Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Om os

Nationalt Videncenter for Læsning

Centerets vision

Nationalt Videncenter for Læsning arbejder for et samfund, hvor alle har gode og tilstrækkelige literacykompetencer.

Centerets mission

Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet. Derfor samler, skaber og spreder vi viden om literacy.

Organisering

Centeret blev oprettet den 1. september 2006 på et initiativ fra Undervisningsministeriet og drives nu i et samarbejde mellem landets 6 professionshøjskoler. Centeret har hjemsted på Københavns Professionshøjskole.

En del af centerets drift finansieres med årlige tilskud fra professionshøjskolerne. Midler til projekter skaffer videncenteret selv eksternt.

Indsatsområder

Centeret skal samle, skabe og sprede viden om literacydidaktik til dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser, konkret ved i 2019-2021 at udvikle viden med udgangspunkt i tre indsatsområder: Tværprofessionelle samarbejder om literacy, Generelle og specifikke literacykompetencer samt Børn og unge i skriftsprogsvanskeligheder.

Langsigtede strategiske mål

Nationalt Videncenter for Læsnings langsigtede mål er kendetegnede ved, at indsatserne målrettes, så nuværende og kommende pædagoger og lærere praktiserer virkningsfuld literacydidaktik. Målene sigter derfor mod, at:

 • Alle har funktionelle literacykompetencer, når de forlader skolen
 • Læsning og skrivning bliver en støtte for, at elever klarer sig fagligt godt i og på tværs af fag i både grundskole og ungdomsuddannelser
 • Flere unge kan påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Flere voksne har funktionelle literacykompetencer, der matcher deres livsomstændigheder.

Kommunikationsstrategi

Ekstern kommunikation er en central del af alle centerets aktiviteter. I vores kommunikation arbejder vi for at sikre, at centeret har en stærk og genkendelig identitet, der:

 • Skaber og fastholder eksterne aktørers kendskab til centeret
 • Tydeligt signalerer, hvad centeret står for og tilbyder
 • Går på tværs af de kanaler, der kommunikeres gennem, og de aktiviteter, der kommunikeres om
 • Støtteydere

  Følgende fonde, kommuner og øvrige støtteydere har bevilliget støtte til gennemførslen af projekter i Nationalt Videncenter for Læsning:

  • Danmarks Biblioteksforening

  • Dansklærerforeningen

  • Den A.P. Møllerske Støttefond

  • Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond
  • Egmont Fonden

  • Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise

  • Fredensborg kommune 
  • Frederiksberg Kommune

  • Gyldendal Uddannelse

  • Innovationsfonden

  • Kompetencesekretariatet

  • Kulturstyrelsen

  • LB Fonden til Almenvelgørende Formål

  • McDonald’s

  • Nordplus

  • Nordea Fonden

  • P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kenney Møllers Fond til almene Formål

  • Slots- og Kulturstyrelsen

  • Styrelsen for Forskning og Innovation (Uddannelse og Forskningsministeriet

  • Styrelsen for IT og Læring, STIL, Undervisningsministeriet

  • Trygfonden

  • Undervisningsministeriet

  • Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger

  • VUC Videncenter
 • Netværk

  Nationalt Videncenter for Læsning indgår i en række netværk inden for literacyområdet. Nedenfor kan du se hvilke.

  Bibliotekernes Sprogspor
  De seks danske centralbiblioteker har med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen udviklet et nyt nationalt program, som  skal understøtte sprog og læsning hele vejen rundt om barnet med ressourcer og materialer – analoge såvel som digitale – til både familien og den professionelle. Den primære målgruppe er familier og dagtilbud med børn i alderen 0-7 år, sekundært bibliotekspersonale og deres samarbejdspartnere i arbejdet med at understøtte sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder. I programmets advisory board sidder Henriette Romme Lund fra Nationalt Videncenter for Læsning.
  Sprogsporet.dk kan man finde henvisninger til en række online tilbud og understøttende materialer til de koncepter, som er tilknyttet Sprogsporet.

  Egmont Fondens følgegruppe om ordblindhed
  Følgegruppen består af organisationer og personer, der har en bred kontaktflade til ordblinde børn og unge. Følgegruppen bistår med faglig viden og er med til at rådgive Egmont Fonden i forhold til fokus og igangsættelse af aktiviteter vedr. ordblindhed. Følgegruppen er desuden med til at koordinere og skabe synergi mellem forskellige aktørers aktiviteter om ordblindhed. Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager Kirsten Friis deltager.
  Læs mere om følgegruppen

  EURead
  EURead er grundlagt i 2000 og er et konsortium af europæiske organisationer inden for læseområdet. EURead’s formål er deling af viden, erfaringer og koncepter samt at udvikle nye strategier til at fremme læsning. Der arbejdes for at skabe opmærksomhed på det faktum, at en stærk strukturel rammesætning for at styrke læsning på et nationalt og europæisk plan er vitalt. Medlemmerne af EURead er forpligtet til at sikre adgang til læsning for alle, og de samarbejder med praktikere, undervisere og politiske beslutningstagere for at skabe optimale rammer for læsning. Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager Jacob Spangenberg.
  Læs mere om EURead

  Les i barnehagen

  Les i barnehagen er et Nordplus-finansieret netværk med fokus på litteratur og bøger i børnehaven. Deltagende institutioner: Høgskolen i Sør-Øst Norge (koordinerende institution), partnerinstitutioner i øvrigt: Mid Sweden University, Åbo Akademi, Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolen UCC og UC Absalon. Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager Charlotte Reusch.

