Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Centerets strategi og indsatsområder

Nationalt Videncenter for Læsning drives i samarbejde med landets seks professionshøjskoler.

​Professionshøjskolernes kerneopgave er at udvikle et praksisnært vidensgrundlag til gavn for professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse i professionerne. Derfor formidler Nationalt Videncenter for Læsning viden og forskning fra både praksis, uddannelse og forskningsfelt, der retter sig mod studerende og undervisere i professionsuddannelserne, samt fagprofessionelle i velfærdsprofessionerne.

Særligt har centeret fokus på viden, der kan anvendes af pædagoger, lærere og undervisere i ungdomsuddannelserne.

Centerets definition af literacy

Literacy er menneskets kompetence til at afkode, forstå og anvende tegn som fx bogstaver, tal, diagrammer, grafer, tegning og billeder. En forudsætning for literacy er talesprog og pragmatisk forståelse.

Sådan arbejder centeret med literacy

Tegns betydninger realiseres i kommunikation mellem mennesker - derfor vægter en literacy-pædagogik et kommunikativt miljø med udgangspunkt i menneskers sociale virkelighed og kulturelle baggrund. Børn, unge og voksne skal opleve sig som deltagere i kommunikation og lære, at literacy-kompetencer giver adgang til at udtrykke egne ideer og synspunkter og at fortolke og forstå andres.

Centerets vision

Nationalt Videncenter for Læsning arbejder for et samfund, hvor alle har gode og tilstrækkelige literacykompetencer.

Centerets mission

Nationalt Videncenter for Læsning samler, skaber og spreder i samarbejde med fagpersoner fra forskellige pædagogiske professioner, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet. 

Langsigtede strategiske mål

Nationalt Videncenter for Læsnings langsigtede mål er kendetegnede ved, at indsatserne målrettes, så nuværende og kommende pædagoger og lærere praktiserer virkningsfuld literacydidaktik. Målene sigter derfor mod, at:

  • Alle har funktionelle literacykompetencer, når de forlader skolen.
  • Læsning og skrivning bliver en støtte (og ikke en hindring) for, at elever klarer sig fagligt godt i og på tværs
    af fag i både grundskole og ungdomsuddannelser.
  • Flere unge kan påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • Flere voksne har funktionelle literacykompetencer, der matcher deres livsomstændigheder.

Indsatsområder

Centeret skal samle, skabe og sprede viden om literacydidaktik til dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser, konkret ved i 2022-2026 at udvikle viden med udgangspunkt i tre indsatsområder: Generelle literacykompetencer, Fagspecifikke literacykompetencer og Skriftsprogsvanskeligheder. Læs mere om indsatsområderne i højremenuen.

Redaktionelle retningslinjer

Nationalt Videncenter for Læsning er et nationalt center og tilstræber at formidle viden fra alle relevante fagmiljøer i Danmark. Centerets ambition er at præsentere diversitet og forskellige faglige positioner på relevante fagområder i literacy-feltet. Centeret inviterer gerne til faglige diskussioner og perspektiveringer. Læs mere om centerets redaktionelle retningslinjer her.

Organisering

Centeret blev oprettet den 1. september 2006 på et initiativ fra Undervisningsministeriet og drives nu i et samarbejde mellem landets seks professionshøjskoler. Centeret har hjemsted på Københavns Professionshøjskole.

En del af centerets drift finansieres med årlige tilskud fra professionshøjskolerne. Midler til projekter skaffer videncenteret selv eksternt.