Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Hvad er fagspecifik literacy, og hvorfor er det vigtigt?

Tinothy Shanahan og Cynthia Shanahan (2012)

I artiklen ”Hvad er fagspecifik literacy, og hvorfor er det vigtigt?” (2012) introducerer de to amerikanske literacyforskere Timothy Shanahan og Cynthia Shanahan tilgangen fagspecifik literacy (eng: disciplinary literacy eller forkortelsen DL). De pointerer, at der – på udgivelsestidspunktet for artiklen – er tale om et både vigtigt og relativt nyt begreb, og at det adskiller sig fra traditionel faglig læsning.

Kort fortalt handler fagspecifik literacy om, at tekster og sprog tager form af den specifikke faglige kontekst. Tilgangen adskiller sig fra faglig læsning og skrivning, der handler om generelle strategier for læsning og skrivning af faglige tekster, som kan anvendes på tværs af alle fag, og som er den traditionelle måde, ”vi” plejer at tænke på og arbejde med læsning og skrivning i forskellige fag.
Artiklen kalder i sig selv på en fagspecifik literacy. Nærmere betegnet er det en fordel at vide noget om læseforskning generelt set, om faglig læsning specifikt og om de to forfatteres position inden for læseforskningen. Det er naturligvis ikke alle, der har den viden. Derfor indledes artiklen med en introduktion, der kan hjælpe dig med at få et overblik over artiklens struktur og væsentligste pointer. Desuden er det altid en god ide at læse en forskningsartikel mere end én gang og understrege ord, du ikke kender og slå dem op.

Nedenfor finder du gode råd til, hvad du kan gøre, før, under og efter du har læst artiklen.

 

Før du læser:

Reflekter over, hvad der kendetegner de tekster du læser, skriver og taler om i dine forskellige fag. Du kan eventuelt lave en oversigt, hvor du skitserer de karakteristika, du finder i de forskellige fags tekster og sprogbrug. Det får ligheder og forskelle til at træde tydeligere frem.

 

Mens du læser:

Læs introduktionen til artiklen samt dens korte indledning igennem og skriv et eller to spørgsmål ned, som har vakt din nysgerrighed, og som du forventer at få svar på i artiklen. Mens du læser, kan du skrive notater i enten artiklen eller på et papir. Du kan skrive noter, der besvarer de spørgsmål, du har formuleret. Du kan også markere
særlige interessante eller overraskende pointer eller afsnit, du synes er svære at forstå.


Efter du har læst:

Fik du svar på de spørgsmål, du formulerede, før du gik i gang med at læse? Hvis ja, skriv svarene ned. Hvis nej, så prøv at genlæse artiklen.
Reflekter afslutningsvis over, hvad der kendetegner fagspecifik literacy i et af dine undervisningsfag. Du kan eventuelt skrive dine tanker ned.