  Læsevejledernetværk
  I Nationalt Videncenter for Læsning har vi etableret et netværk for læsevejledere, da vi gerne vil give landets læsevejledere en fælles platform, hvor de kan få ny viden, udveksle erfaringer og diskutere problemstillinger. Noget, der vil ske via informationsbreve, som udsendes via mail til alle i netværket, samt via en konference for læsevejledere, som centeret afholder i april eller maj måned. De sidste år har den været afholdt ’midt-lands’ i Middelfart. Se kommende program i højre side.

  Du kan læse de udsendte informationsbreve nedenfor.

  Hvis du ønsker at være del af netværket, så tilmeld via dette link, hvor du ude i højre side kan tilmelde dig. Er du ikke læsevejleder, men interesseret i at deltage i netværket, er du også meget velkommen til at tilmelde dig netværket. 

  Informationsbreve og bilag

  2019


  Bilag 2019:


  2018


  2017


  2016


  2015


  Bilag 2015:


  2014


  Netværk for dansk literacyforskning
  Netværket for dansk literacyforskning er et forum for literacy-teoretiske drøftelser samt for udveksling, diskussion og udvikling af undersøgelses- og analysemetoder til forskning i literacy. Netværket er åbent for forskellige traditioner inden for literacyforskningen i Danmark, men afgrænser sig i første omgang til en interesse for forskning i literacy i institutionaliserede læringskontekster. Netværket faciliteres af en mindre arbejdsgruppe. I øjeblikket består denne af Jesper Bremholm (adjunkt ved DPU, leder af netværket), Lene Storgaard Brok (Nationalt Videncenter for Læsning), Liv Fabrin (ph.d.-stipendiat ved DPU), Kristine Kabel (lektor ved UCC), Uffe Ladegaard (ph.d.-stipendiat DPU). Arbejdsgruppen sidder for en periode på to år.

  Netværk for forskning i danskfagenes didaktik
  Netværk for forskning i danskfagenes didaktiks (DaDi) formål er forskningsudvikling i relation til danskfagenes didaktik, hvilket indebærer at skabe rammer for og bidrage til etablering af forskningsfeltet, vidensudvikling og vidensdeling. Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager Lene Storgaard Brok.
  Læs mere om DaDi

  Ordblindenetværket
  Ordblindenetværket er et netværk for fagpersoner, der arbejder med læse- og skriveteknologi i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister. Formålet med netværket er at give fagpersonerne mulighed for national sparring i et forum, hvor man let og hurtigt kan få adgang til en række nyttige informationer og mulighed for at udveksle erfaringer med andre. Ordblindenetværket drives af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt af Styrelsen for It og Læring. Ordblindenetværket driver en hjemmeside og er repræsenteret på Danmarks Læringsfestival. Kirsten Friis fra Nationalt Videncenter for Læsning er medlem af referencegruppen til Ordblindenetværket.
  Læs mere om Ordblindenetværket

  Samrådet for Ordblindhed og Andre Læsevanskeligheder (ROAL)
  Samrådet for Ordblindhed og Andre Læsevanskeligheder (ROAL) er et tværsektorielt og nationalt samråd bestående af interessenter, som repræsenterer netværk, foreninger, forvaltningsinstitutioner og enkeltpersoner med interesse for ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Formålet er at sikre ligeværdig deltagelse i samfundet for mennesker med ordblindhed og andre læsevanskeligheder samt at sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen for målgruppen og sikre optimal udnyttelse af resurserne. Kirsten Friis fra Nationalt Videncenter for Læsning er valgt ind i styregruppen for ROAL.

  UC-netværk vedr. undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder (herunder ordblindhed)
  I efteråret 2018 oprettede Nationalt Videncenter for Læsning et netværk, hvorigennem landets professionshøjskoler sammen vil diskutere og sætte fokus på undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder, herunder ordblindhed. Der deltager to repræsentanter fra hver professionshøjskole, og gruppen består fra august 2019 af:

  Monica Krarup Olesen og Marianne Samuelsson Laursen, UCN
  Helle Bonderup Grene og Helle Bundgaard Svendsen, VIA UC
  Signe Elmstrøm og Charlotte Christiansen, UC Syd
  Bettina Buch og Stine Fuglsang Engmose, Professionshøjskolen Absalon
  Pia Mortensen og Thomas Roed Heiden, UCL
  Minna Nørgaard Bruun og Louise Rønberg, KP

  Netværket arbejder ud fra nedenstående kommissorium:

  Kommissorium  

  Nationalt Videncenter for Læsning er drevet i et samarbejde mellem landets seks professionshøjskoler, og netværket er sammensat af repræsentanter fra alle danske professionshøjskoler. Det mødes 1-2 gange årligt (à 4 timer) enten i Nationalt Videncenter for Læsning eller på skift ved professionshøjskolerne. Videncenteret står for udarbejdelse af dagsorden ud fra input fra deltagerne, referat og forplejning og er desuden mødeleder. Professionshøjskolerne afholder øvrige udgifter.

  Netværket kan forholde sig til:

  - Udvikling og kvalificering af samt samarbejde om forsknings- og udviklingsprojekter om børn, unge og voksne i læse- og skrivevanskeligheder på UC’erne
  - Udveksling af erfaringer og viden i og på tværs af UC’erne
  - Styrkelse af nationale og internationale samarbejder
  - Udveksling og kvalificering af professionsdidaktik vedr. læse- og skrivevanskeligheder
  - Etablering af relationer på tværs af UC’erne.

  Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager konsulent Kirsten Friis og leder Lene Storgaard Brok. Netværket er et lukket netværk, som består af faste medlemmer fra professionshøjskolerne.

  Ønskes kontakt til netværket, så skriv til Kirsten Friis, kfl@kp.dk

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nationalt Videncenter for Læsning