Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Sproglig praksis og sprogligt læringsmiljø i vuggestuen

Et nyt projekt "Sproglig praksis og sprogligt læringsmiljø" skal skabe viden om sprog i vuggestuen. Noget, vi, ifølge projektgruppen bag, ved alt for lidt om, selvom op mod 90 % af alle 0-2-årige børn i Danmark går i dagtilbud.

I denne tekst introducerer projektgruppen, Irene Salling Kristensen, Marie Højholt og Line Møller Daugaard, til projektet.

Om projekt Sproglig praksis og sprogligt læringmiljø

Vuggestuen og de øvrige pædagogiske tilbud til de yngste børn udgør centrale samfundsinstitutioner med stor betydning for de små børn og deres familier, for de pædagogiske professionelle og i et samfundsperspektiv. Denne betydning står imidlertid i skarp kontrast til den meget begrænsede forskningsmæssige viden, vi har om vuggestuen i en dansk sammenhæng.

Projektet ”Sproglig praksis og sprogligt læringsmiljø” skal ses i lyset af dette videnshul.

Projektet sigter mod at skabe viden om den sproglige side af hverdagen i danske vuggestuer i anerkendelse af den afgørende rolle, som sprog og kommunikation spiller i børns og voksnes liv.

Et andet vigtigt afsæt for projektet er den nye dagtilbudslov og dens fokus på institutionernes læringsmiljø og et bredt læringssyn, som også indbefatter blandt andet kropslig og sanselig læring, der er særdeles relevant i forhold til vuggestuebørn.

Sproglig praksis som en del af toddlerkulturen i vuggestuen

I projektet ses sprog som social praksis, og sprog forstås og udforskes som en integreret del af vuggestuens sociale liv.

Vuggestuebørnenes sprog og kommunikation forstås på den ene side som andet og mere end det, der lader sig indfange i sproglige milepæle, og på den anden side ses sprog ikke som underordnet børnenes generelle trivsel, men som en fundamental del af denne.

Med andre ord ses vuggestuebørnenes sprog og kommunikation som en del af toddlerkulturen i vuggestuen. Der er fokus på vuggestuebørnenes mulighed for sproglig og kommunikativ deltagelse og udfoldelse i vuggestuens hverdagsliv og på både de pædagogiske professionelle og de fysiske rammer og øvrige strukturers betydning i den forbindelse.

  • Anbefaling til videre læsning

    Gitz-Johansen, T. (2019). Vuggestueliv. Omsorg, følelser og relationer. København: Samfundslitteratur.
    Løkken, G. (2004). Toddlerkultur. København: Hans Reitzels Forlag.


    Markussen-Brown, J., S. Neergaard, S. S. Olsen & F. Trecca (2018). Fysiske sprogmiljøer. En forskningsforankret guidebog. Frederikshavn: Dafolo.


    Laursen, H. P. & L. Holm (2017). Sprog i etnografisk praksis. I E. Gulløv, G.B. Nielsen & I.W. Winther (red.), Pædagogisk antropologi. København: Hans Reitzels Forlag, s. 155-166.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sproglig praksis og sprogligt læringsmiljø i vuggestuen