Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Flersprogede børn og unges sprog og læring

Program

Torsdag den 11. maj       

09.30-10.00: Indskrivning, kaffe og brød

10.00-10.15: Velkomst ved Vinie Hansen, formand for ”Tosprogede børn og unges vilkår”

10.15-11.30: Translanguaging som pædagogik for alle ved Anne Holmen, professor og leder af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed 
De fleste børn i Danmark bruger flere sprog i hverdagen – nogle har et hovedsprog og et eller flere andre sprog, som de lejlighedsvis bruger. Andre har flere hovedsprog. I dette oplæg vil Anne Holmen diskutere, hvad børnenes sproglige erfaringer betyder for deres udvikling, og hvordan en pædagogik baseret på resursesyn på alle sprog kan understøtte børnenes kompetencer og identitet.

11.45-13.00: Østeuropæiske børn, ukrainske børn ved Yulia Tinyakova, læreruddannet fra Rusland, cand.mag. i engelsk fra Syddansk Universitet
Med baggrund i læreruddannelse i Rusland, Danmark og andre europæiske lande vil Yulia Tinyakova fortælle om uddannelsessystemet i Ukraine og forskelle mellem den danske og den østeuropæiske model. Yulia Tinyakova har indgående kendskab til ukrainske flygtninge og deres historier og vil tage deres perspektiv med i oplægget. 

13.00-14.00: Frokost og kaffe

14.00-15.00: Alle sprog er svære, men dansk er måske lidt sværere end andre ved Fabio Trecca, seniorforsker, ph.d., TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.
Det har længe undret sprogforskere, at danske børn er længere om at lære at forstå og tale deres modersmål end andre børn i Europa. Det er især opsigtsvækkende, når man sammenligner med Norge og Sverige, fordi samfundene og sproget ligner hinanden rigtig meget. Det har Fabio Trecca, som oprindelig er fra Italien, forsket i siden 2013. Fabio Trecca sætter fokus på, hvilken betydning det har for indlæringen af det danske sprog for børn som har dansk som andetsprog og dermed skal lære to modersmål.

15.00-15.30: Kaffepause

15.30-17.00: Gruppeoplæg, vælg mellem en af nedenstående grupper                                              

1. Praksisnær vejledning og udvikling af sproglige læringsmiljøer i dagtilbud ved flersprogskonsulent Simone Lysholt Geer og flersprogsvejleder Hanne Middelhede, Videncenter for Sprog og Læsning, Silkeborg Kommune
Målet for flersprogsvejledningen i Silkeborg Kommune er, at alle flersprogede børn får gode deltagelsesmuligheder i dagtilbuddet og har udviklet så godt et dansk som muligt ved skolestart.
Gennem et professionelt samarbejde med dagtilbuddene har supporten bl.a. til formål at udvikle gode sproglige læringsmiljøer, tilgodese kulturelle baggrunde, omsætte viden til praksis og bidrage til kontinuerlig kompetenceudvikling. Oplægget kommer med bud på, hvordan flersprogsvejlederne støtter i dagtilbuddene gennem praksisnær vejledning.

2. Det interkulturelle forældresamarbejde ved Sara Dørken Christiansen, adjunkt ved VIA UC, Efter- og Videreuddannelse Pædagogik og Opvækst
Samarbejdet med forældre til flersprogede børn kan indimellem opleves vanskeligt. Der kan være sproglige og kulturelle barrierer, der vanskeliggør det daglige samarbejde. I dette oplæg ser Sara Dørken Christiansen på konkrete muligheder i samarbejdet og sætter bl.a. fokus på, hvordan vi kan give alle forældre deltagelsesmuligheder i arbejdet med at styrke deres barns trivsel og læring, hvordan vi styrker det gode samarbejde med forældre med anden kulturel og sproglig baggrund, og hvordan en mere interkulturel pædagogik kan give nye muligheder i forældresamarbejdet.

