Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Velkommen til ny læseforsker i centeret

Centeret byder velkommen til Anne-Mette Veber Nielsen, der tiltræder en stilling som forsker i centeret. 

En forsker med fokus på tilegnelse af læse- og stavekompetencer

Anne-Mette Veber Nielsen har i sin forskning især arbejdet med skriftsprogstilegnelse i indskolingen og på mellemtrinnet og har interesseret sig for, hvordan lærere på systematisk vis kan øge elevers ordkendskab på mellemtrinnet. Hun undersøgte elevers stavefærdighed i sit ph.d.-projekt med særlig fokus på, hvad forskellige typer af sproglig viden betyder for børns skriftsprogsudvikling. En af konklusionerne var, at staveundervisning kan styrkes ved, at den samtænkes med aktiviteter, hvor der foregår selvstændig læsning. 

Anne-Mette Veber Nielsen har efter sin ph.d. arbejdet med, hvordan lærere kan styrke elevers ordkendskab via forskellige ordtilegnelsesstrategier. Sammen med Hanne Trebbien Daugaard og Holger Juul ledede hun projektet "Tag ordet med dig". Et projekt, der omfattede udvikling af et efteruddannelseskursus målrettet dansklærere, læse- og sprogvejledere samt tilrettelæggelse af et undervisningsforløb i ordtilegnelse, der blev afprøvet i en effektundersøgelse med ca. 450 elever fra 4. klassetrin. Resultaterne herfra var meget opmuntrende. Elever, der modtog den særligt tilrettelagte undervisning, havde en større fremgang på sproglige mål som morfologisk opmærksomhed, morfologisk analyse og kontekstanalyse sammenlignet med en kontrolgruppe, ligesom der var positiv effekt på et mål for elevernes tilegnelse af nye ords betydning og stavemåde under selvstændig læsning.

Anne-Mette har gennem de seneste 10 år udviklet læremidler til indskoling og mellemtrin med fokus på afkodning, stavning og sprogforståelse. I øjeblikket er hun tilknyttet projekt PLAYMORE ledet af lektor Jacob Wienecke, Institut for Idræt og Ernæring, KU. Projektet skal undersøge mulige effekter af at kombinere forskellige legende og motiverende bevægelsesformer med øvning af centrale komponenter i den tidlige literacy-undervisning. 

Glæder sig til samarbejdet med pædagoger og lærere

- Med min ansættelse i Nationalt Videncenter for Læsning ser jeg meget frem til at få en tæt tilknytning til den pædagogiske praksis i dagtilbud og skole og til lærer- og pædagoguddannelsen, fortæller Anne-Mette. Jeg er meget optaget af at omsætte forskningsbaseret viden til pædagogisk praksis og glæder mig til at samarbejde med pædagoger og lærere om netop det i kommende udviklings- og forskningsprojekter i centeret. Jeg er særligt interesseret i, hvordan man gennem systematiske indsatser kan styrke børns sproglige opmærksomhed og deres skriftsproglige kompetencer for derigennem at forbedre deres muligheder for at tilegne sig ny viden på egen hånd.  

En styrkelse af centeret

- Vi er rigtig glade for, at Anne-Mette Veber Nielsen starter hos os, udtaler leder Lene Storgaard Brok. Anne-Mette bringer spændende forskning med sig om elevers tidlige skriftsprogsudvikling, og med hendes ansættelse i videncenteret glæder vi os til, at samarbejdet mellem Københavns Universitet og Nationalt Videncenter for Læsning styrkes. Anne-Mette kommer fra en stilling ved Center for Læseforskning og har et stærkt fagligt netværk både blandt forskere og audiologopæder, og dermed kan vi i centeret styrke indsatserne på det sproglige område.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Velkommen til ny læseforsker i centeret