Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Samarbejde med forældre om sproglig udvikling og forebyggelse af læsevanskeligheder. København

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet holder temaforløb for fagprofessionelle i sundhedspleje, dagtilbud og grundskole om samarbejde med forældre om sproglig udvikling og forebyggelse af læsevanskeligheder.

Formålet med de tre temadage er at bidrage til et stærkere samarbejde med forældre om sprog- og læseudvikling i hjemmet, også når forældrene selv har udfordringer med skriftsproget. Dertil bidrager dagene til at øge deltagernes indbyrdes samarbejde på tværs af faggrupper i sundhedspleje, dagtilbud og skole om forebyggelse af læsevanskeligheder hos børn fra 0 til 10 år.

De tre temadage vil veksle mellem faglige oplæg, rammesatte gruppedrøftelser og øvelser med kollegaer i egen kommune og opsamling fra oplægsholdere.

Information om fælles deltagelse på tværs af sundhedspleje, dagtilbud og skole

Vi opfordrer deltagere i en kommune – på tværs af sundhedspleje, dagtilbud og skole – til at deltage i temaforløbet sammen. Vi anbefaler, at I sætter jer sammen i et lokale med stor skærm og følger de tre temadage sammen, laver øvelser sammen og reflekterer sammen. Og vi anbefaler, at en kommunal konsulent agerer tovholder på jeres temaforløb og booker lokale, printer eventuelle materialer, faciliterer mellemrumsarbejde mellem de tre temadage og følger op på temaforløbet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Samarbejde med forældre om sproglig udvikling og forebyggelse af læsevanskeligheder. København