Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Status for Literacy - Når ord sætter spor

Der er ord allevegne, i mails, breve, bøger, aviser og blade. Selvom det er de samme ord, der går igen, er tekst ikke bare tekst.
Ord er valgt af den person, der bruger dem. De er præget af den situation, det samfund og den kultur, de skrives i, og de tager form af det medie, de er skrevet til. Ord bærer spor, og de sætter sig spor. Og de kan forfølges. Det er netop det, det handler om på årets Status for Literacy: Når ord sætter spor.


PROGRAM

9.30  Registrering og morgenkaffe/musikalsk indslag

10.00  Velkommen
v/ Lene Storgaard Brok, centerleder

10.10  På sporet af samfundet
v/ Peter Simonsen, professor ved Syddansk Universitet
Litteratur inviterer ikke kun til gode læseoplevelser, den har også en social og samfundsmæssig betydning. Oplægget vil beskrive nogle af de måder, litteraturen historisk har haft væsentlig indflydelse på samfundet og kigge på områder, hvor den i dag, på forskellig vis, øver indflydelse og sætter spor. Oplægget tager afsæt i en beskrivelse af forskningsprogrammet ”Uses of Literature: The Social Dimensions of Literature”, 2016–2021.
 
11.00  Spår efter verkliga elever i fiktiva kontexter - eleven som författare och bedömaren som läsare i skolans skrivprov
v/ Gustaf Skar, førsteamanuensis ved NTNU Trondheim
Denna föreläsning kommer till at handla om villkoren för att skriva och läsa skrivuppgifter inom ramen för skrivprov i skolan. Mer specifikt kommer föreläsningen att behandla hur elever positionerar sig i förhållande till instruktioner i skrivuppgifter och vilka drag i elevtexter som är förbundna med oenighet bland bedömare.

11.50  Frokost

12.45  Ordet fanger. Sprogvidenskaben på sporet af forbrydelser og plagiat
v/ Tanya Karoli Christensen, lektor ved INSS, Københavns Universitet
Inden for de seneste tiår er sprogforskere begyndt at bidrage med analyser af sprogligt bevismateriale i kriminal- og civilsager. Det spænder fra sproglig-demografisk profilering (hvad viser sproget i et trusselsbrev om ophavsmanden?) over nærsproglige tekstanalyser (hvad er den underforståede betydning i en række chatbeskeder?) til ophavsanalyse (er det samme person, der har skrevet disse to tekster?). Oplægget introducerer til feltet retslingvistik og perspektiverer til sproget i elevtekster. 

13.30  Forskning på vej 1:  Hvordan sætter digital litteratur sig spor? I teksten og hos læseren?
v/ Ayoe Quist Henkel, ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet
Med udgangspunkt i Ayoe Quist Henkels ph.d.-projekt, som undersøger litteratur for børn og unge i et digitaliseret og medialiseret tekstunivers, vil oplægget belyse, hvordan digital litteratur materialiserer sig. Desuden kommer oplægget med perspektiver på, hvorfor og hvordan sådanne tekster kan læses i danskundervisningen.
  
13.45  Forskning på vej 2:  Situationsbaseret skrivning i 5. klasse
v/ Louise Molbæk, ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet
Hvad sker der, når elever i 5. klasse producerer tekster på baggrund af fortolkninger af konkrete kommunikationssituationer? I Louise Molbæks ph.d.-projekt undersøges det, hvad elever på forskellig vis tillægger betydning i skriveprocessen, og hvilke spor selve udgangspunktet i kommunikationssituationerne i den forbindelse sætter? Hvilke udfordringer og potentialer i forhold til arbejdet med udviklingen af retorisk agency kommer til udtryk i denne situationsforankrede måde ”at gøre skrivning” på?

14.00  Kaffe og kage

14.30  Digitale spor
v/ Jeppe Bundsgaard, professor ved Aarhus Universitet  
Hver gang vi skriver, klikker og søger på nettet og på vores telefoner, sætter vi digitale spor. Spor, som bruges til at personalisere og kvalificere vores og andres oplevelser på nettet og til at skabe profit gennem reklamer. Det at kunne forholde sig til sine digitale fodspor er en central del af en kommunikationskritisk kompetence i dag, både af hensyn til én selv og som demokratisk deltager. Oplægget præsenterer udfordringerne og giver didaktiske perspektiver.

15.15  Bag om bøgerne
v/ Kenneth Bøgh Andersen, forfatter i børne- og ungdomslitteratur
Når ord sætter sig spor. Hvordan processen fra en ide til det trykte ord sætter sig som billeder i læserens hoved. I oplægget vil Kenneth Bøgh Andersen fortælle om sin vej til at blive forfatter og hvilke overvejelser, han gør sig i forhold til sine læsere, sig selv som forfatter og de tematikker, der ligger til grund for hans bøger, deriblandt serien om Den Store Djævlekrig, der foregår i både Helvede og Paradis.

16.00  Afslutning

Del siden på email

Du deler et link til siden: Status for Literacy - Når ord sætter spor