Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

David Barton på literacy.dk

Centeret lancerer nu den tredje udgivelse på literacy.dk – centerets site om literacy.

Temaet er denne gang ”Literacy og sprog” og omdrejningspunktet er en dansk oversættelse af et kapitel skrevet af den anerkendte literacyforsker David Barton. 
Kapitlet introduceres og kommenteres af danske forskere og fagfolk, ligesom det ledsages af refleksionsspørgsmål og fire små film.

”Literacy og sprog”

Det nyoversatte kapitel er fra bogen: Literacy: An Introduction to the Ecology of Written Language. Det udgør bogens femte kapitel og hedder ”Literacy og sprog”.

Her forklarer Barton forskellige sproglige begreber, såsom register, genre, diskurs, subjektposition og intertekstualitet ud fra et konstruktivistisk syn på literacy og sprog.

Bartons centrale pointe er på den ene side, at der er forskellige former for sprog, som er tilpasset den kontekst, sproget bruges i, dvs. at den enkelte taler om det samme emne afhængigt af den givne situation, og på den anden, at dette er socialt konstruerede konventioner.

Introduktion til ”Literacy og sprog”

Bettina Buch, som er ph.d. og lektor ved UCSJ, har skrevet introduktionen til Bartons artikel. Heri gør hun rede for kapitlets indhold og sigte samtidig med, hun præciserer Bartons literacy-opfattelse, som fokuserer på det sociokulturelle aspekt af literacy.

Endelig forklarer hun Bartons økologi-metafor, der er en central del af hele bogens opfattelse af literacy.

Kommetarer til Barton

For yderligere at forstå Bartons tekst har Andreas Stæhr, ph.d., postdoc ved Københavns Universitet, og Thomas Thurah, mag.art, forfatter, lektor på Metropol, hver især bidraget med en artikel som kommentarer til ”Literacy og sprog”.

Med artiklen ” Situeret sprogbrug på de sociale medier” giver Stæhr en fremstilling af tekst, skrift og sprogbrug på de sociale medier med afsæt i David Barton og Carmen Lees tanker fra bogen Language Online – Investigating Digital Texts and Practices fra 2013.

Thurah har valgt at kommentere Bartons tekst ved at undersøge dens intention, genre og diskurs samt slet og ret spørge, hvad teksten mon vil.

Refleksionsspørgsmål og film om Barton

Udgivelsen rummer også en række spørgsmål, som skal vække til eftertanke og refleksion. Spørgsmålene tager udgangspunkt i Bartons tekst og opfordrer læseren til at overveje og diskutere begreber og disses betydning for egen praksis.

Endelig rummer siden fire små videoklip, hvor hhv. Lene Storgaard Brok, leder af Nationalt Videncenter for Læsning, og Birgit Lundemann Street, læsevejleder hos Gildbroskolen reflekterer over Bartsons betydning for såvel udviklingsprojekter som daglig praksis i undervisningen.

Om David Barton

Den britiske professor David Barton tilhører den sociokulturelle retning inden for literacy-forskningen og er en markant skikkelse på området.

Hans nuværende forskning tager gerne udgangspunkt i den nye teknologis betydning for sprog og literacy, heriblandt undersøgelse af online-sprog, interaktionen mellem ord og billede samt sprogets udvikling i et multikulturelt samfund.

Disse emner udforskes også i, hvad man må kalde hans hovedværk, Literacy: An Introduction to the Ecology of Written Language fra 2007. Bogen blev udgivet i en udvidet andenudgave netop som svar på de senere års store udviklinger inden for blandt digitale medier.

Del siden på email

Du deler et link til siden: David Barton på literacy.dk