Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Velkommen til ny læseforsker i centeret

Nationalt Videncenter for Læsning byder velkommen til Jesper Bremholm, der tiltræder en stilling som forsker i centeret. 

En bredt funderet læseforsker

Jesper Bremholm er læseforsker med et bredt fundament og mangefacetterede interesser. Hans ph.d. fokuserede primært på literacy i naturfag i grundskolen og på udvikling og brug af læseguides som støtte for elevers tekstbaserede læring i naturfagene. En læseguide er kort sagt et literacy- og fagdidaktisk redskab, hvis formål er at hjælpe eleverne til en bedre forståelse af de tekster, de læser i fagene.

Jesper har efterfølgende ledet et stort forskningsprojekt om elevers produktive arbejde i dansk, matematik og naturfag i grundskolen og arbejdet med lektionsstudier - en oprindeligt japansk metode, hvor lærere systematisk undersøger deres egen praksis.

Sidst men ikke mindst har han været hovedredaktør på udgivelsen "Danskfagets læremidler", der analyserede en række af danskfagets centrale materialer, og hvor han selv stod for analysen af det meget anvendte materiale "Den første læsning". 

For øjeblikket deltager han i et større projekt om, hvordan man kan gøre læring spilbaseret og i et andet større projekt om bestemmelse af børns tidlige skriveudvikling og digital feedback.

Glæder sig til at udvikle og formidle viden om literacy

- Med min ansættelse i Nationalt Videncenter for Læsning ser jeg meget frem til generelt at udvikle og formidle viden om literacy, det vil sige læsning og skrivning, til skole- og uddannelsesområdet i Danmark, fortæller Jesper Bremholm.

- Der er især to områder inden for literacy, som jeg er meget optaget af, og som jeg glæder mig til at arbejde videre med i forbindelse med både forsknings- og udviklingsprojekter samt kursus- og formidlingsvirksomhed i regi af centeret. Det første af disse områder er literacy i forskellige fag i både grundskole og ungdomsuddannelser, hvor et hovedfokus er udviklingen af didaktiske tiltag, der kan støtte og sikre elevers tekstbaserede læring i fagene.

- Det andet område er literacy i det digitaliserede klasserum, hvor min interesse både retter sig mod de didaktiske muligheder, som digitale teknologier rummer med hensyn til elevers læsning og skrivning, og mod de udfordringer, som digitaliserede tekster medfører i forhold til elevers læsestrategier og læsemåder.

En styrkelse af centret

Med ansættelsen af Jesper Bremholm styrkes literacy-forskningen i Nationalt Videncenter for Læsning på flere måder, siger centerleder Lene Storgaard Brok.

- Jesper Bremholm kommer med en særlig profil inden for faglig literacy, og så er han kendt blandt mange lærere og læsevejledere som en stærk formidler, der taler lige ind i det didaktiske felt med klare bud på, hvordan literacy-undervisning kan udvikles i alle fag.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Velkommen til ny læseforsker i centeret