Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Naturfaglig læsning – At lære med tekster i naturfagsundervisningen

Over fem år skal forskere, konsulenter og lærere i udskolingen arbejde sammen om at udvikle en læsedidaktik for naturfagene i grundskolen. Projektet er et praksisudviklende forskningsprojekt, som er organiseret som et samarbejde mellem Nationalt Videncenter for Læsning, de seks danske professionshøjskoler og naturfagslærere på udvalgte folkeskoler. Desuden indgår Naturfagsakademiet (NAFA) som samarbejdspartner og bidrager med medfinansiering til første del af projektet.

 • Om projektet

  Projektet er et praksisudviklende forskningsprojekt, der har til formål er at udvikle en ny naturfaglig læsedidaktik, hvormed naturfagslærere kan understøtte, at eleverne bliver i stand til at bruge naturfagenes tekster som ressource til naturfaglig indsigt og læring. Baggrunden for projektet er, at vi i Danmark mangler systematisk viden om tekstbrug i naturfagsundervisning, men at det, vi faktisk ved, fortæller os, at:

  • naturfaglige tekster er oftest svært tilgængelige, og at de for mange elever derfor ikke fungerer som en ressource, men snarere som en forhindring for at tilegne sig naturfaglig viden og deltage i undervisningen.
  • i naturfagene er der ofte ikke tilstrækkeligt fokus på faglig læsning som et fast og integreret aspekt af undervisningen og dermed på løbende at støtte eleverne i at læse og bruge naturfagenes specialiserede tekster.
  • samlet set er der behov for udvikling af en naturfaglig læsedidaktik, der baserer sig på solid viden om naturfaglige tekster og engagerende måder at arbejde med faglig læsning, og som samtidig er tilpasset til naturfagenes særlige kendetegn og vilkår som undervisningsfag i den danske grundskole.

  For at sikre, at den naturfaglige læsedidaktik, der udvikles i projektet, både er forskningsunderstøttet og reelt anvendelig i en almindelig grundskolevirkelighed, bygger projektet på to grundsøjler: 1) et solidt vidensgrundlag i form af en forskningsafdækning af den faktiske tekstbrug i grundskolens naturfagsundervisning og 2) et tæt og systematisk samarbejde mellem naturfagslærere og eksperter inden for både det naturfagsdidaktiske og læsedidaktiske felt. De to grundpiller afspejler sig i projektets design og opbygning i fem sammenhængende faser. De første to faser vedrører således undersøgelsen af tekster og tekstbrug i naturfagsundervisning, mens de resterende tre faser vedrører udvikling, afprøvning og forankring af en ny naturfaglig læsedidaktik til brug i grundskolen.

 • Metode

  Projektet er baseret på et kombineret metodisk design, hvori der indgår en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt naturfagslærere i udskolingen, casestudier af undervisningspraksis i naturfagene og interventioner, hvor naturfagslærere og UC-konsulenter samarbejder om udvikling af naturfagsundervisning med integreret faglig læsning.

  Find oplysninger om databehandling her (kun for deltagende skoler og lærere).

 • Referencer

  Bremholm, J. (2015). Læseguide – et redskab til at invitere elever inden for i tekster og fag. Unge pædagoger, nr. 4, 2015.

  Knain, E. & Hugo, A. (2007). Pendelen mellom erfaring og representasjon – en fagdidaktisk modell for ’sciency literacy’. I: S. Matre & L.T. Hoel (red.), Skrive for nåtid og framtid, vol. 1. Tapir.

  Maagerø, E. & Skjelbred D. (2010). De mangfoldige realtekstene: Om lesing og skriving i matematikk og naturfag. Fagbokforlaget.

  Moje, E. B., Stockhill, D., Kim, K., & Kim, H. J. (2011). The role of text in disciplinary learning. I: M.L. Kamil et al. (red.), Handbook of reading research IV. Routledge.

 • Film: Kort om projektet

  Projektleder Jesper Bremholm fortæller om undersøgelsen af anvendte læremidler i naturfag på konferencen Big Bang! 2023

  11_JesperBremholm.mp4 from Astra on Vimeo.

 • Projektdeltagere

  Projektledelse

  Martin Krabbe Sillasen
  Docent i naturfagsdidaktik, VIA University College og vicecenterleder i Naturfagsakademiet
  E-mail: msil@via.dk
  Tlf.: 8755 1714

  Jesper Bremholm
  Seniorforsker, Nationalt Videncenter for Læsning
  E-mail: jbre@kp.dk
  Tlf.: 4189 7142

  Projektmedarbejdere

  Ca. 18 naturfagslærere i udskolingen og 12 konsulenter fra landets seks professionshøjskoler (KP, VIA, UCN, UCL, Absalon og UC SYD)

 • Kortlægningsundersøgelse af tekst- og læremiddelbrug i naturfagene

  Forskerne har, som den første fase i projektet, gennemført en stor kortlægningsundersøgelse af tekst- og læremiddelbrug i naturfagene i den danske grundskole.

  Undersøgelsen er en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt lærere, der underviser i naturfag i grundskolen i Danmark. Undersøgelsen går på tværs af trin og dækker alle naturfag, der undervises i fra 1. til 9. klasse. Med andre ord omfatter undersøgelsen både faget natur/teknologi (indskoling og mellemtrin) og fagene biologi, fysik/kemi og geografi (udskoling).

  I undersøgelsen er naturfaglærerne blevet spurgt til en lang række aspekter vedrørende deres brug af tekster og læremidler i undervisningen. Det gælder bl.a. hvilke læremidler de bruger, hvor meget og hvordan de bruger dem, deres syn på læremidlernes faglige kvalitet og på betydningen af faglig læsning og literacy i naturfag samt deres vurdering af egne kompetencer i forhold til naturfagenes læse- og literacyaspekter.

  Den samlede undersøgelse formidles i form af tre særskilte rapporter:

  For det første hovedrapporten Naturfagenes læremidler – Kortlægning af læremiddelbrug i naturfag i den danske grundskole, som præsenterer og diskuterer undersøgelsens centrale resultater.
  Desuden indeholder denne rapport en introduktion til undersøgelsen, herunder til den forståelse af læremidler og literacy i naturfag, som undersøgelsen bygger. Rapporten rummer også en overordnet beskrivelse af den metodiske fremgangsmåde anvendt i undersøgelsen.

  De to øvrige rapporter præsenterer grundlaget for hovedrapporten.
  Den første er Resultatrapport for spørgeskemaundersøgelsen Naturfagene læremidler, hvor alle undersøgelsens resultater er gjort tilgængelige.
  Den anden er Baggrundsrapport til spørgeskemaundersøgelsen Naturfagenes læremidler, der rummer en detaljeret fremstilling af undersøgelsens metodiske design og statistiske behandling af data.

  Den samlede undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem Jesper Bremholm (Nationalt Videncenter for Læsning), Martin Krabbe Sillasen (VIA og NAFA), Bettina Buch (UC Absalon) og Morten Rasmus Puck (konsulenthuset MR Puck).

Del siden på email

Du deler et link til siden: Naturfaglig læsning – At lære med tekster i naturfagsundervisningen