Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Dansk i mange retninger 2018

Dansk i mange retninger 2018 – et fagdidaktisk møde
Dansen om dannelsen – fra standard til god latin

Dansk i mange retninger er en tværinstitutionel konference, som inviterer danskfolk fra grundskolen, ungdomsuddannelserne, læreruddannelsen og universiteter til et fælles fagdidaktisk mødested.

Konferencen er arrangeret af Professionshøjskolen UCC, Institut for Kulturvidenskab (IKV) ved Syddansk Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) ved Københavns Universitet, Dansklærerforeningen, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet og Nationalt Videncenter for Læsning.

Dannelse er igen for alvor kommet på dagsordenen efter flere år med fokus på kompetencer og læringsmål. Hvad betyder det for danskfaget? Skal der nytænkes i forhold til dannelsesbegrebet, eller har danskfagets gamle og dybe dannelsestradition overlevet kompetencestrømningerne? Er der overhovedet modsætning mellem disse udgaver af dansk? Dette års konference sætter fokus på dannelse i faget og spørger: Hvad hedder dannelse i nutid?

Årets konference byder på bredt diskuterende key-notes og workshops med konkrete cases. Til sidst er der paneldebat om dannelse i danskfaget.

Program

9.30-10.00: Ankomst og kaffe

10.00-10.15: Velkomst om dannelse i danskfaget ved Ellen Krogh, professor, Syddansk Universitet

10.15-11.15: Brug af skønlitteratur på medicinstudiet /v Anne-Marie Mai, professor, Syddansk Universitet
Er der tale om almendannelse, når medicinstuderende læser og fortolker litteratur? På et grundkursus i narrativ medicin på Syddansk Universitet spiller skønlitteratur en hovedrolle for at give medicinstuderende bedre kompetencer til at lytte til og leve sig ind i patienters fortællinger om sygdom og sundhed. Men er kursets instrumentale brug af skønlitteratur forsvarlig? Går kunsten tabt? Og hvordan peger dette tilbage på danskfaget?  

11.15-11.30: Pause

11.30-12.30 Dannelse i danskfaget i en globaliseret verden v/ Jeppe Bundsgaard, professor mso, DPU, Aarhus Universitet
Dannelse har medvind i Danmark og i verden. Det er imidlertid ofte uklart, hvad begrebet mere præcist dækker over, men godt er det, uanset hvad. Internationalt taler blandt andre EU, OECD og tværnationale projekter om 21st Century Skills. I Danmark (og Norge og Sverige og mange andre lande) taler vi også om kompetencer. Er det det samme? Hvad er dannelse i danskfaget i en globaliseret verden?

12.30-13.15: Frokost                                                     

13.15-14.30: Workshops

Workshop 1 Hvad er æstetisk dannelse i dansk?
I disse år er der stor efterspørgsel på færdigheder, og der levnes mindre og mindre plads til litterære holdepladser i danskundervisningen. I workshoppen argumenterer vi for, at litteraturen rummer mulighed for oplevelse, indlevelse, indsigt og forståelse - ja måske ligefrem begejstring og knitren.

Workshopledere: Marie Elmegaard Pedersen, lærer, formand folkeskolesektionen Dansklærerforeningen & Erik Skyum-Nielsen, lektor, KU

Workshop 2 Hvad er digital dannelse i dansk?
Internettet fordrer, at børn og unge er i stand til at forholde sig kritisk til multimodale tekster, der skabes og konsumeres online. I workshoppen vil vi med et blik på nogle af de nye foranderlige teksttyper på nettet diskutere, hvad digital dannelse er, og hvordan danskfaget kan bidrage til denne.

Workshopledere: Rasmus Fink Lorentzen, ph.d. og lektor, VIA, & Mette Engberg-Sønderskov, cand.pæd. og formidlingsmedarbejder i Syddjurs Kommune

Workshop 3 Hvad er interkulturel dannelse i dansk?
Hvad er en kulturelt ansvarlig lærer? Hvordan kan litteraturundervisningen bidrage til elevers interkulturelle dannelse eller det, vi også forstår som multikulturel dannelse? Vi diskuterer, hvordan elever konkret kan støttes i perspektivskifte og refleksion over identitet og kultur.  

Workshopledere: Tina Høegh, lektor, SDU, & Nadia Mansour, ph.d.-studerende, DPU, AU

Workshop 4 Hvad er håndens dannelse i dansk?
Smag, lugt, rør, lyt, gør og prøv dig frem! En sanse- og erfaringsbaseret undervisning kan være nærværende, personlig relevant og helhedsorienteret og give grobund for bæredygtig og afbalanceret læring. Workshoppen diskuterer, hvordan praktiske erfaringer bliver til dannelse i faget.

Workshopledere: Nadia Raphael Rathje, skoleleder, Den Grønne Friskole, & Thomas Høyrup, uddannelsesleder, Roskilde Tekniske Skole

Workshop 5 Hvad er hjertets dannelse i dansk?
Workshoppen diskuterer, hvordan der kan arbejdes med skønlitteratur og empati i danskfaget. Diskussionen tager afsæt i et forløb om læseoplevelse på Nr. Snede Skole under ledelse af Peter Høeg og i et kursus om "Narrativ medicin" på Syddansk Universitet.

Workshopledere: Søren Fanø, lektor, VIA, & Anders Juhl Rasmussen, post doc. SDU 

Workshop 6 Hvad er klassisk dannelse i dag?
Klassisk dannelse angår personlighedens dannelse og de kulturbærende fag, herunder danskfaget, og dermed os alle som kulturnation. I workshoppen diskuterer vi modsætningen mellem klassisk dannelse og kompetencer, herunder det dannelsesforfald, der tales meget om i disse år.

Workshopledere: Kasper Støvring, ph.d. og bibliotekar, Herlufsholm Skole, & Thomas Thurah, lektor, Metropol

Workshop 7 Hvad er musikalsk dannelse i dansk?
Hvordan fører man eleven ind i grænseområdet mellem forståelse og fornemmelse? Hvordan skaber vi lydhørhed for det ordløse og sans for de ord, som vil lokke os ud på kanten af sproget? Gennem oplæg og øvelser vil vi inspirere til brug af oplæsning, deklamation og sang i undervisningen. 

Workshopledere: Henrik Marstal, musiker, komponist, forfatter, musiker & Anders Remmer, lektor, Rysensteen Gymnasium

Workshop 8 Hvad er demokratisk dannelse i dansk?
Workshoppen diskuterer med eksempler fra litteraturundervisningens læremidler, hvordan demokratisk dannelse kan forstås og viser med eksempler fra en efterskole, hvordan danskfaget i praksis kan bidrage til elevernes demokratiske dannelse.

Workshopledere: Marianne Oksbjerg, ph.d.-studerende, DPU, AU, & Sascha Victor, lærer, Gribskov Efterskole

14.30-15.00: Kaffe og kage

15.00-15.45: Paneldiskussion om dannelse i danskfaget
Fælles diskussion på baggrund af dagens input.

Paneldeltagere: Marie Elmegaard Pedersen, Søren Fanø, Nadia Raphael Rathje, Kasper Støvring og Jeppe Bundsgaard

Ordstyrer: Ellen Krogh, professor, SDU

15.45-16.00: Afrunding: Resten af dannelsen ved Erik Skyum-Nielsen, lektor, KU   

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Dansk i mange retninger 2018