Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Innovationsprojekt viser nye veje for skriveundervisning

Sidste år så danskundervisningen lidt anderledes ud i 1. klasserne på fem skoler i Kolding. En såkaldt innovationsvogn fyldt med materialer rullede ind ad døren, og eleverne skulle opfinde, udvikle, afprøve og præsentere egne ideer.

Nationalt Videncenter for Læsning har netop afsluttet projektet, der selvfølgelig hedder ”Hitte På”. Evalueringen viser, at det har stor værdi, når eleverne læser og skriver med et formål, nemlig at dokumentere, udvikle eller præsentere deres ideer. Endvidere viser analyser af elevernes tekster, at sådanne innovative forløb kan styrke elevernes skriveudvikling, og at eleverne kan skrive avancerede tekster med originale ideer uden nødvendigvis at være langt i deres staveudvikling. Dermed peger projektet på nye måder, hvorpå lærere kan differentiere og variere skriveundervisningen i indskolingen. 

Skrivning starter, når man har noget på hjerte

For at skaffe viden om elevernes udvikling var der i projektet indlagt en kompetencetest, som eleverne på de fem projektskoler samt fire kontrolskoler tog i november 2015 og igen i april 2016.

I testen skulle eleverne tegne og beskrive ideer til udvikling af deres egen skole. Resultaterne blev herefter indsamlet, scoret og analyseret ud fra en række kriterier om både skrivning, tegning og innovativ tænkning. 

Denne evaluering blev gennemført af professor Jeppe Bundsgaard, DPU Aarhus Universitet.

Jeppe Bundsgaard udtaler: - Mig bekendt er det den bredeste test af sin art. Vi har scoret for traditionelle parametre som staveudvikling og teksternes længde, men herudover har vi set på variation i ord og syntaks, brugen af verber, ledsætninger, aktører, interaktion mellem dem og forhold som ideernes originalitet samt elevens analytiske sans. Vi har scoret langt bredere end det, skrivetest til indskolingen almindeligvis ser på.

- Så vi har to resultater: Det er lykkedes at skabe et testværktøj, som viser en bredde i elevernes fremstillingskompetencer, og vi kan se, at de klasser, der har arbejdet med innovationsforløbene, bliver dygtigere. Vores analyser viser, at projektskolerne har signifikant bedre kompetencer inden for det, vi kalder innovativ fremstillingskompetence. Med det mener vi elevens evne til at udtrykke og begrunde originale ideer, skrive mere varieret med ledsætninger, mere avancerede verber, andre aktører end ’jeg’ m.v. 

- Herudover viser vores analyser, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem staveudvikling og udvikling i innovativ fremstillingskompetence. Det vil sige, at man godt kan skrive avancerede tekster med originale ideer uden at være langt i sin staveudvikling – og omvendt. Det peger på, at et alt for ensidigt fokus på skrivefærdighed, forstået som stavning og korrekthed, kan forhindre eleverne i at udvikle de fremstillingskompetencer, som er målet både i en entreprenørskabsoptik og ifølge Fælles Mål.

Innovationsforløb giver en mere varieret undervisning

For også at få indblik i lærernes opfattelse af projektet og holdninger til innovativt arbejde i faget dansk har Peter Heller Lützen, projektleder fra Nationalt Videncenter for Læsning, udarbejdet en kvalitativ rapport. Den viser, at innovationsvognen gav mere varieret undervisning, og at mange elever profiterede af de innovative forløb.

Peter Heller Lützen udtaler:

- For os er det interessant at udvikle nye metoder til mere engagerende undervisning i indskolingen. Projektet viser, at vi kan arbejde med læsning og skrivning i indskolingen i nogle funktionelle og handlingsorienterede sammenhænge, hvor det tjener reelle kommunikative formål. De steder, hvor det er lykkedes, har eleverne i højere grad oplevet et formål med læsning og skrivning, fordi de skulle bruge det til fx at dokumentere noget med, at udvikle ideer i små øvelser eller præsentere noget for andre.

Læsevejleder og dansklærer Irene Mortensen fra Christiansfeld Skole er begejstret for Hitte På og har efterfølgende arbejdet med selv at udvikle endnu flere innovative forløb. På Christiansfeld Skole bruger de nu innovationsvognen i hele indskolingen.

Irene Mortensen siger om projektet:

- De, der har svært ved at læse, bliver motiverede, når de kan se, at de skal bruge det til noget. Det samme gælder skrivning. Det giver mere mening for dem at skrive, når det skal bruges til noget rigtigt. Vi har stor glæde af at arbejde med innovationsvognen. Den gør det meget nemmere at lave noget anderledes inde i klassen. Vi synes, alle skulle have den her vogn!

Om projektet Hitte På

Nationalt Videncenter for Læsning har sammen med bl.a. Nordea-fonden, Fonden for Entreprenørskab og Kolding Kommune gennemført pilotprojektet Hitte På, som havde til formål at udvikle innovative kompetencer hos elever i 1. klasse. Temaet Innovation og entreprenørskab er skrevet ind i Fælles Mål som tværgående dimension, og Hitte På viser konkrete måder at gøre det på.

Tanken i Hitte På er, at innovation og entreprenørskab skal tænkes ind i fagene for for alvor at kunne udfolde sig, og konkret er der blevet arbejdet med udgangspunkt i faget dansk. Dansk er valgt, fordi det er et stort fag i 1. klasse, og fordi Fælles Mål i dansk på mange måder matcher procestænkningen i innovationsdimensionen. I dansk skal man bl.a. arbejde med at indsamle viden, udvikle ideer, afprøve dem, respondere på hinandens produkter og præsentere dem for andre. Der er således store overlap mellem tænkningen i Fælles Mål i dansk og innovationspædagogikkens ideer om at arbejde undersøgende, ideudviklende og afprøvende i en række genkommende faser.

Hitte På præsenterede tre læringsforløb og en innovationsvogn, som kom ud på fem skoler i Kolding. Fra efteråret 2015 til foråret 2016 arbejdede skolerne med forløbene, nogle skoler udviklede selv nye, og elevernes fremstillingskompetencer blev testet før og efter forløbet.

Projektet fremlægges i to rapporter, som samlet set viser, at eleverne i Hitte På-klasserne udvikler sig signifikant bedre inden for det, vi kalder innovativ fremstillingskompetence, uden at de er dårligere på andre skriveparametre. Projektet viser altså, at det er muligt at integrere innovation og dansk og derigennem nå målene i både temaet innovation og entreprenørskab og Fælles Mål i dansk.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Innovationsprojekt viser nye veje for skriveundervisning