Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Liv i skolen, nr. 1, 2021

Dette nummer af Liv i skolen undersøger det flersprogede klasserum, og hvordan man som fagprofessionel ved at anerkende og trække på elevernes flersproglige ressourcer kan kvalificere undervisningen og højne læringen for alle børn.

Der er ni artikler: Den første artikel handler om translanguaging pædagogik og giver tre råd til lærere, som ønsker at udvikle en translanguaging pædagogik. Den næste artikel undersøger multilingvale digte, og hvordan dette litterære fænomen inviterer til poetiske sprogeksperimenter, der kan være med til at udvikle flersprogsproglig opmærksomhed. Omdrejningspunktet i den tredje artikel er fra et aktionslæringsforløb i udskolingens matematikundervisning med arabisk som undervisningssprog. I den fjerde artikel præsenteres fire principper grundet i et mindset i flersprogethed med henblik på, hvordan man kan arbejde mere bevidst med sit eget mindset. Den femte artikel sætter fokus på en revurdering af oversættelse som en praksis med et stort potentiale. Hvordan man kan arbejde tværsprogligt som en del af elevers læse- og skriveundervisning i alle fag, viser den næste artikel, som samtidig viser, hvordan literacyundervisningen kan tilrettelægges på en måde, som skaber rum for elevernes sproglige identitetsprocesser. Den næste artikel er baseret på forfatterens ph.d.-afhandling og peger på, hvilket potentiale tværsprogligheden for de elever, der ikke er flersprogede hjemmefra, rummer, og hvordan tankerne om flersproglige ressourcer og tværsproglig didaktik kan integreres i et almindeligt skoleskema. I den fjerde artikel præsenteres et projekt om at øge elevernes lyst til sprog og deres opmærksom på sammenhænge mellem sprog i et samarbejde mellem folkeskole og gymnasium. Den sidste artikel handler om, hvordan forfatteren har arbejdet med at implementere flersprogede praksisser i skoler, og der peges på, at det er vigtigt, at mindset og systemer, som skal understøtte implementeringen i klasseværelset, har fokus på netop flersprogethed.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Liv i skolen, nr. 1, 2021