Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden og værktøjer

It-støtte til ordblinde: hjælp til selvhjælp?

Ordblindhed er svære læse- og stavevanskeligheder, der skyldes problemer med at udnytte skriftens lydprincip, dvs. med at koble bogstav med lyd.

Ordblinde har således relativt velafgrænsede problemer med skriftsproget, men desværre rammer disse vanskeligheder helt centrale sproglige forudsætninger og delfærdigheder i læsning og skrivning og dermed udviklingen af effektive læse- og skrivefærdigheder.

Ordblindhed er således et alvorligt handicap – ikke alene for den enkelte ordblinde, ordblindhed har også konsekvenser for den ordblindes familie og andre voksne omkring barnet. Vi har i en undersøgelse fulgt ordblinde elever på mellemtrinnet og undersøgt deres brug af it-redskaber.

Hvad undersøgte vi?

Vi fulgte i en 2-årig periode ca. 100 ordblinde elever (5.-6. kl.), der havde fået tildelt it-redskaber. Vi sammenlignede deres sproglige og skriftsproglige udvikling med en gruppe middelgode læseres, ligesom vi også undersøgte de ordblinde elevers brug af it i hverdagen (Arnbak & Klint Petersen, 2017).

Vores analyser viste helt klart, at de ordblinde forstod tekster bedre, hvis de benyttede deres oplæsningsstøtte, end hvis de ikke benyttede den. De stavede også flere ord korrekt, når de benyttede et ordforslagsprogram. Alligevel brugte hovedparten af de ordblinde elever stort set ikke deres it-redskaber, når de skulle læse og skrive i hverdagen. Dette er noget af et paradoks, og vi så derfor nærmere på, hvad der kendetegnede den lille gruppe elever, som var flittige brugere af deres it-redskaber. Denne elevgruppe viste sig at have meget svære læsevanskeligheder og kunne faktisk ikke klare sig uden it-redskaber. Så det så ud til, at man kun blev flittig bruger, hvis man ikke havde nogen mulighed for at klare opgaven uden.

Stort set alle de ordblinde elever og hovedparten af deres dansklærere var i en eller anden grad blevet undervist i, hvordan deres it-redskaber virkede. Derfor skyldes den manglende brug ikke, at elever og lærere ikke vidste, hvordan it-redskabet fungerede, men det var tilsyneladende svært at integrere dem i skolehverdagen. Vi kunne i den forbindelse se, at godt halvdelen af de ordblinde elever i vores undersøgelse ikke havde tilknyttet en lærer, der var ansvarlig for at hjælpe dem og støtte dem i at bruge it-redskaberne i skolen. Så noget kunne tyde på, at mange ordblinde elever er lidt overladt til sig selv, når de skal finde ud af at integrere it-redskaberne i skolehverdagen. Men vores undersøgelse viser også, at der er andre grunde til den manglende brug af it-redskaber eller til det, vi også ser som et fravalg af støtte fra it-redskaber. 

Hvorfor vælger de ordblinde elever it-støtten fra?

Vores resultater svarer ganske til resultaterne af en brugerundersøgelse foretaget af Opinion (Nota, 2015), så noget tyder på, at der er behov for udvikling af en it-didaktik, som kan støtte elever i for alvor at få gavn af it-redskaber i deres faglige læring. Vi foreslår tre ting, som vi uddyber i de næste tre afsnit.

Der er behov for en flerstrenget indsats for at afhjælpe ordblindevanskeligheder i grundskolen

En målrettet indsats mod ordblindhed må omfatte undervisning i, hvordan man effektivt bruger it-redskaber, der kan kompensere den ordblinde for de basale vanskeligheder, som gør det særdeles svært at følge med i skolens fagundervisning. Men det er ikke tilstrækkeligt, at ordblinde elever kompenseres for de faktiske læse- og skrivekrav med it-redskaber. Det er afgørende for en kvalificeret brug af it-redskaberne, at ordblinde elever også modtager kvalificeret læse-, stave- og skriveundervisning, der bidrager til, at den ordblinde fortsat udvikler sine færdigheder.

