Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Dansk på de tekniske og merkantile grunduddannelser

Denne bog henvender sig til elever, der går på en teknisk eller merkantil grunduddannelse, og som i den forbindelse skal undervises i faget dansk. Bogen indeholder både aspekter, som er vinklet til erhvervsområdet, men også til de mere almene kompetencer inden for uddannelse og dagligdag. Der tages afsæt i målene for danskfaget i Undervisningsministeriets bekendtgørelse vedrørende grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne.  

I bogen kan man indledningsvist læse om, hvorfor man skal undervises i danskfaget på de tekniske og merkantile grunduddannelser. Dernæst er bogen inddelt i fire overordnede områder værende Kommunikation (kapitel 1), Læsning (kapitel 2), Analyse og fortolkning (kapitel 3) samt Fremstilling (kapitel 4). Disse områder er baseret på de overordnede kompetencer, som kan findes i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse for de faglige mål i danskfaget.  
Undervejs i bogen kan der findes flere forskellige øvelser, som kan laves alene eller i grupper. Afslutningsvis indeholder bogen en samling af analysemodeller, skabeloner til eksempelvis feedback og ordkendskab samt inspiration til, hvor man kan læse mere.  

Dansk på de tekniske og merkantile grunduddannelser er en revideret samt ajourført udgave af Dansk på social- og sundhedsuddannelserne. Grund- og hovedforløbet og er tilpasset de tekniske og merkantile uddannelser. Udgaven kan anvendes på grundforløbet og dækker niveau F-C. Der findes desuden en onlineversion, hvor man kan få bogen læst op. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Dansk på de tekniske og merkantile grunduddannelser