer

 • Referencer til lignende forskningstiltag

  Bromley, Karen (2014): Active Engagement with Words. I: Best Practise in Adolescent Literacy. Guilford Press.

  Hart, Betty & Risley, Todd, R. (2003): The Early Catastrophe: The 30 Million Word Gap by Age 3. American Educator.

  Mogensen, Arne (2015): Lektionsstudier i skolen. Kollegial sparring gennem fælles studier. Dafolo Forlag.

  National Early Literacy Panel (2008): Developing Early Literacy - REPORT OF THE NATIONAL EARLY LITERACY PANEL. A Scientific Synthesis of Early Literacy Development and Implications for Intervention. National Institute for Literacy.

  National Reading Panel (U.S.), & National Institute of Child Health and Human Development (U.S.). (2000). Report of the National Reading Panel: Teaching children to read : an evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction : reports of the subgroups. Washington, D.C.: National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health.

 • Projektdeltagere

  Pædagoger og lærere ved Strandgårdskolen i Ishøj

 • Film: Det sproglige kvarter

  Video om hvordan Strandgårdskolen i Ishøj Kommune arbejder med lektionsstudier gennem ’det sproglige kvarter’ (video)

 • Film: Sprog gi´r faglig læring

  Lærere og pædagoger på Strandgårdskolen i Ishøj samlet til projektafslutning efter et år, hvor alle teams har arbejdet med sprog på en ny måde. De har i deres årgangsteams udviklet særlige sprogkvarterer, som alle i teamet så har tilpasset til deres egen undervisning. Sprogkvarteret er blevet udviklet i et tilpasset lektionsstudieforløb, og Nationalt Videncenter for Læsning har haft fornøjelsen af at være med i processen hele vejen – fra udvikling af konceptet, gennem arbejdet i teamene og frem til projektafslutningen. I denne korte film opsummeres læreres og skoleleders erfaringer fra årets arbejde.

 • Projektkonsulenter
  Marianne Gjelstrup
  Læse-skrivekonsulent i Ishøj Kommune
  Marianne.Gjelstrup@skolekom.dk
  51 27 10 80
  Lene Storgaard Brok
  Leder af Nationalt Videncenter for Læsning
  lsb@kp.dk
  41 89 81 55
  Charlotte Reusch
  Faglig konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning
  chre@kp.dk
  41 89 88 25
  Maria Neumann Larsen
  Lektor ved Professionshøjskolen UCC
  mnl@ucc.dk
  41 89 84 14
  Elisabeth Arnbak
  Lektor ved DPU, Aarhus Universitet
  elar@edu.au.dk
  87 16 39 21

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprog giver faglig læring