Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Temadag: Netværks betydning i arbejdet med børn og unge i læse-skrivevanskeligheder

ROAL - Samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder - inviterer til en spændende temadag om netværks betydning i arbejdet med børn og unge i læse- skrivevanskeligheder.

På temadagen sættes fokus på netværks betydning i og for pædagogisk praksis - primært i grundskolen. Hvad er det særlige ved netværk? Hvilke potentialer ligger der i netværk? Hvilke netværk er relevante at oprette i forhold til elever i læse- skrivevanskeligheder? Og ikke mindst: Hvordan plejer og faciliterer vi netværk i pædagogisk praksis?

Det er nogle af de spørgsmål, som vi på temadagen sammen vil reflektere over. Temadagen byder blandt andet på et teoretisk perspektiv på netværk samt en række eksempler fra praksis.

Temadagen er primært målrettet lærere og pædagoger i grundskolen, læsevejledere og læsekonsulenter; men undervisere og vejledere på andre uddannelsesformer kan hente inspiration til transfer til eget arbejdsområde med studerende/kursister i læse- skrivevanskeligheder.

PROGRAM

Kl. 09:00-09:30 Registrering og kaffe

Kl. 09:30-09:50 Velkomst og nyt fra ROAL v. Lars Clausen, UC Lillebælt & Kirsten Friis, ROAL’s styregruppe & Nationalt Videncenter for Læsning

Kl. 09:50-10:35 Netværk – samarbejde i fantasi og praksis v. Nana Vaaben, forskningsprogrammet Ledelse og Organisatorisk læring, UCC

Samarbejde, partnerskaber og netværk ses i stigende grad som svaret på enhver organsa-torisk problemstilling. Men for bare 30-40 år siden var det Markedet og New Public Mana-gement, der blev set som løsningen på næsten alt. Oplægget sætter fokus på, hvordan for-skellige organisatoriske fantasier efter tur har haft deres storhedstid, og på hvordan de nu ”findes oven i hinanden”. Dernæst ser vi på, hvordan det kommer til udtryk som paradokser og dilemmaer, der kan både ses og mærkes, når man skal udøve ”netværk” i praksis.

Kl. 10.40-11.05 Netværk for forældre til børn med ordblindhed v. Line Leth Jørgensen, dysleksivejleder, Hillerødsholmskolen

Hillerødsholmskolen afholder lokale netværksmøder for forældre til børn med ordblindhed. Netværket fungerer som et udvidet skole-hjemsamarbejde, hvor både forældre og skole har mulighed for at blive klogere på hinandens perspektiver, og hvor begge parters viden og erfaringer bringes i spil med det fælles formål at øge inklusionen af skolens elever med ordblindhed. Netværksmøderne er bygget op omkring en kombination af videntilegnelse og vidensdeling, der tager udgangspunkt i forældrenes ønsker og behov.

Kl. 11:05-11.35 Forældrenetværk i Gentofte Kommune v. Mia Finnemann Schultz, læsekonsulent, Gentofte kommune

Hovedbiblioteket i Gentofte Kommune har etableret et netværk for familier, som har børn på kommunens intensive læsekurser og i specialundervisningstilbuddet for børn med ord-blindhed. Netværket skal fungere som et forum for videndeling, inspiration, information og kulturelle tilbud, der understøtter læseglæde og motivation. Hovedformålet er at tydelig-gøre, hvad familiens særlige muligheder er i forhold til den samlede trivsel for børn, med store skriftsproglige vanskeligheder.

Kl. 11.35-12.00 Duo - netværk for unge ordblinde studerende v. Katia Kromann Nielsen, antropolog

Duo er et netværk for ordblinde studerende på ungdoms- og videregående uddannelser. Netværket giver de studerende mulighed for at møde andre ordblinde, og gennem en kom-bination af makkerskaber og fællesmøder skabes et rum for sparring og vidensdeling. Net-værket har til formål, at styrke de ordblinde studerendes vej gennem uddannelsessystemet.

Kl. 12:00-12:45 Frokost

Kl. 12:45-13:15 Ordblindepatruljen på Smidstrup-Skærup skole v. Lance Luscombe, skoleleder

Hør om skolens ordblindepatruljen: Hvordan starter man en patrulje op, og hvad er en su-perbruger i ordblindepatruljen? Hvilke opgaver løser patruljen i hverdagen? Hvad betyder patruljen for de ordblinde børn på skolen?

Kl. 13:15-14:00 Kaffebord m. netværksdrøftelser

Hvordan bringer vi vores viden om netværk i spil i egen praksis?

Kl. 14:00-15:00 Når virkeligheden rammer skolen – udnyttes potentiale og resurser optimalt i forhold til ordblinde elever?

Vi sætter fokus på muligheder og udfordringer i skolen og hjemmet og på nødvendigheden af at etablere netværk set fra forskellige perspektiver:

I panelet er:

  • Lance Luscombe, skoleleder, Smidstrup-Skærup skole, Vejle kommune
  • Hanne Langkjær, forælder med ordblinde børn i folkeskolen, Herning
  • Erik Rasmussen, formand for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
  • Jens Vase, formand for Danske Skoleelever
  • Line Leth, dysleksivejleder, Hillerødsholmskolen, Hillerød kommune
  • Mia Finnemann Schultz, læsekonsulent, Gentofte kommune

Paneldebatten styres af Hans Kærgaard, Netværkslokomotivet og Erik Arendal, Aarhus Universitet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Temadag: Netværks betydning i arbejdet med børn og unge i læse-skrivevanskeligheder