Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Elever i læse- og skrivevanskeligheder: forebyggende indsatser. København

Det er væsentligt, at elever i risiko for ordblindhed og andre læse- og skrivevanskeligheder modtager forebyggende indsatser i klassen, og at disse er tilpasset elevernes særlige behov og tilgodeser hele elevens udvikling.

Igen i år inviterer Nationalt Videncenter for Læsning sammen med VIA University College til en spændende temadag med fokus på undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder.

Temadagens fokus er forebyggende indsatser, så læse- og skrivevanskeligheder kan reduceres. Hvilke indsatser kan være i spil – og hvordan stilladserer og styrker de elevernes læsning og skrivning? Hvordan kan der tillrettelægges en forebyggende undervisning, som både udvikler elevernes afkodningsfærdigheder, læseforståelse og læselyst? Hvordan kan skrivning allerede fra 0. klasse støtte op om elevernes læseudvikling? Det er nogle af de spørgsmål, som temadagen forsøger at svare på. Forskning og praksis kobles – og der gives eksempler fra dansk undervisningpraksis til inspiration til egen praksis. Indsatserne er primært målrettet indskolingen, men kan overføres til andre elever i læse- og skrivevanskeligheder på fx mellemtrin, i specialtilbud og for flersprogede elever med brug for særlig sprogundervisning.

Temadagen henvender sig til børnehaveklasseledere, lærere, ordblindelærere og læsevejledere i grundskoler og i specialtilbud samt til læse- og læringskonsulenter.

Program

Kl. 09.00 Registrering og kaffe

Kl. 09.30 Velkomst
V. Lene Storgaard Brok, centerleder, Nationalt Videncenter for Læsning

Kl. 09.45 Intentionerne bag dagen
V. Kirsten Friis, konsulent, Nationalt Videncenter for læsning

Kl. 10.15 Guided reading som metode til forebyggelse af læse-skrivevanskeligheder
V. Wenche Kortbæk, læsevejleder og Lisbeth Skov Thorsen, læsekonsulent, Rudersdal Kommune
Elever starter i skole med forskellige forudsætninger for at lære at læse. Nogle kan stort set allerede læse, andre har svært ved blot at skrive deres navn. Hvordan kan vi lave en motiverende læseundervisning, hvor elevernes læselyst er i centrum, samtidig med at undervisningen er systematisk og differentieret? Guided reading er et bud på dette, for her undervises eleverne på små homogene hold, som tager afsæt i elevernes læseniveau og med fokus på den enkelte elevs progression.
Bag Guided reading er der udarbejdet et systematisk materiale, som sikrer en rød tråd gennem udviklingen af både læse- og forståelsesstrategier. Elevernes læsning vurderes dagligt og evalueres ugentligt, så eleverne altid læser på hold, der tilgodeser den enkelte elevs læseudvikling. I dette oplæg præsenteres, hvordan guided reading kan praktiseres i praksis.

11.45 Frokost og besøg hos forlagene

Kl. 12.30 Virkningsfulde greb, når afkodningsvanskeligheder skal forebygges
V. Helle Bonderup, lektor, VIA University College
Hvorledes kan vi i skolen systematisk sikre vores forebyggende indsats over for elever, som kan være i risiko for at udvikle afkodningsvanskeligheder, hvilke elever bør vi i indskolingen være særligt opmærksomme på, og hvilke indsatser er særligt hensigtsmæssige, når afkodningsvanskeligheder skal foregribes?
Oplægget drøfter mulighederne for fx værkstedsundervisning, anvendelse af testresultater og overlevering af viden mellem fagpersoner. 

Kl. 13.30 Fra kommunal politik til praktisk indsats på skolen – et eksempel på en konkret indsats
V. Karen Engelund, konsulent, Herning kommune og Lene Brændgaard Thomsen, ordblindevejleder, Lind Skole i Herning
Hvordan omsætter man en kommunal handleplan til håndgribelig indsats for elever i ordblindevanskeligheder på en folkeskole i Herning?
Tovholder for ordblindeindsatsen i Herning Kommune, Karen Engelund, præsenterer kort den kommunale indsats, hvorefter Lind Skoles ordblindevejleder Lene Brændgaard Thomsen beskriver de helt konkrete tiltag, som har vist sig virksomme i indsatsen på en skole med mange ordblinde. På baggrund heraf diskuteres yderligere muligheder for fx foregribende tiltag, tiltag i forhold til elever i fonologiske vanskeligheder og andre indsigter, som arbejdet med implementeringen af kommunens ordblindestrategi har vist.

Kl. 14.00 Eftermiddagskaffe og besøg hos forlagene

Kl. 14.30 Værktøj til vurdering af elevernes tekster
V. Lis Pøhler, MA i specialpædagogik
Værktøjet, som er målrettet vurdering af tekster fra elever i 0.-2. klasse, er udviklet i tilknytning til et stort norsk skriveforskningsprojekt. Det består af otte vurderingsområder: modtagerorientering, organisering af indhold, indholdets omfang, ordforråd, sætningsopbygning, tegnsætning, skrivemåder og stavning samt bogstavkundskab. Til hvert område er knyttet niveaubeskrivelser på fem niveauer. Alle otte områder er i spil under skriveprocessen, men ikke alt kan være i fokus i undervisningen hver gang. I oplægget præsenteres værktøjet med eksempler på vurderinger af konkrete elevtekster. I får ideer til konkrete skriveaktiviteter, som giver eleverne mulighed for at opleve mening, mestring og motivation i forhold til skriveprocessen. Fokus er på forebyggelse af skrivevanskeligheder hos eleverne – og der gives konkrete skriveopgaver, værktøjer til evaluering og eksempler på respons på elevtekster i 0.-3. klasse.

Kl. 16.00 Tak for i dag og på gensyn
V. Kirsten Friis, konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Elever i læse- og skrivevanskeligheder: forebyggende indsatser. København