3. Modtagelse af nye elever og direkte integration i almenklassen ved Hanne Vandal Hansen, adjunkt i dansk som andetsprog, Københavns Professionshøjskole
Nyankomne elever bliver i stadigt stigende omfang placeret direkte i almenklasserne. Hanne Vandal Hansen sætter fokus på, hvordan det modtagende team kan skabe deltagelsesmuligheder for den nyankomne elev fra starten. Hun kommer ind på, hvad der er vigtigt i den første tid, hvordan almenlærerne kan samarbejde med DSA-basislæreren om at skabe en tryg start i den nye klasse, og hvordan klassen forberedes på den nye elev. Disse spørgsmål samt deltagernes egne erfaringer vil danne udgangspunkt for indholdet i denne gruppe.

4. Sprog åbner for identitet ved Mette Skovdahl, lektor, cand.mag., videreuddannelsesafdelingen, Pædagogik & Læring, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Oplægget handler om, hvordan lærere og skolepædagoger kan arbejde med sprogportrætter som en aktivitet, hvor flersprogede elever i klassefællesskabet får mulighed for at reflektere over social anvendelse af de mange sprog og skabelsen af sociale identiteter i og uden for klassen. Der kommer også fokus på sprogportrætter som trinbræt til at inddrage elevernes samlede sproglige ressourcer i klassen. Deltagerne får selv mulighed for at lave et sprogportræt og interviewe og samtale om portrætterne.

17.15-18.15: Generalforsamling i ”Tosprogede børn og unges vilkår”
Alle er velkomne, både medlemmer og andre, som vil høre, hvad foreningen beskæftiger sig med, herunder deltage i debatten om foreningens fremtid. Der serveres en forfriskning og lidt snacks ifm. generalforsamlingen.

19.00-20.30: Middag

20.30-21.00: Udlodning af fagbøger fra bl.a. Alinea og Sproghandleren

Fredag den 12. maj

07.00-09.00: Morgenmad

09.00-10.30: Gode intentioner er ikke nok, opgør med myter om racisme, diversitet og etniske minoriteter i pædagogisk praksis ved Laila Colding Lagermann, uddannelses- og ungdomsforsker, ph.d., forfatter og konsulent
Lærere og pædagoger får flere og flere spørgsmål om diversitet og racisme i skoler og dagtilbud. Laila Colding Lagermann har skrevet en bog om, hvordan de professionelle medarbejdere sikrer de minoritetsetniske børns muligheder for at deltage på lige fod med andre børn og unge, og hvordan vi skaber pædagogisk rum med plads til forskellighed. Det handler bl.a. om pædagogisk social ansvarlighed, som er omdrejningspunktet for den nye tilgang, som oplægget handler om.

10.45-12.00: Negativ social kontrol ved Hiba Faisal, socialpædagogisk konsulent, Integration og familiearbejde, Gladsaxe Kommune
Umiddelbart ligner danske børns hverdag hinanden med skole, kammerater og fritidsaktiviteter, men under overfladen lever en del børn i parallelle liv på andre vilkår end deres kammerater. Børn og unge, som dagligt lever med trusler, vold og undertrykkelse, og hvor drenge og piger ikke har lige muligheder for at udfolde sig og leve et frit liv. Der er unge mænd og kvinder i Danmark, som bliver truet til ægteskab, sendt på genopdragelsesrejse, fordi deres forældre mener, de er blevet for danske. Disse børn og unge er underlagt negativ social kontrol, som kan have alvorlige konsekvenser for deres udvikling og trivsel. Hiba Faisal giver et bud på, hvad frontpersonalet skal være opmærksom på, og hvor de kan hente råd og sparring for at kunne handle inden for lovens rammer.

12.00-13.00: Frokost og kaffe   

13.00-14.15: En personlig skildring af en ung kvindes opvækst mellem to kulturer ved Zainab Mosawi, som flygtede til Danmark fra Irak som 2-årig med sin familie
I de to bøger Himlen over min fars tag og Jorden under min mors fødder fortæller Zainab sin historie om ikke at give op, om at turde trodse normer, sætte sig op mod autoriteter og om at blive ved med at kæmpe og flygte bl.a. fra en fem måneders genopdragelsesrejse i Irak. Zainab er i dag under uddannelse til socialrådgiver.

14.15-14.30: Afslutning og evaluering af konferencen

Del siden på email

Du deler et link til siden: Flersprogede børn og unges sprog og læring