Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læsning og skrivning i indskolingen – en differentieret praksis

Denne bog er skrevet på baggrund af, at dansklærere i indskolingen, skolepædagoger, SFO-pædagoger og lærerstuderende kan opleve, at det kan være en udfordring at tilrettelægge en differentieret begynderundervisningen i læsning og skrivning, idet indskolingselevernes forudsætninger for at læse og skrive er meget forskellige. Temaet for bogen er således, hvordan dansklærere, SFO-pædagoger og skolepædagoger kan differentiere læse- og skriveundervisningen i indskolingen. Der adresseres en række konkrete problemstillinger i nær tilknytning til praksis og med en teoretisk forankring, som dansklærerne, SFO-pædagogerne og skolepædagogerne møder, når de skal planlægge, gennemføre og evaluere læse- og skriveundervisningen, som tager højde for den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Bogen består af ni kapitler med hvert deres fokus på et særligt område i indskolingen, hvor der er behov for en differentieret læse- og skriveundervisning til eleverne. Første kapitel viser, hvordan bogens kapitler danner en mosaik af indgange til differentiering af læse- og skriveundervisning i indskolingen, og forfatterne beskriver begrebet differentiering, det flerfokale læsesyn og udvikling af læse- og skrivekompetencer hos elever i indskolingen. I kapitel to er der fokus på elevers læse- og skrivekompetencer i nutiden og fremtiden, og hvordan læreren i praksis kan arbejde med elevernes multimodale literacy gennem receptive og produktive undervisningsaktiviteter. Kapitel tre tager udgangspunkt i eksempler fra folkeskolens praksis, hvor lærerne står over for nogle udfordringer i den daglige læse- og skriveundervisning, når det gælder arbejdet med tekster, som i særlig grad er vanskelige for flersprogede elever. I kapitel fire er der en case om, hvordan en lærer formativt kan evaluere elevernes skriftsproglige udvikling i 1. klasse, og i kapitel fem beskriver forfatterne, hvordan begyndende henholdsvis dyslektiske vanskeligheder og læseforståelsesvanskeligheder konkret kan se ud i undervisningen. Hvordan man kan arbejde funktionelt med ordforrådsarbejde i forbindelse med læsning og skrivning af fagtekster i tredje klasse er omdrejningspunktet i kapitel seks, og i kapitel syv er der fokus på organisering af en differentieret læseundervisning, og hvordan den kan rammesættes gennem stationsundervisning, hvor læreren følger elevernes læse- og skriveudvikling. Kapitel otte handler om, hvilke udfordringer og muligheder skolepædagogerne oplever, når de arbejder med børns sprogtilegnelse, når de starter i månederne før børnehaveklassen. Afslutningsvis beskriver kapitel ni, hvordan fagteamet med afsæt i en differentieret læse- og skriveundervisning kan arbejde med at undersøge og vurdere nye læremidler på en kvalificeret måde.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsning og skrivning i indskolingen – en differentieret praksis