Vores undersøgelse viste således klart, at når ordblinde elever bruger ordforslagsprogram i tekstskrivning, så skriver de tydeligvis flere ord korrekt, men de laver også mange fejlskrivninger, som indikerer, at de ikke har lært en systematisk og bevidst arbejdsrutine i den it-baserede tekstskrivning (fx fejl i ords endelse og oversprungne ord).

Hvis ordblinde elever skal kunne udnytte deres kompenserende redskaber på en funktionel måde, så må de modtage grundig undervisning i fonologi, morfologi (grammatik) og syntaks, så de kan udnytte ordlæse- og stavestrategier mere effektivt i læse- og skrivearbejdet på computer eller iPad. Jo bedre sproglige – og skriftsproglige færdigheder – den ordblinde er i besiddelse af, jo mere kvalificeret bliver den ordblinde elevs udnyttelse af kompenserende it.

Der er behov for at få udviklet og afprøvet en it-læse- og skrivedidaktik til ordblinde

Selvom vi kan dokumentere, at kompenserende it bidrager til bedre tekstforståelse og bedre retstavning, så tyder undersøgelsens resultater også på, at de ordblinde elever har behov for at lære mere bevidste og effektive arbejdsrutiner i brugen af deres it-redskaber.

Elever med læsevanskeligheder skal således ikke alene lære at bruge it-redskaber; de skal også lære at arbejde med disse redskaber på en bevidst, målrettet måde, der er tilpasset den aktuelle læse- eller skriveopgave.

Ordblinde elever bør derfor undervises i funktionelle arbejdsrutiner, der bidrager til, at eleven anvender bevidste, målrettede læse- og skrivestrategier i arbejdet med it-redskaberne. Og hele lærerteamet omkring eleven bør sikre, at eleven aktivt benytter disse arbejdsrutiner i hverdagens læse- og skriveopgaver.

Der er behov for ordblindevejledere med ekspertise i ordblindhed og kompenserende it

Alle ordblinde elever på skolen bør have en kontaktperson, som står for at tilrettelægge og gennemføre en systematisk indsats rettet mod den ordblinde elevs brug af de kompenserende redskaber i alle læse- og skriveopgaver. En sådan kontaktperson må være i besiddelse af kompetencer inden for tre vigtige områder:
Kontaktlæreren må kende funktionaliteten af de forskellige it-redskaber rigtig godt, han eller hun må være en erfaren underviser i det danske sprog og skriftsprog og tillige være uddannet til at undervise ordblinde elever.

Det er netop kombinationen af disse kompetencer, som sikrer, at kontaktpersonen kan støtte den ordblinde elev (og dennes undervisere) i at udvikle funktionelle it-strategier i læse- og skriveopgaverne i fagene og integrere it-redskaberne i hverdagen.

Det er vigtigt, at vi formidler til ordblinde elever, deres forældre og lærere, at ordblindhed er en hæmsko, men ikke en hindring for læring og aktiv deltagelse i skolefagene. Men vi mener til gengæld også, at det er afgørende for ordblinde elevers udbytte af de tilbud, skolen giver, at de har tilknyttet en fagperson (ordblindevejleder), der sikrer en god kommunikation mellem den ordblindes lærere og familien, og som vedvarende monitorerer den ordblinde elevs sproglige, skriftsproglige – og faglige udvikling.

Så teknologien åbner en række muligheder for de ordblinde elever. Men vejen til succes med it-redskaberne er fuld af forhindringer, der kræver koordineret og vedholdende indsats af forældre, lærere og den ordblinde. Der er ingen nemme genveje.

  • Anbefaling til videre læsning

    Forfatterne anbefaler følgende til videre læsning:

    Arnbak, Elisabeth & Petersen, Dorthe Klint (2017). Projekt It og Ordblindhed. En undersøgelse af it-støtte til ordblinde elever på mellemtrinnet. DPU, Aarhus Universitet. 

    Nota brugerundersøgelse (2015). Undervisere i folkeskolen. København: Nota.

Del siden på email

Du deler et link til siden: It-støtte til ordblinde: hjælp til selvhjælp?