Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læsning og viden om sprog giver gode stavere

Det danske sprog er spækket med faldgruber når det kommer til stavning og øret er ikke til megen hjælp. Der kan være dobbeltkonsonanter til trods for, at man kun hører én konsonant og nogle vokaler ændrer lyd alt efter det ord, de optræder i.

I sin ph.d. afhandling: God, bædre, best: Om ortografisk viden og ortografisk indlæring hos danske børn på skolens begynder- og mellemtrin, har Anne-Mette Veber Nielsen fra Københavns universitet undersøgt, hvordan børn kan blive gode stavere.

Afhandlingen peger på, at viden om skriftsprog samt en samtænkning af staveundervisning og selvstændige læseaktiviteter fremmer god stavning.

3 studier i skriftsprog

I Anne-Mette Veber Nielsens afhandling præsenteres tre forskningsstudier, der beskæftiger sig med danske børns viden om skriftsprog og tilegnelse af nye ords stavemåde.

Et hovedformål med studierne var at undersøge hvilken betydning forskellige typer af sproglig viden har for stavefærdighed i en tidlig og en senere fase af børns skriftsproglige udvikling.

Et andet hovedformål var at undersøge, om direkte træning i én type sproglig viden, nemlig fonologisk betingede stavemønstre, ville resultere i bedre indlæring af nye ords stavemåde hos børn i 3. klasse, når de læste tekster på egen hånd.

Vejen til gode stavere

Anne-Mette Veber Nielsens ph.d. peger på,  at børns tilegnelse af og hukommelse for nye ords stavemåde kan fremmes, hvis man systematisk sammentænker staveundervisning og aktiviteter med selvstændig læsning.

Endvidere peger den på, at staveundervisning bør sigte specifikt på at udvikle børnenes viden om skriftsproget, herunder hvordan stavemønstre er betinget af den fonologiske kontekst.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsning og viden om sprog giver gode stavere