Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

21st Century Skills

Ulf Dalvad Berthelsen (2017)

I artiklen “Om det 21. århundredes kompetencer – fra arbejdsmarkedspolitik til allemandseje” (2017) introducerer Ulf Dalvad Berthelsen begrebet det 21. århundredes kompetencer/21stcentury skills. Hvor stammer begrebet fra? Hvilke konkrete kompetencer er der tale om? Og hvorfor er det så vigtigt at tilegne sig disse kompetencer?

Berthelsen udfører et arkæologisk arbejde ved at grave de historiske baggrunde for det 21. århundredes kompetencer frem samt pege på, hvilke internationale organisationer der er med til at definere begrebet. I artiklen udlægges baggrunden for at forstå, hvilke krav der er blevet udpeget som specifikke for det 21. århundrede, og hvorfor de skal honoreres. Samtidig forbinder Berthelsen kompetencebegrebet til skolens udvikling og diskuterer forholdet mellem literacy og 21st century skills.

Det 21. århundredes kompetencer

Først lægger Berthelsen ud med en præsentation af de herskende definitioner af 21st Century Skills, sådan som de bliver formuleret af OECD og de to læringskonsortier P21 og ATC21S.

Om end disse tre organisationer anskuer begrebet forskelligt, finder man også en række væsentlige lighedspunkter i deres definitioner. De fremhæver f.eks. alle tre evnen til at anvende sociale og digitale teknologier, evnen til selvledelse og selvlæring, evnen til at samarbejde og indgå i sociale relationer og evnen til at tænke kritisk og være innovativ og kreativ.

Danmark, dannelse og det 21. århundredes kompetencer

I Danmark har det især været underviserne selv, der har vist positiv interesse for 21st Century Learning, påpeger Berthelsen, og ofte har interessen været knyttet til brugen af nye medier og lærings-, informations- og kommunikationsteknologi. Men man har hidtil også været noget ukritisk, mener han.

Derfor vender han sig i artiklen mod diskussionen om forholdet mellem kompetence og dannelse, som han mener indirekte kan give et kritisk perspektiv på 21st Century Skills-tænkningen. For spørgsmålet er, om kompetencebegrebet – som er selve fundamentet i 21st Century Skills – virker reducerende ind på dannelsestanken i det danske skolesystem.

Literacy og 21st Century Skills

Berthelsen har skrevet artiklen specielt til literacy.dk, og derfor rummer den selvfølgelig også en grundig behandling af forholdet mellem literacy og det 21. århundredes kompetencer.

Bl.a. diskuterer Berthelsen, i hvor høj grad 21st Century Skills også kan betegnes som literacy-kompetencer. Herved rammer artiklen lige ned i den aktuelle debat om literacy-begrebets definition og status i det 21. århundredes læringslandskab.

Efter du har læst artiklen:

Diskuter, hvilke færdigheder og kompetencer der var værdsat i det 20. århundrede, og hvilke færdigheder og kompetencer der forventes at sætte dagsordenen i det 21. århundrede. Lav en brainstorm over begreberne færdighed, kompetence og dannelse. Læs Nikolaj Elfs kommentar, og brug hans begrebsdefinitioner til at sætte brainstormen i gang.

Berthelsen citerer præsident Ronald Reagan for i 1987 at have sagt: ”How well are we prepared to enter the 21st century?”. Diskuter i forlængelse heraf, hvordan man i skolen kan forberede eleverne til fremtiden. Hvordan gjorde man det, da I gik i skole? Hvordan gør man det i dag?

Gennemfør en analyse af 21st Century Skills' diskursbegreber. Omstillingsparathed, kompetenceudvikling og livslang læring er nogle af begreberne. Find gerne flere. Diskuter, hvad sproget og måden vi beskriver verden på betyder for den måde, vi forstår verden på. Inddrag Nikolaj Elfs kritiske kommentar i diskussionen.

21st Century Skills knyttes i Danmark i høj grad til den digitale udvikling og til it i skolen. Diskuter hvorfor, og inddrag Kasper Koeds kommentar, som stiller skarpt på elevers læringsstrategier og en bred forståelse af kompetencer og dannelse.

Diskuter, hvilken sammenhæng der er mellem hhv. et smalt og et bredt literacy-begreb og 21st Century Skills

Læs Kasper Koeds og Nikolaj Elfs kommentarer til Berthelsens artikel. Diskuter, på hvilke måder de tre er enige og uenige med hinanden i afklaringen af 21st Century Skills.

Find uddannelsesfilosofiske og uddannelsespolitiske positioner i Berthelsens artikel, og diskuter disse i forhold til uddannelsesfilosofiske og uddannelsespolitiske positioner i Nikolaj Elf og Kasper Koeds kommentarer. Overvej mulige konsekvenser af de forskellige positioner.

 

Ulf Dalvad Berthelsen er mag.art. og ph.d. og ansat som adjunkt ved Aarhus Universitet, DPU. "Om det 21. århundredes kompetencer – fra arbejdsmarkedspolitik til allemandseje" er skrevet af Ulf Dalvad Berthelsen. Den er redigeret af Lene Storgaard Brok og Christine Ploug Lindberg.

  • Besøg centerets projekter om 21st century skills

    Projektet HITTE PÅ udviklede og gennemførte et innovativt læringskoncept i danskundervisningen i Kolding Kommunes 1. klasser. Formålet var at skabe undersøgende, selvstændigt tænkende og handlende børn, der kan formidle deres idéer og synspunkter såvel mundtligt som skriftligt.

    Det 5-årige forskningsprojekt Game-Based Learning in the 21st Century undersøger, om man kan anvende børns glæde ved spil til at skabe øget læring og trivsel i skolen. Projektet har til formål at udvikle evidensbaseret og praksisnær viden om, hvordan spilrelaterede læringsaktiviteter, evalueringsredskaber og didaktiske designprincipper kan øge elevers motivation og 21st century skills. I projektet er der særligt fokus på at fremme kompetencerne samarbejde, kritisk tænkning, problemløsning og kommunikation.