Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Kunsten er at skabe de bedste rammer

Som læse- og specialundervisningskonsulent i Frederiksberg Kommune, er Mette Anker blandt andet ansvarlig for kommunens læsefaglige test og sprogvurderinger i 0. klasse samt for indsatser omkring specialundervisning.

Med sit formål om at højne elevernes faglighed i dansk og matematik kunne hun derfor kun hilse projektet Tidlig literacy - tidlig Numeracy varmt velkommen og bidrage til, at projektet kom bedst ind i skolernes eksisterende praksis.

Læsevejlederne og matematikvejlederne spiller en stor rolle

- I Frederiksberg Kommune kan skolernes praksis variere noget, forklarer hun. Kommunen giver plads og frihed til skolernes egenart og det betyder, at skolerne arbejder med forskellige opfattelser af, hvordan man laver såvel understøttende undervisning som dansk- og matematikundervisning. Dertil kommer, at skolerne organiserer sig forskelligt. Nogle har sen klassedannelse, nogle arbejder med aldersintegrerede grupper, andre med traditionelle klassedannelser, nogle har stort fokus på teamsamarbejde, andre mindre fokus.

For Mette Anker var det derfor vigtigt at sikre, at projektet på bedst mulig vis blev bragt i spil i skolernes forskellige fagligheder og strukturer og der, mente hun, spillede læsevejlederne og matematikvejlederne en vigtig rolle.

- Læsevejlederne og matematikvejlederne er både kulturbærere og agenter for nye faglige måder at tænke på. De kender deres skoler og de har en specialistviden, som både kan understøtte og udvikles i projektet, ligesom de kan være med til at sikre, at projektet også har liv efter sin afslutning. Det er derfor vigtigt, at de kender til det og diskuterer dets didaktiske og pædagogiske tænkning, fortæller hun.

Drøftelsen er sket løbende på de kommunale netværksmøder for vejlederne. På dagsordenen har Mette Anker her sat en diskussion af, hvordan Tidlig Literacy og Tidlig Numeracy projektet kunne supplere det gode arbejde, som vejlederne allerede gjorde samt hvordan de kunne bidrage med at give projektet plads til at udvikle sig på deres skole.

Forum for SFOledere og pædagogiske ledere

Tidlig Literacy - tidlig numeracy er organiseret med en projektansvarlig på hver af kommunens skoler. Typisk er det SFO lederen eller den pædagogiske leder, der varetager opgaven og i projektplanen var derfor indskrevet, at der løbende skulle holdes møder, så de kunne diskutere projektet. En opgave, som Mette Anker varetager.  

- Der er i forvejen skoledermøder, netværk for pædagogiske ledere og møder for SFO ledere men de projektansvarlige udgør en blandet gruppe og der er derfor ikke er et eksisterende forum for dem. Derfor samles de 6 gange årligt til et møde, hvor de sammen kan diskutere projektet og den rolle de spiller i det, forklarer hun.

På møderne er praktiske forhold omkring organisering af projektet blevet drøftet sammen med teamsamarbejde og sproglig udvikling. Ud over det har Mette Anker igangsat en løbende drøftelse af, hvordan de projektansvarlige involverer skolens læsevejledere og matematikvejledere. Hun uddyber:

- Det var ikke alle projektansvarlige, der kendte til vejledernes viden og kunnen. For SFO lederne betød drøftelsen, at de fik øjnene op for vejlederne som en ressource, de ikke tidligere havde indtænkt. Sandsynligvis fordi vejlederens arbejde typisk foregår i skoleregi alene. For de pædagogiske ledere betød drøftelsen, at de, i deres planlægning for det kommende skoleår, afsatte timer, så vejlederne i højere grad fik mulighed for at indgå i projektet, medvirke til at få det bredt ud på skolen og dermed spille en tydeligere rolle i det kommende projektår.

Andre punkter på dagsordenen kunne være, hvordan skolerne kunne fastholde det fokus på literacy og numeracy, som introduceres med projektet. Hvordan man kunne undgå, at projektet kun fik liv, når de faglige projektkonsulenter er på besøg? Eller hvordan man kunne videreudvikle den pædagogiske og didaktiske tænkning, som der arbejdes med i projektet?

- Det var vigtigt at bringe dem sammen, lade dem lytte til hinanden og drøfte hvad vil det sige at være projektansvarlig, konkluderer Mette Anker. På møderne gik det nemlig op for mig, at de fleste i starten mente, at de kun spillede en praktisk koordinerende rolle og det er ikke nok. Hvis projektet skal vokse skal de tage ejerskab til det på et meget større plan. De skal føle et ansvar for det og opleve, at de er med til at ændre noget meningsfuldt. Hendes oplevelse er da også, at de fleste har taget det til sig og integreret det i deres hverdag. Hun giver et eksempel:

- Som en SFO-leder så fint korrigerede mig på et møde, hvor jeg lige havde omtalt Tidlig Literacy og Tidlig Numeracy som ”projektet”: Er det ikke forkert at kalde det et projekt, nu er det jo bare en måde vi tænker og gør ting på”.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kunsten er at skabe de bedste rammer