Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Elever i læse-skrivevanskeligheder - har behov for en særligt tilrettelagt undervisning i den inkluderende skole

Det gælder for ordblinde elever, for elever i generelle læse-skrivevanskeligheder og for elever, hvor læse-skrivevanskelighederne er koblet med andre vanskeligheder. Hvordan kan vi imødekomme deres behov for undervisning?

Mandag d. 26. september 2016 inviterer UC Lillebælt og Nationalt Videncenter for Læsning til en spændende temadag med fokus på undervisning af elever i læse-skrivevanskeligheder – uanset årsagerne til disse vanskeligheder.
Her vil forskere og fagpersoner komme med forskningsbaserede bud på dette spørgsmål. Bud, som ikke blot kan implementeres på de foreslåede klassetrin, men som også kan overføres til andre klassetrin. Både i den almindelige inkluderende undervisning eller i specialklassen.

Temadagen henvender sig til lærere og læsevejledere i grundskolen og på specialskoler og til læse-konsulenter og specialundervisningskonsulenter.

Der vil desuden være udstilling om relevante materialer fra Center for Undervisningsmidler, UCL, samt tilbud på relevante bøger.

Program

Kl. 09:00 – 09:30 Registrering og kaffe

Kl. 09:30 – 09:50 Velkomst
v/ Lene Storgaard Brok, leder af Nationalt Videncenter for Læsning (NVL)

Kl. 09:50 – 10:00 Intentionerne bag dagens program
v/ Kirsten Friis, faglig og pædagogisk konsulent i NVL

Kl. 10:00 – 10:30 Når eleven både er i læse- og skrivevanskeligheder og i andre læringsvanskeligheder
v/ Lars Clausen, specialkonsulent i UCL
Nogle elever befinder sig i læse- og skrivevanskeligheder, men nogle elever befinder sig også samtidigt i andre læringsvanskeligheder. I dette indlæg afgrænses læse-skrivevanskeligheder i sig selv og i relation til andre vanskeligheder fx vedr. opmærksomhed, koncentration, hukommelse og pragmatik

Kl. 10:45 – 12:15 Strukturerede tekstsamtaler styrker elevens tekstforståelse
v/ Lis Pøhler, Læsning Innovation Specialpædagogik
Strukturerede tekstsamtaler er et stort nordisk projekt, som tager udgangspunkt i principperne for den reciprokke undervisning. Projektet er afsluttet i maj 2015, og det fokuserer på elever med generelle indlæringsvanskeligheder og elever med autisme. Selvom fokus er på disse vanskeligheder, kunne projektet lige så godt have været målrettet andre elever i læse-skrivevanskeligheder og målrettet hele skoleforløbet. Projektets form, indhold og resultater vil her blive præsenteret, så konferencens deltagere kan gå tilbage til deres egen skole og gennemføre lignende forløb.

Kl. 12:15 – 13:00 Frokost

Kl. 13:00 – 13:45 Talegenkendelse – pædagogiske muligheder og opmærksomhedspunkter
v/ Allan Madsen, pædagogisk IKT vejleder og MA i IKT og læring, Institut for Kommunikation og Handicap i Århus
Talegenkendelse har et stort og interessant potentiale som it-redskab til elevers skriftlige arbejde, tekstproduktion og deltagelse. I dette oplæg fremhæves potentialerne. Der vil blive vist og fortalt om forskellige muligheder i at bruge talegenkendelsesteknologierne. Der er en række forhold, man som underviser bør indtænke i sin undervisning, hvis talegenkendelse skal blive et brugbart it-redskab for den enkelte elev.

Kl. 13:45 – 14:00 Kaffepause

Kl. 14:00 – 15:30 Kvalitetssikring af læseundervisning på mellemtrinnet - den anden læsestart. Intensive indsatser, hvor det er nødvendigt.
v/ Jørgen Frost, professor, Institutt for spesialpedagogikk, Oslo Unniversitet
Det er desværre stadig sådan, at der sidder elever med dysleksi på mellemtrinnet, som er ved at give op eller måske allerede har givet op. Skolen har ikke klaret at imødekomme deres undervisningsbehov. Langsomt, men sikkert bliver dette nu elevens problem. I et forskningsprojekt i Oslo, hvor man fulgte børn af dyslektiske forældre, blev ovenstående meget tydeligt.
I dette oplæg vil Jørgen Frost sætte fokus på udvalgte elevcases fra undersøgelsen og pege på, hvordan skolen kan tilbyde en intensiv indsats, som kan være med til at ændre børnenes situation. Det drejer sig om indsatser på både system- og individniveau. Erfaringen er, at ændringer i undervisningspraksis for denne elevgruppe kun kan lykkes, når det gøres i et skoleudviklingsperspektiv.

Kl. 15:30 – 15.40 Tak for i dag og på gensyn
v/ Kirsten Friis, faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Elever i læse-skrivevanskeligheder - har behov for en særligt tilrettelagt undervisning i den inkluderende skole