Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Sæt spot på læreplanstemaet Kommunikation og sprog

Danmarks Evalueringsinstitut og Børne- og Undervisningsministeriet har netop udgivet et inspirationsmateriale om læreplanstemaet Kommunikation og sprog. Udgivelsen er målrettet pædagogisk personale, ledere og konsulenter i og omkring dagtilbud. Materialet udfolder læreplanstemaet ved at præsentere viden, cases og konkret inspiration til arbejdet med de yngste børns sproglige udvikling.

Centeret har mødt en af forskerne, der har bidraget til udgivelsen, Malene Slott, til en snak om, hvordan udgivelsen er blevet til, og hvad den kan bruges til. Slott forklarer, at udgivelsen trækker på forskellige forskningstraditioner og er udarbejdet med deltagelse af både forskere og pædagoger. På den måde er udgivelsen forankret i både dansk og international forskning, men omsætter også viden om børns sproglige udvikling til en hverdag i danske vuggestuer, børnehaver og dagplejer. Slott uddyber: ”Omsætningen til en dansk kontekst betyder, at der er meget fokus på leg, børnefællesskaber og børneperspektivet, alt sammen elementer, der er skrevet frem i det pædagogiske grundlag, og som typisk beskrives som en særlig nordisk forståelse af sprogpædagogik for små børn.”

Slott viser, hvordan udgivelsen er delt op i tre emner, som matcher den styrkede læreplans tematikker: Interaktioner, fællesskaber og det pædagogiske personale som rollemodeller. Slott uddyber tankerne bag hvert afsnit i udgivelsen nedenfor:

Interaktioner

Emnet interaktioner sætter fokus på udvikling af kommunikation og sprog i interaktioner mellem barn og voksen. Slott fortæller: ”Interaktioner er det første afsnit i udgivelsen, fordi det har størst betydning for barnets tilegnelse af sprog. Det er helt grundlæggende for børns sproglige udvikling, at rollemodeller tager initiativ til samtale og præsenterer barnet for samtalestrukturer og samtaleindhold. Den voksne kan vise barnet, hvornår, hvordan og om hvad man kan kommunikere og på den måde lære barnet at samtale.”

I udgivelsen finder man konkret inspiration til dette pædagogiske arbejde med interaktioner, herunder strategier, som kan inspirere til god samtaleteknik med børn. Det kan for eksempel handle om at fange den andens blik som en invitation til samtale eller tricks til at give og tage ordet. Slott uddyber: ”Hvis du er opmærksom på at udvide pauser i en samtale, så kan du gøre det nærmest umuligt for barnet ikke at byde ind. Stilladsering af børns sprog er blandt andet at få børnene til at sige noget, for det er jo det, det handler om. At kommunikationen kommer med barnets blikretning, krop, gestik, eller at ordene kan komme ud af munden på børn. Det er vigtigt, at den voksne ikke kun benævner, men inviterer barnet til samtale. Netop dette er tydeligere skrevet frem i den styrkede læreplan og er derfor et vigtigt tema i udgivelsen.”

Mens det første tema sætter fokus på interaktion mellem barn og voksen, er der fokus på børnenes interne kommunikation i det andet tema: Fællesskaber.

Fællesskaber

”Spørger du børnene, hvad de er mest optagede af, så er de allermest optagede af at have venner i dagtilbud, at være en del af et fællesskab med andre børn,” siger Slott. Og hun fortsætter: ”Hvis vi kan understøtte børnenes deltagelsesmuligheder i fællesskaberne, kan vi derigennem styrke deres sprog. Jo mere børn deltager, jo mere kommunikerer de, og det fremmer tilegnelsen af sprog. Det andet tema i udgivelsen handler derfor om fællesskaber og sætter fokus på udvikling af kommunikation og sprog i børnefællesskaber.”

Slott fremhæver fællesskabernes særlige betydning for børn i udsatte positioner: ”Børn i udsatte positioner kan være sprogligt udfordrede og have svært ved at indgå i fællesskaber. Det kan derfor være sprogligt motiverende for sådan et barn at blive støttet til deltagelse i børnefællesskabet snarere end udelukkende at modtage særligt tilrettelagt sprogstimulering uden for børnefællesskabet.”

I materialet er der inspiration at hente for den pædagog, der vil understøtte børnefællesskaberne og hjælpe udsatte børn ind i dem. Slott giver et eksempel: ”Du kan for eksempel skabe et særligt, måske et magisk rum for leg, så du får børnene med ind i legen. Det er selvfølgelig vigtigt, at det bliver med udgangspunkt i legens univers, og at man anlægger et børneperspektiv som noget centralt. Når børnene finder på, så følg deres spor. Gå både foran, ved siden af og bagved i legen og i fællesskabet. Og når nogen har svært ved at komme med i en leg, så hjælp dem med gode strategier til deltagelse. Det er for eksempel ikke en god strategi at spørge, om man må være med. Hvad nu, hvis man får et nej? Hjælp hellere barnet til at opfinde en rolle i legen – måske kan barnet bryde ind med: Jeg er lige mormoren, der kommer med en kage.

Rollemodeller

Udgivelsens tredje tema er rollemodeller, og det handler om, hvordan pædagogisk personale som sproglige rollemodeller kan understøtte børns kommunikative og sproglige udvikling.

Slott forklarer baggrunden for temaet: ”Sproglige rollemodeller er kendetegnet ved at have overblik over, hvordan samtalen kan forløbe. Men dette overblik kan også resultere i nogle meget instrumentelle samtaler, der lukker ned for samtalen. Det er for eksempel meget vigtigt, at den voksne stiller barnet autentiske spørgsmål, hvor man ikke kender svaret på forhånd. På den måde kan man vise oprigtig interesse. Gode interaktioner skaber gode relationer og omvendt.” I udgivelsen finder man inspiration til god samtaleteknik, der kan åbne samtaler med børn. For eksempel opfordres man til at bruge mentale ord. Man kan spørge: Hvad mener, tror eller synes du? Slott uddyber: ”På den måde kan du spørge ind til barnets mening og interesser, og det stimulerer både sprog og tænkning hos børn.”

Brug materialet i fællesskab

Materialet er en fagligt funderet invitation til at reflektere over, hvordan man sammen med kollegaer, medarbejdere eller andre kan arbejde med børns kommunikation og sprog. I materialet indgår således en række dialogkort, der kan sætte gang i refleksion over arbejdet med kommunikation og sprog i dagtilbud. Centrale dele af materialet er også omsat til en frit tilgængelig PowerPoint-præsentation med vidensindspark og øvelser, som fx kan bruges på et personalemøde.

Slott opfordrer til, at både pædagogisk personale og pædagogstuderende griber til materialet og udvikler praksis: ”Børn udvikler deres kommunikation og sprog i nære relationer med deres forældre, i fællesskaber med andre børn og i samspil med det pædagogiske personale. Brug dialogkortene og sæt spot på den sproglige praksis i dagtilbud.”

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sæt spot på læreplanstemaet Kommunikation og sprog